Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

СЪОБЩЕНИЯ

Във връзка с авария на довеждащ водопровод е преустановено допълнителното водоподаване за селото от „Язовири и каскади“ , поради което се налага дружеството да въведе режим на водоподаването за с. Момина Клисура,общ.Белово от 31.08.2023г. до 05.09.2023г.

ОБЯВЛЕНИЕ КОМИСИИТЕ ПО ЧЛ.37в, АЛ.1 ОТ ЗСПЗЗ СЪОБЩАВАТ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, ЧЕ СА ИЗГОТВЕНИ ПРОЕКТ НА КАРТА НА МАСИВИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ И НА РЕГИСТЪР КЪМ НЕЯ ВЪЗ ОСНОВА НА ВХОДИРАНИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА СТОПАНСКАТА 2023/2024Г

Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане и експлоатация на МВЕЦ „Яденица“ в долината на р. Яденица от кота 698 до кота 508 м, в местностите „Зимница“ и „Свинарника, в землището на rp. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик, c възложител: „Одет – ИТ- Ядеиица“ ЕООД, входирано c уведомление, вх. № ПД-01- 1019/16.03.2018 г.