Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

СЪОБЩЕНИЯ

Договор № BG06RDNP001-19.528-0001-C03, Наименование на проекта/информацията „Рехабилитация и реконструкция на улица от осова точка 71 до осова точка 72 в град Белово, Община Белово, област Пазарджик“

Договор № BG06RDNP001-19.528-0001-C03

Наименование на проекта/информацията

„Рехабилитация и реконструкция на улица от осова точка 71 до осова точка 72 в град Белово, Община Белово, област Пазарджик“

Програма за развитие на селските райони – Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — водено от общностите местно развитие)

Наименование на процедура МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Код на процедураBG06RDNP001-19.528

Срок на изпълнение, месеци – 36

Кратко описание на проекта/информацията

Община Белово кандидатства с проектно предложение за „Рехабилитация и реконструкция на улица от осова точка 71 до осова точка 72 в град Белово, Община Белово, област Пазарджик“.

Улицата е общинска публична собственост с вид на територията – Урбанизирана и се намира в поземлен имот 03592.502.9625 – град Белово. Улицата е второстепенна и представлява обект от ПЕТА категория по ЗУТ с натоварване – „леко“ движение“. Моментното състояние на улицата е крайно незадоволително. Настилката е износена с надлъжни, напречни и мрежовидни пукнатини, кръпки, дупки, а в отделни участъци е разрушена. Тротоарната настилка е в лошо състояние или липсваща на места. Хоризонталната маркировка е изтрита, вертикалната сигнализация е не достатъчна в лошо състояние.

Дейностите по проекта включват направа на изкопи и основа на пътното платно, фрезоване на съществуваща асфалтова настилка, доставка и подмяна на пътната асфалтова настилка – 5см., полагане на хоризонтална маркировка, демонтаж на съществуващи бордюри и тротоари и доставка и монтаж на нови такива, създаване на временна организация на движение и доставка и монтаж на пътни знаци. В проектното предложение са залагат разходи за реконструкция и ремонт на съществуваща асфалтова настилка от 415 кв.м. и тротоарна настилка от 124 кв.м.

Улицата предмет на инвестиция в настоящото проектно предложение е вход от централният булевард „Освобождение“ към квартал, състоящ се от три жилищна блока с общо седем входа и шест етажа. Улицата е и един от входовете на живущите на улица „Св. Кл. Охридски“ от централният булевард „Освобождение“. От съществено значение е да се възстановят пътните настилки в добро състояние, за да се осигури безопасно движение на хора и автомобили.

Цел/и на проекта/информацията

Основната цел на проектното предложение е рехабилитация и реконструкция на необходима инфраструктура – на улица от осова точка 71 до осова точка 72 в град Белово с цел повишаване качеството на живот на местното население, включително и уязвимите групи. Развитието на инфраструктурата на общината е залегнало и в Общински план за развитие, както и подобряване на качеството на живот на населението, чрез предоставяне на базови услуги. Чрез реализиране на проекта ще се цели осигуряване на безопасно движение на хора и автомобили по на улица от осова точка 71 до осова точка 72 в град Белово, чрез ремонт на пътната и тротоарна настилка.

Основната цел на настоящото проектно предложение напълно кореспондира с заложените цели в Стратегия за местно развитие от МИГ – Белово, Септември, Велинград – Развитие на инфраструктура на територията и подобряване на основните социални услуги на населението. Община Белово, съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация има компетентност в сферата на общинското имущество, устройството и развитието на територията на общината, благоустрояване и социални услуги, развитие на спорт, отдих и туризъм, както и опазване на околната среда и рационално използване на природните ресурси.

Дата на стартиране 28.03.2022

Дата на приключване30.06.2025

Основание за прекратяване

Регистрационен номер BG06RDNP001-19.528-0001-C03

Версия3

Под-версия0

Дата на сключване на договор/споразумение 05.12.2023

Местонахождение – Населено място – гр.Белово

БФП – 30 617,00 лева

Договор № BG06RDNP001-19.659-0006-C02, МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Договор № BG06RDNP001-19.659-0006-C02

МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Код на процедура BG06RDNP001-19.659

Наименование на проекта- „Рехабилитация на пътно платно на ул. Алеко Константинов в град Белово“.

Срок на изпълнение, месеци – 24

Начало -19.07.2023 год. – край 30.06.2025год.

Стойност на БФП – 100 881,22 левга с ДДС

Кратко описание на проекта/информацията – Община Белово е  кандидатствала с проектно предложение „Рехабилитация на пътно платно на ул. Алеко Константинов в град Белово“.

Улицата е общинска публична собственост с вид на територията – Урбанизирана и се намира в поземлен имот 03592.502.69 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД -18-34/20.05.2011г. на Изп. Директор на АГКК.

