Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Решения на Общински съвет

Решения 2023г – 2027г

Мандат 2023-2027

Решение №ОтносноФайлове
№ 11/25.04.2024ПРОТОКОЛ № 11 ОТ ПРОВЕДЕНО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА 25.04.2024Г.Изтегли
Решение № 143/20.03.2024ОТНОСНО: Определяне позицията и мандатът на Кмета на община Белово на извънредното, присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ Водоснабдяване и канализационни услуги “ ЕООД , гр. Пазарджик.Изтегли
Решение № 142/25.04.2024ОТНОСНО: Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Белово през 2024 г.Изтегли
Решение № 141/25.04.2024ОТНОСНО: Промяна в характера на собствеността на имот, общинска собственостИзтегли
Решение № 140/25.04.2024ОТНОСНО: Промяна в характера на собствеността на имот, общинска собственост  Изтегли
Решение № 139/25.04.2024ОТНОСНО: НФинансиране за извършване на автобусния превоз на учениците от с. Варвара, с. Семчиново, с. Симеоновец, гр. Ветрен, и населените места от община Белово, в т.ч. и кв. Малко Белово до СУ „Александър Иванов – Чапай“ за учебната 2023/2024г.Изтегли
Решение № 138/25.04.2024ОТНОСНО: Ново обсъждане на Решение №77/28.04.2024г., отнасящо се за удължаване срока на изпълнение на договора по Проект „Грижа в дома в община Белово“ за период от 3 месеца, от 04.05.2024г. до 04.08.2024г.Изтегли
Решение № 137/25.04.2024ОТНОСНО:Ново обсъждане на Решение №76/28.04.2024г., отнасящо се за обявяване на автомобили за вещ, публична общинска собственост.Изтегли
Решение № 136/25.04.2024ОТНОСНО:Ново обсъждане на Решение №75/28.04.2024г., отнасящо се за обявяване на автомобили за вещ, публична общинска собственост.Изтегли
Решение № 135/25.04.2024ОТНОСНО: Ново обсъждане на Решение №74/28.04.2024г., отнасящо се за обявяване на автомобили за вещ, публична общинска собственостИзтегли
Решение № 134/25.04.2024ОТНОСНО:Ново обсъждане на Решение №73/28.04.2024г., отнасящо се за обявяване на автомобили за вещ, публична общинска собственостИзтегли
Решение № 133/25.04.2024ОТНОСНО: Ново обсъждане на Решение №72/28.04.2024г., отнасящо се за обявяване на училищни автобуси за вещ, публична общинска собственост.Изтегли
Решение № 132/25.04.2024ОТНОСНО: Ново обсъждане на Решение №71/28.04.2024г., отнасящо се промяна в характера на собствеността на имот, общинска собственост.Изтегли
Решение № 131/25.04.2024ОТНОСНО: Ново обсъждане на Решение №70/28.04.2024г., отнасящо се за Промяна в характера на собствеността на имот, общинска собственост.Изтегли
Решение № 130/25.04.2024ОТНОСНО: Ново обсъждане на Решение №69/28.04.2024г., отнасящо се за заявление с вх.№ УТ-233/09.02.2024 г. от Димитър Здравчев Ивакимов за изработване на ПУП-ПРЗ по чл.125, ал.1 от ЗУТ за ПИ с идентификатор 24414.22.62 местност „Мечкара“ по КККР на з-ще с.Дъбравите.Изтегли
Решение № 129/25.04.2024ОТНОСНО: Ново обсъждане на Решение №68/28.04.2024г., отнасящо се за Заявление с вх.№ УТ-232/09.02.2024 г. от Димитър Здравчев Ивакимов за изработване на ПУП-ПРЗ по чл.125, ал.1 от ЗУТ за ПИ с идентификатор 24414.21.46 местност „Величковица“ по КККР на з-ще с.Дъбравите.Изтегли
Решение № 128/25.04.2024ОТНОСНО: Ново обсъждане на Решение №67/28.04.2024г., отнасящо се за отчет за 2023г. на Общинската програма за закрила на детето и Общинска програма за закрила на детето за 2024г.Изтегли
Решение № 127/25.04.2024ОТНОСНО: Ново обсъждане на Решение №66/28.04.2024г., отнасящо се за определяне на възнаграждение на общинските съветници за участие в заседание на постоянните комисии и сесии в Общински съвет- Белово.Изтегли
Решение № 126/25.04.2024ОТНОСНО: Ново обсъждане на Решение №65/28.04.2024г., отнасящо се за определяне на представител на Общинския съвет – Белово в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България. Изтегли
Решение № 125/25.04.2024ОТНОСНО: Ново обсъждане на Решение №64/28.04.2024г., отнасящо се за разрешаване изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 03592.503.2 по КККР на гр. Белово за образуване на УПИ IV-2 в кв.109 по плана на гр. Белово.Изтегли
Решение № 124/18.04.2024ОТНОСНО: Ново обсъждане на Решение №63/28.04.2024г., отнасящо се за отчет за дейността на МКБППМН-Белово за 2023 г. и приемане на план за работата на МКБППМН-Белово за 2024 г.Изтегли
Решение № 123/25.04.2024ОТНОСНО: Ново обсъждане на Решение №62/28.04.2024г., отнасящо се за актуализиране състава на Комисията по чл.170 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража към общински съвет – Белово.Изтегли
Решение № 122/25.04.2024ОТНОСНО: Ново обсъждане на Решение №61/28.04.2024г., отнасящо се за определяне на представител на община Белово в Общото събрание на СНЦ „МИГ-Белово, Септември, Велинград“.Изтегли
Решение № 121/25.04.2024ОТНОСНО: Ново обсъждане на Решение №60/28.04.2024г., отнасящо се за отчет на Кмета на общината за изпълнение на актовете на ОбС – Белово за второто полугодие на 2023г.Изтегли
Решение № 120/25.04.2024ОТНОСНО: Ново обсъждане на Решение №59/28.04.2024г., отнасящо се за заявление с вх.№УТ-2025/21.12.2023г. от „Ер Юг“ ЕАД за допускане ПУП-ПП за определяне на трасе на подземен електропровод 20Kv за присъединяване към електроразпределителната мрежа на ФЕЦ, разположена в ПИ за присъединяване към електроразпределителната мрежа на ФЕЦ, разположена в ПИ с идентификатори 47812.505.508 и ФЕЦ, разположена в ПИ с идентификатори 47812.505.509 в м. „Орешака“ з-ще с. Мененкьово.Изтегли
Решение № 119/25.04.2024ОТНОСНО: Ново обсъждане на Решение №58/28.04.2024г., отнасящо се за искане с вх.№ОбС-81/12.02.2024г. от СК „Кодокан-2008“ гр. Белово.Изтегли
Решение № 118/25.04.2024ОТНОСНО: Ново обсъждане на Решение №57/28.04.2024г., отнасящо се за искане с вх.№ОбС-76/09.02.2024г. от „Волейболен клуб Марица-Белово“.Изтегли
Решение № 117/25.04.2024Относно: Ново обсъждане на Решение №56/28.04.2024г., отнасящо се за предложение с вх.№ОбС-73/08.02.2024г. от Кмета на село Момина Клисура.Изтегли
Решение № 116/25.04.2024ОТНОСНО: Ново обсъждане на Решение №55/28.04.2024г., отнасящо се за предложение с Вх. № ОбС – 63/26.01.2024 г., от Иванка Тодева, относно парко места за паркиране по Бул. Освобождение.Изтегли
Решение № 115/25.04.2024ОТНОСНО: Ново обсъждане на Решение №54/28.04.2024г., отнасящо се за предложение с вх.№ОбС-57/24.01.2024г. от Кмета на село Габровица.Изтегли
Решение № 114/25.04.2024ОТНОСНО: Ново обсъждане на Решение №53/28.04.2024г., отнасящо се за промяна в характера на собствеността на имот, общинска собственост..Изтегли
Решение № 113/25.04.2024ОТНОСНО: Ново обсъждане на Решение №51/28.04.2024г.отнасящо се за молба с вх.№ УТ-1900/01.12.2023 г. от „ПРАЙД 2012“ ООД за допускане ПУП-ПП за определяне на трасе на подземен електропровод за присъединяване към електроразпределителната мрежа на фотоволтаична централа, разположена в УПИ ІІІ-62 „За фотоволтаична централа“ в кв.6 с.Аканджиево.Изтегли
Решение № 112/25.04.2024ОТНОСНО: Ново обсъждане на Решение №51/28.04.2024г., отнасящо се за кандидатстване по Целева програма „Подобряване на материалната база и автопарка за разнос на храна на Домашен социален патронаж“ и осигуряване на минимум 10% съфинансиране от общия бюджет.Изтегли
№ 10/18.04.2024ПРОТОКОЛ № 10 ОТ ПРОВЕДЕНО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА 18.04.2024Г.Изтегли
Решение № 111/18.04.2024ОТНОСНО: Ново обсъждане на Решение № 50/20.03.2024г. отнасящо се за поемане на краткосрочен дълг – безлихвен заем за сметка на Централния бюджет по реда на чл.103, ал.1 от Закона за публичните финанси от Община Белово.Изтегли
Решение № 110/18.04.2024ОТНОСНО: Ново обсъждане на Решение № 49/20.03.2024г. отнасящо се за отмяна на Решение №24/09.02.2024г.Изтегли
Решение № 109/18.04.2024ОТНОСНО: Ново обсъждане Решение № 48/20.03.2024г. отнасящо се за приемане на бюджета за 2024 година на община Белово.Изтегли
Решение № 108/18.04.2024ОТНОСНО: Ново обсъждане на Решение № 47 / 20.03.2024г. отнасящо се за одобряване на План – сметка за приходите и разходите от такса битови отпадъци за 2024г., и определяне размера на годишната такса за битови отпадъци за 2024година.Изтегли
Решение № 107/18.04.2024ОТНОСНО: Ново обсъждане Решение № 46/20.03.2024г. отнасящо се за изготвяне на проектна документация за ФЕЦ и изпълнение на СРР в обект – публична собственост на община БеловоИзтегли
Решение № 106/18.04.2024ОТНОСНО: Ново обсъждане Решение № 45/20.03.2024г. отнасящо се за изготвяне на проектна документация за ФЕЦ и изпълнение на СРР в обект – публична собственост на община Белово  Изтегли
Решение № 105/18.04.2024ОТНОСНО: Ново обсъждане Решение № 44/20.03.2024г. отнасящо се за изготвяне на проектна документация за ФЕЦ и изпълнение на СРР в обект – публична собственост на община БеловоИзтегли
Решение № 104/18.04.2024ОТНОСНО: Ново обсъждане Решение № 43/20.03.2024г. отнасящо се за изготвяне на проектна документация за ФЕЦ и изпълнение на СРР в обект – публична собственост на община Белово.Изтегли
Решение № 103/18.04.2024ОТНОСНО: Ново обсъждане Решение № 42/20.03.2024г. отнасящо се за вземане на решение за условия и реда за утвърждаване на транспортни схеми за осъществяване на обществен превоз на пътници с автобуси на територията на община Белово и за приемане на спешна мярка, чрез пряко възлагане на автобусни превози па линии от общинската транспортна схема.Изтегли
Решение № 102/18.04.2024ОТНОСНО:Ново обсъждане Решение № 41/20.03.2024г. отнасящо се за Програма за управление на Кмета община Белово за мандат 2023-2027година.Изтегли
Решение № 101/18.04.2024ОТНОСНО: Ново обсъждане Решение № 40/20.03.2024г. отнасящо се за даване съгласие за партньорство с Агенцията за социално подпомагане по проект „Повишаване капацитета на служителите на Агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила Компонент1“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.006., по програма „Развитие на човешките ресурси 2021-2027 година“Изтегли
Решение № 100/18.04.2024ОТНОСНО: Ново обсъждане на Решение №39/20.03.2024г. отнасящо се за определяне на възнаграждение на Председателя на общински съвет БеловоИзтегли
Решение № 99/18.04.2024ОТНОСНО: Ново обсъждане на Решение №38/20.03.2024г. отнасящо се за актуализация на Постоянна комисия по „Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“ към общински съвет- Белово.Изтегли
Решение № 98/18.04.2024ОТНОСНО: ново обсъждане Решение №37/20.03.2024г. отнасящо се за определяне на директора на Исторически музей град Белово за второстепенен разпоредител с бюджетни кредитиИзтегли
Решение № 97/18.04.2024ОТНОСНО: Ново обсъждане на Решение № 36/20.03.2024г. отнасящо се за определяне размера на брутните трудови възнаграждения на кметовете на кметства в Община БеловоИзтегли
Решение № 96/18.04.2024ОТНОСНО: Ново обсъждане Решение № 35/20.03.2024г. отнасящо се за определяне размера на брутното трудово възнаграждения на кмета на Община БеловоИзтегли
Решение № 95/18.04.2024ОТНОСНО: Ново обсъждане Решение № 34/20.03.2024г. отнасящо се за изработване на проект за частично изменение на плана за регулация за УПИ VI-8 и V-8 кв.15А, курорт Чаира, общ. Белово, обл. Пазарджик.Изтегли
Решение № 94/18.04.2024ОТНОСНО: Ново обсъждане Решение № 33/20.03.2024г. отнасящо се за Подробен устройствен план, изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ I-644 кв. 46 по плана на гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик участващ в ПИ с идентификатор 03592.502.2073Изтегли
Решение № 93/18.04.2024ОТНОСНО: Ново обсъждане Решение № 32/20.03.2024г. отнасящо се за изменение за ПИ с пл. №121 и ПИ с пл. № 590 в кв. 9 по плана на село Дъбравите.Изтегли
Решение № 92/18.04.2024ОТНОСНО: Ново обсъждане на Решение №31/20.04.2024г. отнасящо се за изработване на проект ПУП-ПП за определяне на трасе за присъединяване на ФЕЦ в ПИ 00165.11.123, м. „Дурачко Келеме“ по КККР землище с. Аканджиево, общ. Белово към електроразпределителната мрежа.  Изтегли
Решение № 91/18.04.2024ОТНОСНО: Ново обсъждане на Решение № 30/20.03.2024г. отнасящо се за приемане на Програмата за 2024 г. по изпълнение на Стратегията за управление с общинска собственост в община Белово за срока на мандат 2023-2027 г. на ОбС – Белово.Изтегли
Решение № 90/18.04.2024ОТНОСНО: Ново обсъждане Решение № 29/20.03.2024г. отнасящо се за приемане на Стратегия за управление с общинска собственост в община Белово за срока на мандат 2023-2027 на Общински съвет – БеловоИзтегли
Решение № 89/18.04.2024ОТНОСНО: Ново обсъждане Решение № 28/20.03.2024г. отнасящо се за определяне на директора на ДГ „Щурче” – гр. Белово за второстепенен разпоредител с бюджетни кредитиИзтегли
Решение № 88/18.04.2024ОТНОСНО: Ново обсъждане на Решение № 27/20.03.2024г. отнасящо се за определяне на директорите на училища на територията на община Белово за второстепенни разпоредители с бюджетни кредитиИзтегли
Решение № 87/18.04.2024ОТНОСНО: Ново обсъждане на Решение №26/20.03.2024г. отнасящо се за приемане на Общинска стратегия за подкрепа личностно развитие на децата и учениците на община Белово за периода 2023-2025г.Изтегли
Решение № 86/18.04.2024ОТНОСНО: Ново обсъждане на Решение №25/20.04.2024г. отнасящо се за предоставяне под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд /ОПФ/ за стопанската 2024-2025 година и/или под аренда с мин. срок 5 години.Изтегли
Решение № 85/18.04.2024ОТНОСНО: Ново обсъждане на Решение №24/20.04.2024г., отнасящо се за приемане на Програма за управление на отпадъците на Община Белово за 2021 – 2028г.Изтегли
Решение № 84/18.04.2024ОТНОСНО: Ново обсъждане на Решение №23/20.03.2024г. отнасящо се за регионална програма за управление на отпадъците на регион Пазарджик за 2021-2028г.Изтегли
Решение № 83/18.04.2024Относно: Ново обсъждане на Решение № 22/20.03.2024г. отнасящо се за издаване на запис на заповед от община Белово в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане за 2024г. по договор № РД – 189 от 29.11.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общостите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г сключен между СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Велинград”, седалище и адрес на управление: гр. Белово, ул. „Орфей” № 2а, ЕИК по БУЛСТАТ 175869896 и Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., Управляващия орган на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ за периода 2014-2020г. и Управляващия орган на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2014-2020г.Изтегли
Решение № 82/18.04.2024ОТНОСНО: Ново обсъждане Решение № 21/20.03.2024г за осигуряване на устойчивост на услугите по Проект „Грижа в дома в община Белово“, ДБФПВ BG05SFPR002-2.001-0084-C01 чрез сключване на допълнително споразумение за удължаване срока на договора.Изтегли
Решение № 81/18.04.2024ОТНОСНО: Ново обсъждане на Решение № 20/20.03.2024г Формиране на самостоятелни паралелки в СУ „Александър Иванов – Чапай” – гр. Белово за учебната 2023/2024 година.Изтегли
Решение № 80/18.04.2024ОТНОСНО: Ново обсъждане на Решение № 19/20.03.2024г. отнасящо се за формиране на самостоятелни и слети паралелки в училищата на територията на община Белово за учебната 2023/2024 г..Изтегли
Решение № 79/18.04.2024ОТНОСНО: Ново обсъждане Решение № 18/20.03.2024г. отнасящо се за ПУП-ПРЗ на УПИ VIII -294 и УПИ IX-294, кв.106, по плана на гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик, участващи в ПИ с идентификатор 03592.503.294 по КККР на гр. Белово.Изтегли
Решение № 78/18.04.2024ОТНОСНО: Ново обсъждане на Решение № 17 / 20.03.2024г. отнасящо се за ПУП-ПРЗ на УПИ XXIII – 452, кв.80, по плана на гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик, участващ в ПИ с идентификатор 03592.503.1999 по КККР на гр. Белово.Изтегли
Решение № 77/28.03.2024ОТНОСНО: Удължаване срока на изпълнение на договора по Проект „Грижа в дома в община Белово“ за период от 3 месеца, от 04.05.2024г. до 04.08.2024г.Изтегли
Решение № 76/28.03.2024ОТНОСНО: Обявяване на автомобили за вещ, публична общинска собственост.Изтегли
Решение № 75/28.03.2024ОТНОСНО: Обявяване на автомобили за вещ, публична общинска собственост.Изтегли
Решение № 74/28.03.2024ОТНОСНО: Обявяване на автомобили за вещ, публична общинска собственост.Изтегли
Решение № 73/28.03.2024ОТНОСНО: Обявяване на автомобили за вещ, публична общинска собственост.Изтегли
Решение № 72/28.03.2024ОТНОСНО: Обявяване на училищни автобуси за вещ, публична общинска собственост.Изтегли
Решение № 71/28.03.2024ОТНОСНО: Промяна в характера на собствеността на имот, общинска собственост.Изтегли
Решение № 70/28.03.2024ОТНОСНО: Промяна в характера на собствеността на имот, общинска собственост.Изтегли
Решение № 69/28.03.2024ОТНОСНО: Заявление с вх.№ УТ-233/09.02.2024 г. от Димитър Здравчев Ивакимов за изработване на ПУП-ПРЗ по чл.125, ал.1 от ЗУТ за ПИ с идентификатор 24414.22.62 местност „Мечкара“ по КККР на з-ще с. Дъбравите.Изтегли
Решение № 68/28.03.2024ОТНОСНО: Заявление с вх.№ УТ-232/09.02.2024 г. от Димитър Здравчев Ивакимов за изработване на ПУП-ПРЗ по чл.125, ал.1 от ЗУТ за ПИ с идентификатор 24414.21.46 местност „Величковица“ по КККР на з-ще с.Дъбравите.Изтегли
Решение № 67/28.03.2024ОТНОСНО: Отчет за 2023г. на Общинската програма за закрила на детето и Общинска програма за закрила на детето за 2024г.Изтегли
Решение № 66/28.03.2024ОТНОСНО: Определяне на възнаграждение на общинските съветници за участие в заседание на постоянните комисии и сесии в Общински съвет- Белово.Изтегли
Решение № 65/28.03.2024ОТНОСНО: Определяне на представител на Общинския съвет – Белово в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България.Изтегли
Решение № 64/28.03.2024ОТНОСНО: Разрешаване изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 03592.503.2 по КККР на гр. Белово за образуване на УПИ IV-2 в кв.109 по плана на гр. Белово.Изтегли
Решение № 63/28.03.2024ОТНОСНО: Отчет за дейността на МКБППМН-Белово за 2023 г. и приемане на план за работата на МКБППМН-Белово за 2024 г.Изтегли
Решение № 62/28.03.2024ОТНОСНО: Актуализиране състава на Комисията по чл.170 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража към общински съвет – Белово.Изтегли
Решение № 61/28.03.2024ОТНОСНО: Определяне на представител на община Белово в Общото събрание на СНЦ „МИГ-Белово, Септември, Велинград“.Изтегли
Решение № 60/28.03.2024ОТНОСНО: Отчет на Кмета на общината за изпълнение на актовете на ОбС – Белово за второто полугодие на 2023г.Изтегли
Решение № 59/28.03.2024ОТНОСНО: Заявление с вх.№УТ-2025/21.12.2023г. от „Ер Юг“ ЕАД за допускане ПУП-ПП за определяне на трасе на подземен електропровод 20Kv за присъединяване към електроразпределителната мрежа на ФЕЦ, разположена в ПИ за присъединяване към електроразпределителната мрежа на ФЕЦ, разположена в ПИ с идентификатори 47812.505.508 и ФЕЦ, разположена в ПИ с идентификатори 47812.505.509 в м. „Орешака“ з-ще с. Мененкьово.Изтегли
Решение № 58/28.03.2024ОТНОСНО: Искане с вх.№ОбС-81/12.02.2024г. от СК „Кодокан-2008“ гр. Белово.Изтегли
Решение № 57/28.03.2024ОТНОСНО: Искане с вх.№ОбС-76/09.02.2024г. от „Волейболен клуб Марица-Белово“.Изтегли
Решение № 56/28.03.2024ОТНОСНО: Предложение с вх.№ОбС-73/08.02.2024г. от Кмета на село Момина Клисура.Изтегли
Решение № 55/28.03.2024ОТНОСНО: Предложение с Вх. № ОбС – 63/26.01.2024 г., от Иванка Тодева, относно парко места за паркиране по Бул. Освобождение.Изтегли
Решение № 54/28.03.2024ОТНОСНО: Предложение с вх.№ОбС-57/24.01.2024г. от Кмета на село Габровица.Изтегли
Решение № 53/28.03.2024ОТНОСНО: Промяна в характера на собствеността на имот, общинска собственост.Изтегли
Решение № 52/28.03.2024ОТНОСНО: Молба с вх.№УТ-1900/01.12.2023г. от „ПРАЙД 2012“ ООД за допускане ПУП-ПП за определяне на трасе на подземен електропровод за присъединяване към електроразпределителната мрежа на фотоволтаична централа, разположена в УПИ III-62 „За фотоволтаична централа“ в  кв.6, с. Аканджиево.Изтегли
Решение № 51/28.03.2024ОТНОСНО: Кандидатстване по Целева програма  „Подобряване на материалната база и автопарка за разнос на храна на Домашен социален патронаж“ и осигуряване на минимум 10% съфинансиране от общия бюджет.Изтегли
Решение № 50/20.03.2024ОТНОСНО: Поемане краткосрочен дълг – безлихвен заем за сметка на Централния бюджет по реда на чл. 103, ал.1 от Закона за публичните финанси от община Белово.Изтегли
Решение № 49/20.03.2024ОТНОСНО: Отмяна на Решение №24/09.02.2024г24гИзтегли
Решение № 48/20.03.2024ОТНОСНО: Приемане на бюджета за 2024 година на община БеловоИзтегли
Решение № 47/20.03.2024ОТНОСНО: Одобряване на План – сметка за приходите и разходите от такса битови отпадъци за 2024г., и определяне размера на годишната такса за битови отпадъци за 2024година.Изтегли
Решение № 46/20.03.2024ОТНОСНО: Изготвяне на проектна документация за ФЕЦ и изпълнение на СРР в обект – публична собственост на община Белово, представляваща сграда за Здравно заведение.Изтегли
Решение № 45/20.03.2024ОТНОСНО: Изготвяне на проектна документация за ФЕЦ и изпълнение на СРР в обект – публична собственост на община Белово, представляваща сграда за „Младежки дом и Читалище“ в кв.36 по плана на с. Сестримо.  Изтегли
Решение № 44/20.03.2024ОТНОСНО: Изготвяне на проектна документация за ФЕЦ и изпълнение на СРР в обект – публична собственост на община Белово, представляваща сградата на общинска администрация.Изтегли
Решение № 43/20.03.2024ОТНОСНО: Изготвяне на проектна документация за ФЕЦ и изпълнение на СРР в обект – публична собственост на община Белово, представляваща сградата за култура и изкуство.Изтегли
Решение № 42/20.03.2024ОТНОСНО: Вземане на решение за условия и реда за утвърждаване на транспортни схеми за осъществяване на обществен превоз на пътници с автобуси на територията на община Белово и за приемане на спешна мярка, чрез пряко възлагане на автобусни превози по линии от общинска транспортна схема.Изтегли
Решение № 41/20.03.2024ОТНОСНО: Програма за управление  на Кмета на община Белово за мандат 2023-2027 година.Изтегли
Решение № 40/20.03.2024ОТНОСНО: Даване съгласие за партньорство с Агенция за социално подпомагане по проект „Повишаване капацитета на служителите на Агенция социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите на социална закрила Компонент1“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.006., по програма „Развитие на човешките ресурси 2021-2027година“.Изтегли
Решение № 39/20.03.2024ОТНОСНО: Определяне на възнаграждение на Председателя на Общински съвет -Белово.Изтегли
Решение № 38/20.03.2024ОТНОСНО: Актуализация на Постоянна  комисия по  „Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“ към общински съвет- Белово.Изтегли
Решение № 37/20.03.2024ОТНОСНО: Определяне на директора на Исторически музей град Белово за второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.Изтегли
Решение № 36/20.03.2024ОТНОСНО: Определяне размера на брутните трудови възнаграждения на кметовете на кметства в община Белово.Изтегли
Решение № 35/20.03.2024ОТНОСНО: Определяне размера на брутното трудово възнаграждение на Кмета на община Белово.Изтегли
Решение № 34/20.03.2024ОТНОСНО: Изработване на проект за частично изменение на плана за регулация за УПИ VI-8 и V-8 кв.15А, курорт Чаира, общ. Белово, обл. Пазарджик.Изтегли
Решение № 33/20.03.2024ОТНОСНО: Подробен устройствен план, изменение на плана за регулация и застрояване  на УПИ I-644 кв. 46 по плана на гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик участващ в ПИ с идентификатор 03592.502.2073Изтегли
Решение № 32/20.03.2024ОТНОСНО: Изменение за ПИ с пл. №212 и ПИ с пл. № 590 в
кв. 9 по плана на село Дъбравите.
Изтегли
Решение № 31/20.03.2024ОТНОСНО: Изработване на проект ПУП-ПП за определяне на трасе за присъединяване на ФЕЦ в ПИ 00165.11.123, м. „Дурачко Келеме“ по КККР землище с. Аканджиево, общ. Белово към електроразпределителната мрежа. Изтегли
Решение № 30/20.03.2024ОТНОСНО: Приемане на Програмата за 2024 г. по изпълнение на Стратегията за управление с общинска собственост в община Белово за срока на мандат 2023-2027 г. на ОбС – Белово.Изтегли
Решение № 29/20.03.2024ОТНОСНО: Приемане на Стратегия за управление с общинска собственост в община Белово  за срока на мандат 2023-2027 на Общински съвет – Белово.Изтегли
Решение № 28/20.03.2024ОТНОСНО: Определяне на директора на ДГ „Щурче” – гр. Белово за второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.Изтегли
Решение № 27/20.03.2024ОТНОСНО: Определяне на директорите на училища на територията на община Белово за второстепенни разпоредители с бюджетни кредити.Изтегли
Решение № 26/20.03.2024ОТНОСНО: Приемане на Общинска стратегия за подкрепа личностно развитие на децата и учениците на община Белово за периода 2023-2025 г.Изтегли
Решение № 25/20.03.2024ОТНОСНО: Предоставяне под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд /ОПФ/ за стопанската 2024-2025 година и/или под аренда с мин. срок 5 години.Изтегли
Решение № 24/20.03.2024ОТНОСНО: Приемане на  Програма за управление на отпадъците в община Белово за 2021-2028г.Изтегли
Решение № 23/20.03.2024ОТНОСНО: Регионална програма за управление на отпадъците на регион Пазарджик за 2021-2028г.Изтегли
Решение № 22/20.03.2024Относно: Издаване на запис на заповед от община Белово в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане за 2024г. по договор № РД – 189 от  29.11.2016 г. по под мярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г сключен между СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Велинград”, седалище и адрес на управление: гр. Белово, ул. „Орфей” № 2а, ЕИК по БУЛСТАТ 175869896 и Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., Управляващия орган на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ за периода 2014-2020г. и Управляващия орган на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2014-2020г.Изтегли
Решение № 21/20.03.2024ОТНОСНО: Осигуряване на устойчивост на услугите по Проект „Грижа в дома в община Белово“, ДБФПВG05SFPR002-2.001-0084-C01 чрез сключване на допълнително споразумение за удължаване срока на договора.Изтегли
Решение № 20/20.03.2024ОТНОСНО: Формиране на самостоятелни паралелки в СУ „Александър Иванов – Чапай” – гр. Белово за учебната 2023/2024 година.Изтегли
Решение № 19/20.03.2024ОТНОСНО: Формиране на самостоятелни и слети паралелки в училищата на територията на община Белово за учебната 2023/2024 г.Изтегли
Решение № 18/20.03.2024ОТНОСНО: ПУП-ПРЗ на УПИ VIII -294 и УПИ IX-294, кв.106, по плана на гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик, участващи в ПИ с идентификатор  03592.503.294 по КККР на гр. Белово.Изтегли
Решение № 17/20.03.2024ОТНОСНО: ПУП-ПРЗ на УПИ XXIII – 452, кв.80, по плана на гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик, участващ в ПИ с идентификатор 03592.503.1999 по КККР на гр. Белово.Изтегли
Решение № 16/18.03.2024ОТНОСНО: Даване на съгласие и определяне представител на община Белово в органите за управление на „Асоциацията по ВиК“, съгласно чл.198е, ал.З и ал.5 от ЗВ.Изтегли
Решение № 15/18.03.2024ОТНОСНО: Приемане на инвестиции в активи – публична общинска собственост, извършени от оператора по ВиК през 2022г. по смисъла на чл.19 от закона за водите, съгласно инвестиционна програма на оператора за 2022 г., във връзка с изпълнение на задълженията му за минимално ниво па инвестиции, по сключен договор между АВиК на обособената територия и ВиК оператора.Изтегли
Решение № 14/21.12.2023ОТНОСНО: Проектна готовност, с оглед на това своевременно кандидатстване през Министерство на финансите, пред МРРБ, МТСП, предстоящи мерки и приеми на ДФЗ и др. донорски институции и фондове на ЕС.Изтегли
Решение № 13/21.12.2023ОТНОСНО: Съгласие – /нотариално заверено/, за прехвърляне на трето лице, а именно на Община Белово, ЕИК  000351558, моторни превозни средства – товарни автомобили.Изтегли
Решение № 12/21.12.2023ОТНОСНО: Предложение от Кмета на община Белово с Вх. № ОбС – 8/11.12.2023 г., относно създаване на общински дейности във функция VI, дейност 622 „Озеленяване“ дейност 623 „Чистота“ и дейност 629 „Други Дейности по опазване околната среда“ от ЕБК.Изтегли
Решение № 11/21.12.2023ОТНОСНО: ПУП-ПРЗ за частично изменение на плана за регулация за УПИ X-380, кв.37, по регулационен план на с. Мененкьово, общ. Белово, обл. Пазарджик.Изтегли
Решение № 10/21.12.2023ОТНОСНО: ПУП-ПРЗ на УПИ III-94, находящ се в кв. 5 по плана на  с. Мененкьово, общ. Белово, обл. Пазарджик.Изтегли
Решение № 9/21.12.2023ОТНОСНО: ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БЕЛОВО /ПИРО/.Изтегли
Решение № 8/21.12.2023ОТНОСНО: Прекратяване на съсобствеността в ПИ 03592.502.933 по КККР на гр. Белово, общ. Белово.Изтегли
Решение № 7/21.12.2023ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от имот, публична общинска собственост, находящ се в УПИ VI- „ За ОБС, ОББ И ДСК“ кв.60 по ПУП на гр. Белово, съгл. АПОС №52/06.12.1999 г. на Дирекция „Регионална служба по заетост“ – гр. Пловдив, Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Септември за нуждите на филиал Белово.Изтегли
Решение № 6/21.12.2023ОТНОСНО: Предоставяне за безвъзмездно управление лек автомобил Сузуки Гранд Витара с идентификационен номер JSAJTD54V00108845  ОД на МВР Пазарджик.Изтегли
Решение № 5/21.12.2023ОТНОСНО: ЧИ ПУП-ПР на ПИ с идентификатор 03592.502.1179, за който са отредени УПИ I-1179 и II -1179 в кв.25 по план на гр. Белово.Изтегли
Решение № 4/21.12.2023ОТНОСНО: ПУП-ПРЗ за частично изменение на плана на регулация за УПИ I-104 и УПИ XV-104, кв.111, по регулационен план на гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик.Изтегли
Решение № 3/13.12.2023ОТНОСНО: Приемане на правилник за организацията и дейността на Общински съвет на община Белово.Изтегли
Решение № 2/13.12.2023ОТНОСНО: Избор на Постоянни комисии за подпомагане на дейността на Общински съвет – Белово, ръководство и членове.Изтегли
Решение № 1/17.11.2023

