Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Решения 2012 г.

Решение № Относно Файлове
РЕШЕНИЕ № 325/28.12.2012 г. Кандидатстване по реда на Наредба № 32 от 12.09.2008 год. за условията и реда за предоставяне на БФП за набиране на проектни предложения по мярка 313 „Насърчаване на туристически дейности” по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 324/28.12.2012 г. Кандидатстване по реда на Наредба № 32 от 12.09.2008 год. за условията и реда за предоставяне на БФП за набиране на проектни предложения по мярка 313 „Насърчаване на туристически дейности” по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 323/28.12.2012 г. Кандидатстване по реда на Наредба № 32 от 12.09.2008 год. за условията и реда за предоставяне на БФП за набиране на проектни предложения по мярка 313 „Насърчаване на туристически дейности” по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 322/28.12.2012 г. Отмяна на Решение № 277/31.10.2012 г. на Общински съвет – Белово, във връзка с кандидатстване по реда на Наредба № 32 от 12.09.2008 год. за условията и реда за предоставяне на БФП за набиране на проектни предложения по мярка 313 „Насърчаване на туристически дейности” по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 321/28.12.2012 г. Кандидатстване по реда на Наредба № 32 от 12.09.2008 год. за условията и реда за предоставяне на БФП за набиране на проектни предложения по мярка 313 „Насърчаване на туристически дейности” по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 320/28.12.2012 г. Кандидатстване по реда на Наредба № 32 от 12.09.2008 год. за условията и реда за предоставяне на БФП за набиране на проектни предложения по мярка 313 „Насърчаване на туристически дейности” по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 319/28.12.2012 г. Кандидатстване по реда на Наредба № 32 от 12.09.2008 год. за условията и реда за предоставяне на БФП за набиране на проектни предложения по мярка 313 „Насърчаване на туристически дейности” по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 318/28.12.2012 г. Кандидатстване по реда на Наредба № 32 от 12.09.2008 год. за условията и реда за предоставяне на БФП за набиране на проектни предложения по мярка 313 „Насърчаване на туристически дейности” по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 317/28.12.2012 г. Изменение Програмата за 2012 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 316/28.12.2012 г. Увеличение на капитала чрез непарична вноска в търговско дружество с общинско имущество „Общински имоти – Белово” ЕООД. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 315/28.12.2012 г. Изменение Програмата за 2012 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 314/28.12.2012г. Допълване на Решение № 307 от 28.12.2012 г. на ОбС – Белово за приемане на План за действие на община Белово в изпълнение на Областна Стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация /2012 – 2014 г./ Изтегли
РЕШЕНИЕ № 313/28.12.2012г. Изменение на Решение № 290/30.11.2012 година. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 312/28.12.2012г. Временен безлихвен заем на „В и К – Белово” ЕООД в размер на 42 708 лв. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 311/28.12.2012г. Становища от Началника на Общинска служба по земеделие гр. Белово с вх. № 271, 272 и 273 от 14.06.2012г. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 310/28.12.2012г. Актуализация на общинския бюджет и на списъка на капиталовите разходи за 2012 г. на община Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 309/28.12.2012г. Временна комисия за удостояване посмъртно със званието „Почетен гражданин на град Белово и Общината” г-н Атанас Василев Хрисчев. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 308/28.12.2012г. Годишна Програма за развитие на спорта 2012 – 2016 г. в община Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 307/28.12.2012г. Приемане на План за действие на община Белово /2012-2014 г./ за изпълнение на Стратегия за интегриране на ромите в област Пазарджик /2012 – 2020 г./ Изтегли
РЕШЕНИЕ № 306/28.12.2012г. Приемане на Стратегия за безопасност на движението по пътищата на територията на община Белово за периода 2012 – 2020 година Изтегли
РЕШЕНИЕ № 305/28.12.2012г. Годишен Отчет за дейността на МКБППМН – Белово за 2012 г. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 304/15.12.2012г. Издаване на Запис на заповед от община Белово в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща финансиране на разходи за авансово плащане по Договор № 13/321/01298 от 14.12.2012г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от ПРСР за Проект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа – село Сестримо, община Белово”, сключен между Община Белово и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 303/15.12.2012 г. Изменение на Решение № 185 от 27.07.2012 г. на Общински съвет – Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 302/30.11.2012 г. Искане от Управителя на „В и К – Белово” ЕООД за закупуване на ДМА. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 301/30.11.2012 г. Определяне на представител на община Белово в общото събрание на търговските дружества, в които Общината е съдружник или акционер. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 300/30.11.2012 г. Възлагане на функции за контролъор на длъжностно лице от Общинска администрация – Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 299/30.11.2012 г. Освобождаване на д-р Георги Георгиев Сираков като Управител на „ Медицински център І-Белово” ЕООД. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 298/30.11.2012 г. Прилагане на изискванията на Инструкция № 5 от 30.06.2005 г. на Управителя на Национален осигурителен институт относно условията за предаването, приемането, обработването, съхраняването и използването на разплащателни ведомости на осигурители, които са прекратили дейността си без правоприемник – „БКС – БЕЛОВО” ЕООД. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 297/30.11.2012 г. Определяне на индивидуалния размер на възнагражденията на управителите на общинските търговски дружества. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 296/30.11.2012 г. Изменение на Решение № 227/03.09.2012г., касаещо дофинансиране за извършване на автобусния превоз на учениците от с.Варвара, с.Семчиново, с.Симеоновец, с.Ветрен, с.Мененкъово, с.Аканджиево и с.Сестримо обучаващи се в СОУ „Александър Иванов – Чапай”, гр.Белово за учебната 2012/2013 година. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 295/30.11.2012 г. Кандидатстване по реда на Наредба № 32 от 12.09.2008 год. за условията и реда за предоставяне на БФП за набиране на проектни предложения по мярка 313 „Насърчаване на туристически дейности” по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 294/30.11.2012 г. Кандидатстване по реда на Наредба № 32 от 12.09.2008 год. за условията и реда за предоставяне на БФП за набиране на проектни предложения по мярка 313 „Насърчаване на туристически дейности” по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 293/30.11.2012 г. Изменение на Приложение № 1 и № 2 от Програмата за 2012 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово и продажба на имот частна общинска, съгласно АЧОС № 3722 от 21.11.2012 г. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 292/30.11.2012 г. Заявление вх.№ОА-2356/06.11.2012 г. от „ТЕВАНИ И КО” ООД, относно Решение на Административен съд – гр.Пазарджик по адм. дело № 300/2011г.. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 291/30.11.2012 г. Справка към Отчет за финансовото състояние на Общинско дружество – „В и К – Белово” ЕООД, гр. Белово за периода 01.01.2012г.