Улицата предмет на инвестиция в настоящото проектно предложение е основна улица в квартал Разсадника, град Белово в който живеят над 1000 жители на града. От съществено значение е да се възстановят пътните настилки в добро състояние, за да се осигури безопасно движение на хора и автомобили.

Дейностите по проекта включват :

– Фрезоване нивелетно, натоварване и извозване на отпадъците до 5км.вкл всички свързани с това разходи;

– Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип „А“ (d= 5см.) ;

– Първи битумен разлив за връзка ;

– Изпълнение на хоризонтална маркировка от бяла боя със светлоотразителни стъклени перли,

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА ОТ НАХОДИЩЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА „БЕЛОВО” и начина на отдаване на водовземането.

ПОКАНА
ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА ОТ НАХОДИЩЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА „БЕЛОВО” и начина на отдаване на водовземането.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с ПРОЕКТ НА ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА ОТ НАХОДИЩЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА „БЕЛОВО” и начина на отдаване на водовземането, отправяме покана към жителите на община Белово, представители на бизнеса, НПО и всички заинтересовани страни за участие в обществено обсъждане на  ПРОЕКТА НА ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА ОТ НАХОДИЩЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА „БЕЛОВО” и начина на отдаване на водовземането, което ще се проведе на 10 юли 2024г. /сряда/ от 17:30 часа в залата на Общински съвет- Белово.

Целта на обсъждането е да бъде взето под внимание мнението на максимално широк кръг от заинтересовани страни при изготвяне на окончателния вариант на ПРОЕКТА НА ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА ОТ НАХОДИЩЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА „БЕЛОВО” и начина на отдаване на водовземането.

Становища и предложения по проекта на  ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА ОТ НАХОДИЩЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА „БЕЛОВО” и начина на отдаване на водовземането, могат да се правят по време на общественото обсъждане, до изчерпване на всички въпроси. За всички, които нямат възможност да присъстват на общественото обсъждане могат да разгледат качените материали на страницата на община Белово –раздел съобщения и да изпратят своите препоръки и мнения до 10 юли 2024г. на ел. поща: kmet@belovo.bg

Разчитаме на Вашето сътрудничество и Ви благодарим за желанието за участие и съдействие!

С УВАЖЕНИЕ,


ИНЖ.СТОЙКО СТЕФАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

BG06RDNP001-19.124-0005-C04 – „Ремонт на тротоарни настилки по бул. “Освобождение“ с достъпна среда, гр. Белово, Община Белово, област Пазарджик“

BG06RDNP001-19.124-0005-C04 – „Ремонт на тротоарни настилки по бул. “Освобождение“ с достъпна среда, гр. Белово, Община Белово, област Пазарджик“.

Програма за развитие на селските райони, BG06RDNP001-19.124 – МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Срок за изпълнение – 10.07.2020год – 30 .10.2024год.

Безвъзмездна помощ – 349 210 лева

Община Белово кандидатства с проектно предложение за „Ремонт на тротоарни настилки по бул. „Освобождение“ с достъпна среда в град Белово, община Белово, област Пазарджик. Дейностите по проекта включват ремонт и подмяна на съществуващи тротоарни настилки по левия тротоар на главен булевард „Освобождение“ в размер на 2250 кв.м. В проектното предложение има включени дейности за създаване на достъпна обществена среда – подход за хора в неравностойно положение. Булевард „Освобожедение“ е основна пътна артерия за града . Булевардът е изключително натоварен от автомобилен трафик и същевременно от човекопоток. Булеварда разделя града на две части и е основен път за връзка с три квартала. Особено важно е да се възстановят пътните настилки в добро състояние, за да се осигури безопасно движение на хора и автомобили.

Дейностите заложени в настоящото проектно предложение се осъществяват на територията на МИГ – Белово, Септември, Велинград, по конкретно – град Белово, община Белово.

Бюджета на проектното предложение след сключени договори по ЗОП и одобряването им от ДФЗ е 349 210 лева

Процента за заявената финансова помощ по бюджета е 100% от общо допустимите разходи заложени в проектното предложение. Проектът след неговото реализиране няма да генерира приходи, поради което БФП в размер на 100 % е допустима. Проекта е за дейности за тротоари в град Белово, които са обществено достъпни .

Цел/и на проекта/информацията

Основна цел на проектното предложение е развитие на пешеходната инфраструктура в град Белово и подобряване на основни и социални услуги на жителите от град Белово и община Белово. Основната цел на настоящото проектно предложение напълно кореспондира с заложените цели в Стратегия за местно развитие от МИГ – Белово, Септември, Велинград – Развитие на инфраструктура на територията и подобряване на основните социални услуги на населението.

