Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Програми и Проекти

Проект: „Модернизация на железопътен участък Костенец – Септември“, част от проект“Модернизация на жп линия София – Пловдив: жп участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“

Настоящият проект е част от общата реконструкция на гара Белово, включително промяна на коловозното развитие и реконструкция на съществуващото приемно здание. Проектът предвижда преместване на техническите помещения от сградата на МРЦ в приемното здание.

Read More

В рамките на този проект Община Белово изпълни проектиране и изграждане на Компостираща инсталация за оползотворяване на зелени отпадъци с капацитет 2000 т/годишно

В рамките на този проект Община Белово изпълни проектиране и изграждане на Компостираща инсталация за оползотворяване на зелени отпадъци с капацитет 2000 т/годишно.

Read More

Регионална програма за управление на отпадъците на регион Пазарджик 2016 – 2020г.

Регионала програма за управление на отпадъците – РЕГИОН ПАЗАРДЖИК за общините Пазарджик, Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичово, Пещера, Ракитово и Септември

Регионална програма за управление на отпадъците на регион Пазарджик 2016 – 2020г.

Read More

Община Белово сключи договор за безвъзмездна финансова помощ с Държавен фонд „Земеделие“ за обновяване на СУ“Чапай“ град Белово

Община Белово сключи договор за безвъзмездна финансова помощ с Държавен фонд "Земеделие" за обновяване на СУ "Чапай", град Белово

Проектът ще получи финансиране по подмярка 7.002-"Училище" по процедурата чрез подбор на ПП по подмярка „Инвестиции в създаването и подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Read More

Обява за провеждане на консултации по екологична оценка към общ устройствен план на Община Белово

ОБЯВА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ
ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА КЪМ OБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НA ОБЩИНА БЕЛОВО

съгласно изискванията чл. 20, ал. 1, т. 1, т. 2 и чл.21 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, “Наредбата за ЕО”(ДВ, бр. 57/04 г., изм.).

1. Информация за възложителя, отговорен за прилагането на плана:
Община Белово гр.Беловоул."Орфей" 4А,п.к.4470:
тел: 03581 2773, факс: 03581 2770 еmail: kmet@belovo.eu
Кмет инж. Костадин Георгиев Варев тел: 03581 2773, факс: 03581 2770 еmail: kmet@belovo.eu
Лице за контакти:
Кмет инж. Костадин Георгиев Варев тел: 03581 2773, факс: 03581 2770
инж. Анета Кечева – Директор Дирекция "СА"

2. Орган, отговорен за приемането на плана
Съгласно чл. 127, ал. 6 от Закона за устройство на територията Общият устройствен план се одобрява с Решение на общински съвет – Белово .

3. Обща информация за предложения план/програма:
а) основание за изготвяне на плана/програмата – нормативен или административен акт;

Общият устройствен план на Община Белово се изработва въз основа на Планово задание в съответствие с чл. 125 от ЗУТ. Съгласно изискванията на чл. 125, ал. 6 и 7 от ЗУТ Заданието е съгласувано с РИОСВ Пазарджик.

б) период на действие и етапи на изпълнение на плана/програмата;

Общият устройствен план е документ с дългосрочно действие. Съгласно ЗУТ и чл.17, ал.3 от Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове, Общите устройствени планове на общини се създават за прогнозен период от 15-20 години. Съгласно плановото задание за изработване на ОУП на Община Белово, настоящият ОУП е с прогнозен период до 20 години.

Read More

Оперативна програма „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци за Общини: Барак, Белово, Брацигово, Лесичово, Пещера, Пазарджик и Септември“

Проект: №BG16M1OP002-2.002-0004 "КОМБИНИРАНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОСТИРАЩИ ИНСТАЛАЦИИ И НА ИНСТАЛАЦИИ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА ОБЩИНИ: БАТАК, БЕЛОВО, БРАЦИГОВО, ЛЕСИЧОВО, ПЕЩЕРА, ПАЗАРДЖИК И СЕПТЕМВРИ"

Проектът е финансиран по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с наименование "Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ по приоритетна ос 2 "Отпадъци" на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.", водеща община – община Пазарджик . Общините Пазарджик, Пещера, Батак, Брацигово, Белово, Септември и Лесичово са част от РСУО – Пазарджик.

Read More

Развитие на социално предприятие „Поддържане, промотиране и опазване на културните обекти на територията на Община Белово“

Развитие на социално предприятие "Поддържане, промотиране и опазване на културните обекти на територията на Община Белово"

Read More

Оперативна програма „Осигуряване на топъл обяд“

Проект: Оперативна програма "Осигуряване на топъл обяд"

Финансираща програма/институция: "Оперативна програма за храни или основно материално подпомагане фонд за европейско подпомагане", стартирала през 2015 година с с Договор №BG05FMOP001-3.002-0013-C01

Цели и очаквани резултати:

Оперативна програма за храни или основно материално подпомагане фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица ,"Осигуряване на топъл обяд" в община Белово е стартирала през 2015 година с Договор №BG05FMOP001-3.002-0013-C01 с капацитет от 70 потребители.

По настояване на кмета на община Белово – инж. Костадин Варев постепенно се обхващат все повече потребители. Към настоящият момент 16.01.2019г. капацитетът вече е 250 лица потребители на проекта. Община Белово е сред общините, които се стремят да предоставят тази услуга на максимален брой свои граждани.

В проекта са включени лица от: гр.Белово, с.Голямо Белово, кв.Малко Белово, с.Момина Клисура, с.Сестримо, с.Габровица, с.Дъбравите, с.Мененкьово и с.Аканджиево.

Read More