-30.09.2012г. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 290/30.11.2012 г. Кандидатстване на община Белово по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-5.2.13 „ЖИВОТ В ОБЩНОСТТА”, Приоритетна ос 5: „Социално включване и насърчаване на социалната политика”, Основна област на интервенция 5.2.: „Социални услуги за превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици”, Компонент 2 : Социални услуги за лица с физически увреждания, психични разстройства и умствена изостаналост, чакащи настаняване в специализирана институция, с проект „Достоен живот за всеки”. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 289/30.11.2012 г. Информация за внесените, утвърдените и действащи проекти, с които община Белово участва по Европейските фондове. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 288/30.11.2012 г. Информация за готовността на община Белово за зимно поддържане на територията на общината през оперативен сезон 2012-2013 г. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 287/30.11.2012 г. Искане вх.№ АО-2269/24.10.2012 г. от Георги Юлин Еминов от с.Аканджиево собственик със Заповед № 307 от 08.10.2007 г. на УПИ VІ – 44, кв.3 , с постоянен адрес ул. „24-та” №3, с.Аканджиево, община Белово, за закупуване част от „Озеленяване” граничещо с УПИ VІ – 44, кв.3, по плана на с.Аканджиево, община Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 286/23.11.2012 г. Издаване на Запис на заповед от община Белово в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща финансиране на авансово плащане по договор № 13/313/00143 от 19.11.2012г. по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от ПРСР за Проект „Обновяване на туристическата инфраструктура в община Белово чрез дейности по основен ремонт на музейната сграда и превръщането й в посетителски център за представяне на местното природно и културно наследство, с подобект и дейности по изграждане и ремонт на „Детска площадка в град Белово, кв.51” и „Детска площадка – град Белово, кв. Разсадника” и превръщането им в места за отдих на открито със съпътстващи съоръжения и атракции”, сключен между Община Белово и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 285/23.11.2012 г. Кандидатстване за отпускане на безлихвен заем от Централния бюджет чрез ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, за обезпечаване на разходите за ДДС за финансиране на договор № 13/313/00143 от 19.11.2012г. по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от ПРСР за Проект „Обновяване на туристическата инфраструктура в община Белово чрез дейности по основен ремонт на музейната сграда и превръщането й в посетителски център за представяне на местното природно и културно наследство, с подобект и дейности по изграждане и ремонт на „Детска площадка в град Белово, кв.51” и „Детска площадка – град Белово, кв. Разсадника” и превръщането им в места за отдих на открито със съпътстващи съоръжения и атракции”, сключен между Община Белово и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 284/23.11.2012 г. Издаване на Запис на заповед от община Белово в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща финансиране на разходи за ДДС към авансово плащане по договор № 13/313/00143 от 19.11.2012г. по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от ПРСР за Проект „Обновяване на туристическата инфраструктура в община Белово чрез дейности по основен ремонт на музейната сграда и превръщането й в посетителски център за представяне на местното природно и културно наследство, с подобект и дейности по изграждане и ремонт на „Детска площадка в град Белово, кв.51” и „Детска площадка – град Белово, кв. Разсадника” и превръщането им в места за отдих на открито със съпътстващи съоръжения и атракции”, сключен между Община Белово и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 283/09.11.2012 г. Кандидатстване по реда на Наредба № 32 от 12.09.2008 год. за условията и реда за предоставяне на БФП за набиране на проектни предложения, чрез открита процедура за конкурентен подбор с определен срок за кандидатстване по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от Стратегията за местно развитие по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.Схемата за безвъзмездна финансова помощ по мярка 313 се реализира с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони /2007 – 2013/, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 282/09.11.2012 г. Кандидатстване на община Белово по Ос 1: „Процедура за набиране на проекти за повишаване енергийната ефективност на сгради” на Национална схема за зелени инвестиции. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 281/09.11.2012 г. Искане за започване на процедура за изграждане на паметник на загиналите войници, сержанти и офицери във войните за независимостта на Република България в УПИ ХІІ – Озеленяване, кв.57 по плана на гр.Белово, община Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 280/09.11.2012 г. Приемане на изменение в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 279/31.10.2012 г. Увеличение на капитала чрез непарична вноска в новоучредяващото се търговско дружество с общинско имущество „Общински имоти – Белово” ЕООД. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 278/31.10.2012 г. Създаване на търговско дружество с общинско имущество „Общински имоти – Белово” ЕООД. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 277/31.10.2012 г. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот, публична общинска собственост, съгл. АПОС № 536/10.11.2011г. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 276/31.10.2012 г. Откриване на младежки клуб в кв. Малко Белово, гр. Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 275/31.10.2012 г. Продажба на лек автомобил ВАЗ 21214, рег. № РА 0938 АТ, цвят бял. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 274/31.10.2012 г. Отдаване под наем на движими вещи, представляващи специален автомобил Шкода „Мадара” и специален автомобил ФОДЕН 3280, рег. № РА 2099 ВВ. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 273/31.10.2012 г. Съгласие за ЧИ на ПУП-ПР на гр. Белово, промяна в характера на собствеността и предназначението на общински имот. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 272/31.10.2012 г. Съгласие за ЧИ на ПУП-ПР на гр. Белово, промяна в характера на собствеността и предназначението на общински имот. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 271/31.10.2012 г. Създаване на Общински консултативен съвет по въпросите на младежта в Община Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 270/31.10.2012 г. Отчет за финансовото състояние на Общинско дружество – „В и К – Белово” ЕООД, гр.Белово за периода 01.01.2012г.-30.09.2012г. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 269/31.10.2012 г. Изменение на Решение № 57/15.02.2012г. на Общински съвет – Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 268/31.10.2012 г. Финансов отчет на Общинско дружество – „Медицински център І Белово” ЕООД за третото тримесечие на 2012 и за деветмесечието на 2012 г. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 267/31.10.2012 г. Отчет за дейността на кметство с.Дъбравите за период м. ноември 2011 – м. септември 2012г. и Програма за управление на кметството за мандат 2011-2015 година. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 266/31.10.2012 г. Изменение Програмата за 2012 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 265/31.10.2012 г. Изменение на Приложение № 1 и № 2 от Програмата за 2012 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово и отдаване под наем на част от сграда, частна общинска собственост, съгласно АЧОС № 2730 от 13.07.2012 г. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 264/31.10.2012 г. Инициатива за предоставяне на концесия на язовир – публична общинска собственост. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 263/31.10.2012 г. Инициатива за предоставяне на концесия на общинско депо за депониране на ТБО и площадка за сепариране на отпадъци – публична общинска собственост. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 262/31.10.2012 г. Продажба на имот, частна общинска собственост, съгласно АЧОС № 2729 от 13.07.2012 г. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 261/31.10.2012 г. Приемане на изменение и допълнение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 260/11.10.2012 г. Изменение на Решение №154/29.06.2012г. на Общински съвет- Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 259/28.09.2012 г. Приемане на Доклад за състоянието на дейностите водоснабдяване и канализация в община Белово и възможните опции за тяхното подобряване Изтегли
