Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Договаряне без предварително обявление

СМР и аварийно укрепителни мероприятия на обект „Корекция, укрепване и доизграждане на подпорни стени по коритото на р.Яденица, в участъците на гр. Белово, с цел превантивно елиминиране на негативното влияние на наводненията – ЕТАП 3“

СМР и аварийно укрепителни мероприятия на обект "Корекция, укрепване и доизграждане на подпорни стени по коритото на р.Яденица, в участъците на гр. Белово, с цел превантивно елиминиране на негативното влияние на наводненията – ЕТАП 3 ПО КОРИТОТО НА Р.ЯДЕНИЦА В ЧЕРТИТЕ НА РЕГУЛАЦИЯ НА ГР.БЕЛОВО"

Read More

Неотложна необходимост от изграждане на укрепителни и отводнителни мероприятия за обект: „Укрепване на свлачище в кв. 17 и кв. 18, с. Габровица, община Белово“

Неотложна необходимост от изграждане на укрепителни и отводнителни мероприятия за обект: "Укрепване на свлачище в кв. 17 и кв. 18, с. Габровица, община Белово"

Read More

Изпълнение на СМР за обект: „Укрепителни мероприятия по съоръженията и корекцията на река Крива – село Сестримо“

Изпълнение на СМР за обект: "Укрепителни мероприятия по съоръженията и корекцията на река Крива – село Сестримо".

Read More

Избор на изпълнител за извършване на допълнително СМР за целите на проект „Ремонт, реконструкция на оборудване и/или обзавеждане на образователна инфраструктура на територията на Oбщина Белово ДГ „Щурче“ във връзка с изпълнение на Договор №13/07/2/0/00334

Избор на изпълнител за извършване на допълнително СМР за целите на проект "Ремонт, реконструкция на оборудване и/или обзавеждане на образователна инфраструктура на територията на община Белово – ДГ "Щурче" във връзка с изпълнение на Договор №13/07/2/0/00334 по програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Read More

СМР и аварийно укрепителни мероприятия на обект „Корекция, укрепване и доизграждане на подпорни стени по коритото на р.Яденица, в участъците на гр. Белово, с цел превантивно елиминиране на негативното влияние на наводненията ЕТАП 2

СМР и аварийно укрепителни мероприятия на обект "Корекция, укрепване и доизграждане на подпорни стени по коритото на р.Яденица, в участъците на гр. Белово, с цел превантивно елиминиране на негативното влияние на наводненията ЕТАП 2 ЕТАП 2 ПО КОРИТОТО НА Р.ЯДЕНИЦА В ЧЕРТИТЕ НА РЕГУЛАЦИЯ НА ГР.БЕЛОВО"

Read More

СМР и аварийно укрепителни мероприятия на обект „Аварийно укрепване на ляв устой на мост за „Дунева махала“ в с. Момина клисура, община Белово“

СМР и аварийно укрепителни мероприятия на обект "Аварийно укрепване на ляв устой на мост за "Дунева махала" в с. Момина клисура, община Белово"

Read More

Покана за участие в процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка

П О К А Н А

За участие в процедура на договаряне без обявление
за възлагане на обществена поръчка

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
На основание чл. 79,ал.1,т.4 от ЗОП и във връзка с Решение № 243/04.09.2018год. / публикувано в АОП под номер 866159 е открита процедура договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка за СМР с предмет: "Изпълнение на СМР за обект: "Аварийно възстановяване и укрепване мероприятията в резултат на свличане на общински път село Сестримо-ВЕЦ Сестримо село Сестримо, община Белово".

Read More

https://www.livechatalternative.com/