ОТНОСНО: Избор на Председател на Общински съвет – Белово за мандат 2023-2027 г.

Изтегли

Мандат 2019-2023

Решение № Относно Файлове
РЕШЕНИЕ № 482/17.02.2023 г. Предложение от група общински съветници, с вх.№ 1121/13.02.2023г. относно Кандидатстване с проект „Модернизация на образователната среда на Детска градина в с. Сестримо- една група и Детската градина „Щурче“- Белово за изнесената група в е. Мененкьово по процедура BG_RRP-1.007 “МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“, Компонент 3 – Детски градини с до 2 групи, в т.ч. детски градини и яслена група от НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ, КОМПОНЕНТ 1: ОБРАЗОВАНИЕ И УМЕНИЯ. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 481/30.01.2023 г. Решение за кандидатстване по процедура“Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“ за директно предоставяне на средства за финансиране по линия на механизма за възстановяване и устойчивост от националния план за възстановяване и устойчивост, компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“ инвестиция С4.I3 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“ Изтегли
РЕШЕНИЕ №
480/28.01.2023 г.
Решение за кандидатстване по процедура “ Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“ за директно предоставяне на средства за финансиране по линия ма механизма за възстановяване и устойчивост от Националния план за възстановяване и устойчивост, компонент 4 ..Нисковъглеродна икономика“, инвестиция C4.I3 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“ Изтегли
РЕШЕНИЕ № 479/28.01.2023 г. ПУП – ПРЗ на УПИ 1-19 „за озеленяване, рекреация и инженерна инфраструктура“ в кв. 13 по плана на курорт Чаира. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 478/28.01.2023 г. Предложение за изработване на ПУП – ПРЗ за ПИ с пл. №133 в кв. 36 по плана на с. Дъбравите, общ. Белово, обл. Пазарджик Изтегли
РЕШЕНИЕ № 477/28.01.2023 г. ПУП ПП за обект: Кабел НН за външно ел. захранване за ППС № 3169 на „Цетин България“ ЕАД в ПИ 66319.44.95 по КККР на е. Сестримо, община Белово Изтегли
РЕШЕНИЕ № 476/28.01.2023 г. ПУП-ПРЗ на ПИ с пл.№ 221 в кв. 14 но плана на с. Дъбравите, общ. Белово, обл. Пазарджик Изтегли
РЕШЕНИЕ № 475/28.01.2023 г. Заявление с вх. № АО – 2131/12.12.2022 г. от Асен Иванов Иванов управител на „ЮНДОЛА -95“ ООД с молба да му бъде осигурен пътен достъп чрез път до собствените му имоти. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 474/28.01.2023 г. Определяне па директора на ДГ „ Щурче“ – гр. Белово за второстепенен разпоредител с бюджетни кредити. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 473/28.01.2023 г. Определяне на директорите на училища на територията на община Белово за второстепенни разпоредители с бюджетни кредити Изтегли
РЕШЕНИЕ № 472/28.01.2023 г. Одобряване на План – сметка за необходимите разходи за битови отпадъци през 2023 година, за жилищни и нежилищни имоти на физически и юридически лица за 2023 г. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 471/28.01.2023 г. Упълномощаване на Председателя на Общински съвет Изтегли

Решения 2022 г.

РЕШЕНИЕ №ОТНОСНОФАЙЛОВЕ
Решение №   469-21.12.2022Поемане на краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „Изпълнение на демонстрационен проект насочен към предотвратяване образуването на битови отпадъци на територията на община Белово, BG16M10P002-2.009-0029-C01, АДБФП № Д-34-5/07.02.2022 г.“Изтегли
Решение №   469-21.12.2022Приемане на Регионална програма за управление на отпадъците на регион Пазарджик за 2021-2028 г.Изтегли
Решение №   468-21.12.2022Упълномощаване на кмета на община Белово да подпише Анекс към Договор за кредит №1274/30.09.2021 г., с който се удължава срока за погасяване с 10 /десет/ месеца с възможност за предсрочно погасяване на дължимата сума от 150 000 лева /главница и лихвиИзтегли
Решение №   467-21.12.2022Закупуване и предоставяне на лек автомобил с висока проходимост за участък Белово към РУ на МВР гр. Септември.Изтегли
Решение №   466-21.12.2022Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община БеловоИзтегли
Решение №   465-21.12.2022Кандидатстване на община Белово по Процедура BG05SFPR002-2.002
– Укрепване на общинския капацитет, Програма „Развитие на човешките
ресурси“ 2021 – 2027, Проект “ Укрепване на общинския капацитет в община Белово“
Изтегли
Решение №   464-24.11.2022Определяне на представител на община Белово в Асоциацията по ВиК, както и неговите позиции и мандат за извънредното заседание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. ПазарджикИзтегли
Решение №   463-24.11.2022Кандидатстване на община Белово по Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“, Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 година, с Проект „Топъл обяд в община Белово“.Изтегли
Решение №   462-24.11.2022Кандидатстване на Исторически музей – Белово с проектно предложение „Да съхраним паметта за историческото минало на с. Дъбравите, чрез издаване на книга с работно заглавие „Духовна култура и фолклор на с. Дъбравите“ с автор Ал. Паничаров“ по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.503, „МИГ Белово, Септември, Велинград“ – мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции“, финансирана от ПРСР 2014-2020 г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград,

Изтегли
Решение №   461-24.11.2022Кандидатстване на Исторически музей — Белово с проектно предложение
„Да съхраним паметта за историческото минало на с. Сестримо, чрез издаване на книга с работно заглавие „Сборник Сестримо“, с автор о.з. ген.Н. Янакиев, Г. Янакиев и И. Батаклиев“ по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.503, „МИГ Белово, Септември, Велинград“ – мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции“, финансиран-, от ПРСР 2014-2020 г. от стратегии за „Водено от общностите местно развитие“ на МИГ Белово, Септември, Велинград.

