Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Договаряне без обявление по ЗОП

Покана за избор на изпълнител за организиране и провеждане на обучения по проект „Разкриване на център за социална рехабилитация и интеграция на лица в неравностойно положение и техните семейства в община Белово“

Покана за избор на изпълнител за организиране и провеждане на обучения по проект "Разкриване на център за социална рехабилитация и интеграция на лица в неравностойно положение и техните семейства в община Белово",  Схема за безвъзмездна финансова помощ "Активно включване" по Оперативна програма развитие на човешките ресурси, договор за БФП № BG05M9OP001-2.005-0117– С01.

Срок за подаване на оферти до 21.11.2017 год. до 17,00 часа

Read More

Покана за избор на изпълнител за организиране и провеждане на обучения по проект „Разкриване на център за социална рехабилитация и интеграция на лица в неравностойно положение и техните семейства в община Белово“

Покана за избор на изпълнител за организиране и провеждане на обучения по проект "Разкриване на център за социална рехабилитация и интеграция на лица в неравностойно положение и техните семейства в община Белово",  Схема за безвъзмездна финансова помощ "Активно включване" по Оперативна програма развитие на човешките ресурси, договор за БФП № BG05M9OP001-2.005-0117– С01.

Read More

Допълнително СМР към проект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа – село Сестримо, община Белово“ ID – 672799

Допълнително СМР към проект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа – село Сестримо, община Белово“

Read More

Допълнително СМР към проект „Изграждане на спортно съоръжение, места за отдих, спорт и развлечение находящ се в имот с индентификатор 03592.502.1628, УПИ VII , от кв. 56 по плана на гр.Белово, Община Белово, обл. Пазарджик“ ID 670794

Допълнително СМР към проект „Изграждане на спортно съоръжение, места за отдих, спорт и развлечение находящ се в имот с индентификатор 03592.502.1628, УПИ VII , от кв. 56 по плана на гр.Белово, Община Белово, обл. Пазарджик“ ID 670794

Read More

Избор на изпълнител за упражняване на авторски надзор по проект „Създаване на Център за временни изложения с туристическа цел по пешеходна улица от о.т. 160 до о.т. 189 в град Белово“ ID: 00112-2015-0003

Избор на изпълнител за упражняване на авторски надзор по проект "Създаване на Център за временни изложения с туристическа цел по пешеходна улица от о.т. 160 до о.т. 189 в град Белово" ID: 00112-2015-0003

Read More

Допълнително СМР за Създаване на Център за временни изложения с тусистическа цел за предоставяне и експониране на местното културно наследство на община Белово в УПИ – VI – пл. Освобождение“ в гр. Белово. ID 667257

Допълнително СМР за Създаване на Център за временни изложения с тусистическа цел за предоставяне и експониране на местното културно наследство на община Белово в УПИ – VI – пл. Освобождение“ в гр. Белово ID: 667257

Read More

Допълнителни строително-монтажни работи към обект: „Eнергоефективна реконструкция на Административна сграда на община Белово – СМР на покрив. ID: 00112-2014-0010

Допълнителни строително-монтажни работи към обект: „Eнергоефективна реконструкция на Административна сграда на община Белово – СМР на покрив. ID: 00112-2014-0010

Read More

Процедура по договаряне без обявление на допълнително СМР на обект „Енерго-ефективна реконструкция на читалище „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Белово. ID: 00112-2014-0011

Процедура по договаряне без обявление на допълнително СМР на обект „Енерго-ефективна реконструкция на читалище „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Белово. ID: 00112-2014-0011

Read More