РЕШЕНИЕ № 258/28.09.2012 г. Изменение на Приложение № 1 от Програмата за 2012 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово и отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, съгл. АПОС № 52/06.12.1999 г. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 257/28.09.2012 г. Изменение Програмата за 2012 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 256/28.09.2012 г. Искане вх.№ ЕХП-746/10.09.2012г. от „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕР” АД за одобряване ПУП–ПП на обект: трасе на „Кабелна линия НН” в землището на с.Сестримо, община Белово и учредяване на сервитутно право за изграждане на „Кабелна линия НН”. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 255/28.09.2012 г. Искане вх.№ АО–1942/10.09.2012г. от Иван Дамянов Стойчев и Йорданка Спасова Стойчева за закупуване част от тупикова улица граничеща с УПИ ХІІІ-36, кв.3, с.Габровица, община Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 254/28.09.2012 г. Отчет за работата на кметство с.Момина клисура за период м. ноември 2011 – м. септември 2012г. и Програма за управление на кметството за мандат 2011-2015 година. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 253/28.09.2012 г. Изменение на Решение № 57/15.02.2012г. на Общински съвет – Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 252/28.09.2012 г. Закупуване на лек автомобил за нуждите на Общинска администрация – Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 251/28.09.2012 г. Изменение на Програмата за 2012 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 250/28.09.2012 г. Продажба на имот, частна общинска собственост, съгл. АЧОС № 3033 от 20.09.2012 г. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 249/28.09.2012 г. Продажба на имот, частна общинска собственост, съгл. АЧОС № 3031 от 20.09.2012 г. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 248/28.09.2012 г. Продажба на имот, частна общинска собственост, съгл. АЧОС № 2788 от 24.07.2012 г. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 247/28.09.2012 г. Изменение на Програмата за 2012 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 246/28.09.2012 г. Продажба на имоти, частна общинска собственост, находящи се в землище с. Габровица Изтегли
РЕШЕНИЕ № 245/28.09.2012 г. Продажба на имот, частна общинска собственост, съгл. АЧОС № 2590 от 25.06.2012 г. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 244/28.09.2012 г. Програма за управление на кметство с.Сестримо за мандат 2011-2015 година и Отчет за работата на кметството за период м. ноември 2011 – м. септември 2012г. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 243/28.09.2012 г. Програма за развитие на кметство с. Голямо Белово за мандат 2011-2015 година и Отчет за работата на кметството за период м. ноември 2011 – м. септември 2012г. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 242/28.09.2012 г. Отчет за работата на кметство с.Мененкъово за период м. ноември 2011 – м. септември 2012г. и Програма за развитие на кметството за мандат 2011-2015 година. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 241/28.09.2012 г. Отчет за работата на кметство с.Габровица за период м. ноември 2011 – м. септември 2012г. и Програма за управление на кметството за мандат 2011-2015 година. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 240/28.09.2012 г. Изменение Програмата за 2012 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 239/28.09.2012 г. Изменение на Приложение № 1 от Програмата за 2012 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово и отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, съгл. АПОС № 13/29.09.1997 г. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 238/28.09.2012 г. Продажба на имоти, частна общинска собственост, находящи се в землище с.Аканджиево. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 237/28.09.2012 г. Отмяна на Решение № 162/29.06.2012 г. и изменение на Решение № 114 от 27.04.2012 г. на Общински съвет – Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 236/28.09.2012 г. Изменение на Решение № 431/25.02.2010г. на Общински съвет – Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 235/12.09.2012 г. Изменение на Решение № 222/03.09.2012 г., касаещо формиране на самостоятелни и слети паралелки в училищата на територията на общината за учебната 2012/2013 година. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 234/12.09.2012 г. Анализ на ситуацията във „ВиК – Белово” ЕООД, гр.Белово и започване на проучвателни дейности за повишаване ефективността на управление на дружеството. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 233/12.09.2012 г. Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №664/31.03.2011г. на Общински съвет–Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 232/12.09.2012 г. Предложение вх.№ОбС-404/04.09.2012г. от „ПЕРСОНАЛ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД ЕИК 130546814 гр.София бул. „Г. М. Димитров” 57 за учредяване на сервитутно право за преминаване на база влязъл в сила ПУП през имот частна общинска Изтегли
РЕШЕНИЕ № 231/12.09.2012 г. Общински съвет–Белово да упълномощи зам.-председателя да изпълнява и други функции. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 230/03.09.2012 г. Отмяна на т. 3, т. 4 и т. 6 от Решение № 135/31.05.2012 г. на Общински съвет – Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 229/03.09.2012 г. Дофинансиране за извършване на автобусния превоз на деца от кв. Малко Белово и с.Габровица посещаващи ОДЗ „Щурче”- гр.Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 228/03.09.2012 г. Дофинансиране за извършване на автобусния превоз на учениците от кв. Малко Белово обучаващи се в СОУ „Ал.Иванов-Чапай”, гр.Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 227/03.09.2012 г. Дофинансиране за извършване на автобусния превоз на учениците от с.Варвара, с.Семчиново, с.Симеоновец, с.Ветрен, с.Мененкъово, с.Аканджиево и с.Сестримо обучаващи се в СОУ „Ал. Иванов – Чапай”, гр.Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 226/03.09.2012 г. Дофинансиране за извършване на автобусния превоз на учениците от с.Габровица и гр.Белово обучаващи се в ОУ „Отец Паисий”, с.Сестримо. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 225/03.09.2012 г. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от имот, публична общинска собственост, находящ се в УПИ VІ – „За ОБС, ОББ и ДСК”, кв.60 по ПУП на гр.Белово, съгл. АПОС № 52/06.12.1999 г. на Дирекция „Регионална служба по заетост” – гр. Пловдив, Дирекция „Бюро по труда” – гр.