Община Белово, съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация има компетентност в сферата на общинското имущество, устройството и развитието на територията на общината, благоустрояване и социални услуги, развитие на спорт, отдих и туризъм, както и опазване на околната среда и рационално използване на природните ресурси.

Основната цел на проектното предложение е подобряване и изграждане на необходима инфраструктура – тротоарни настилки по булевард „Освобождение“ с цел повишаване качеството на живот на местното население, включително и уязвимите групи.

Развитието на инфраструктурата на общината е залегнало и в Общински план за развитие, както и подобряване на качеството на живот на населението, чрез предоставяне на базови услуги.

Чрез реализиране на проекта ще се цели осигуряване на безопасно движение на хора и автомобили по булевард „Освобождение“ град Белово, чрез ремонт на тротоарните настилки. Социалните услуги са дейности, които подпомагат и разширяват възможностите на лицата да водят самостоятелен начин на живот. Чрез реализиране дейностите на проектното предложение се цели да бъде създадена достъпна среда .

На територията на град Белово живеят 3595 души, а на територията на община Белово живеят 8 187 жители.

Проектното предложение включва дейности за ремонт на тротоари, които са включени в допустимите дейности за финансиране по настоящата процедура за подбор на проектни предложения на МИГ – Белово, Септември, Велинград – точка 13.1, подточка I.1 от Условията за кандидатстване. Проекта ще се осъществява на територията на МИГ е изцяло в съответствие с хоризонталните политики на ЕС и тези заложени в СВОМР на МИГ – Белово, Септември, Велинград. Дейностите, включени в проектното предложение са в съответствие с Общинския план за развитие на Община Белово, за което в проектното предложение е представено Решение на Общински съвет Белово. Проектът е съгласуван с процедурите по Закона за опазване на околната среда, Закона за защитените територии и за биологичното разнообразие за което се представя Решение от РИОСВ.

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПРОЕКТ НА ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА ОТ  НАХОДИЩЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА „БЕЛОВО“

Към настоящия момент в Община Белово няма действаща нормативна уредба, която да регламентира водовземането на минерална вода, поради което се налага да бъде приета Тарифа за таксите за водовземане на минерална вода от находище на минерална вода „Белово”.

Проектът на Тарифа и мотивите към същия публикуваме на интернет страницата на Община Белово  за обществени консултации.

В 30-дневен срок от публикуване на съобщението всички заинтересовани лица могат да подадат своите предложения и становища относно така предложения проект на нормативен акт.

Чрез публикацията проектът на тарифата е представен на заинтересованите граждани (ФЛ) и юридически лица.

Справката за отразените становища след обществените консултации ще бъде публикувана на официалната страница на Община Белово.

Приложение:

  • Проект на Тарифа за таксите за водовземане на минерална вода от находище на минерална вода „Белово”;
  • Мотиви.

СЪОБЩЕНИЕ – Във връзка с насрочените избори за народни представители на 9 юни 2024 г.

Във връзка с насрочените избори за народни представители на 9 юни 2024 г., Ви уведомяваме, че на 01.06.2024 г. включително,  изтича срокът за :

  • подаване на заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци.
  • подаване на заявление за заличаване от избирателния списък от гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

Община Белово уведомява гражданите, че на 01.06.2024 г. /събота/, за времето от 08:30 до 17:00 ч. центърът за обслужване на гражданите в Общинска администрация – Белово ще се приемат горепосочените заявления.

Общинска администрация Белово

Инвестиционно предложение (ИП) „Жилищно строителство“ в ПИ с идентификатори 24414.21.46 в м. Величковица и 24414.22.62 в м. Мечкара по КККР на с. Дъбравите, общ. Белово, обл. Пазарджик, внесено с искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС, с вх. ПД-01-79-(10)716.05.2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ във връзка с насрочените избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни  2024 г., Ви уведомяваме, че на 25.05.2024 г. включително, изтича срокът за:

Във връзка с насрочените избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни  2024 г., Ви уведомяваме, че на 25.05.2024 г. включително, изтича срокът за:

  • подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение;
  • подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес;
  • подаване на заявление за гласуване на друго място от кандидати за членове на Европейския парламент от Република България, от кандидати  за народни представители, членове на ЦИК и на РИК както и наблюдатели, регистрирани в ЦИК.

За целта в Общинска администрация – гр. Белово, „Център за информационно и административно обслужване“, ет.1, ще се приемат заявления на 24 и 25 май 2024 г., с работно време от 8:30 ч. до 17:00 ч.

Общинска администрация Белово