Изтегли
Решение №   460-24.11.2022Продажба на имот, частна общинска собственост в село Сестримо, община Белово, област ПазарджикИзтегли
Решение №   459-24.11.2022Издаване на запие на заповед от община Белово в полза на ДФ „Земеделие’’, обезпечаващ авансово плащане за 2023 г. по Договор № РД – 189 от 29.11.2016 г., подмярка 19.2, „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. сключен между СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Велинград”, седалище и адрес на управление: гр. Белово, ул. „Орфей” № 2а, ЕИК по БУЛСТАТ 175869896 и Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г„ Управляващия орган на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ за периода 2014-2020г., и Управляващия орган на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2014-2020г.Изтегли
Решение №   458-24.11.2022Информация за опазване и популяризиране на паметници и паметни плочи на територията на община Белово.Изтегли
Решение №   457-24.11.2022Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Белово и ОбщинатаИзтегли
Решение №   456-28.10.2022Приемане на  ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БЕЛОВО за периода 2021 – 2027 г.Изтегли
Решение №   455-28.10.2022Финансов отчет за третото тримесечие на 2022 г. на „Общински имоти – Белово’’ ЕООДИзтегли
Решение №   454-28.10.2022Финансов отчет за третото тримесечие на 2022 г. на ,,Зелено строителство 2020’’ЕООДИзтегли
Решение №   453-28.10.2022Промяна в характера на собствеността на имоти публична общинска собственост в частна общинска собственост.Изтегли
Решение №   452-28.10.2022Кандидатстване на община Белово с проектно предложение  „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа, тротоари, съоръженията и принадлежностите към тях в община Белово“ пред Държавен Фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция по обявената Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.017 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г.Изтегли
Решение №   451-28.10.2022Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Белово през 2023 г.Изтегли
Решение №   450-28.10.2022Приемане на общински културен календар за 2023 г.Изтегли
Решение №   449-28.10.2022Кандидатстване на община Белово по Процедура BG05SFPR002-2.001 – Грижа в дома, Програма “Развитие на човешките ресурси“2021-2027, Проект „ Грижа в дома в община Белово“.Изтегли
Решение №   448-28.10.2022Прекратяване на съсобственост в ПИ 15802.504.226 по КККР на с. Голямо Белово.Изтегли
Решение №   447-28.10.2022Относно искане пред Министерство на финансите за отпускане еднократно на нов безлихвения заем от Централния бюджет за рефинансиране на заем в размер на 957 400лв., на основание чл. 103, ал. 4 от Закона за публичните финанси (ЗПФ).Изтегли
Решение №   446-28.10.2022Относно искане пред Министерство на финансите за отпускане еднократно на нов безлихвения заем от Централния бюджет за рефинансиране на заем в размер на 957 400лв., на основание чл. 103, ал. 4 от Закона за публичните финанси (ЗПФ).Изтегли
Решение №   445-28.10.2022Намаляване на размера на общото трудово възнаграждение на Кмета на община БеловоИзтегли
Решение №    444-28.10.2022 Осъществяване на контрол при определяне на критериите за участие в обществени поръчки.Изтегли
Решение № 443-05.10.2022Община Белово да кандидатства по Операция BG05SFPR003-1.001  „Топъл обяд“,Програма  за храни  и  основно материално подпомагане 2021 – 2027 година, с  Проект „Топъл обяд в община Белово“.Изтегли
Решение № 442-05.10.2022Актуализация на Постоянните комисии по „Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“ и „Бюджет, финанси и икономическо развитие“ към Общински съвет – Белово.Изтегли
Решение № 441-05.10.2022Определяне на възнаграждението на председателя на Общински съвет на община Белово.Изтегли
Решение № 440-30.09.2022Процедура за удостояване със званието „Почетен гражданин на гр. Белово и Общината“ на академик Дамян Дамянов.Изтегли
Решение № 439-30.09.2022Издаване запис на заповед от община Белово в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по Договор № BG06RDNP001-7.002-0014-C01 за Консултантски услуги: за разработка на проектно предложение; за управление на одобрен проект; за разходи за авторски надзор; за разходи за строителен надзор по Проект BG06RDNP001-7.002-0014 с наименование „Обновяване на СУ „Чапай“…град Белово“ по подмярка 7.002- „Училище“ по процедурата за подбор на ПП по подмярка „Инвестиции в създаването и подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., сключен между Община Белово и ДФ „Земеделие”.Изтегли
Решение № 438-30.09.2022Издаване на запис на заповед от община Белово в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по Договор № BG06RDNP001-7.002-0014-C01 за „Доставка и монтаж на спортно оборудване за външно игрище“ по Проект BG06RDNP001-7.002-0014 с наименование „Обновяване на СУ „Чапай“…град Белово“ по подмярка 7.002- „Училище“ по процедурата за подбор на ПП по подмярка „Инвестиции в създаването и подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., сключен между Община Белово и ДФ „Земеделие”.Изтегли
Решение № 437-30.09.2022Издаване на запис на заповед от община Белово  в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор за избор на изпълнител за извършване на СМР за целите на проект„OБНОВЯВАНЕ НА СУ „ЧАПАЙ“ГРАД БЕЛОВО“  във връзка с изпълнение на Договор № BG06RDNP001-7.002-0014-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), по Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ № BG06RDNP001- 7.002-УЧИЛИЩЕ – „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва основно или средно училище, финансирано чрез бюджета на общината или професионална гимназия по §10 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование,,,  сключен между Община Белово и ДФ „Земеделие”.Изтегли
Решение № 436-30.09.2022Издаване на запис на заповед от община Белово в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор „Ремонт на тротоарни настилки по бул. ,,Освобождение,, с достъпна среда, град Белово, община Белово, област Пазарджик“, финансиран по АДБФП № BG06RDNP001-19.124-0005-C01 за представяне на БФП по ПРСР за периода 2014-2020г. , съфинансирана от ЕЗФ за РСР по подмярка 19.2. ,,Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР,,  на мярка 19 ,,ВОМР,,, сключен между Община Белово и ДФ „Земеделие”.Изтегли
Решение № 435-30.09.2022Приемане на информация за сметосъбиране, сметоизвозване и съхранение на битови отпадъци на територията на Община Белово. Изтегли
Решение № 434-30.09.2022Информация за състоянието в образователната система и осигуреността с медицински специалистиИзтегли
Решение № 433-30.09.2022Поемане на краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: ,,Изпълнение на демонстрационен проект насочен към предотвратяване образуването на битови отпадъци на територията на община Белово“, BG16M1OP002-2.009-0029-C01, АДБФП № Д-34-5/07.02.2022 г.Изтегли
Решение № 432-30.09.2022ПУП-ПРЗ частично изменение на Х-1665 „за комплексно жилищно строителство и базар“ в кв.60 по плана на гр. Белово, обл. Пазарджик, съставляваш ПИ с идентификатор 03592.502.1665 по КККР на гр. Белово.Изтегли
Решение № 431-30.09.2022Оптична кабелна линия за предоставяне на данни, оптични свързаности между населените места и телекомуникационни услуги, преминаващи през землището на гр. Белово.Изтегли
Решение № 430-30.09.2022Кандидатстване на община Белово с проектно предложение  „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа, тротоари, съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Белово, община Белово“ пред Държавен Фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция по обявената Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.017 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г.Изтегли
Решение № 429-30.09.2022Процедура по проектиране  „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа, тротоари, съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Белово, община Белово“ пред Държавен Фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция по обявената Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.017 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г.Изтегли
Решение № 428-30.09.2022Задължителна предучилищна възраст от община Белово до ДГ „Щурче” гр. Белово от за учебната 2021/2022 гИзтегли
Решение № 427-30.09.2022Финансиране за извършване на автобусния превоз на учениците от с. Варвара, с. Семчиново, с. Симеоновец, гр. Ветрен, и населените места от община Белово, в т.ч. и кв. Малко Белово до СУ „Александър Иванов – Чапай“ за учебната 2022/2023 г.Изтегли
Решение № 426-30.09.2022Формиране на самостоятелни и слети паралелки в училищата на територията на община Белово за учебната 2022/2023 г.Изтегли
Решение № 425-30.09.2022Формиране на самостоятелни паралелки в СУ „Александър Иванов – Чапай” – гр. Белово за учебната 2022/2023 година.Изтегли
Решение № 424-30.09.2022Информация за текущото изпълнение на бюджета, на сметките за средствата от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на община Белово към 30.06.2022 г.Изтегли
Решение № 423-30.09.2022Приемане на Отчета за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средствата от Европейския Съюз и на сметките за чужди средства на община Белово за 2021г. и отчета на дълга на община Белово към 31.12.2021г.Изтегли
Решение № 422-30.09.2022Кандидатстване на Община Белово с проектно предложение „Закупуване на съоръжение за представяне на местното природно, културно и историческо наследство на община Белово“ по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.658 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, ВелинградИзтегли
Решение № 421-30.09.2022Кандидатстване на Община Белово с проектно предложение „Поливна система на стадион Белово“ по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.659 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.2 „ Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-2020 г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.Изтегли
Решение № 420-30.09.2022Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПР за образуване на УПИ I-208, за сметка на УПИ I-208 и УПИ XV-208, като регулацията минава по имотните граници на ПИ с пл.№208, кв.41 по плана на с. Момина Клисура във връзка с постъпило заявление от Анна Милошева Илиева.Изтегли
Решение № 419-30.09.2022Отчет за дейността на Общинския съвет – Белово и дейността на Постоянни комисии към Общински съвет – Белово за първо полугодие на 2022 г.Изтегли
Решение № 418-30.09.2022Информация за състоянието на детските площадки и места за отдих в община Белово.Изтегли
Решение № 417-30.09.2022Годишен финансов отчет за 2021 г. и финансов отчет за второ тримесечие на 2022 г. на общинско дружество „ОБЩИНСКИ ИМОТИ БЕЛОВО“ ЕООД.Изтегли
Решение № 416-30.09.2022Годишен финансов отчет за 2021 г. и финансов отчет за второ тримесечие на 2022 г. на общинско дружество „ЗЕЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО 2020“ ЕООДИзтегли
Решение № 415-30.09.2022дължаване срока на Договор № BG05M9OP001-6.004-0009-C01, Проект „Патронажна грижа + в община Белово“ с 6 месеца, чрез склюючване на допълнително споразумение с УО на ОП РЧР.Изтегли
Решение № 414-30.09.2022Отчет на Кмета на Общината за изпълнение на актовете на ОбС – Белово за първо полугодие на 2022 г.Изтегли
Решение № 413-30.09.2022Приемане на План за действие на община Белово за периода 2022-2023 г. за изпълнение на Стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030 г. в област Пазарджик.Изтегли
Решение № 412-30.09.2022ЧИ на ПИ с идентификатор 03592.503.415 и 03592.503.9578 – УПИ I и УПИ II в кв. 78, УПИ I и УПИ III в кв. 122, УПИ I и УПИ II в кв. 117, УПИ I и УПИ II в кв.120, гр. Белово.Изтегли
Решение № 411-30.09.2022ПУП-ПРЗ за УПИ IX-1558, УПИ IX-946 „военен санаториум“ и УПИ „за озеленяване“ в кв. 56 по плана на гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик, участващ в ПИ с идентификатор 03592.502.1558 и ПИ с идентификатор 03592.502.946 по КККР на гр. Белово.Изтегли
Решение № 410-30.09.2022Сключване на Анекс към Договор за кредит № 1274/30.09.2021 г. с „Фонд Флаг“ ЕАД.Изтегли
Решение № 409-30.09.2022Одобряване на ПУП-ПП за обект: “Определяне сервитутна зона за укрепване на свлачище №PAZ 04.14163-01, №PAZ 04.14163-02, №PAZ 04.14163-03 в кв.25, кв.26, кв.27 и кв. 28, с. ГабровицаИзтегли
Решение № 408-30.09.2022Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за образуване на нов УПИ III-62, кв.6 по плана на с. Аканджиево, общ. Белово „за фотоволтаична централа“.Изтегли
Решение № 407-30.09.2022Приемане на Програмата за 2022 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово през периода 2019-2023 г.Изтегли
Решение № 406-30.09.2022Кандидатстване на община Белово с проектно предложение „Рехабилитация и реконструкция на улица Алеко Константинов в гр. Белово, община Белово, област Пазарджик“ по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.659 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-2020 г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, ВелинградИзтегли
Решение № 405-30.09.2022Отчет по Плана за действие по изпълнението на общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Белово за 2021 г.Изтегли
Решение № 404-30.09.2022Приемане на Наредба за реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга на водопренос/водоподаване по общински водопроводи за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на община Белово.Изтегли
Решение № 403-30.09.2022Прекратяване на съсобственост в УПИ XV-40, кв. 6 по ПУП на курорт Чаира, с. Сестримо, общ. БеловоИзтегли
Решение № 402-30.09.2022Сключване на споразумение с „Българска банка за развитие“ ЕАД и сключване на нотариален акт за договорна ипотека.Изтегли
Решение № 401-30.09.2022Заявление от Дафинка Иванова Андрова с молба за бъде преразгледана докладна-записка, постъпила в Общински съвет – Белово с вх. № ОбС – 882/18.05.2022 г., във връзка с ПУП-ПР за частично изменение на плана за регулация за УПИ XII – 35, кв. 6 по регулационен план на с. Голямо Белово, общ. Белово, участващ в ПИ с идентификатор 15802.504.35 по КККР на с. Голямо Белово.Изтегли
Решение № 400-30.09.2022Предложение за промяна в характера на собствеността на имот, общинска собственост, от публична общинска в частна общинска, във връзка с инвестиционно намерение на „ХЕК СОЛАР“ ЕООД.Изтегли
Решение № 399-30.09.2022Предложение за безвъзмездно придобиване на право на собственост на реална част от имот 03592.503.1677 с проектен идентификатор 03592.503.1701, във връзка с инвестиционно намерение на „ХЕК СОЛАР“ ЕООД.Изтегли
Решение № 398-30.09.2022Избор на Председател на Общински съвет – Белово за мандат 2019-2023 г.Изтегли
Решение № 397-30.09.2022Избор на комисия по избора на Председател на Общински съвет – Белово за мандат 2019-2023 г.Изтегли
Решение № 396-30.09.2022Отмяна на решение за избор на комисия по избора на Председател на Общински съвет – Белово за мандат 2019-2023 г.Изтегли
Решение № 395-30.09.2022Избор на комисия по избора на Председател на Общински съвет – Белово за мандат 2019-2023 г.Изтегли
Решение № 394-30.09.2022Избор на комисия по избора на Председател на Общински съвет – Белово за мандат 2019-2023 г.Изтегли
Решение № 393-30.09.2022Избор на протоколчик на заседанието на Общински съвет – Белово.Изтегли
Решение № 392-24.06.2022„Инвестиционно предложение от „ ЕКО-ХИДРО-90“ ООД, за изграждане на кариера за „Добив на скални материали от находище „Чешмата“ в землището на е. Дъбравите, община Белово, област ПазарджикИзтегли
Решение № 391-27.05.2022Информация за състоянието и тенденциите в образователната система.Изтегли
Решение № 390-27.05.2022Информация за дейността на Дирекция „Бюро по труда“ гр. Септември на територията па община Белово за 2021 г.Изтегли
Решение № 389-27.05.2022Информация за дейността на Дирекция „Социално подпомагане“ – Септември на територията на община Белово за 2021 г.Изтегли
Решение № 388-27.05.2022Докладна записка от Кмета на община Белово, във връзка с постъпило предложение от Людмил Габерски.Изтегли
Решение № 387-27.05.2022Одобряване на ПУП-ПП „Нов временен МКТП 630kVA, 20/0,4kV и кабелни линии СрН 20kV за временно ел. захранване.Изтегли
Решение № 386-27.05.2022Предоставяне имоти, общинска собственост, за безвъзмездно ползване и управление от „ВиК услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик.Изтегли
Решение № 385-20.05.2022Определяне на обекти от първостепенно значение за община Белово.Изтегли
Решение № 384-20.05.2022Предоставяне под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд /ОПФ/ за стопанската 2022-2023 година и/или под аренда с минимален срок от 5 годиниИзтегли
Решение № 383-20.05.2022Връщане за ново обсъждане на Решение № 370 от 28.04.2022 г., прието с Протокол № 43 от 28.04.2022 г.Изтегли
Решение № 382-20.05.2022Определяне на представител на община Белово в Областна комисия за изработване на областна здравна карта.Изтегли
Решение № 381-28.04.2022Предоставяне на безвъзмездно право на поставяне на терминално устройство ATM/Банкомат на „ИНВЕСТБАНК“ АДИзтегли
Решение № 380-28.04.2022Годишни отчетни доклади за дейността на Народните читалища на територията на община Белово за 2021 г.Изтегли
Решение № 379-28.04.2022Доклад за дейността на Детска градина – с. Сестримо, община Белово за учебната 2021/2022 г.Изтегли
Решение № 378-28.04.2022Информация за дейността на Детска градина „Щурче“, гр. Белово за учебната 2021/2022 г.Изтегли
Решение № 377-28.04.2022Годишен отчет за 2021 г. на „Дневен център за деца и младежи с увреждания“ – гр. Белово.Изтегли
Решение № 376-28.04.2022Доклад за дейността на Бюджетна дейност „Домашен социален патронаж“ – община Белово за 2021 година.Изтегли
Решение № 375-28.04.2022Отчет за финансовото състояние за първо тримесечие на 2022 г. на общинско дружество „ЗЕЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО 2020“Изтегли
Решение № 374-28.04.2022Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси.Изтегли
Решение № 373-28.04.2022Промяна характера на собствеността на имот, общинска собственост.Изтегли
Решение № 372-28.04.2022ПУП-ПРЗ на УПИ II – 1008 в кв. 63 по плана на гр. Белово, участващ в ПИ с идентификатор 03592.502.1008 по КККР на гр. Белово, община Белово, област ПазарджикИзтегли
Решение № 371-28.04.2022Определяне размера на трудовите възнаграждения на кметовете на кметства в община Белово.Изтегли
Решение № 370-28.04.2022Приемане на бюджета за 2022 година на община Белово.Изтегли
Решение № 369-28.04.2022Приложение по чл. 130 от Закона за публичните финанси.Изтегли
Решение № 368-28.04.2022Определяне на представител на община Белово в Асоциацията по ВиК, както и неговите позиции и мандат за редовното, присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. ПазарджикИзтегли
Решение № 367-25.03.2022Продажба на имот, частна общинска собственост, УПИ XI, находящ се в с. Аканджиево, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 40 по ПУП на с. АканджиевоИзтегли
Решение № 366-25.03.2022Продажба на имот, частна общинска собственост, УПИ XIII, находящ се в с. Аканджиево, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 40 по ПУП на с. АканджиевоИзтегли
Решение № 365-25.03.2022Продажба на имот, частна общинска собственост, УПИ XII, находящ се в с. Аканджиево, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 40 по ПУП на с. АканджиевоИзтегли
Решение № 364-25.03.2022Заявление, е вх. № АО – 2095/23.12.2021 г. от Вихър Владимиров Пенков за закупуване на част от имот публична общинска собственост, който е УПИ 1-16 „за озеленяване, ТП, инфраструктура и тематични атракции“, кв. 11, курорт ЧаираИзтегли
Решение № 363-25.03.2022Заявление, с вх. № УТ — 123/25.01.2022 г. от Силвия Руменова Павлова за допускане за изработване ЧИ ПУП-ПРЗ за УПИ I -2,3 и УПИ Н-2,3 в кв. 1, е. АканджиевоИзтегли
Решение № 362-25.03.2022Удължаване срока на ДБФПВС05М90Р001-6.002-0021-С01, Проект „Патронажна грижа + в община Белово“ с 6 месеца, чрез сключване на допълнително споразумение с УО на ОП РЧРИзтегли
Решение № 361-25.03.2022План за действие по изпълнението на общинската Стратегия за развитие на социалните услуги в община Белово за 2023 г.Изтегли
Решение № 360-25.03.2022Отчет на Кмета на Общината за изпълнение на актовете на Общински съвет – Белово за второто полугодие на 2021 г.Изтегли
Решение № 359-25.03.2022Отчет за дейността на спортните клубове на територията на община Белово, финансирани от общинския бюджет за 2021 г.Изтегли
Решение № 358-25.03.2022Отчет за 2021 г. на общинска Програма за закрила на детето и общинска Програма за закрила на детето за 2022 г.Изтегли
Решение № 357-25.03.2022Отчет за дейността на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция – с. Дъбравите, община Белово за 2021 г.Изтегли
Решение № 356-25.03.2022Доклад – анализ за дейността на Основно училище „Отец Паисий,, – с. Мененкьово, община Белово през учебната 2020/ 2021 г.Изтегли
Решение № 355-25.03.2022Информация за дейността на Средно училище „ Александър Иванов – Чапай“ — гр. Белово за учебната 2021/2022 година.Изтегли
Решение № 354-25.03.2022Отчет – анализ за работата и взаимодействието на Участък – Белово при Районно управление – гр. Септември с Общинска администрация – гр. Белово за 2021 г.Изтегли
Решение № 353-25.03.2022Информация от Директора на ТП „ Държавно горско стопанство – Белово“ – гр. Белово, относно предоставяне на дърва за огрев на правоимащите лица на територията на община Белово в териториалния обхват на ТП ДГС Белово.Изтегли
Решение № 352-25.03.2022Доклад за извършена дейност на Сдружение с нестопанска цел „МИГ – Белово, Септември и Велинград“ за 2021 г.Изтегли
Решение № 351-04.03.2022Създаване на Временна комисия за проверка на финансовото състояние на общинските дружества.Изтегли
Решение № 350-04.03.2022Предложение от общинския съветник Иван Кехайов, е вх. № ОбС – 731/04.03.2022 г., относно изменение и допълнение на Решение № 260/25.06.2021 г., прието на заседание на общински съвет – Белово, проведено на 25.06.2021 г., с Протокол № 29 от 25.06.2021 г., относно поемане на дългосрочен общински дълг под формата на банков кредит.Изтегли
Решение № 349-04.03.2022Предложение от група общински съветници, с вх. № ОбС – 729/02.03.2022 г., относно освобождаване на управителя на общинско дружество „ЗЕЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО 2020“ ЕООД с ЕИК 206058980 и избор на нов управител.Изтегли
Решение № 348-04.03.2022Предложение от група общински съветници, с вх. № ОбС- 728/ 02.03.2022 г., относно освобождаване на съвет на директорите на общинското акционерно дружество „ БЕЛОВО 2014“ ЕАД с ЕИК 203111417 и избор на нов съвет на директорите.Изтегли
Решение № 347-18.02.2022Задължаване на Кмета на община Белово да предостави отчет във връзка с изпълнение на РЕШЕНИЕ № 260/25.06.2021 г., прието на заседание на Общински съвет — Белово, проведено на 25.06.2021 г., с Протокол № 29от 25.06.2021 г.Изтегли
Решение № 346-18.02.2022Определяне на представител на община Белово в Асоциацията по ВИК, както и неговите позиции и мандат за извънредното, присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик.Изтегли
Решение № 345-18.02.2022Кандидатстване на Община Белово с проектно предложение „Закупуване на съоръжение за представяне на местното природно, културно и историческо наследство на община Белово“ по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.592 МИГ Белово, Септември, Велинград — Мярка – 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.Изтегли
Решение № 344-18.02.2022Кандидатстване на Община Белово с проектно предложение „Архитектурно осветление на паметника на Крум Велков и прилежаща туристическа инфраструктура“ по процедура за подбор на проектни предложения -№ BG06RDNP001 -19.592 МИГ Белово, Септември, Велинград — Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”, финансирана от ПРСР 2014-2020г, от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.Изтегли
Решение № 343-18.02.2022Кмета на община Белово да подпише Запис на заповед за искане за авансово плащане за проект изпълняван по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“, Договор № BG16M10P002-2.009-0029- С01, „Изпълнение на демонстрационен проект насочен към предотвратяване образуването на битови отпадъци на територията на община Белово“, па Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., подписан между Министерство на околната среда и Община Белово.Изтегли
Решение № 342-18.02.2022 Разрешение за изработване на ПУП — ПП [Парцеларен план] в границите на урбанизираната територия за елементи на техническата инфраструктура -укрепителни и отводнителни мероприятия за „Укрепване на свлачища № PAZ 04.14163-01, № PAZ, 04.14163-02, № PAZ 04.14163-03, в кв. 25, кв.26, кв. 27 и кв. 28, с. Габровица. изработен в съответствие е извършените инженерно-геоложкото и хидрогеоложко проучване и проекто – проучвателни дейности, при спазване на чл. 103, ал. 6 от ЗУТ и чл. 125,ал.2 от ЗУТ.Изтегли
Решение № 341-18.02.2022 Частично изменение на плана за регулация и застрояване за УПИ I- 23, УПИ II-23, УПИ Ш-23, УПИ 1V-23 и УПИ V-23 в кв.З, с. Голямо Белово, община Белово, област Пазарджик.Изтегли
Решение № 340-18.02.2022 ЧИ ПУП-ПРЗ за УПИ I-487 „Производствени складове и дейности* в кв.36 по плана на с. Момина клисура, общ. Белово, обл. ПазарджикИзтегли
Решение № 339-18.02.2022 ЧИ ПУП-ПРЗ на ПИ с идентификатор 03592.503.257 по KKKP на rp. Белово, за който са отредени УПИ II-257, УПИ III-257, УПИ XП-257 и УПИ ШІІ- XШ в кв.108, по регулационен план на гр. БеловоИзтегли
Решение № 338-18.02.2022 ПУП-ПРЗ за УПИ I -77 „за промишлено производство, складове, офиси и фотоволтаичен парк“ в ПИ с идентификатор 00165 2.77 по KKKP на с. Аканджиево, община Белово.Изтегли
Решение № 337-18.02.2022 Отчет за дейността на МКБППМН — Белово за 2021 г. и приемане на План за работа на МКБППМН — Белово за 2022Изтегли
Решение № 336-18.02.2022 Определяне на директора на ДГ „Щурче“ — град Белово за второстепенен
разпоредител с бюджетни кредити
Изтегли
Решение № 335-18.02.2022 Определяне на директорите на училищата на територията на община Белово за второстепенни разпоредители с бюджетни кредитиИзтегли
Решение № 334-18.02.2022 Отчет за дейността на Общински съвет — Белово и дейността на Постоянните комисии към Общински съвет — Белово за в второто полугодие на 2021 г.Изтегли
Решение № 333-18.02.2022 Прилагане на План за заседаннята на Общи нски съвет — Белово за 2022 годинаИзтегли
Решение № 332-18.02.2022 ПУП-ПП „Нов временен MKTП 630kVA, 20/0.4kV и кабелни линии CpH 20kV за временно ел. захранване“Изтегли
Решение № 331-18.02.2022 Прието на заседание на Общински съвет — Белово, проведено на 18.02.2022 г., с Протокол № 40 от 18.02.2022 г.Изтегли
Решение № 330-26.01.2022 Определяне на представител на община Белово в Асоциацията по ВиК, както и неговите позиции и мандат за извънредното заседание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване н канализационни услуги“ ЕООД, rp. ПазарджикИзтегли
Решение № 329-26.01.2022 Сключване на анекс към Договор за кредит N°. 1081/27.06.2019 г. на община Белово с „Фонд Флаг“ ЕАД, за удължаване срока за погасяванеИзтегли