Септември за нуждите на филиал Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 224/03.09.2012 г. Изменение на Решение № 116/27.04.2012 г. на Общински съвет – Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 223/03.09.2012 г. Разширяване на сцената на лятното кино, изнасяне детската площадка от лятно кино и цялостна реконструкция на площада с озеленяване и обособяване на нова детска площадка, УПИ ІХ – „Кметство, клуб, читалище, лятно кино, озеленяване и площад”, кв.15 по плана на с.Голямо Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 222/03.09.2012 г. Изменение на Решение № 156/29.06.2012 г., касаещо формиране на самостоятелни и слети паралелки в училищата на територията на общината за учебната 2012/2013 година. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 221/03.09.2012 г. Отмяна на Решение № 214/09.08.2012 г. на Общински съвет – Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 220/03.09.2012 г. Отмяна на Решение № 212/09.08.2012 г. на Общински съвет – Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 219/03.09.2012 г. Отмяна на Решение № 138/31.05.2012 г. на Общински съвет – Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 218/03.09.2012 г. Отмяна на Решение № 137/31.05.2012 г. на Общински съвет – Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 217/03.09.2012 г. Възлагане на нови оценки на имотите, включени в Програмата за 2012г. за управление и разпореждане с общинска собственост на община Белово, на оценители, отговарящи на изискванията на Закона за независимите оценители. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 216/03.09.2012 г. Отмяна на Решение № 200/27.07.2012 г. на Общински съвет – Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 215/03.09.2012 г. Отмяна на Решение № 180/27.07.2012 г. на Общински съвет – Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 214/09.08.2012 г. Изменение на Решение № 200 от 27.07.2012 г. на Общински съвет – Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 213/09.08.2012 г. Изменение на Решение № 161от 29.06.2012 г. на Общински съвет – Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 212/09.08.2012 г. Изменение на Решение № 137 от 31.05.2012 г. на Общински съвет-Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 211/09.08.2012 г. Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №199/27.07.2012г. на Общински съвет–Белово Изтегли
РЕШЕНИЕ № 210/09.08.2012 г. Отдаване под наем на част от имоти публична общинска собственост. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 209/09.08.2012 г. Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №196/27.07.2012г. на Общински съвет–Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 208/09.08.2012 г. Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №184/27.07.2012г. на Общински съвет–Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 207/09.08.2012 г. Изграждане на пешеходна зона, свързваща ЖП гарата и Автогарата, кв.64 А, УПИ ІV – „За търговия, услуги и озеленяване”, кв.60 Г, Площадно пространство, Читалище, Музей и сграда на Община Белово, кв.60 гр.Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 206/09.08.2012 г. Поемане на дългосрочен дълг с кредитор Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници” за финансиране на Проект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на „Здравно заведение – Медицински център І Белово ЕООД”. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 205/09.08.2012 г. Съгласие на община Белово за кандидатстване за безлихвен заем от ПУДООС за финансиране на проект: „Зониране и реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в кв. Малко Белово” община Белово от ПУДООС. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 204/09.08.2012 г. Поемане на дългосрочен дълг с кредитор Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници” за финансиране на Проект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Общинска администрация Изтегли
РЕШЕНИЕ № 203/09.08.2012 г. Отмяна на Решение №176/12.07.2012г., на Общински съвет-Белово за отдаване под наем на част от имоти публична общинска собственост. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 202/27.07.2012 г. Частично изменение на ПУП – ПР за УПИ І – „За фурна, библиотека и клуб”, кв.20, с. Голямо Белово, община Белово, като отреждането „За фурна, библиотека и клуб” се промени в „За читалище” и се промени предназначението на сграда „Фурна” в сграда „Читалище”. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 201/27.07.2012 г. Отмяна на Решение №230/26.03.2009г., Решение №249/30.04.2009г. на Общински съвет–Белово и приемане на решение за продажба на урегулирани поземлени имоти в с. Аканджиево. Изтегли
РЕШЕНИЕ№ 200/27.07.2012 г. Изменение Програмата за 2012 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 199/27.07.2012 г. Приемане на решение за допълнение и изменение на Наредба за обществения ред в Община Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 198/27.07.2012 г. Промяна предназначението на сграда „за кметство” в сграда „за читалище” УПИ І – „За читалище и озеленяване”, кв.23, с.Аканджиево, община Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 197/27.07.2012 г. Кандидатстване по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Изтегли
РЕШЕНИЕ № 196/27.07.2012 г. Кандидатстване по мярка 321 „Насърчаване на туристическите дейности” по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 195/27.07.2012 г. Кандидатстване по мярка 321 „Насърчаване на туристическите дейности” по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 194/27.07.2012 г. Кандидатстване по мярка „Насърчаване на туристическите дейности” по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 193/27.07.2012 г. Кандидатстване по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 192/27.07.2012 г. Преустройство на част от приземен етаж на училище „Св. Св. Кирил и Методий”, кв.33, с. Габровица, община Белово в „Младежки клуб” със зала за тихи игри и интернет зала. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 191/27.07.2012 г. Насърчаване на производството на енергия от алтернативни енергийни източници, на производството и потреблението на биогорива и на други възобновяеми горива на територията на община Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 190/27.07.2012 г. Предложение за учредяване на Регионално сдружение по закона за юридическите лица с нестопанска цел с наименование „ЧИСТА ГОРНА МАРИЦА” с участието на община Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 189/27.07.2012 г. Частично изменение на ПУП – ПР като УПИ І – „Туристическа спалня и магазин”, кв.14 по плана на с. Голямо Белово, ЕКАТТЕ 15802 ПИ 15802.504.86 да се промени по имотна граница с УПИ ІІ-87 и се променя отреждането в УПИ І – „Спортна площадка”. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 188/27.07.2012 г. Одобряване на Програма за управление на дейностите по отпадъците на община Белово за период 2012-2016 година. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 187/27.07.2012 г. Преобразуване чрез сливане като филиали на целодневни детски градини в селата Момина клисура и Мененкъово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 186/27.07.2012 г. Закриване на група към обединено детско заведение-филиал, кв.Малко Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 185/27.07.2012 г. Решение за получаване на банков кредит. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 184/27.07.2012 г. Частично изменение на ПУП – ПРЗ на гр. Белово на терен отреден за „Озеленяване” срещу о.т.№217 и о.т.