Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обществени поръчки – открити след 15.04.2016 г.

Покана относно неотложен ремонт на част от водопроводната мрежа на село Момина Клисура във връзка с изпълнение на обществена поръчка

ПОКАНА

За представяне на оферта съгласно чл.182,ал.1,т.1 от ЗОП, за "пряко договаряне" с определени лица, при наличие на основание за "неотложност" в хипотезата на чл.79, ал.1, т.4 от ЗОП с предмет: "Неотложен ремонт на част от водопроводната мрежа на село Момина Клисура във връзка с изпълнение на обществена поръчка с предмет: "Подобряване на жизнената среда и публичните пространства в Община Белово чрез рехабилитация на уличната мрежа в село Момина Клисура" – за подобекти: 1: Улица "О.т.195-198-200-203-207"; 2: Улица "О.т. 203-215"; 3: Улица "О.т. 197-170-120"; 4: Улица "О.т. 195-167-166"; 5: Улица "О.т. 168-170"; 6: Улица "О.т. 193-162-166-119"; 7: Улица "О.т. 186-188-157-118"; 8: Улица "О.т. 141-153-155-156"; 9: Улица "О.т. 157-162";

Read More

Външни експерти към екипа за управление на проект „Рекултивация на депо за твърди отпадъци в землището на с. Дъбравите, община Белово“

Външни експерти към екипа за управление на проект "Рекултивация на депо за твърди отпадъци в землището на с. Дъбравите, община Белово" ID: 00112-2020-0006

Read More

Инженеринг (проектиране и строителство) при рекултивация на сметище за твърди отпадъци на община Белово в землището на с.Дъбравите

Инженеринг (проектиране и строителство) при рекултивация на сметище за твърди отпадъци на община Белово в землището на с.Дъбравите ID: 00112-2020-0005

Read More

Оценка съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на проект „Рекултивация на сметище за твърди битови отпадъци на община Белово в землището на с.Дъбравите“

Оценка съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на проект "Рекултивация на сметище за твърди битови отпадъци на община Белово в землището на с.Дъбравите" ID: 00112-2020-0004

Read More

„Подобряване на жизнената среда и публичните пространства в Община Белово чрез рехабилитация на уличната мрежа в село Момина клисура“ – Избор на изпълнител на СМР за подобекти

"Подобряване на жизнената среда и публичните пространства в Община Белово чрез рехабилитация на уличната мрежа в село Момина клисура" – Избор на изпълнител на СМР за подобекти: 1: Ул. "О.т. 195-198-200-203-207"; 2: Ул. "О.т. 203-215"; 3: Ул. "О.т. 197-170-120”; 4: Ул. "О.т. 195-167-166"; 5: Ул. "О.т. 168-170"; 6: Ул. "О.т. 193-162-166-119"; 7: Ул. "О.т. 186-188-157-118"; 8: Ул. "О.т. 141-153-155-156”; 9: Ул. "О.т. 157-162"; 10: "площад и тротоар пред кметство" ID: 00112-2020-0003

Read More

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект „Реконструкция и рехабилитация на улици в град Белово“ финансиран от ДФ „Земеделие“ – АДБФП GB06RDNP001-7.001-0094 от 22.05.2019г.

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект "Реконструкция и рехабилитация на улици в град Белово" финансиран от ДФ "Земеделие" – АДБФП GB06RDNP001-7.001-0094 от 22.05.2019г.

Read More

„Инженеринг (проектиране и строителство) при рекултивация на сметище за твърди отпадъци на община Белово в землището на с.Дъбравите“

"Инженеринг (проектиране и строителство) при рекултивация на сметище за твърди отпадъци на община Белово в землището на с.Дъбравите"

Read More