Решения 2021 г.

Решение № Относно Файлове
Решение № 321-26.11.2021 г. Предоставяне на информацня за фвнансовото състояиие на общинските дружествата за периода от 01.01.2021 г. до 30.11.2021 г., (по Пряложенне 1), одобрено от Обідински съвет — Белово. Изтегли
Решение № 320-26.11.2021 г. Информация за опазване и популяризиране на паметници н паметни плочн на територията на община Белово Изтегли
Решение № 319-26.11.2021 г. Закриване на Постоянна комисия по еледприватизационен контрол към Общински съвет – Белово Изтегли
Решение № 318-26.11.2021 Безвъзмездно прехвърляне на имот в полза на Държавата, необходим за реализиране на проект: „Модернизация на железопътна линия София – Пловдив“ Изтегли
Приложение 7
Решение № 317-26.11.2021 Даване на съгласие за внасяне на предложение от кмета на община Белово до Министерството на финансите за удължаване срока за възстановяване на безлихвен заем от централния бюджет, отпуснат по реда на чл. 103, ал. 1 от Закона за публичните финанси ( ЗПФ) Изтегли
Решение № 311-22.10.2021 Сключване на анекс към Договор за кредит № 1081 / 27.06.2019 г. на Община Белово с Фонд ФЛАГ ЕАД, за удължаване срока за погасяване. Изтегли
Решение № 310-24.09.2021 Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Белово, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация Изтегли
Решение № 309-24.09.2021 Информация за състоянието в образователната система и осигуреността с медицински специалисти. Изтегли
Решение № 308-24.09.2021 Информация за сметосъбиране, сметоизвозване и съхранение на битови отпадъци на територията на община Белово. Изтегли
Решение № 307-24.09.2021 Информация за честотата и качеството на медицинското обслужване на населените места на територията на община Белово. Изтегли
Решение № 306-24.09.2021 Информация за готовността на община Белово за предстоящият зимен сезон 2021 /2022 година. Изтегли
Решение № 305-24.09.2021 Информация за състоянието на детските площадки на територията на община Белово. Изтегли
Решение № 304-24.09.2021 Краткосрочна програма на община Белово за енергийна ефективност и насърчаване използването на ВЕИ и биогорива за периода 2021 -2023 година. Изтегли
Решение № 303-24.09.2021 Заявление с вх. No УТ-1208/12.08.2021 г. от „ЦЕТИН България“ ЕАД за изготвяне на ПУП – Парцеларен план за изграждане на кабелна захранваща линия НН за външно ел. захранване на „ ЦЕТИН България“ ЕАД в ПИ 66319.44.95, с. Сестримо, община Белово Изтегли
Решение № 302-24.09.2021 Съгласие за проучване и изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец в ПИ 14163.16.10, село Габровица, община Белово. Изтегли
Решение № 301-24.09.2021 Изменение Програмата за 2021 година по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово. Изтегли
Решение № 300-24.09.2021 Изменение Програмата за 2021 година по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово. Изтегли
Решение № 299-24.09.2021 Извършване на автобусния превоз на деца, задължителна предучилищна възраст от община Белово до ДГ „ Щурче“- гр. Белово за учебната 2021/ 2022 г. Изтегли
Решение № 298-24.09.2021 Финансиране за извършване на автобусния превоз на учениците от с. Варвара, с. Семчиново, с. Симеоновец, гр. Ветрен и населените места от община Белово в т.ч. и кв. Малко Белово до СУ „Александър Иванов – Чапай“ – гр. Белово за учебната 2021/ 2022 г. Изтегли
Решение № 297-24.09.2021 Формиране на самостоятелни и слети паралелки в училищата на територията на община Белово за учебната 2021/ 2022 г. Изтегли
Решение № 296-24.09.2021 Формиране на самостоятелни паралелки в СУ „Александър Иванов – Чапай“ гр. Белово за учебната 2021/ 2022 година. Изтегли
Решение № 295-24.09.2021 Предоставяне на част от имот, публична общинска собственост, за безвъзмездно ползване и управление. Изтегли
Решение № 294-24.09.2021 1. Уточнения план и за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средствата от Европейския Съюз и на сметките за чужди средства на Община Белово към 31.12.2020 година и разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Белово от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 година, съгласно Единната бюджетна класификация. 2. Отчета за състоянието на общинския дълг на Община Белово към 31.12.2020 г. Изтегли
Решение № 293-16.09.2021 Сключване на нотариален акт за учредяване на договорна ипотека във връзка с изпълнение на Решение №260 / 25.06.2021 г., допълнено с Решение № 290/30.07.2021 г. на Общински съвет Белово. Изтегли
Приложение 1 – 293 Приложение 1 към Решение №293 Изтегли
Решение № 292-16.09.2021 ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА КОНЦЕСИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС И НА РИСКА НА КОНЦЕСИОНЕРА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВИК УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОВО Изтегли
Решение № 291-16.09.2021 Присъединяване на община Белово към Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД, гр. Пазарджик Изтегли
Решение № 290-30.07.2021 Допълнение на Решение № 260/25.06.2021 година Изтегли
Решение № 289-30.07.2021 Кандидатстване на община Белово с проектно предложение „Рехабилитация и реконструкция на улици от осова точка 71 до осова точка 72 в град Белово, област Пазарджик“ по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.528 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-2020 г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград. Изтегли
Решение № 288-30.07.2021 Сключване на договор за кредит с „Фонд ФЛАГ“ ЕАД за изпълнението на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ДБФП BG05M9OP001-2.044-0002-C01 „Продължаване и надграждане на дейността на Център за почасово предоставяне на социални услуги в общността или в домашна среда – община Белово“. Изтегли
Решение № 287-30.07.2021 Годишен финансов отчет за 2020 г. и Отчет за първо полугодие на 2021 г. на общинско дружество „ОБЩИНСКИ ИМОТИ БЕЛОВО“ ЕООД – гр. Белово Изтегли
Решение № 286-30.07.2021 Годишен финансов отчет за 2020 г. и Отчет за първо полугодие на 2021 г. на общинско дружество „ЗЕЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО 2020“ ЕООД – гр. Белово Изтегли
Решение № 285-30.07.2021 Информация за текущото изпълнение на бюджета, сметките на средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 30.06.2021 г. Изтегли
Решение № 284-30.07.2021 Сключване на договор за кредит с „ Фонд Флаг“ ЕАД за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ДБФП А-34-29/01.06.2021 г. Проект ИСУН BG BG16М10Р002-2.010-0038 „Рекултивация на депо за твърди отпадъци в землището на с. Дъбравите, община Белово“ Изтегли
Решение № 283-30.07.2021 Отчет на Кмета на Общината за изпълнение на актовете на Общински съвет – Белово за първо полугодие на 2021 г. Изтегли
Решение № 282-30.07.2021 Отчет за дейността на Общински съвет – Белово и дейността на Постоянните комисии към Общински съвет – Белово за първо полугодие на 2021 г. Изтегли
Решение № 281-30.07.2021 Кандидатстване на община Белово с проектно предложение по финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Първа покана за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, подрезултат 1.1 „Културно наследство, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“ от Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“. Изтегли
Решение № 280-30.07.2021 Допускане изработването на ПУП – ПП (парцеларен план) за трасета на довеждащ колектор, електропровод и водопровод за ПСОВ и ПУП – ПРЗ за промяна предназначението на ПИ с идентификатор № 47812.34.472 (публична общинска собственост) в землище на с. Мененкьово, община Белово за обект: „ПСОВ за агломерация Белово“ Изтегли
Решение № 279-30.07.2021 Частично изменение на ПУП – ПР, на УПИ – XII – 693, УПИ – XIV – 692,УПИ – XIII – 694 и УПИ – XXVI – 692 по имотната граница на ПИ с идентификатор № 03592.502.693, като отпадне тупикова улица с ос. т. 132 – 131, Кв. 52 по плана на град Белово, община Белово. Изтегли
Решение № 278-30.07.2021 Частично изменение ПУП ПР на част от Кв. 5, с. Аканджиево, отредена в действащия регулационен план „ за озеленяване“, за промяна отреждането в „ за жилищно застрояване“, в новообразувано УПИ – XI в новообразуван от Кв. 5 – Кв. 5а. Изтегли
Решение № 277-30.07.2021 Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Белово за 2021 – 2030 година и план за действие на община Белово. Изтегли
Решение № 276-30.07.2021 Преобразуване на яслена група към ДГ „Щурче“ – Белово Изтегли
Решение № 275-30.07.2021 Информация за готовността на ДГ „Щурче“ гр. Белово, община Белово за учебната 2021/2022 година. Изтегли
Решение № 274-30.07.2021 Информация за готовността на Детска градина с. Сестримо, община Белово за учебната 2021/2022 година. Изтегли
Решение № 273-30.07.2021 Информация за готовността на Основно училище „Отец Паисий„ – с. Мененкьово, община Белово за започване на новата учебна 2021/ 2022 г. Изтегли
Решение № 272-30.07.2021 Информация за готовността на СУ „Александър Иванов – Чапай“ гр. Белово, община Белово за започване на новата учебна 2021/ 2022 г. Изтегли
Решение № 271-25.06.2021 Безвъзмездно прехвърляне на Държавата на язовир, общинска собственост, на основание параграф 1 и параграф 2 от ЗИД на ЗВ, изм. и доп. ДВ., бр. 55 от 3 юли 2018 г., изм. и доп. ДВ., бр. 61 от 2 август 2019 г. и във връзка с постъпило писмо 93-00-514/13.04.2020 г. на „Монтажи“ ЕАД и „ДКК“ ЕАД Изтегли
Решение № 270-25.06.2021 Заявление с вх. № УТ-821/28.05.2021 г. от Георги Николов Коев, с искане за ПУП-ПРЗ на ПИ 03592.2.1059 за създаване на УПИ-XX-1059 „за производствени и складови дейности“ – развъдник за кучета, местност „ Стопански двор по КККР на гр. Белово Изтегли
Решение № 269-25.06.2021 ЧИ ПУП-ПР за разделянето на УПИ VIII – „обществено озеленяване“, кв. 33 с. Дъбравите, община Белово, като се обособи ново УПИ IX – „за жилищно застрояване, включващо поземлен имот № 432, № 468, № 467, №466, № 465, № 471, № 470, № 469, № 430, а съществуващата могила се запази в новообразувано УПИ VIII – „обществено озеленяване“, кв. 33 с. Дъбравите, община Белово Изтегли
Решение № 268-25.06.2021 Избор на нов представител на Общински съвет – Белово в Областния съвет за намаляване риска от бедствия Изтегли
Решение № 267-25.06.2021 Упълномощаване на Кмета на Община Белово за издаване на запис на заповед за обезпечаване на авансово плащане съгласно подписан АДБФП Д-34- 29/01.06.2021год. Проект ИСУН BG BG16M10P002-2.010 -0038,,Рекултивация на депо за твърди отпадъци в землището на село Дъбравите, община Белово,, по процедура „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“ Изтегли
Решение № 266-25.06.2021 Промяна на Наредба за ред и условия за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Белово, приета от Общински съвет с Решение № 199 от 15.03.2005 г., с Протокол № 28/15.03.2005 г., изменена с Решение № 378 от 29.03.2013 г., с Протокол № 35 от 29.03.2013 г. на Общински съвет – Белово Изтегли
Решение № 265-25.06.2021 Предложение на Кмета на община Белово, във връзка с Заявление с вх. № УТ – 616/20.04.2021 г. от „ Хидрострой – Сестримо“ ЕООД, с искане за ЧИ ПУП-ПРЗ за промяна по имотна граница на ПИ 757 на улица с ос.т. 4-64-173 и създаване на новообразувани УПИ-I-757 „ за производствени и складови дейности“ в нов квартал 1А, промяна на УПИ-I – „за клуб и магазин“ и УПИ-III-1, кв. 3 по плана на с. Сестримо, община Белово Изтегли
Решение № 264-25.06.2021 Отчет на Програмата за опазване на околната среда за 2020 г. по изпълнение на Регионалната програма за управление на отпадъците на регион Пазарджик за 2016 – 2020 г. приета с Решение № 644/24.04.2014 г. на Общински съвет – Белово. Изтегли
Решение № 263-25.06.2021 Информация от кметовете на населени места в община Белово за честотата и качеството на сметосъбиране и сметоизвозване Изтегли
Решение № 262-25.06.2021 Отчет за 2020 година на Общинската стратегия за превенция на престъпността и реинтеграция на младите правонарушители / 2014 – 2020/ Изтегли
Решение № 261-25.06.2021 Съставяне на временна комисия за изготвяне на проект на правилник за изменение и допълнение на правилник за организацията и дейността на общински съвет – Белово, неговите комисиии и взаимодействието му с Общинска администрация. Изтегли
Решение № 260-25.06.2021 Поемане на дългосрочен общински дълг под формата на банков кредит Изтегли
Решение № 259-25.06.2021 Приемане на Плана за финансово оздравяване на община Белово. Изтегли
Решение № 258-28.05.2021 Кандидатстване пред ПУДООС за финансиране на проект: „Реконструкция на в водопроводна мрежа на село Голямо Белово“ Изтегли
Решение № 257-28.05.2021 Актуализация на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег, валидни за територията на община Белово Изтегли
Решение № 256-28.05.2021 Отчет за 2020 г. по изпълнение на Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Белово, приета с Решение № 351/ 24.02.2017 г. на Общински съвет – Белово Изтегли
Решение № 255-28.05.2021 Информация за състоянието и тенденциите в образователната система. Изтегли
Решение № 254-28.05.2021 Информация за готовността на община Белово за кандидатстване по европейски и национални програми. Изтегли
Решение № 253-28.05.2021 Информация за дейността на Дирекция „Социално подпомагане„ – Септември на територията на община Белово за 2020 г. Изтегли
Решение № 252-28.05.2021 Анализ на пазара на труда и услугите по заетостта през 2020 година в региона на Дирекция „ Бюро по труда „ – Септември Изтегли
Решение № 251-28.05.2021 Частично изменение на ПУП – ПР, на УПИ – VII – 994 „ за търговски комплекс и обществено хранене“ и УПИ – II – 994 „ търговски комплекс и обществено хранене“, като се отдели и обособи част от ПИ 03592.502.994 кв. 60г по плана на гр. Белово, община Белово за обслужваща алея Изтегли
Решение № 250-22.04.2021 Годишен финансов отчет и отчет за дейността за 2020 г. на Сдружение с нестопанска цел „Волейболен клуб Марица – Белово“. Изтегли
Решение № 249-22.04.2021 Отчет – доклад за резултатите от работата през 2020 г. в „Дневен център за деца и младежи с увреждания“ – гр. Белово. Изтегли
Решение № 248-22.04.2021 Приемане на информация, относно работата и дейността на Съюза на инвалидите в България в община Белово през 2020 г. Изтегли
Решение № 247-22.04.2021 Доклад за дейността на Детска градина – с. Сестримо, община Белово. Изтегли
Решение № 246-22.04.2021 Информация относно функциониране и дейност на Детска градина „ Щурче „ – гр. Белово за учебната 2020/ 2021 г. Изтегли
Решение № 245-22.04.2021 Отчет на Кмета на Общината за състоянието на спортните площадки, разположени на открито. Изтегли
Решение № 244-22.04.2021 Отчет на Кмета на Общината за изготвени, реализирани и в процес на изпълнение на проекти на община Белово с европейски средства Изтегли
Решение № 243-22.04.2021 Актуализация на План за заседанията на Общински съвет Белово за 2021 г. Изтегли
  Актуализиран план за заседанията на Общински съвет Белово за 2021 г. Изтегли
Решение № 242-22.04.2021 Отмяна на Решение № 240 от 26.03.2021 г. на Общински съвет – Белово, прието с Протокол № 25 от 26.03.2021 г. Изтегли
Решение № 241-07.04.2021 Отмяна на Решение № 220 от 17.03.2021 г. на Общински съвет – Белово, прието с Протокол № 24 от 17.03.2021 г. Изтегли
Решение № 240-26.03.2021 Изменение Програмата за 2021 г. по Изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с Общинска собственост в община Белово Изтегли
Решение № 239-26.03.2021 Предоставяне под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд /ОПФ/ за стопанската 2021-2022 година и/или под аренда с минимален срок от 5 години Изтегли
Приложение 1-239 Приложение 1 към Решение №239 от 26.03.2021 г. Изтегли
Приложение 2-239 Правила за ползване на пасищата, мерите и ливадите от Общински поземлен фонд на територията на община Белово за стопанската 2021/2022 година Изтегли
Приложение 3-239 Годишен план за паша за стопанската 2021/2022 година на територията на община Белово Изтегли
Решение № 238-26.03.2021 Отмяна на Решение № 806/11.03.2015 г. на Общински съвет –Белово, прието с Протокол № 76/11.03.2015 г. Изтегли
Решение № 237-26.03.2021 Откриване на процедура за финансово оздравяване на община Белово. Изтегли
Решение № 236-26.03.2021 План за действие по изпълнението на общинската Стратегия за развитие на социалните услуги в община Белово за 2022 година. Изтегли
Решение № 235-26.03.2021 Отчет за 2020 г., по изпълнение на Регионалната програма за управление на отпадъците на регион Пазарджик за 2016 – 2020 г., приета с Решение № 644/ 24.04.2014 г. на Общински съвет – Белово. Изтегли
Решение № 234-26.03.2021 Информация за състоянието на гробищните паркове на територията на община Белово. Изтегли
Решение № 233-26.03.2021 Отчет за дейността на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция – с. Дъбравите, община Белово за 2020 г. Изтегли
Решение № 232-26.03.2021 Отчет – анализ за дейността на Основно училище „Отец Паисий„ – с. Мененкьово, община Белово през учебната 2019/ 2020 г. Изтегли
Решение № 231-26.03.2021 Отчет – анализ за работата и взаимодействието на Участък – Белово към Районно управление – гр. Септември с Общинска администрация – гр. Белово за 2020 г. Изтегли
Решение № 230-26.03.2021 Информация от Директора на ТП „ Държавно горско стопанство – Белово“ – гр. Белово, относно предоставяне на дърва за огрев на правоимащите лица на територията на община Белово в териториалния обхват на ТП ДГС Белово. Изтегли
Решение № 229-26.03.2021 Доклад – анализ за дейността на Средно училище „ Александър Иванов – Чапай“ – гр. Белово за I – ви учебен срок на учебната 2020 – 2021 година. Изтегли
Решение № 228-26.03.2021 Доклад за извършена дейност на Сдружение с нестопанска цел „МИГ – Белово, Септември и Велинград“ за 2020 г. Изтегли
Решение № 227-17.03.2021 Вземане на решение, за определяне на особен представител на община Белово по НОХД 45/2021 по описа на Окръжен съд Пазарджик Изтегли
Решение № 226-17.03.2021 Кандидатстване пред ПУДООС за БФП за проект „ Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Белово“ и проект „ Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Дъбравите“ в община Белово, по прием на проекти в сектор ,,Управление на водите“, финансиран със средства, постъпили като погасяване на стари задължения от такси, натрупани от ВиК дружествата, платени чрез „Български ВиК Холдинг“ ЕАД Изтегли
Решение № 225-17.03.2021 Разглеждане на проблемите по съществуващата водопроводна мрежа на град Белово и с.Дъбравите, недостиг на вода за питейни нужди на населението в тези населени места, дължащо се на остарялата и амортизирана водопроводната мрежа Изтегли
Решение № 224-17.03.2021 Кандидатстване пред ПУДООС за БФП за проект ,, Реконструкция водопроводна мрежа село Момина клисура“ в община Белово по прием на проекти в сектор ,,Управление на водите“, финансиран със средства, постъпили като погасяване на стари задължения от такси, натрупани от ВиК дружествата, платени чрез „Български ВиК Холдинг“ ЕАД Изтегли
Решение № 223-17.03.2021 Разглеждане на докладна на Кмета на село Момина клисура и подписка на жителите на село Момина клисура за проблемите с недостиг на вода за питейни нужди на населението, поради остаряла и амортизирана водопроводна мрежа, строена преди повече от 60 години. Изтегли
Решение № 222-17.03.2021 Кандидатстване пред ПУДООС за БФП за проект ,, Реконструкция водопроводна мрежа село Мененкьово“ и проект ,,Подмяна на водопроводната мрежа на село Аканджиево“ в община Белово, по прием на проекти в сектор ,,Управление на водите“ финансиран със средства, постъпили като погасяване на стари задължения от такси, натрупани от ВиК дружествата, платени чрез „Български ВиК Холдинг“ ЕАД Изтегли
Решение № 221-17.03.2021 Разглеждане на докладни на кметовете на село Мененкьово и село Аканджиево, налагащи вземане на решение за ремонт на остарялата водопроводна мрежа и отношение по проблемите с недостиг на вода за питейни нужди и големите загуби на питейна вода по мрежата. Изтегли
Решение № 220-17.03.2021 Продажба на имот, частна общинска собственост с идентификатор 03592.502.1559, съгласно изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово Изтегли
Решение № 219-26.02.2021 Приемане на план за действие на общинските концесии в община Белово за периода 2021-2027 г. Изтегли
Решение № 218-26.02.2021 Отчет за Дейността на Общински съвет – Белово и дейността на постоянните комисии към Общински съвет – Белово за второ полугодие на 2020 г. Изтегли
Решение № 217-26.02.2021 Отчет на кмета на община Белово за изпълнение на актовете на ОбС – Белово за второто полугодие на 2020 г. Изтегли
Решение № 216-26.02.2021 Отчет за 2020 г. на Общинска програма за закрила на детето и приемане Общинска програма за закрила на детето за 2021 г. Изтегли
Решение № 215-26.02.2021 Отчет за дейността на Исторически музей, гр. Белово за 2020 г. Изтегли
Решение № 214-26.02.2021 Инвестиционно намерение от „ ЕКО-ХИДРО-90“ ООД, за изграждане на кариера за „Добив на скални материали от находище „Чешмата“ в землището на с.Дъбравите и с. Мененкьово, община Белово Изтегли
Решение № 213-26.02.2021 Постъпило писмо от „ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО – БЛАГОЕВГРАД” АД за Откриване на процедура по откупуване на 80% от дружествени дялове на „В и К – Белово“ ООД Изтегли
Решение № 212-09.02.2021 Искане на Община Белово за безвъзмездно придобиване правото на собственост върху имоти – частна държавна собственост -, в собственост на община Белово, по реда на чл. 54 от Закона за държавната собственост за изграждане на обект от първостепенно значение за Община Белово, а именно: „УПИ I – „Рекултивация на сметище за битови отпадъци в землището на с. Дъбравите, общ. Белово“. ПИ с идентификатор 24414.109.84 и ПИ с идентификатор 24414.109.85, находящи се в землището на Дъбравите, местност „Църни кал“. Изтегли
Решение № 211-25.01.2021 Разпореждане с негодни за употреба дълготрайни материални активи на Община Белово Изтегли
Решение № 210-25.01.2021 Сключване на договор за предоставяне безвъзмездно ползване на недвижим имот – публична общинска собственост на Сдружение с обществено полезна дейност „ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ МАРИЦА-БЕЛОВО“, С ЕИК 1770095446, с адрес гр. Белово, ул. „Георги Бенковски“ – Спортна зала Изтегли
Решение № 209-25.01.2021 Одобряване на общата численост и структура на общинска администрация в община Белово и кметствата Изтегли
Решение № 208-25.01.2021 Приемане на бюджета за 2021 година на община Белово Изтегли
Решение № 207-25.01.2021 Сключване на анекс към договор за кредит № 1081 / 27.06.2019 г. на Община Белово с „Фонд Флаг“ ЕАД, за удължаване срока за погасяване. Изтегли
Решение № 206-25.01.2021 Издаване на запис на заповед от община Белово в полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.001-0094-C01 от 22.05.2019 година по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селските райони“ за предоставяне на ПБФП по програмата развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. за проект „Реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Белово“, сключен между Община Белово и ДФ „Земеделие“ Изтегли
Решение № 205-25.01.2021 Издаване на запис на заповед от община Белово в полза на ДФ “ Земеделие“, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.001-0094-C01 от 22.05.2019 година по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селските райони“ за предоставяне на ПБФП по програмата развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. за проект „Реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Белово“, сключен между Община Белово и ДФ „Земеделие“ Изтегли
Решение № 204-25.01.2021 Приемане на Програмата за 2021 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово през периода 2019 – 2023 г. Изтегли