№218 и граничещ с ЖП Ареал, за промяна характера на собствеността от публична общинска в частна общинска и образуването на Квартал 64 А с 3 самостоятелни урегулирани поземлени имоти за „Търговия и услуги”. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 183/27.07.2012 г. Подаване на Декларация по чл.69, ал.2 от ППЗСПЗЗ във връзка с чл.37б, ал.1 и ал.2 от ЗСПЗЗ за стопанската година от 01.10.2012 год. до 01.10.2013 год. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 182/27.07.2012 г. Отдаване под наем на земи от Общински поземлен фонд. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 181/27.07.2012 г. Изменение Програмата за 2012 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 180/27.07.2012 г. Продажба на имот, частна общинска собственост, съгл. АЧОС № 2590 от 25.06.2012 г. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 179/27.07.2012 г. Поставяне на Войнишки паметник в гр. Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 178/27.07.2012 г. Изпълнение на решенията на Общински съвет – Белово за първото полугодие на 2012. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 177/27.07.2012 г. Информация за текущото изпълнение на бюджета за първото шестмесечие на 2012 година. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 176/12.07.2012 г. Отдаване под наем на част от имоти публична общинска собственост. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 175/12.07.2012 г Одобряване на общата численост и структурата на Общинска администрация – Белово, съгласно Класификатор на длъжностите в администрацията и Наредба за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията, приета с Постановление 129 от 26.06.2012 г. на Министерски съвет. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 174/12.07.2012 г. Определяне размера на обезщетението за ползване на части от имоти публична общинска собственост за здравни дейности и услуги. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 173/12.07.2012 г. Отдаване под наем на част от имоти публична общинска собственост. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 172/12.07.2012 г. Поемане на дългосрочен дълг с кредитор Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници” за финансиране на Проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на „Здравно заведение – Медицински център І Белово ЕООД”. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 171/29.06.2012 г. Отмяна на Решение № 302/26.01.2006 г. на Общински съвет – Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 170/29.06.2012 г. Допускане на предварително изпълнение на Решение № 154 от 29.06.2012г. на Общински съвет-Белово Изтегли
РЕШЕНИЕ № 169/29.06.2012 г. Изграждане на изкуствени неравности за снижаване скоростта на движение на МПС с необходимите и придружаващи ги предупредителни и забранителни пътни знаци. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 168/29.06.2012 г. Приемане на План за заседанията на Общински съвет – Белово за периода м.юли – м.декември 2012 година. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 167/29.06.2012 г. Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 49 от 27.01.2012г. на Общински съвет – Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 166/29.06.2012 г. Разглеждане на предложени промени в Договор за сътрудничество и съвместна дейност от „Импрегнация 2000” АД. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 165/29.06.2012 г. Изменение на Решение № 708 от 30.06.2011 г. на Общински съвет – Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 164/29.06.2012 г. Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №140/31.05.2012 год. на ОбС – Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 163/29.06.2012 г. Изменение на Програмата за 2012 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 162/29.06.2012 г. Изменение на Решение № 114 от 27.04.2012 г. на Общински съвет – Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 161/29.06.2012 г. Продажба на имот, частна общинска собственост, находящ се в землище с. Аканджиево. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 160/29.06.2012 г. Продажба на имоти, частна общинска собственост, находящи се в кв. 6 по ПУП на с. Аканджиево. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 159/29.06.2012 г. Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ обект в сграда с идентификатор 03592.502.1665.1.12. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 158/29.06.2012 г. Кандидатстване по реда на Наредба № 32 от 12.09.2008 год. за условията и реда за предоставяне на БФП по мярка „Насърчаване на туристическите дейности” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г. (ПРСР) и Заповед № 03-РД/917 от 15.05.2012 год. за прием на заявление за подпомагане на Изпълнителния Директор на ДФ „Земеделие”. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 157/29.06.2012 г. Отчет за изпълнение на Плана за 2011 година по Стратегията за развитие на социалните услуги на територията на община Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 156/29.06.2012 г. Формиране на самостоятелни и слети паралелки в училищата на територията на общината за учебната 2012/2013 година. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 155/29.06.2012 г. Отчет на Общинска стратегия за превенция на престъпността и реинтеграция на младите правонарушители 2008 – 2013 г. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 154/29.06.2012 г. Намаляване на капитала на „МЦ І Белово” ЕООД със стойността на земята и сградите, публична общинска собственост, предмет на АПОС № 612/14.02.2012г. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 153/29.06.2012 г. Кандидатстване по реда на Наредба № 32 от 12.09.2008 год. за условията и реда за предоставяне на БФП по мярка „Насърчаване на туристическите дейности” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г. (ПРСР) и Заповед № 03-РД/917 от 15.05.2012 год. за прием на заявление за подпомагане на Изпълнителния Директор на ДФ „Земеделие”. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 152/21.06.2012 г. Финансов отчет за дейността на Общинска фирма – „В и К” ЕООД гр.Белово за 2011 г. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 151/21.06.2012 г. Финансов отчет на Общинско дружество – „Медицински център І Белово” ЕООД за 2011 г. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 150/21.06.2012 г. Промяна в характера на собствеността от публична в частна общинска собственост и предназначението на ПИ с идентификатор 03592.503.1867 по КККР на гр.Белово(бивш ПИ-1739, кв.118 по ПУП на гр.Белово ). Изтегли
РЕШЕНИЕ № 149/21.06.2012 г. Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 135 от 31.05.2012г. на Общински съвет – Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 148/21.06.2012 г. Определяне на срок за реализиране и стойност на учреденото право на строеж в полза на „Персонал инженеринг”ЕООД с Решение № 140 от 31.05.2012г. на ОбС-Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 147/21.06.2012 г. Искане вх.№УТ–397/01.06.2012г. от „Персонал инженеринг” ЕООД ЕИК 130546814, гр.София, бул. „Г.М.Димитров” 57 за учредяване на серветутно право за изграждане на електропровод до УПИ ІІ-4, 12, 119 за „МВЕЦ” землище с.Сестримо на база влязъл в сила ПУП-ПП с Решение № 83/30.03.2012г. на Общински съвет – Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 146/31.05.2012 г. Заплащане на обезщетение от ЗХ „Белово” АД на община Белово за ползване на общинско депо с.Дъбравите. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 145/31.05.2012 г. Кандидатстване на Народно Читалище „Просвета – 1928” с.Момина клисура по мярка 323–Опазване и подобряване на селското наследство, с проект „Дейности, свързани с опознаването, съживяването и популяризирането на автентични местни традиции, фолклор и занаяти”. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 144/31.05.2012 г. Кандидатстване на Народно Читалище „Тодор Каблешков 1874” с. Голямо Белово по мярка 323–Опазване и подобряване на селското наследство, за закупуване на народни носии на група за автентичен фолклор. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 143/31.05.2012 г. Кандидатстване на „Сдружение за музикално и танцово изкуство Беловче” по мярка 323–Опазване и подобряване на селското наследство, за закупуване на народни носии на децата от „СМТИ Беловче”. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 142/31.05.2012 г. Кандидатстване на Сдружение с нестопанска цел „Десислава”по мярка 323–Опазване и подобряване на селското наследство, с проект за провеждане на „Фестивал на местните културни обичаи, традиции, песни и танци”. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 141/31.05.2012 г. Кандидатстване на „Народно Читалище Искра–1881г.”по мярка 323–Опазване и подобряване на селското наследство, за закупуване на носии на танцова формация „Белмекен” и детска фолклорна група. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 140/31.05.2012 г. Учредяване на възмездно право на строеж в полза на „ПЕРСОНАЛ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, гр. София. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 139/31.05.2012 г. Изменение на Решение № 59/15.02.2012 г. за приемане на Програмата за 2012 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово Изтегли
РЕШЕНИЕ № 138/31.05.2012 г. Продажба на имоти, частна общинска собственост, находящи се в землище с.Аканджиево. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 137/31.05.2012 г. Продажба на имоти, частна общинска собственост, находящи се в землище с. Аканджиево Изтегли
РЕШЕНИЕ № 136/31.05.2012 г. Отмяна на Решение №568/30.09.2010г. на Общински съвет – Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 135/31.05.2012 г. Продажба на имоти, частна общинска собственост, находящи се в землище с. Габровица. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 134/31.05.2012 г. Разглеждане и утвърждаване на Договор за сътрудничество и съвместна дейност между община Белово и „Импрегнация”АД. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 133/31.05.2012 г. Приемане на Обръщение на Общински съвет – Белово до Народното събрание на Република България. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 132/31.05.2012 г. Прекратяване на Договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване №АРД-96/22.10.2010г. на „Микро язовир” с обща площ от 28,222 дка, попадащи в землището на с.Мененкъово и в землището на с.Аканджиево, местност „Тръне поле” със Сдружение „ЛОВНО – РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО МАРИЦА 1999”, гр.Септември. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 131/31.05.2012 г. Приемане на решение за разкриване на Звено за услуги в домашна среда към „Домашен социален патронаж”. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 130/31.05.2012 г. Център за настаняване от семеен тип за хора с физически увреждания в село Дъбравите да бъде делегирана от държавата дейност от 01.01.2013 година, с капацитет 16 лица. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 129/31.05.2012 г. Промяна на Решение № 76 от 29.02.2012г. на Общински съвет – Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 128/31.05.2012 г. Откриване на младежки клубове в община Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 127/31.05.2012 г. Промяна на предназначението и характера на собствеността на УПИ ХІ-Озеленяване в кв.50 по ПР на гр.Белово и идентификатор 03592.502.1631 по КККР на гр.Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 126/31.05.2012 г. Приемане на Oтчет за 2011г. и нова Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Белово, 2012 – 2015г. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 125/16.05.2012 г. Сключване на договор за сметосъбиране с „БКС 1 – Белово” ЕООД. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 124/16.05.2012 г. Кандидатстване с проект „Създаване на условия за столово хранене: строително–ремонтни работи и закупуване на технологично оборудване на училищен стол, изграждане на многофункционална спортна площадка, освежаване,обезопасяване на прозорците и закупуване на фитнес уреди за физкултурен салон в Средно общообразователно училище „Александър Иванов- Чапай” – гр.Белово”. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 123/16.05.2012 г. Приемане на Програма за оптимизация на училищната мрежа за учебната 2012–2013 година. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 122/16.05.2012 г. Приемане на Регионалната стратегия за развитие на устойчив туризъм на община Белово и Анализа на туристическия потенциал на регион Белово, Септември, Велинград. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 121/16.05.2012 г. Кандидатстване по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” за бенефициенти по Стратегията за местно развитие на територията на МИГ „Белово–Септември–Велинград” по реда и условията, определени в Стратегията за местно развитие на МИГ „Белово–Септември–Велинград”,която е финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013г. и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 120/16.05.2012 г. Кандидатстване по мярка 321 за бенефициенти по Стратегията за местно развитие на територията на МИГ „Белово – Септември – Велинград” по реда и условията, определени в Стратегията за местно развитие на МИГ „Белово – Септември – Велинград”, която е финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013г. и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 119/27.04.2012 г. ПУП – Изменение на план за регулация за УПИ ХІ – „За спортна площадка” в кв.60 по плана на гр.Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 118/27.04.2012 г. Кандидатстване на община Белово за получаване на средства от Европейския фонд за гарантиране в земеделието. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 117/27.04.2012 г. Отчет на общинска програма за закрила на детето на община Белово за 2011г. и приемане на Общинска програма за закрила на детето на община Белово за 2012 г. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 116/27.04.2012 г. Изменение на Решение №750/29.09.2011г. на Общински съвет – Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 115/27.04.2012 г. Изменение на Решение №749/29.09.2011г. на Общински съвет – Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 114/27.04.2012 г. Продажба на имот, частна общинска собственост, съгл. АЧОС № 1557 от 28.03.2012г. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 113/27.04.2012 г. Продажба на имот, частна общинска собственост, съгл. АЧОС № 1659 от 10.04.2012г. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 112/27.04.2012 г. Промяна в характера на собствеността и предназначението на общински имоти Изтегли
РЕШЕНИЕ № 111/27.04.2012 г. Утвърждаване на План за защита при бедствия в община Белово за 2012 година. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 110/27.04.2012 г. Промяна на предложение с вх. № ОбС-199 от 19.04.2012г. на кмета на община Белово за изменение на Наредбата за обществения ред в община Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 109/27.04.2012 г. Приемане на Отчет по изпълнението на общинската програма за развитие, стопанисване и управление на спортните площадки и развитие на спорта в община Белово за 2011 година Изтегли