Приложение № 1 – Приемане на Програмата за 2021 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово през периода 2019 – 2023 г. Изтегли

Приложение № 2 – Приемане на Програмата за 2021 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово през периода 2019 – 2023 г. Изтегли

Приложение № 3 – Приемане на Програмата за 2021 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово през периода 2019 – 2023 г. Изтегли

Приложение № 4 – Приемане на Програмата за 2021 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово през периода 2019 – 2023 г. Изтегли

Приложение № 5 – Приемане на Програмата за 2021 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово през периода 2019 – 2023 г. Изтегли

Приложение № 6 – Приемане на Програмата за 2021 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово през периода 2019 – 2023 г. Изтегли

Програма – Приемане на Програмата за 2021 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово през периода 2019 – 2023 г. Изтегли
Решение № 203-25.01.2021 Определяне на директорите на училища на територията на община Белово за второстепенни разпоредители с бюджетни кредити Изтегли
Решение № 202-25.01.2021 Определяне на директора на ДГ „Щурче“ – гр. Белово за второстепенен разпоредител с бюджетни кредити Изтегли
Решение № 201-25.01.2021 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги на територията на община Белово Изтегли
Решение № 200-25.01.2021 Вземане на решение от Общински съвет- Белово за определяне на размера на основно трудово възнаграждение на кмета на община Белово, считано от 01.01.2021г. Изтегли
Решение № 199-25.01.2021 Създаване на държавно делегирана дейност „Асистентска подкрепа“ Изтегли
Решение № 198-25.01.2021 Кандидатстване на община Белово по Процедура: BG05M9OP001-6.002, ПАТРОНАЖНА ГРИЖА+, по ОП „РЧР“, Приоритетна ос: „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID – 19 и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“ с Проект „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата предизвикана от пандемията от COVID – 19 на територията на община Белово“ Изтегли
Решение № 197-25.01.2021 Вземане на решение от Общински съвет – Белово за определяне на размера трудовите възнаграждения /брутна работна заплата/ на кметовете на кметства в община Белово, считано от 01.01.2021 година Изтегли
Решение № 196-25.01.2021 Отчет за дейността на МКБППМН – Белово за 2020 г. и приемане на плана за работа на МКБППМН – Белово за 2021 г. Изтегли
Решение № 195-25.01.2021 Актуализация на Постоянна комисия по „Законност, обществен ред и сигурност, жалби, сигнали и петиции“ към Общински съвет – Белово Изтегли

Решения 2020 г.

Решение № Относно Файлове

Решение № 194-18.12.2020

Подготовка на Заявление и кандидатстване в ПУДООС за отпускане на безвъзмездна помощ за реализацията на Проект "Рехабилитация на Вътрешната водопроводна мрежа на село Момина Клисура" – етапно изпълнение.

Изтегли

Решение № 193-18.12.2020

Приемане на план за заседанията на Общински съвет – Белово за 2021 година

Изтегли

Решение № 192-18.12.2020

Одобряване на решение на Кмета на Община Белово за откриване на процедура за определяне на концесионер на концесия за строителство на автогара и организиране на услуга от обществен интерес "Обществен и специализиран превоз за задоволяване на потребностите на живеещите в Община Белово и осигуряване на нормални условия за стопански и социален живот"

Изтегли

Решение № 191-18.12.2020

Одобряване на План – сметка за приходите и разходите от такса битови отпадъци за 2021 година, и определяне размера на годишна такса за битови отпадъци за 2021 г.

Изтегли

Решение № 190-18.12.2020

Актуализация на бюджет 2020 г. на община Белово

Изтегли

Решение № 189-18.12.2020

Определяне на данък върху недвижимите имоти /ДНИ/ за 2021 година

Изтегли

Решение № 188-18.12.2020

Кандидатстване на община Белово по Оперативна програма за храни и/ или основно материално подпомагане по операция BG05FMOP001-5.001 "3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19"

Изтегли

Решение № 187-18.12.2020

Издаване на запис на заповед от община Белово в полза на ДФ "Земеделие", обезпечаващ авансово плащане за 2021г. по договор № РД – 189 от 29.11.2016 г. по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общостите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г сключен между СНЦ "МИГ – Белово, Септември, Велинград", седалище и адрес на управление: гр. Белово, ул. "Орфей" № 2а, ЕИК по БУЛСТАТ 175869896 и Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., Управляващия орган на оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" за периода 2014-2020г. и Управляващия орган на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" за периода 2014-2020г

Изтегли

Решение № 186-18.12.2020

ОБЩИНСКИ КУЛТУЛЕН КАЛЕНДАР ЗА 2021 ГОДИНА

Изтегли

Решение № 185-18.12.2020

Приемане на дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Белово 2020 – 2030 година

Изтегли

Решение № 184-18.12.2020

Информация за опазване и популяризиране на паметници и паметни плочи на територията на община Белово

Изтегли

Решение № 183-18.12.2020

Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Белово през 2021 година

Изтегли

Решение № 182-27.11.2020

Сключване на договор за кредит с "Фонд ФЛАГ" ЕАД за изпълнението на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ДБФП BG16M1OP002-2.002-0004-С01 "Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци за общини: Батак, Белово, Брацигово, Лесичово, Пещера, Пазарджик и Септември"

Изтегли

Решение № 181-27.11.2020

Искане на Община Белово за предоставяне в собственост на недвижим имот, представляващ бивша база за ученически отдих на пионерски лагер Сестримо в местността "Света Богородица" по реда на чл. 54, ал.1 от Закона за държавната собственост

Изтегли

Решение № 180-27.11.2020

Приемане на решение за актуализиране на план за действие на общинските концесии в община Белово за периода 2019-2020 г., приета с решение № 652/28.03.2019 година на Общински съвет Белово

Изтегли

Решение № 179-27.11.2020

Одобряване ПУП-ПР за УПИ ХХХII- " За противо-ерозионни и укрепителни съоръжения и озеленяване" , УПИ I-133, II-135, III-136, VIII-142, XXVI-144,XXV-145 и IX-146 в кв. 18, както и за УПИ VIII-126, IX-128, X-129, XI-130 и ПИ 131 в кв.17 по плана на с. Габровица

Изтегли

Решение № 178-30.10.2020

Откриване на процедура по откупуване на 80% от дружествените дялове на "В и К – Белово" ООД, ЕИК: 112107477 от община Белово

Изтегли

Решение № 177-30.10.2020

Отстраняване на явна фактическа грешка по реда на чл.53б от ЗКИР

Изтегли

Решение № 176-30.10.2020

Актуализиране състава на Комисията по чл. 170 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража към Общински съвет – Белово

Изтегли

Решение № 175-30.10.2020

Сключване на договор за кредит с „Фонд ФЛАГ“ ЕАД за изпълнението на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ДБФП BG16M1OP002-2.002-0004-С01 "Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци за общини: Батак, Белово, Брацигово, Лесичово, Пещера, Пазарджик и Септември"

Изтегли

Решение № 174-30.10.2020

Заявление Вх.№ УТ–1267/12.10.2020Гг. от АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" за изготвяне ПУП – Парцеларен план за изграждане на кабелна захранваща линия НН 1KV за нуждите на стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ № 1039 на Път I-8 с.Момина клисура, община Белово кв.162+100(след прекилометриране на път I-8 кв.м.,159+875), част от електронна система за събиране таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща техническа допустима максимална маса над 3.5т. ( Тол ) и на база време за леки автомобили с обща техническа допустима маса до 3.5т.( електронна винетка).

Изтегли

Решение № 173-30.10.2020

Съгласие за иницииране на процедура за безвъзмездно предоставяне на правото на управление върху недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ старото приемно здание на жп гара Белово, за музей

Изтегли

Решение № 172-07.10.2020

Избор на заместник – председател на Общински съвет – Белово

Изтегли

Решение № 171-25.09.2020

Молба вх. № УТ-1114/ 16.09.2020г. от Ставрофорен иконом Йосиф Петров Серев и иконом Лазар Христов Йончев и Христо Атанасов Лазаров, с която се отправя искане за ЧИ ПУП ПРЗ на УПИ-I-19 "за озеленяване, рекреация и инж. инфраструктура" в Кв 12A по плана на Курорт "Чаира" землището на с.Сестримо Община Белово, Област Пазарджик, за обособяване на самостоятелно УПИ- "за параклис Св. Св. Апостол Петър и Павел

Изтегли

Решение № 170-25.09.2020

Даване на съгласие за изготвяне на ПУП –ПРЗ за хотелски спа комплекс в ПИ 66319.47.212 и ПИ 66319.47.213 в землището на с.Сестримо Община Белово, Област Пазарджик

Изтегли

Решение № 169-25.09.2020

Даване на съгласие за изготвяне на ПУП – ПРЗ и провеждане на процедура по промяна на предназначението на земеделска земя

Изтегли

Решение № 168-25.09.2020

Информация за състоянието в образователната система и осигуреността с медицински специалисти

Изтегли

Решение № 167-25.09.2020

Извършване на автобусния превоз на деца (5 и 6 годишни) от община Белово до ДГ "Щурче"- гр. Белово за учебната 2020/ 2021 г.

Изтегли

Решение № 166-25.09.2020

Финансиране за извършване на автобусния превоз на учениците от с. Варвара, с.Семчиново, с.Симеоновец, гр.Ветрен и населените места от община Белово в т.ч. и кв. Малко Белово до СУ "Александър Иванов – Чапай" за учебната 2020/ 2021 г.

Изтегли

Решение № 165-25.09.2020

Приемане на информация за сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община Белово

Изтегли

Решение № 164-25.09.2020

Приемане на информация за зимно поддържане на територията на община Белово през оперативен сезон 2020/ 2021 година

Изтегли

Решение № 163-25.09.2020

Актуализация на бюджет 2020 година на община Белово

Изтегли

Решение № 162-25.09.2020

Отчет на дейността на Постоянната комисия по следприватизационен контрол към Общински съвет – Белово

Изтегли

Решение № 161-25.09.2020

Формиране на самостоятелни и слети паралелки в училищата на територията на община Белово за учебната 2020/ 2021 г.

Изтегли

Решение № 160-25.09.2020

Формиране на самостоятелни паралелки в СУ "Александър Иванов – Чапай" – гр. Белово за учебната 2020/ 2021 година

Изтегли

Решение № 159-25.09.2020

Освобождаване от заплащане на наем на имоти – общинска собственост в община Белово

Изтегли

Решение № 158-07.08.2020

Удостоверение посмъртно със званието "Почетен гражданин на град Белово и Общината" на Александър Иванов Пипонков – Чапай

Изтегли

Решение № 157-29.07.2020

Промяна на предназначението на земеделска земя – Поземлен имот 14163.22.83, м. ТРАНИШИЦА, вид територия Земеделска, площ 15317 кв. м, стар номер 022083, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-116/20.02.2019г. На ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК , Документ за собственост: АКТ № 6596/13.07.2020г. и Поземлен имот 14163.22.86,м. ТРАНИШИЦА, вид територия Земеделска, площ 9868 кв. м, стар номер 022086, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-116/20.02.2019г. На ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, Документ за собственост: АКТ № 6597/13.07.2020г

Изтегли

Решение № 156-29.07.2020

Проект за Рехабилитация на част от водопроводната мрежа на града Белово и Молба от Община Белово за отпускане на безвъзмездна помощ от ПУДОС за изпълнение на проекта.

Изтегли

Решение № 155-29.07.2020

Отчет за Дейността на Общински съвет – Белово и дейността на постоянните комисии към Общински съвет – Белово за първото полугодие на 2020 г.

Изтегли

Решение № 154-29.07.2020

Прекратяване членство на община Белово в Агенция за Регионално развитие на Рила.

Изтегли

Решение № 153-29.07.2020

Отчет на Кмета на Общината за изпълнение на актовете на Общински съвет – Белово за първото полугодие на 2020 г.

Изтегли

Решение № 152-29.07.2020

Допълнение на Решение № 89/ 22.05.2020 г., Прието на заседание на Общински съвет – Белово, проведено на 22.05.2020 г., с Протокол № 10 от 22.05.2020 г.

Изтегли

Решение № 151-29.07.2020

Изпълнението на проект "Укрепване свлачище в кв. 17 и кв. 18, с. Габровица" и определяне на обекта за "Обект от първостепенно значение" по смисъла на ЗУТ и параграф 1, т. 6 от ДР на ЗОС

Изтегли

Решение № 150-29.07.2020

Предложение за безвъзмездно предоставяне за управление на старото приемно здание на жп гара Белово на община Белово от собственика на ДП "НКЖИ" по реда на чл. 15 от Закона за държавната собственост

Изтегли

Решение № 149-29.07.2020

Отчет на Програмата за 2019 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 148-29.07.2020

Предложение на кмета на Община Белово за изготвяне на проект за ЧИ ПУП ПР за разделяне на УПИ I – "производствени и складови дейности" на УПИ I – "производствени и складови дейности", УПИ IV – "за спортни дейности" и УПИ V – "за читалищни дейности", кв. 36, с. Момина Клисура, Община Белово.

Изтегли

Решение № 147-29.07.2020

Предложение на кмета на Община Белово за изготвяне на проект за ЧИ ПУП ПР за промяна по имотна граница на УПИ XXII – "производствени и складови дейности" и разделянето му на УПИ XXII – "производствени и складови дейности" и УПИ XXVI – "за спортни дейности", кв. 93 гр. Белово, Община Белово.

Изтегли

Решение № 146-29.07.2020

Определяне на лице за събиране такса за ползване на поливната вода от населението от подземно съоръжение за напояване на земеделски земи в землището на село Мененкьово

Изтегли

Решение № 145-29.07.2020

Доклад на Постоянната комисия по следприватизационен контрол към Общински съвет – Белово

Изтегли

Решение № 144-29.07.2020

Закриване на ОУ "Отец Паисий" с. Сестримо, община Белово

Изтегли

Решение № 143-29.07.2020

Актуализиране на дейставщите Нередби на терикторията на Община Белово

Изтегли

Решение № 142-29.07.2020

Възобновяване на производството по приемане на Решение № 118 от 29.05.2020 г., прието с Протокол № 11 от 29.05.2020 г.

Изтегли

Решение № 141-29.07.2020

Информация за текущото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства за второто полугодие на 2020 година.

Изтегли

Решение № 140-29.07.2020

1. Уточнения план и за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средствата от Европейския Съюз и на сметките за чужди средства на Община Белово към 31.12.2019година и Разчета за финансиране на капиталовите разходи на община Белово от 01.01.2019г. до 31.12.2019година, съгласно Единната бюджетна класификация.
2. Отчета за състоянието на общинския дълг на Община Белово към 31.12.2019г.

Изтегли

Решение № 139-29.07.2020

Финансов отчет за първото полугодие на 2020 г. от "Белово 2014" ЕАД.

Изтегли

Решение № 138-29.07.2020

Годишен финансов отчет за 2019 г. от "Белово 2014" ЕАД.