РЕШЕНИЕ № 108/27.04.2012 г. Приемане на Наредба за организацията и дейността на младежките клубове на територията на община Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 107/27.04.2012 г. Изменение на Решение №91/30.03.2012г. на Общински съвет – Белово за определяне на базисни месечни наемни цени на общинските имоти за 2012 г. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 106/27.04.2012 г. Анализ на състоянието на училищната мрежа и прогноза за учебната 2012 – 2013 година. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 105/27.04.2012 г. Закриване на основно училище „Св. Климент Охридски”, с.Момина клисура, считано от 01.09.2012 година. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 104/04.04.2012 г. Одобряване на споразумение за сътрудничество между община Белово и ЦПО СТИК ЕООД гр. Варна. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 103/04.04.2012 г. Приемане на учредителен акт на общинско дружество „БКС 1 – Белово” ЕООД. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 102/04.04.2012 г. Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №97/30.03.2012 г. на Общински съвет-Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 101/30.03.2012 г. Отдаване под наем на земеделски земи с начин на трайно ползване-пасища и мери от общинския поземлен фонд. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 100/30.03.2012 г. Становище за опрощаване на публични държавни вземания. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 99/30.03.2012 г. Определяне на индивидуален размер на възнаграждението на Управителя на новосъздаденото общинско дружество „БКС І – Белово”ЕООД Изтегли
РЕШЕНИЕ № 98/30.03.2012 г. Даване на съгласие на община Белово за кандидатстване по приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет 1.1 „Ефективна структура на държавната администрация”, бюджетна линия BG051PO002/12/1.1-04. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 97/30.03.2012 г. Извършване на промени на търговско дружество с общинско имущество „ВиК – Белово” ЕООД и създаване на ново дружество с общинско имущество „БКС І – Белово” ЕООД. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 96/30.03.2012 г. Откриване на процедура за продажба на движими вещи – общинска собственост. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 95/30.03.2012 г. Информация за готовността на община Белово за кандидатстване по Оперативните програми на ПРСР. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 94/30.03.2012 г. Отдаване под наем на земи от ОПФ, землище гр. Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 93/30.03.2012 г. Отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 92/30.03.2012 г. Даване на съгласие за безвъзмездно предоставяне за стопанисване и управление на моторни превозни средства: марка Исузу, модел „Класик 27”,27+1 места и марка Пежо, модел Boxer FV335L3H2 2.2 HDI/100 cat, 11+1 места за превоз на деца и ученици на СОУ „Ал. Иванов – Чапай”, гр. Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 91/30.03.2012 г. Определяне на базисни месечни наемни цени на общинските имоти за 2012 г. във връзка с обявения от НСИ годишен инфлационен индекс. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 90/30.03.2012 г. Приемане на отчет по Програмата за енергийна ефективност за 2011 год. и приемане на Програма за енергийна ефективност за 2012 год., съгласно Закона за енергийна ефективност Изтегли
РЕШЕНИЕ № 89/30.03.2012 г. План за развитие на социалните услуги в община Белово за 2013 година. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 88/30.03.2012 г. Общински план за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 87/30.03.2012 г. Промяна на общинския бюджет за 2012 г. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 86/30.03.2012 г. Прединвестиционни проучвания, изработване на ПУП – ПРЗ за определяне на площадка за ПСОВ Белово и ПУП – ПП за линейни обекти, трасета на довеждащи колектори до площадката в землището на село Мененкъово, община Белово и линейни обекти за елементи на техническата инфраструктура за изграждане на обекта – електропровод, водопровод и канализация до площадка на ПСОВ. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 85/30.03.2012 г. Промяна на Решение № 71/29.02.2012 г. на Общински съвет – Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 84/30.03.2012 г. Искане вх.№АО-2794/15.11.2011г. от Персонал инженеринг” ЕООД за закупуване на частта от ПИ 042119 по КВС землище с.Сестриво попадаща в УПИ ІІ-4,12,119 отредено „За МВЕЦ”. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 83/30.03.2012 г. Проект ПУП – ПП за определяне на трасе на електропровод на МВЕЦ „Св.Петка”, землище с.Сестримо извън границата на урбанизираната територия. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 82/30.03.2012 г. ПУП-ПП за определяне на тръбопровод на МВЕЦ “Яденица”, землище гр.Белово извън границата на урбанизираната територия. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 81/30.03.2012 г. Изменение Програмата за 2012 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 80/30.03.2012 г. Отмяна на Решение №69/29.02.2012г., на Общински съвет-Белово за промяна в характера на собствеността и предназначението на общински имоти. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 79/14.03.2012 г. Изменя Решение №68/29.02.2012год., на Общински съвет Белово за даване на съгласие на Община Белово за кандидатстване като партнъор по Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, Oперация 3.2: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, Бюджетна линия: BG161PO001/3.2-02/2011. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 78/29.02.2012 г. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от имот публична общинска собственост УПИ VІ – Кметство Белово, кв.60 по ПУП на гр.Белово, АПОС №52/06.12.1999г./ на Областна дирекция на МВР – гр.Пазарджик. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 77/29.02.2012 г. Изменения и допълнения в Наредбата за организацията и дейността на клубовете на пенсионера на територията на община Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 76/29.02.2012 г. Утвърждаване на начална тръжна цена за продажба на движими вещи – общинска собственост. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 75/29.02.2012 г. Отпускане на еднократна парична помощ на лицето : Николинка Славова Маркова, молба с вх.№ЕХП-206/28.02.2012 година. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 74/29.02.2012 г. Молба от Георги Ангелов Кинчев с вх.№108/26.01.2012 г., относно отпускане на еднократна парична помощ в размер на 300 лв за лечение, поради липса на лични средства. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 73/29.02.2012 г. Молба от Антоанета Иванова Миладинова с вх.№104/25.01.2012г., относно отпускане на финансова помощ за лечение на дъщеря й Йоана Стоянова Данкова. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 72/29.02.2012 г. Създаване на доброволно формирование на територията на община Белово по Закона за защита при бедствия. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 71/29.02.2012 г. Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в кв.36, по ПУП на с. Сестримо. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 70/29.02.2012 г. Съгласие за ЧИ на ПУП-ПРЗ на с.Сестримо, промяна в характера на собствеността и предназначението на общински имот. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 69/29.02.2012 г. Промяна в характера на собствеността и предназначението на общински имоти. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 68/29.02.2012 г. Даване на съгласие на община Белово за кандидатстване като партнъор по Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма” , Операция 3.2: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” , Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”,Бюджетна линия: BG161PO001/3.2-02/2011 Изтегли
РЕШЕНИЕ № 67/29.02.2012 г. Изработване на частично изменение на ПУП за част от кв.36 по плана на с. Сестримо. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 66/29.02.2012 г. Отчет по изпълнение на решенията на Общински съвет – Белово за второто полугодие на 2011г. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 65/27.01.2012 г. Искане с вх.№УТ-58/25.01.2012г. на Павел Венков Михайлов за отреждане на път обслужващ поземлен имот 03592.4.319 преминаващ през п.и. №03592.4.255. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 64/27.01.2012 г. Изменение на Решение №9 от 30.11.2011г. на Общински съвет – Белово за одобряване на числеността и структурата на Общинска администрация – Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 63/27.01.2012 г. Освобождаване на д-р Борис Иванов Манев като управител на „ Медицински център І-Белово” ЕООД; Избор на временен управител за срок до провеждане на конкурсна процедура. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 62/27.01.2012 г. Съгласие за кандидатстване на община Белово за безлихвен заем от ПУДООС с проект: „Усъвършенстване на системата за организирано събиране и транспортиране на отпадъците от населените места в община Белово и адаптирането й към изискванията за регионално депониране Изтегли
РЕШЕНИЕ № 61/27.01.2012 г. Създаване на Бюджетна дейност „Клубове на пенсионерите и хората с увреждания” и оптимизиране на числеността и структурата на Бюджетно мероприятие „Домашен социален патронаж” в община Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 60/27.01.2012 г. Закриване на бюджетни дейности БМ „Общински кооперативен пазар” и БМ „Охрана на общинска собственост” в община Белово Изтегли
РЕШЕНИЕ № 59/27.01.2012 г. Приемане на Програмата за 2012г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово през периода 2012-2015 г. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 58/27.01.2012 г. Приемане на Програма за управление на община Белово за мандат 2011 – 2015 г. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 57/27.01.2012 г. Приемане на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове на община Белово и числеността на персонала за 2012 година. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 56/27.01.2012 г. Приемане на годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове, отчета на капиталовите разходи и отчета на общинския дълг на община Белово към 31.12.2011г. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 55/27.01.2012 г Изменение на Решение №63/12.03.2011г. на Общински съвет –Белово, публикувано на 08.02.2012г. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 54/27.01.2012 г. Изменение на Решение №413/28.01.2010г. на Общински съвет –Белово, публикувано на 08.02.2012г, публикувано на 08.02.2012г. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 53/27.01.2012 г. Безвъзмездно прехвърляне на собственост върху имот, частна държавна собственост, по реда на чл.54, ал.1 и ал.2 от Закона за държавна собственост, публикувано на 08.02.2012г. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 52/27.01.2012 г. Отмяна на Решение №284/26.07.2005 г. на Общински съвет –Белово, публикувано на 08.02.2012г. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 51/27.01.2012 г. Предоставяне за безвъзмездно управление и ползване на община Белово на минералната вода – изключително държавна собственост – от находище „Белово“, община Белово, област Пазарджик, включен в Приложение № 2 към чл. 14, т. 2 от Закона за водите, публикувано на 08.02.2012г. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 50/27.01.2012 г. Изменение на Решение №4 от 18.11.2011 г.,относно приемане на нов ПОДОСБНКВОА, публикувано на 08.02.2012г. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 49/27.01.2012 г. Актуализация на състава на Наблюдателна комисия към ОбС – Белово, публикувано на 08.02.2012г. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 48/27.01.2012 г. Актуализация на състава на Местната комисия за обществен ред и сигурност, публикувано на 08.02.2012г. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 47/27.01.2012 г. План за заседанията на ОбС-Белово за периода м. Януари – м. Юни 2012г, публикувано на 08.02.2012г. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 46/27.01.2012 г. Изграждане на детска площадка в УПИ ХІІІ – „Обществен център”, кв. 92/Културен дом/, кв. Малко Белово, гр. Белово, публикувано на 08.02.2012г. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 45/27.01.2012 г. Съгласие за кандидатстване на община Белово за безлихвен заем от ПУДООС с проект: „Усъвършенстване на системата за организирано събиране и транспортиране на отпадъците от населените места в община Белово и адаптирането й към изискванията за регионално депониране”, публикувано на 08.02.2012г. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 44/27.01.2012 г. Съгласие за кандидатстване на община Белово пред ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ–2012”, с проект за ремонт на сградата с предназначение Здравно заведение, публична общинска собственост с идентификатор 03592.502.1207.1, находящ се в ПИ с идентификатор 03592.502.1207 по кадастралната карта на град Белово по МЯРКА 02 „Подобряване на социалната инфраструктура”, публикувано на 08.02.2012г. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 43/27.01.2012 г. Даване на съгласие за преобразуване на търговско дружество с общинско имущество „В и К – Белово” ЕООД, с предмет на дейност: 1.Разширение, реконструкция, поддържане и експлоатация на водоизточниците, водните съоръжения, довеждащите мрежи и други дейности; 2.Събиране, третиране и депониране на отпадъци;благоустройствени дейности в обекти в населени места и извън тях;строителство и ремонтно-възстановителни работи на жилищни, промишлени сгради и помещения;строително-ремонтни дейности на улици и пътища-изкърпване и асфалтиране;снегопочистване и опесъчаване;добив на строителни и инертни материали;производство и продажба на стоки от тях,авторемонтни и автотенекеджийски услуги, публикувано на 08.02.2012г. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 42/27.01.2012 г. Участие и определяне на представител на община Белово в СНЦ „Тракийски туристически район”, публикувано на 08.02.2012г. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 41/27.01.2012 г. Изменение на Стратегията за развитието на социалните услуги в община Белово за периода 2011-2015 год., приета с Решение №670 от 28.04.2011 г. на ОбС-Белово и Плана по изпълнение на стратегията за 2012 г., приет с Решение №686 от 26.05.2011 г. на ОбС-Белово, публикувано на 08.02.2012г. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 40/27.01.2012 г. Общински културен календар за 2012 г, публикувано на 08.02.2012г. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 39/27.01.2012 г. Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Белово през 2012 г, публикувано на 08.02.2012г. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 38/27.01.2012 г. Приемане на стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово през периода 2012-2015г, публикувано на 08.02.2012г. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 37/27.01.2012 г. Отчет на Програмата за 2011 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово, публикувано на 08.02.2012г. Изтегли

 

https://www.livechatalternative.com/