Изтегли

Решение № 137-29.07.2020

Финансов отчет за първото полугодие на 2020 г. от "Общински имоти Белово" ЕООД.

Изтегли

Решение № 136-29.07.2020

Годишен финансов отчет за 2019 г. от "Общински имоти Белово" ЕООД.

Изтегли

Решение № 135-29.07.2020

Финансов отчет за изразходваните бюджетни средства и отчет за дейността за 2019 г. на Сдружение с нестопанска цел "Волейболен клуб Марица – Белово".

Изтегли

Решение № 134-26.06.2020

Временна комисия за Удостояване посмъртно със званието "Почетен гражданин на град Белово и Общината" г- н Александър Иванов Пипонков – Чапай.

Изтегли

Решение № 133-26.06.2020

Приемане на актуализация на Плана на заседанията на Общински съвет – Белово за 2020г.

Изтегли

Решение № 132-26.06.2020

Отчет за 2019 г. по изпълнение на Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Белово, приета с Решение № 351/ 24.02.2017 г. на Общински съвет – Белово.

Изтегли

Решение № 131-26.06.2020

Информация за готовността на община Белово за кандидатстване по европейски и национални програми.

Изтегли

Решение № 130-26.06.2020

Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот, собственост на община Белово.

Изтегли

Решение № 129-26.06.2020

Приемане на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Белово.

Изтегли

Решение № 128-26.06.2020

Доклад от Спаска Симеонова Кузманова – Директор на Средно училище "Александър Иванов – Чапай" – гр. Белово относно: Осигуряване на равноправен достъп, чрез осигуряване на достъпна архитектурна среда в училището.

Изтегли

Решение № 127-26.06.2020

Приемане на информация от кметовете на кметства в община Белово относно: Честотата и качеството на предлаганото медицинско обслужване.

Изтегли

Решение № 126-26.06.2020

Приемане на Информация за дейността на Клуб на инвалидите през 2019г.

Изтегли

Решение № 125-26.06.2020

Приемане на Информация за дейността на Сдружение "Диабетици" – гр. Белово през 2019г.

Изтегли

Решение № 124-26.06.2020

Приемане на Доклади за дейността на пенсионерските клубове на територията на община Белово за 2019 г., въведени мерки, документи и дейности по спазване на Наредбата за организацията и дейността на клубовете на пенсионера на територията на община Белово.

Изтегли

Решение № 123-26.06.2020

Приемане на годишни отчети на Народните читалища на територията на община Белово за 2019 г.

Изтегли

Решение № 122-26.06.2020

Информация за готовността на "В и К – Белово" ООД за снабдяване с питейна вода на жителите на община Белово през предстоящия летен сезон, Годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г. и отчет за дейността на Дружеството за 2019 г.

Изтегли

Решение № 121-19.06.2020

Изпълнението на проект ,,Укрепване свлачище в кв. 17 и кв. 18, с. Габровица” и определяне на обекта за "Обект от първостепенно значение" по смисъла на ЗУТ и параграф 1, т. 6 от ДР на ЗОС

Изтегли

Решение № 120-19.06.2020

Подготовка на проект за Техническа помощ за предоставяне на безвъзмездни средства за подпомагане на община Пловдив и общините партньори, за подготовка на ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ и кандидатстване на община Пловдив и общините партньори по Програма „LIFE“, под-програма „Действия за климата“, Адаптация към изменението на климата, Приоритет 3 – "Устойчиво управление на водите в предразположените към засушаване райони и управление на крайбрежните ивици и наводненията"

Изтегли

Решение № 119-19.06.2020

Подготовка на ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ и кандидатстване на община Пловдив и общините партньори по програма „LIFE“, под-програма „Действия за климата“, Адаптация към изменението на климата, Приоритет 3 – "Устойчиво управление на водите в предразположените към засушаване райони и управление на крайбрежните ивици и наводненията".

Изтегли

Решение № 118-29.05.2020

Наредба за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на община Белово

Изтегли

Решение № 117-29.05.2020

Отмяна на Наредба за публично – частно партньорство на община Белово

Изтегли

Решение № 116-29.05.2020

План за действие по изпълнението на общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Белово за 2021 година

Изтегли

Решение № 115-29.05.2020

Информация за проекти, изпълнявани през 2019 година, финансирани от Европейски фондове

Изтегли

Решение № 114-29.05.2020

Отчет за дейността на Бюджетна дейност "Домашен социален патронаж" – община Белово за 2019 година

Изтегли

Решение № 113-29.05.2020

Информация за състоянието и тенденциите в образователната система

Изтегли

Решение № 112-29.05.2020

Освобождаване от заплащане на наеми на имоти – общинска собственост

Изтегли

Решение № 111-29.05.2020

Отчет за 2019 г. по изпълнение на Регионалната програма за управление на отпадъците на регион Пазарджик за 2016 – 2020 г., приета с Решение № 644/ 24.04.2014 г. на Общински съвет – Белово

Изтегли

Решение № 110-29.05.2020

Информация за състоянието на обществено достъпните спортни и детски площадки в населените места на община Белово

Изтегли

Решение № 109-29.05.2020

Определяне на представител на община Белово в общото събрание на акционерите на "МБАЛ – Пазарджик" АД

Изтегли

Решение № 108-29.05.2020

Информация за състоянието на гробищните паркове на територията на община Белово

Изтегли

Решение № 107-29.05.2020

Отчет на кмета на Общината за изпълнение на актовете на ОбС- Белово за второто полугодие на 2019г.

Изтегли

Решение № 106-29.05.2020

Продажба на имот, частна общинска собственост, находящ се в с. Мененкьово

Изтегли

Решение № 105-29.05.2020

Отчет на Плана за финансово оздравяване към 31.12.2019 г.

Изтегли

Решение № 104-29.05.2020

Изменение и допълнение на РЕШЕНИЕ № 695/ 29.07.2019 г. за съгласие и определяне на представител на община Белово в органите на управление на "Асоциация по В и К" на обособена територия, обслужвана от "В и К Белово" ООД

Изтегли

Решение № 103-29.05.2020

Приемне на годишен отчет по чл. 12 от Закона за енергийната ефективност

Изтегли

Решение № 102-29.05.2020

Становище за опрощаване на дължими държавни вземания

Изтегли

Решение № 101-29.05.2020

Доклад за извършена дейност на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград" за 2019 г.

Изтегли

Решение № 100-29.05.2020

Отчет за дейността на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция – с. Дъбравите, община Белово за 2019 г.

Изтегли

Решение № 99-29.05.2020

Отчет – доклад за резултатите от работата през 2019 г. в Дневен център за деца и младежи с увреждания – гр. Белово

Изтегли

Решение № 98-29.05.2020

Информация за дейността на Дирекция "Социално подпомагане" – Септември на територията на община Белово за 2019 г.

Изтегли

Решение № 97-29.05.2020

Анализ на пазара на труда и услугите по заетостта през 2019 година в региона на Дирекция "Бюро по труда" – Септември

Изтегли

Решение № 96-29.05.2020

Информация от Директора на ТП "Държавно горско стопанство Белово" – гр. Белово за предоставянето на дърва за огрев на правоимащите лица на територията на община Белово в териториалния обхват на ТП ДГС Белово

Изтегли

Решение № 95-29.05.2020

Отчет – анализ за работата и взаимодействието на Участък – Белово при Районно управление – гр. Септември с Общинска администрация – гр. Белово за 2019 г.

Изтегли

Решение № 94-29.05.2020

Доклад за дейността на Детска градина – с. Сестримо, община Белово

Изтегли

Решение № 93-29.05.2020

Информация относно функциониране и дейност на Детска градина "Щурче" – гр. Белово за учебната 2019/ 2020 г.

Изтегли

Решение № 92-29.05.2020

Доклад – анализ за образователно – възпитателната дейност в Основно училище "Отец Паисий" – с. Мененкьово, община Белово през първи срок на учебната 2019/ 2020 г.

Изтегли

Решение № 91-29.05.2020

Отчет за дейността на Основно училище "Отец Паисий" – с. Сестримо, община Белово през учебната 2019/ 2020 г.

Изтегли

Решение № 90-29.05.2020

Доклад – анализ за дейността на Средно училище "Александър Иванов – Чапай" – гр. Белово за учебната 2018/ 2019 г.

Изтегли

Решение № 89-22.05.2020

Кандидатстване по процедура BG16M1OP002-2.010 "Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14" на Ръководителя на Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г. и предварително съгласие за промяна на предназначението на земеделски земи и земи от ДГФ за неземеделски нужди върху засегнати имоти в землищeто на с. Дъбравите във връзка с изпълнението на проект "Рекултивация на депо за твърди отпадъци в землището на село Дъбравите" и определяне на обекта за "Обект от първостепенно значение" по смисъла на ЗУТ и параграф 1,т.6 от ДР на ЗОС

Изтегли

Решение № 88-22.05.2020

Поправка на допусната очевидна фактическа грешка в Решение № 84/ 04.05.2020г. на Общински съвет – гр. Белово за Промяна в условията на Договор за кредит 1081/ 27.06.2019 г.

Изтегли

Решение № 87-22.05.2020

Промяна в условията на Договор за кредит 1082/ 27.06.2019 г.

Изтегли

Решение № 86-04.05.2020

Безвъзмездно прехвърляне на държавата на язовир, общинска собственост, на основание параграф 1 и параграф 2 от ЗИД на ЗВ, изм. и доп. ДВ. бр.55 от 3 Юли 2018г., изм. и доп. ДВ. бр. 61 от 2 Август 2019. и във връзка с постъпило писмо 93- 00 -514/ 13.04.2020 год. на "Монтажи" ЕАД и "ДКК" ЕАД

Изтегли

Решение № 85-04.05.2020

Отмяна на Решение № 62 от 28.02.2020 г. на Общински съвет – Белово , прието с Протокол № 7 от 28.02.2020 г.

Изтегли

Решение № 84-04.05.2020

Промяна в условията на Договор за кредит 1081/ 27.06.2019 г.

Изтегли

Решение № 83-04.05.2020

Проект "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19 в община Белово", Процедура "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3"; Приоритетна ос: "Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване", ОП "РЧР"

Изтегли

Решение № 82-04.05.2020

Кандидатстване на община Белово по Целева програма "Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.", Проект "Целево подпомагане с топъл обяд в община Белово."финансиран от Агенция за социално подпомагане.

Изтегли

Решение № 81-17.03.2020

Отлагане провеждането на заседания на Общински съвет – Белово в периода на действие на противоепидемичните мерки – до 29.03.2020 г. с цел – избягване на присъствието на голям брой хора на едно място.

Изтегли

Решение № 80-17.03.2020

Даване на предварително съгласие за промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди върху засегнати имоти в землищeто на с. Дъбравите.

Изтегли

Решение № 79-17.03.2020

Издаване на запис на заповед от община Белово в полза на ДФ "Земеделие", обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.001-0094-C01 от 22.05.2019 г. по подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички малка по мащаби инфраструктура" на мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селските райони" за предоставяне на БФП по програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. за Проект "Реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Белово", сключен между Община Белово и ДФ "Земеделие".

Изтегли

Решение № 78-17.03.2020

Издаване на запис на заповед от община Белово в полза на ДФ "Земеделие", обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.001-0094-C01 от 22.05.2019 г. по подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички малка по мащаби инфраструктура" на мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селските райони" за предоставяне на БФП по програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. за Проект "Реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Белово", сключен между Община Белово и ДФ "Земеделие".

Изтегли

Решение № 77-17.03.2020

Вземане на решение от Общински съвет- Белово за избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Аканджиево за срок до полагане на клетва на новоизбрания кмет на кметство.

Изтегли

Решение № 76-17.03.2020

Актуализация на Постоянните комисии по "Устройство на територията, строителство и общинска собственост", "Законност, обществен ред и сигурност, жалби, сигнали и петиции" и "Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси" към Общински съвет – Белово.

Изтегли

Решение № 75-28.02.2020

Приемане на План на заседанията на Общински съвет – Белово за 2020 г.

Изтегли

План

План на заседанията на Общински съвет – Белово за 2020 г.

Изтегли

Решение № 74-28.02.2020

Определяне на съдебен заседател за Окръжен съд Пазарджик за мандат 2020-2024 г.

Изтегли

Решение № 73-28.02.2020

Учредяване на безвъзмездно право на строеж в полза на МЗХГ

Изтегли

Решение № 72-28.02.2020

Приемане Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Белово

Изтегли

Решение № 71-28.02.2020

ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА 2020 ГОДИНА

Изтегли

Решение № 70-28.02.2020

Отчет за изпълнението на Национална стратегия за младежта /2010-2020/ за 2019 г. и План за изпълнение на Национална стратегия за младежта /2010-2020/ за 2020 г.

Изтегли

Решение № 69-28.02.2020

Приемане на Доклад на община Белово за 2019г. за изпълнението на Областна стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012 – 2020г.

Изтегли

Решение № 68-28.02.2020

Отчет за 2019 г. на Общинска стратегия за превенция на престъпността и реинтеграция на младите правонарушители /2014-2020/.

Изтегли

Решение № 67-28.02.2020

Отчет за 2019 г. на Общинска програма за закрила на детето и Общинска програма за закрила на детето за 2020 г.

Изтегли

Решение № 66-28.02.2020

Прекратяване членство на Община Белово в Асоциация на Общини от Южен Централен район "Хебър"

Изтегли

Решение № 65-28.02.2020

Предоставяне на съгласие за членство на Исторически музей – гр.Белово в Сдружение с нестопанска цел "БЪЛГАРСКИ МУЗЕЙ"

Изтегли

Решение № 64-28.02.2020

Предложение на кмета на Община Белово във връзка със заявление вх.№ УТ-143/ 03.02.2020г. от Стефка Николова Попова – собственик на ПИ 03592.503.116, ПИ 03592.503.1793 и ПИ 03592.503.1794, кв. 89, по плана на гр.Белово, Община Белово за ЧИ ПУП – ПРЗ, с искане да отпадне обслужващата тупикова улица с ос. т. 329-332, минаваща през ПИ 116, кв. 89 по плана на гр. Белово, Община Белово

Изтегли

Решение № 63-28.02.2020

Утвърждаване състава на комисията по чл. 170 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража към Общински съвет- Белово

Изтегли

Решение № 62-28.02.2020

Искане вх.№ УТ-1356/ 11.12.2019г. от Димитрийка Кубратова – съсобственик на сграда / метален павилион / в УПИ Х – "за комплексно жилищно строителство и базар", кв. 60 по плана на гр. Белово, община Белово ПИ с идентификатор № 03592.502.1665

Изтегли

Решение № 61-28.02.2020

Отчет за дейността на Исторически музей – гр. Белово за 2019 г.

Изтегли

Решение № 60-28.02.2020

Възобновяване на производството по приемане на Решение № 56 от 31.01.2020 г., прието с Протокол № 5 от 31.01.2020 г.

Изтегли

Решение № 59-28.02.2020

Предоставяне на имоти, частна и публична общинска собственост за нуждите на проект "Модернизация на железопътна линия София – Пловдив"

Изтегли

Решение № 58-28.02.2020

Актуализация на Постоянна комисия по "Бюджет, финанси и икономическо развитие" към Общински съвет – Белово

Изтегли

Решение № 57-31.01.2020

Актуализация на Постоянната комисия по следприватизационен контрол

Изтегли

Решение № 56-31.01.2020

Предоставяне на имоти, частна и публична общинска собственост за нуждите на проект: "Модернизация на железопътна линия София – Пловдив"

Изтегли

Решение № 55-31.01.2020

Частично изменение на ПУП – ПРЗ на УПИ I – 87, 88 "за рекултивация на сметище за битови отпадъци", УПИ II – 86 "за компостиране на битови отпадъци", УПИ III – 86 "за предварително третиране на отпадъци / сепарираща инсталация", УПИ IV – 86 "за ведомствен път", местност "Вучата могила" – землище с. Дъбравите, община Белово

Изтегли

Решение № 54-31.01.2020

Приемане на Бизнес – план на "В и К – Белово" ООД

Изтегли

Решение № 53-31.01.2020

Приемане на бюджета за 2020 година на община Белово

Изтегли

Решение № 52-31.01.2020

Приемане на Стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово през периода 2019 – 2023 г.

Изтегли

Решение № 51-31.01.2020

Приемане на Програмата за 2020 г. по изпълнение на Стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово през периода 2019 – 2023 г.

Изтегли

Решение № 50-31.01.2020

Поемане на дългосрочен дълг – временен безлихвен заем от централния бюджет по реда на чл. 103, ал. 1 от Закона за публичните финанси

Изтегли

Решение № 49-31.01.2020

Учредяване на еднолично търговско дружество с ограничена отговорност

Изтегли

Решение № 48-31.01.2020

Промяна на имоти с идентификатори 03592.2.1008 и 03592.2.1004 с НТП – стопанисвани от община Белово в землището на м. "Кутела" – гр. Белово

Изтегли

Решение № 47-31.01.2020

Промяна на имоти с идентификатори 48903.29.545 и 48903.84.483 с НТП – стопанисвани от община Белово в землището на с. Момина Клисура, община Белово

Изтегли

Решение № 46-31.01.2020

Даване на предварително съгласие за промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди върху засегнати имоти – общинска собственост в землищата на с. Габровица и с. Момина клисура

Изтегли

Решение № 45-31.01.2020

Отмяна на Решение № 25 от 19.12.2019 г., взето с Протокол № 4, с което ОбС Белово дава съгласие да се изготви ПУП за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски /жилищно застрояване / дейности в ПИ с № 03592.3.1405, м. "Кутела" по КВС в землище на гр. Белово, Община Белово, Област Пазарджик

Изтегли

Решение № 44-31.01.2020

Промяна в характера на собствеността на имоти, общинска собственост представляващи закрити училища на територията на община Белово

Изтегли

Решение № 43-31.01.2020

Продажба на имот, частна общинска собственост, находящ се в с. Голямо Белово

Изтегли

Решение № 42-31.01.2020

Продажба на имот, частна общинска собственост, находящ се в с. Голямо Белово

Изтегли

Решение № 41-31.01.2020

Отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, находящ се в с. Дъбравите

Изтегли

Решение № 40-31.01.2020

Програма за управление на община Белово за мандат 2019- 2023 г.

Изтегли

Решение № 39-31.01.2020

Работата на Постоянната комисия по следприватизационен контрол към Общински съвет – Белово

Изтегли

Решение № 38-31.01.2020

Вземане на решение от Общински съвет- Белово за определяне на размера на основно трудово възнаграждение на кмета на община Белово

Изтегли

Решение № 37-31.01.2020

Вземане на решение от Общински съвет- Белово за определяне на размера на трудовите възнаграждения /брутна работна заплата/ на кметовете на кметства в община Белово

Изтегли

Решение № 36-31.01.2020

Определяне на директора на ДГ "Щурче" – гр. Белово за второстепенен разпоредител с бюджетни кредити

Изтегли

Решение № 35-31.01.2020

Определяне на директорите на училища на територията на община Белово за второстепенни разпоредители с бюджетни кредити

Изтегли

Решение № 34-31.01.2020

Приемане на Решение за Издаване на запис на заповед от община Белово в полза на ДФ "Земеделие, обезпечаващ авансово плащане за 2020 г. по договор № РД – 189 от 29.11.2016 г. по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. сключен между СНЦ "МИГ – Белово, Септември, Велинград", седалище и адрес на управление : гр. Белово, ул. "Орфей" № 2а, ЕИК по БУЛСТАТ 175869896 и Управляващ орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., Управляващия орган на оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" за периода 2014 – 2020 г. и Управляващия орган на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" за периода 2014 – 2020 г.

Изтегли

 


Решения 2019 г.

Решения на Общински съвет – Белово мандат 2015-2019 г.

Решение № Относно Файлове

Решение № 33-19.12.2019

Актуализация на Постоянната комисия по „Устройство на територията, строителство и общинска собственост” към Общински съвет – Белово

Изтегли

Решение № 32-19.12.2019

Поправка на допусната непълнота в Решение № 10/ 29.11.2019г. на Общински съвет гр. Белово за одобряване на общата численост и структура на общинската администрация в Общината и Кметства, прието с Протокол № 3 от 29.11.2019г.

Изтегли

Решение № 31-19.12.2019

Размера на Данък недвижими имоти за 2020 год.

Изтегли

Решение № 30-19.12.2019

Одобряване на План- сметка за приходите и разходите от такса битови отпадъци за 2020 г. и определяне на размера на ТБО за 2020 г.

Изтегли

Решение № 29-19.12.2019

Определяне на представител на Общински съвет – Белово в Областния съвет за развитие на Област Пазарджик

Изтегли

Решение № 28-19.12.2019

Определяне на представител на Общинския съвет – Белово в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България

Изтегли

Решение № 27-19.12.2019

Определяне на представител на Общински съвет – Белово в Областния съвет за намаляване риска от бедствия

Изтегли

Решение № 26-19.12.2019

Кандидатстване на Община Белово с проектно предложение по ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2014 – 2021, МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА, ПРОГРАМА „ ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ, ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ „, покана за набиране на проектни предложения, BGENERGY – 2.001

Изтегли

Решение № 25-19.12.2019

Във връзка с предложение на Кмета на Община Белово относно заявление вх. № УТ-1265/19.11.2019г. от Христо Петров Петков от гр. Белово за допускане изработването на ПУП за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски /жилищно застрояване / дейности в ПИ с № 03592.3.1405, м. ”Кутела” по КВС в землище на гр. Белово, Община Белово, Област Пазарджик

Изтегли

Решение № 24-19.12.2019

Предложение на Кмета на Община Белово във връзка с Искане вх. № УТ-1304/ 27.11.2019 г. от Димитър Петров Йончев– съсобственик на УПИ V-130 , кв.4 по плана на Курорт „Чаира“, землище на с. Сестримо, Община Белово за ЧИ ПУП-ПРЗ

Изтегли

Решение № 23-19.12.2019

Приемане на План за защита при бедствия

Изтегли

Решение № 22-19.12.2019

Отчет за дейността на МКБППМН – Белово за 2019 г. и приемане на план за работата на МКБППМН – Белово за 2020 г.

Изтегли

Решение № 21-19.12.2019

Изменение Програмата за 2019 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост н община Белово

Изтегли

Решение № 20-19.12.2019

Предложение на Кмета на Община Белово във връзка със заявление вх. №УТ-1074/ 01.10.2019г. от Дияна Пламенова Радулова– собственик на ПИ 03592.503.107 , заявление вх. №УТ-1075/ 01.10.2019г. от Георги Димитров Христов–собственик на ПИ 03592.503.105 и заявление вх. № УТ- 1122/ 09.10.2019г. от Иван Василев Миладинов –собственик на ПИ 03592.503.106, Кв.111, Кв.Малко Белово по плана на гр.Белово, Община Белово за ЧИ ПУП-ПРЗ, с искане да отпадне обслужващата тупикова улица с ос. т. 466-437, минаваща през ПИ 107, ПИ 106 и ПИ 105, Кв.111, Кв.Малко Белово по плана на гр.Белово Община Белово

Изтегли

Решение № 19-19.12.2019

Определяне на възнаграждението на Председателя на Общински съвет – Белово

Изтегли

Решение № 18-19.12.2019

Актуализация на Постоянната комисия по следприватизационен контрол

Изтегли

Решение № 17-29.11.2019

Предоставяне на имоти, частна и публична общинска собственост за нуждите на проект: "Модернизация на железопътна линия София – Пловдив"

Изтегли

Решение № 16-29.11.2019

Отмяна на Решение № 704/ 20.09.2010г. на Общински съвет – Белово, взето с протокол № 61 от 20.09.2019 г

Изтегли

Решение № 15-29.11.2019

Анекс към договор за предоставяне безвъзмездно ползване на недвижим имот – публична общинска собственост на Сдружение с общественополезна дейност "ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ МАРИЦА-БЕЛОВО", с ЕИК 177095446, с адрес: гр. Белово, ул. "Георги Бенковски" – Спортна зала, регистриран с Решение № 166 от 01.09.2016 г. по фирмено дело № 42/2016 г., осъществяващо дейност в обществена полза с регист. № 006/ 10.03.2017 г. от регистъра на Министерство на правосъдието

Изтегли

Решение № 14-29.11.2019

Утвърждаване образци на декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ

Изтегли

Решение № 13-29.11.2019

Регистрация на групи общински съветници в Общински съвет – Белово мандат 2019- 2023

Изтегли

Решение № 12-29.11.2019

Определяне на възнаграждение на общинските съветници в Общински съвет на Община Белово

Изтегли

Решение № 11-29.11.2019

ПРИЕМАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО ЗА 2020-2025 ГОДИНА

Изтегли

Решение № 10-29.11.2019

Одобряване на общата численост и структура на общинската администрация в Общината и Кметства

Изтегли

Решение № 9-29.11.2019

Одобряване на общата численост на бюджетните дейности в община Белово

Изтегли

Решение № 8-29.11.2019

Вземане на решение от Общински съвет- Белово за определяне на размера на трудовите възнаграждения /брутна работна заплата/ на кметовете на кметства в община Белово

Изтегли

Решение № 7-29.11.2019

Вземане на решение от Общински съвет – Белово за определяне на размера на трудовото възнаграждение на Кмета на община Белово

Изтегли

Решение № 6-29.11.2019

Приемане на правилника за устройството и дейността на Исторически музей – гр.Белово

Изтегли

Решение № 5-29.11.2019

Изменение Програмата за 2019 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово

Изтегли

Решение № 4-29.11.2019

Издаване на запис на заповед във връзка с искане за авансово плащане по ДБФП №BG05M90P001-2.044-0002-С01, Проект "Продължаване и надграждане на дейността на Център за почасово предоставяне на социални услуги в общността или в домашна среда- община Белово. Процедура BG05M90P001-2.044 "МИГ Белово,Септември,Велинград-повишаване качеството на живот на хората в неравностойно положение; Приоритетна ос: "Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, OП "РЧР";

Изтегли

Решение № 3-14.11.2019

Избор на Постоянни комисии за подпомагане на дейността на Общински съвет- Белово, ръководство и членове

Изтегли

Решение № 2-14.11.2019

ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Изтегли

Решение № 1-05.11.2019

Избор на Председател на Общински съвет – Белово за мандат 2019-2023 г.

Изтегли

 


Решение № Относно Файлове

Решение № 708-20.09.2019

Извършване на автобусния превоз на деца (5 и 6 год.) от община Белово до ДГ "Щурче" гр. Белово от за учебната 2019/ 2020 г.

Изтегли

Решение № 707-20.09.2019

Финансиране за извършване на автобусния превоз на учениците от с. Варвара, с. Семчиново, с. Симеоновец, гр. Ветрен, и населените места от община Белово, в т.ч. и кв. Малко Белово до СУ "Александър Иванов – Чапай" за учебната 2019/ 2020 г.

Изтегли

Решение № 706-20.09.2019

Издаване на запис на заповед във връзка с искане за авансово плащане по Проект: "Подобряване качеството на живот на лица с увреждания или с невъзможност в самообслужването и членовете на техните семейства в община Белово", ДБФП № BG05M9OP001- 2.017-0001-C01, Процедура "МИГ Белово, Септември, Велинград – активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по- добрата пригодност за заетост."

Изтегли

Решение № 705-20.09.2019

Приемане актуализация на бюджет 2019 г. на община Белово

Изтегли

Решение № 704-20.09.2019

Предоставяне на имоти, частна и публична общинска собственост за нуждите на проект : "Модернизация на железопътна линия София – Пловдив"

Изтегли

Решение № 703-20.09.2019

Вземане на решение от Общински съвет- Белово за избор на временно изпълняващ длъжността кмет на Община Белово за срок от края на мандата до полагане на клетва на новоизбрания кмет на община и избор на временно изпълняващи длъжността кметовете на кметства в населените места от Община Белово за срок от края на мандата до полагане на клетва на новоизбраните кметове на кметства

Изтегли

Решение № 702-11.09.2019

Изменение на Програмата за 2019 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово във връзка с възмездно придобиване на "Стадион" с идентификатор ПИ 03592.1.2603 по КККР Белово

Изтегли

Решение № 701-11.09.2019

Одобряване и подписване на споразумение със "Завод за хартия Белово" АД

Изтегли

Решение № 700-11.09.2019

Формиране на група към ДГ "Щурче", филиал Момина Клисура с недостатъчен брой деца

Изтегли

Решение № 699-11.09.2019

Формиране на самостоятелни и слети паралелки в училищата на територията на община Белово за учебната 2019/ 2020 г

Изтегли

Решение № 698-11.09.2019

Формиране на самостоятелни паралелки в СУ „Александър Иванов – Чапай” – гр. Белово за учебната 2019/ 2020 година

Изтегли

Решение № 697-11.09.2019

Искане с вх. № УТ- 425/ 17.04.2019 г. от Илия Атанасов Илиев – собственик на ПИ с идентификатор 03592.503.412, ПИ 03592.503.411 и ПИ 03592.503.413, кв. 103, кв. Малко Белово по плана на гр. Белово, община Белово за ЧИ ПУП- ПРЗ, с искане да отпадне обслужващата улица минаваща през имоти ПИ 411 и ПИ 413.

Изтегли

Решение № 696-29.07.2019

Отстраняване на очевидна фактическа грешка в Решение № 680/ 27.06.2019 г.

Изтегли

Решение № 695-29.07.2019

Даване на съгласие и определяне на представител на община Белово в органите на управление на "Асоциация по В и К" на обособена територия, обслужвана от "В и К Белово" ООД

Изтегли

Решение № 694-29.07.2019

Изменение на Решение № 679 от 27.06.2019 г., във връзка с кандидатстване с проект "Продължаване и надграждане на дейността на Център за почасово предоставяне на социални услуги в общността или в домашна среда – община Белово", Процедура BG05M9OP001- 2.044 "МИГ Белово, Септември, Велинград- повишаване качеството на живот на хората в неравностойно положение"; Приоритетна ос : "Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване" ОП "РЧР"

Изтегли

Решение № 693-29.07.2019

Информация за изпълнение на бюджета на общината, сметките на средствата от Европейския съюз към 30.06.2019 г.

Изтегли

Решение № 692-29.07.2019

Становище за опрощаване на дължими държавни вземания по молба на Борис Атанасов Петров.

Изтегли

Решение № 691-29.07.2019

Изменение Програмата за 2019 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 690-29.07.2019

Отчет на кмета на Общината за изпълнение на актовете на ОбС- Белово за I- во полугодие на 2019 г.

Изтегли

Решение № 689-29.07.2019

Изменение Програмата за 2019 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 688-29.07.2019

Изменение Програмата за 2019 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 687-29.07.2019

Частично изменение на ПУП- ПРЗ, за промяна предназначението на частта от "озеленяване" в която попадат ПИ с идентификатор № 03592. 503.1847 / общинска собственост /, ПИ № 03592.503.1848 / частна собственост / и ПИ № 03592.503.1849 / общинска собственост /, така че да се обособят в самостоятелни УПИ- за жилищно застрояване, кв. 114, кв."Малко Белово" по плана на гр. Белово.

Изтегли

Решение № 686-29.07.2019

Кандидатстване на община Белово с проектно предложение по процедура № BG16М1OP002- 2.009 "Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците" на Оперативна програма" Околна среда" 2014- 2020.

Изтегли

Решение № 685-27.06.2019

Изменение и допълнение на Решение № 97 от 30.06.2016 г. и Решение № 371 от 07.04.2017 г. на Общински съвет – Белово

Изтегли

Решение № 684-27.06.2019

Спиране разпореждането с общинско имущество

Изтегли

Решение № 683-27.06.2019

Актуализация на състава на Местната комисия за обществен ред и сигурност

Изтегли

Решение № 682-27.06.2019

Становище за опрощаване на дължими държавни вземания по молба на Анка Методиева Гушлева

Изтегли

Решение № 681-27.06.2019

Промяна в характера на собствеността на имоти, общинска собственост представляващи закрити училища на територията на община Белово

Изтегли

Решение № 680-27.06.2019

Промяна в характера на собствеността на имот, общинска собственост

Изтегли

Решение № 679-27.06.2019

Проект "Продължаване и надграждане на дейността на Център за почасово предоставяне на социални услуги в общността или в домашна среда – община Белово", Процедура BG05M9OP001-2.044 "МИГ Белово, Септември, Велинград – повишаване качеството на живот на хората в неравностойно положение"; Приоритетна ос : "Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване", ОП "РЧР";

Изтегли

Решение № 678-27.06.2019

Изменение на Програмата за 2019 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово

Изтегли

Решение № 677-27.06.2019

Промяна на Постоянната комисия по следприватизационен контрол, създадена с Решение № 637 от 30.01.2019 г.

Изтегли

Решение № 676-27.06.2019

Проект на общи условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК оператор "ВиК – Белово"

Изтегли

Решение № 675-27.06.2019

Изменение и допълнение на Програмата за 2019 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово

Изтегли

Решение № 674-27.06.2019

Изменение и допълнение на Програмата за 2019 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово

Изтегли

Решение № 673-27.06.2019

Изменение и допълнение на Програмата за 2019 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 672-27.06.2019

Приемане на план за заседанията на Общински съвет- Белово за второто полугодие на 2019 г.

Изтегли

Решение № 671-27.06.2019

Отчет за дейността на Музейна сбирка „Атанас Хрисчев“ гр. Белово за 2018 г.

Изтегли

Решение № 670-27.06.2019

Отчет за 2018 г. на Общинската стратегия за превенция на престъпността и реинтеграция на младите правонарушители / 2014- 2020 /

Изтегли

Решение № 669-27.06.2019

Изменение на Решение № 629/ 30.01.2019 г. на Общински съвет – Белово

Изтегли

Решение № 668-27.06.2019

Искане с вх. № УТ- 56/ 16.01.2019 г. от Иван Георгиев Лазаров – собственик на УПИ XVII- 1512, кв. 39, гр. Белово, община Белово с искане за ЧИ ПУП – ПР, като в източната част на УПИ XIX – „ общ. „, кв. 39 и УПИ XIX – „ озеленяване „, кв. 30 се отдели и обособи част за обслужваща улица.

Изтегли

Решение № 667-27.06.2019

Информация от Директора на ТП ДГС – Белово за снабдяването с дърва за огрев на местното население.

Изтегли

Решение № 666-27.06.2019

Отчет-анализ за работата и взаимодействието на Участък – Белово при РУ – гр. Септември с Общинска администрация – Белово за 2018 г.

Изтегли

Решение № 665-31.05.2019

Стопанисване на подземно съоръжение

Изтегли

Решение № 664-31.05.2019

Правила за дейността и годишен план на постоянната комисия по следприватизационен контрол

Изтегли

Решение № 663-31.05.2019

Допълване на Решение № 655/ 30.04.2019 г. във връзка с Проект "Подобряване качеството на живот на лица с увреждания или с невъзможност в самообслужването и членовете на техните семейства в община Белово"; Процедура BG05M9OP001- 2.017 "МИГ Белово, Септември, Велинград – активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост", Приоритетна ос: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване; ОП "РЧР"

Изтегли

Решение № 662-31.05.2019

Обявяване на Исторически музей – гр. Белово за второстепенен разпоредител с бюджет

Изтегли

Решение № 661-31.05.2019

Участие в Сдружение "Национална асоциация на доброволците в Република България"

Изтегли

Решение № 660-31.05.2019

Информация за състоянието и тенденциите в образователната система

Изтегли

Решение № 659-31.05.2019

Отчет за 2018 г. по изпълнение на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Белово 2017- 2021 г., приета с Решение № 351/ 24.02.2017 г. на Общински съвет – Белово

Изтегли

Решение № 658-30.04.2019

Актуализация на състава на комисията по чл. 170 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража към Общински съвет- Белово

Изтегли

Решение № 657-30.04.2019

Приемане на Уточнения план и Отчета за касово изпълнение на бюджета, на сметките за средствата от Европейския съюз, на сметките за чужди средства на община Белово към 31.12.2018 г.

Изтегли

Решение № 656-30.04.2019

Получаване правото на безвъзмездно ползване на общински имот ПИ 03592.502.802.4.2 и ПИ 03592.502.802.4.1 от Исторически музей – гр. Белово

Изтегли

Решение № 655-30.04.2019

Проект "Подобряване качеството на живот на лица с увреждания или с невъзможност в самообслужването и членовете на техните семейства в община Белово"; Процедура BG05M9OP001- 2.017 "МИГ Белово, Септември, Велинград – активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост", Приоритетна ос: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване; ОП "РЧР"

Изтегли

Решение № 654-30.04.2019

План за действие по изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Белово за 2020 г.

Изтегли

Решение № 653-30.04.2019

Годишни отчети на Читалищните настоятелства на територията на община Белово за дейността им през 2018 г.

Изтегли

Решение № 652-28.03.2019

Приемане на План за действие за общинските концесии на община Белово за период 2019-2020 г.

Изтегли

Решение № 651-28.03.2019

Кандидатстване на Община Белово с проектно предложение "Рехабилитация и реконструкция на улица от осова точка 71 до осова точка 72 в град Белово, Община Белово, област Пазарджик“ по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.124 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

Изтегли

Решение № 650-28.03.2019

Поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг.

Изтегли

Решение № 649-28.03.2019

Поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг.

Изтегли

Решение № 648-28.03.2019

Отчет на Програмата за 2018 г. по изпълнение на стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в Община Белово.

Изтегли

Решение № 647-28.03.2019

Актуализация на базисни месечни наемни цени на общинските имоти.

Изтегли

Решение № 646-28.03.2019

Отчет за 2018 г. на Общинската програма за закрила на детето и Общинска програма за закрила на детето за 2019 г.

Изтегли

Решение № 645-28.03.2019

Отчет за 2018 г. по изпълнение на Регионална програма за управление на отпадъците на регион Пазарджик за 2016- 2020 г., приета с Решение № 363/ 29.09.2017 г. на Общински съвет – Белово.

Изтегли

Решение № 644-28.03.2019

Проект на ПУП – ПП парцеларен план за подземно трасе на оптична кабелна линия в землището на гр. Белово, землището на с. Момина Клисура и в землището на с. Сестримо, изготвен от ТЕЛЕКАБЕЛ.

Изтегли

Решение № 643-27.02.2019

Инвестиционно предложение от "Еко-Хидро-90" ООД гр.Пазарджик за добив на скални материали от находище "Чешмата", Oбщина Белово, Oбласт Пазарджик

Изтегли

Решение № 642-27.02.2019

Промяна на Постоянната комисия по следприватизационен контрол, създадена с Решение № 637 от 30.01.2019 г.

Изтегли

Решение № 641-27.02.2019

Трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране на разходи за извършване на текущи ремонти.

Изтегли

Решение № 640-27.02.2019

Отчет на Кмета на Общината за изпълнение на актовете на Общински съвет – Белово за второто полугодие на 2018 г.

Изтегли

Решение № 639-27.02.2019

Одобряване на процедура за избор на финансова / кредитна институция или финансов посредник.

Изтегли

Решение № 638-27.02.2019

Отчет за изпълнението на Национална стратегия за младежта / 2010-2020/ за 2018 г. и План за изпълнение на Национална стратегия за младежта / 2010-2020/ за 2019 г.

Изтегли

Решение № 637-30.01.2019

Създаване на комисия по следприватизационен контрол по проведени приватизационни процедури

Изтегли

Решение № 636-30.01.2019

Изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Белово съгласно изискванията на чл. 28, ал. 2 от ЗНА.

Изтегли

Решение № 635-30.01.2019

Приемане на годишен отчет по чл. 12 от ЗЕЕ и информация за изпълнението на програма за ОПНИЕВИБГ за 2018 г., съгласно ЗВЕИ.

Изтегли

Решение № 634-30.01.2019

Поемане на дългосрочен общински дълг за инвестиции в обекти публична общинска собственост – читалища на територията на община Белово.

Изтегли

Решение № 633-30.01.2019

Общински Културен календар

Изтегли

Решение № 632-30.01.2019

Доклад по изпълнението на План за действие на община Белово /2018-2020 г./ за изпълнение на Стратегията за интегриране на ромите в област Пазарджик /2012-2020 г./ за 2018 г.

Изтегли

Решение № 631-30.01.2019

План- сметка по чл. 66 от Закона за местните данъци и такси за 2019 г.

Изтегли

Решение № 630-30.01.2019

Определяне на директора на ДГ "Щурче" – гр. Белово за второстепенен разпоредител с бюджетни кредити

Изтегли

Решение № 629-30.01.2019

Определяне на директорите на училища на територията на община Белово за второстепенни разпоредители с бюджетни кредити

Изтегли

Решение № 628-30.01.2019

Приемане на Програмата за 2019 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово през периода 2016- 2019 г.

Изтегли

Решение № 627-30.01.2019

Изменение Програмата за 2019 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово

Изтегли

Решение № 626-30.01.2019

Изменение Програмата за 2019 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово

Изтегли

Решение № 625-30.01.2019

Изменение на Решение № 492/ 31.01.2018 г., за определяне размера на трудовите възнаграждения на кметовете на кметства в община Белово в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет.

Изтегли

Решение № 624-30.01.2019

Приемане на бюджета за 2019 година на община Белово

Изтегли

Решение № 623-30.01.2019

Заявление с вх. № УТ- 1302/ 19.12.2018 г. от Спаска Стоянова Генова и Атанас Спасов Генов – съсобственици на ПИ с идентификатор 03592.503.887, кв. "Малко Белово", по плана на гр. Белово с искане за ЧИ на ПУП – ПРЗ по иматни граници.

Изтегли

Решение № 622-20.12.2018

Издаване на запис на заповед от община Белово в полза на ДФ "Земеделие", обезпечаващ авансово плащане по Договор № 13/07/2/0/00334 от 03.10.2017г.

Изтегли

Решение № 621-20.12.2018

Издаване на запис на заповед от община Белово в полза на ДФ "Земеделие", обезпечаващ авансово плащане по Договор № 13/07/2/0/00334 от 03.10.2017г.

Изтегли

Решение № 620-20.12.2018

Издаване на запис на заповед от община Белово в полза на ДФ "Земеделие”", обезпечаващ авансово плащане по Договор № 13/07/2/0/00334 от 03.10.2017г.

Изтегли

 

Решения 2018 г.

Решения на Общински съвет – Белово мандат 2015-2019 г.

Решение № Относно Файлове

Решение № 619-20.12.2018

Създаване на Общински Исторически музей, гр. Белово и утвърждаване на структурата му.

Изтегли

Решение № 618-20.12.2018

Кандидатстване на Община Белово с проектно предложение "Създаване на туристически информационен център Сестримо" процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.127 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.5 "Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-2020 г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

Изтегли

Решение № 617-20.12.2018

Кандидатстване на Община Белово с проектно предложение "Изграждане на туристическа инфраструктура около паметник на Крум Велков" процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.127 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.5 "Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура", финансирана от ПРСР 2014-2020 г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

Изтегли

Решение № 616-20.12.2018

Приемане на План на заседанията на Общински съвет – Белово за първото полугодие на 2019 година.

Изтегли

Решение № 615-20.12.2018

Отчет за дейността на МКБППМН – Белово за 2018 г. и План за работата на МКБППМН – Белово за 2019 г.

Изтегли

Решение № 614-20.12.2018

ЧИ ПУП-ПР за разделяне на общински УПИ-VII-622 "за жилищно застрояване" Кв. 15 по плана на с. Дъбравите, община Белово на два самостоятелни новообразувани общински УПИ "за жилищно застрояване".

Изтегли

Решение № 613-30.11.2018

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ ПИ 03592.502.946 ведно с построените в него сгради.

Изтегли

Решение № 612-30.11.2018

Изменение Програмата за 2018 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 611-30.11.2018

Изменение Програмата за 2018 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 610-30.11.2018

Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от имот публична общинска собственост в полза на Агенция за социално подпомагане – София, Дирекция „Социално подпомагане“ – Септември за нуждите на изнесено работно място гр. Белово.

Изтегли

Решение № 609-30.11.2018

Актуализация на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег, валидни за територията на община Белово.

Изтегли

Решение № 608-30.11.2018

Преобразуване на ДГ „Щурче“ – гр. Белово и ДГ – с. Сестримо.

Изтегли

Решение № 607-30.11.2018

Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Белово през 2019 г.

Изтегли

Решение № 606-30.11.2018

Кандидатсване на Народно читалище "Александър Пипонков – Чапай – 1938 г." с. Дъбравите с проектно предложение "Инвестиции в материалната база на НЧ "Александър Пипонков-Чапай – 1938 г." по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.124 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура", финансирана от ПРСР 2014-2020 г. от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

Изтегли

Решение № 605-30.11.2018

Кандидатсване на Народно читалище "Просвета-1958" с. Аканджиево с проектно предложение "Инвестиции в материалната база на НЧ "Просвета-1958 г." по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.124 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура", финансирана от ПРСР 2014-2020 г. от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

Изтегли

Решение № 604-30.11.2018

Информация за опазване и популяризиране на паметници и паметни плочи в община Белово.

Изтегли

Решение № 603-30.11.2018

Приемане на решение за издаване на Запис на заповед от Община Белово в полза на ДФ "Земеделие", обезпечаващ авансово плащане за 2019 г. по договор РД-189 от 29.11.2016 г. по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., сключен между СНЦ "МИГ – Белово, Септември, Велинград”, седалище и адрес на управление: гр. Белово, ул. "Орфей” № 2а, ЕИК по БУЛСТАТ 175869896 и Управляващия орган на програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., Управляващия орган на оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" за периода 2014-2020 г. и Управляващия орган на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" за периода 2014-2020 г.

Изтегли

Решение № 602-30.11.2018

Отчет на Плана за финансово оздравяване към 30.09.2018 година.

Изтегли

Решение № 601-30.11.2018

Кандидатстване на Община Белово с проектно предложение "Ремонт на тротоарни настилки по бул. "Освобождение" с достъпна среда, гр. Белово, община Белово, област Пазарджик" по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.124 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура", финансирана от ПРСР 2014-2020 г. от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

Изтегли

Решение № 600-31.10.2018

ЧИ ПУП – ПР за промяна на тупикова улица с ос.т. 163а-163б между кв. 26 и кв. 26а по плана на гр. Белово.

Изтегли

Решение № 599-31.10.2018

Приемане на Доклад на Комисия, избрана с Решение № 520/11.05.2018 г. на Общински съвет – Белово.

Изтегли

Решение № 598-31.10.2018

Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 587 от 28.09.2018 г. на Общински съвет – Белово, прието с Протокол № 48 от 28.09.2018 г.

Изтегли

Решение № 597-31.10.2018

Промяна предназначението на имоти, частна общинска собственост, представляващи закрити училища на територията на община Белово.

Изтегли

Решение № 596-31.10.2018

Одобряване на ПУП – ПП за трасета на електропровод, водопровод и канализация на новообразувани УПИ "За изграждане на инсталация за предварително третиране на отпадъците (сепарираща инсталация)" и УПИ "За изграждане на компостиране на битови отпадъци".

Изтегли

Решение № 595-31.10.2018

Допускане изработването на ПУП за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски (производствено складови) дейности в ПИ с № 1274, м. "Влачи газ" в землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик.

Изтегли

Решение № 594-31.10.2018

Частично изменение на ПУП – ПРЗ за промяна предназначението на частта от УПИ–XIX "озеленяване", в която попадат ПИ с идентификатор № 03592.502.2095 (общинска собственост), № 03592.502.1543 (частна собственост), № 03592.502.1544 (частна собственост), № 03592.502.1546 (частна собственост), № 03592.502.1547 (частна собственост), № 03592.502.1548 (частна собственост), така че да се обособят в самостоятелни УПИ – за жилищно застрояване по имотните граници на гореизброените поземлени имоти от Кв. 30 по плана на гр. Белово.

Изтегли

Решение № 593-28.09.2018

Отмяна на Решение № 415/28.07.2017 г. на Общински съвет – Белово и предоставяне на замеделска земя от ОПФ на Народно читалище "Просвета-1958" с. Аканджиево.

Изтегли

Решение № 592-28.09.2018

Заявление с вх. № УТ-967/12.09.2018 г. от Мирела Георгиева Кръстева – собственик на ПИ № 03592.503.267, Кв. 95, Кв. Малко Белово по плана на гр. Белово, община Белово с искане за ЧИ на ПУП-ПРЗ по имотни граници и промяна предназначението.

Изтегли

Решение № 591-28.09.2018

Приемане на План за противодействие на тероризма и защита при терористична дейност.

Изтегли

Решение № 590-28.09.2018

Изменение Програмата за 2018 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 589-28.09.2018

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ ПИ 03592.503.1867 ведно с построената в него сграда.

Изтегли

Решение № 588-28.09.2018

Изменение Програмата за 2018 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 587-28.09.2018

Изменение Програмата за 2018 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 586-28.09.2018

Изменение Програмата за 2018 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 585-28.09.2018

Изменение Програмата за 2018 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 584-28.09.2018

Изменение Програмата за 2018 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 583-28.09.2018

Изменение Програмата за 2018 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 582-28.09.2018

Изменение Програмата за 2018 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 581-28.09.2018

Допускане изработването на ПУП – ПП (парцеларен план) за трасета на довеждащ колектор, електропровод и водопровод за ПСОВ и ПУП – ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя ПИ с № 0000521 (публична общинска собственост) в землище на с. Мененкьово, община Белово за обект: "Интегрирана В и К система с ПСОВ за с. Мененкьово".

Изтегли

Решение № 580-28.09.2018

Предложение от Кмета на община Белово за ЧИ ПУП-ПРЗ за обединение на УПИ I-564 "производствени и складови дейности" – общински ПИ с идентификатор 03592.503.564 Кв. 76, УПИ I-1681 "производствени и складови дейности" – общински ПИ с идентификатор 03592.503.1681 Кв. 115 и част от улица с ос.т. 684-589 в новообразуван УПИ I-564, 1681 "производствени и складови дейности" кв. 76 кв. Малко Белово по плана на гр. Белово, община Белово.

Изтегли

Решение № 579-28.09.2018

Предложение от Кмета на община Белово за ЧИ ПУП-ПРЗ за обединение на УПИ V-1690 "производствени и складови дейности" – общински ПИ с идентификатор 03592.503.1690 Кв. 74, УПИ I-1696 "производствени и складови дейности" – общински ПИ с идентификатор 03592.503.1696 Кв. 78а, УПИ II-1697 "производствени и складови дейности"– общински ПИ с идентификатор 03592.503.1697 Кв. 78, част от улица с ос.т. 521-622 и част от улица с ос.т. 520-623 в новообразуван УПИ II-1690, 1696, 1697 "производствени и складови дейности" кв. 78 кв. Малко Белово по плана на гр. Белово, община Белово.

Изтегли

Решение № 578-28.09.2018

Сключване на договор за кредит с "Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ" ЕАД по силата, на който да се поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.010-0009-C01 проект "Развитие на социалното предприемачество за подобрен достъп до заетост на уязвими групи в община Белово", финансиран по процедура BG05M9OP001-2.010 "Развитие на социалното предприемачество" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 – 2020 г.

Изтегли

Решение № 577-28.09.2018

Финансиране за извършване на автобусния превоз на учениците от с. Варвара, с. Семчиново, с. Симеоновец, гр. Ветрен и населените места от община Белово, в т.ч. и кв. Малко Белово до СУ "Александър Иванов – Чапай" за учебната 2018/2019 г.

Изтегли

Решение № 576-28.09.2018

Финансиране за извършване на автобусния превоз на учениците от гр. Белово, обучаващи се в ОУ "Отец Паисий” с. Сестримо за учебната 2018/2019 г.

Изтегли

Решение № 575-28.09.2018

Извършване на автобусния превоз на деца (5 и 6 год.) от община Белово до ДГ "Щурче” гр. Белово за учебната 2018/2019 година.

Изтегли

Решение № 574-28.09.2018

Изменение на Решение № 567/27.07.2018 г. на Общински съвет – Белово

Изтегли

Решение № 573-28.09.2018

Формиране на самостоятелни и слети паралелки в училищата на територията на община Белово за учебната 2018/2019 г.

Изтегли

Решение № 572-28.09.2018

Формиране на група към ДГ "Щурче", филиал Момина Клисура с недостатъчен брой деца

Изтегли

Решение № 571-27.07.2018

Отчет по изпълнението на План за действие на община Белово (2014-2017 г.) за изпълнение на Стратегията за интегриране на ромите в област Пазарджик (2012-2020 г.) за 2017 г. и План за действие на община Белово (2018-2020 г.) за изпълнение на Стратегията за интегриране на ромите в област Пазарджик (2012-2020 г.) за 2018 г.

Изтегли

Решение № 570-27.07.2018

Кандидатстване на Народно читалище "Искра – 1881 г.", село Сестримо с проектно предложение "Красотата на моя роден край" по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-19.031 МИГ Белово, Септември, Велинград, мярка 21 "Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции", финансирана от ПРСР 2014-2020 г. от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград

Изтегли

Решение № 569-27.07.2018

Допускане изработването на ПУП – ПП (парцеларен план) за трасета на довеждащ канализационен колектор, електропровод и водопровод за ПСОВ и ПУП – ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя ПИ с № 000107 (публична общинска собственост) в землище на с. Аканджиево, община Белово за обект: "Интегрирана В и К система с ПСОВ за с. Аканджиево".

Изтегли

Решение № 568-27.07.2018

Включване в Списък на защитените детски градини и училища на територията на община Белово за учебната 2018/2019 година.

Изтегли

Решение № 567-27.07.2018

Формиране на самостоятелни и слети паралелки в СУ "Александър Иванов – Чапай" гр. Белово за учебната 2018/2019 година.

Изтегли

Решение № 566-27.07.2018

Включване в Списък на средищните детски градини и училища на територията на община Белово за учебната 2018/2019 година.

Изтегли

Решение № 565-27.07.2018

Допускане изработването на ПУП – ПП (парцеларен план) за трасета на довеждащ колектор, електропровод и водопровод за ПСОВ и ПУП – ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя ПИ с № 024183 (публична общинска собственост) в землище на с. Мененкьово, община Белово за обект: "Интегрирана В и К система с ПСОВ за с. Мененкьово".

Изтегли

Решение № 564-27.07.2018

Информация за състоянието на детските площадки и местата за отдих в община Белово.

Изтегли

Решение № 563-27.07.2018

Отчет на Кмета на Общината за изпълнение на актовете на ОбС – Белово за първото полугодие на 2018 година.

Изтегли

Решение № 562-27.07.2018

Използване на отчисления по Закона за управление на отпадъците и реда на чл. 24 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина на изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъците.

Изтегли

Решение № 561-27.07.2018

Информация за текущото изпълнение на бюджета, на сметките за средствата от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 30 юни 2018 г.

Изтегли

Решение № 560-27.07.2018

Отчет на Плана за финансово озрдавяване към 30.06.2018 г.

Изтегли

Решение № 559-27.07.2018

Отчет за 2017 г. на Общинска стратегия за превенция на престъпността и реинтеграция на младите правонарушители (2014 – 2020 г.)

Изтегли

Решение № 558-27.07.2018

Кандидатстване на Народно читалище "Александър Иванов – Чапай – 1938 г.", село Дъбравите с проектно предложение "Бит и култура на Дъбравите" по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-19.031 МИГ Белово, Септември, Велинград, мярка 21 "Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции", финансирана от ПРСР 2014-2020 г. от Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

Изтегли

Решение № 557-27.07.2018

Създаване на социално предприятие към община Белово в изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05М9OP001-2.010-0009-C01 проект "Развитие на социалното предприемачество за подобрен достъп до заетост на уязвими групи в община Белово" финансиран по процедура BG05М9OPP001-2.010 "Развитие на социалното предприемачество" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.

Изтегли

Решение № 556-27.07.2018

Кандидатстване на Народно читалище "Искра – 1881 г.", село Сестримо с проектно предложение "Наследството от моята баба" по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-19.031 МИГ Белово, Септември, Велинград, мярка 21 "Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции", финансирана от ПРСР 2014-2020 г. от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

Изтегли

Решение № 555-20.07.2018

Изменение Програмата за 2017 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 554-20.07.2018

Кандидатстване за финансиране пред Проект "Красива България", Министерство на труда и социалната политика (МТСП) по извънредна кампания за кандидатстване със срок 23.07.2018г.

Изтегли

Решение № 553-28.06.2018

Разпореждане с негодни за употреба дълготрайни материални активи на Община Белово.

Изтегли

Решение № 552-28.06.2018

Изменение на Решение № 531 от 30.05.2018 г. на Общински съвет – Белово.

Изтегли

Решение № 551-28.06.2018

Кандидатстване на НЧ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Мененкьово, община Белово с проектно предложение по процедура за подбор № BG06RDNP001 МИГ – Белово, Септември, Велинград, мярка 21 "Съхранение, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции" за изработване на народни носии на групата за автентичен фолклор.

Изтегли

Решение № 550-28.06.2018

Промяна на Стратегия за развитие на социалните услуги в община Белово (2016-2020) и промяна на План за действие по изпълнение на общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Белово за 2019 година.

Изтегли

Решение № 549-28.06.2018

Информация за състоянието и тенденциите в образователната система.

Изтегли

Решение № 548-28.06.2018

Информация от ДБТ – Септември относно данни за пазара на труда на територията на община Белово.

Изтегли

Решение № 547-28.06.2018

Информация за дейността на Дирекция "Социално подпомагане" – Септември на територията на община Белово за първото полугодие на 2018 г.

Изтегли

Решение № 546-28.06.2018

Изменение на Решение № 488 от 31.01.2018 г. на Общински съвет – Белово.

Изтегли

Решение № 545-28.06.2018

Отчет по План за действие по изпълнението на общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Белово за 2017 година.

Изтегли

Решение № 544-28.06.2018

Приемане на Наредба за именуване и преименуване на обекти с общинско значение на територията на община Белово.

Изтегли

Решение № 543-28.06.2018

Приемане на план на заседанията на Общински съвет – Белово за второто полугодие на 2018 година.

Изтегли

Решение № 542-28.06.2018

Отчет за дейността на Музейна сбирка "Атанас Хрисчев" гр. Белово за 2017 г.

Изтегли

Решение № 541-22.06.2018

ЧИ ПУП – ПР за Кв. 31 с. Момина клисура, община Белово.

Изтегли

Решение № 540-22.06.2018

ЧИ ПУП – ПР за Кв. 36 с. Сестримо, община Белово.

Изтегли

Решение № 539-22.06.2018

ЧИ ПУП – ПР за Кв. 19 гр. Белово.

Изтегли

Решение № 538-22.06.2018

ЧИ ПУП – ПР за Кв. 60 гр. Белово.

Изтегли

Решение № 537-22.06.2018

ЧИ ПУП – ПР за Кв. 29 с. Мененкьово, община Белово.

Изтегли

Решение № 536-22.06.2018

Кандидатстване с проектно предложение "Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традици на територията на община Белово" за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за процедура чрез подбор № BG06RDNP001-19.031 МИГ Белово, Септември, Велинград, мярка 21 "Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции", финансирана от ПРСР 2014-2020 г. от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

Изтегли

Решение № 535-22.06.2018

Кандидатстване с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за Процедура чрез подбор – BG06RDNP001-7.006 – Площи "Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение" по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Изтегли

Решение № 534-22.06.2018

Кандидатстване с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за процедура чрез подбор – № BG06RDNP001-7.002 – Училище "Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва основно или средно училище, финансирано чрез бюджета на общината или професионална гимназия по § 10 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование" по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Изтегли

Решение № 533-22.06.2018

Кандидатстване с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за процедура чрез подбор – Улици "Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях" по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Изтегли

Решение № 532-22.06.2018

Запис на заповед по договор BG05M9OP001-2.010-0009-C01 на процедура BG05M9OP001-2.010 "Развитие на социалното предприемачество" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. във връзка с искане за авансово плащане по административен договор № BG05M9OP001-2.010-0009-C01 от 11.06.2018 г. за проект "Развитие на социалното предприемачество за подобрен достъп до заетост на уязвими групи в община Белово" подписан между Министерство на труда и социалната политика и Община Белово.

Изтегли

Решение № 531-30.05.2018

Съгласие за монтиране на електронно съобщително съоръжение върху имот, публична общинска собственост.

Изтегли

Решение № 530-30.05.2018

Изменение Програмата за 2018 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 529-30.05.2018

Поемане на дългосрочен дълг с кредитор Фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници" за финансиране на проект: "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Народно читалище "Благой Захариев" кв. Малко Белово, Народно читалище "Просвета" с. Аканджиево, Народно читалище "Ал. Иванов-Чапай" с. Дъбравите, Народно читалище "Искра" с. Сестримо, Народно читалище "Просвета" с. Момина клисура, Народно читалище "Христо Ботев" с. Габровица и СУ "Александър Иванов-Чапай: гр. Белово, ОУ "Отец Паисий" с. Сестримо, ОУ "Отец Паисий" с. Мененкьово".

Изтегли

Решение № 528-30.05.2018

Изменение и допълнение на Програмата за 2018 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 527-30.05.2018

Изменение и допълнение на Програмата за 2018 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 526-30.05.2018

Изменение и допълнение на Програмата за 2018 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 525-30.05.2018

Даване на съгласие за кандидатстване на Община Белово пред фонд "Социална закрила" с проект за довършване на "Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция в село Дъбравите".

Изтегли

Решение № 524-30.05.2018

Сключване на договор за кредит с "Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ" ЕАД по силата, на който да се поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект "Разкриване на център за социална рехабилитация и интеграция на лица в неравностойно положение и техните семейства в община Белово", Схема за безвъзмездна финансова помощ "Активно включване" по Оперативна програма развитие на човешките ресурси, договор за БФП № BG05M9OP001-2.005-0117-C01.

Изтегли

Решение № 523-30.05.2018

Кандидатстване с проект "Подобряване на спортната материална база в град Белово".

Изтегли

Решение № 522-30.05.2018

ЧИ ПУП – ПРЗ за кв. 26 А гр. Белово.

Изтегли

Решение № 521-30.05.2018

Заявление Вх. № УТ-243/14.03.2018 г. от Мария Георгиева Петрова – съсобственик на ПИ № 102, кв. 110, кв. Малко Белово по плана на гр. Белово с искане за ЧИ ПУП – ПРЗ по имотни граници.

Изтегли

Решение № 520-11.05.2018

Приемане на експертно становище за пазарната стойност на дружествените дялове на "В и К Белово" ЕООД, което включва приватизационна пазарна оценка, анализ на правното състояние и неговата актуализация, приемане на решение за тяхната продажба, чрез публично оповестен конкурс и определяне условията на конкурса, утвърждаване на тръжна документация и определяне на комисия за организиране и провеждане на конкурса.

Изтегли

Решение № 519-27.04.2018

Определяне на обект: "Зониране и реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа кв. Малко Белово" за обект от първостепенно значение, съгласно #1, т. 6 от Допълнителните разпоредби на ЗОС

Изтегли

Решение № 518-27.04.2018

ЧИ ПУП-ПРЗ за обединение на УПИ I-1864 "производствени и складови дейности" – общински ПИ с идентификатор 03592.503.1864, УПИ- II-1865 "производствени и складови дейности" – общински ПИ с идентификатор 03592.503.1865 и част от тупикова улица с ос.т. 651-655 обслужваща УПИ-I-1864 и УПИ-II-1865, кв. 120, кв. Малко Белово по плана на гр. Белово, община Белово.

Изтегли

Решение № 517-27.04.2018

Счетоводен баланс на "В и К" ЕООД към 31.12.2017 година

Изтегли

Решение № 516-27.04.2018

Годишен финансов отчет на "Общински имоти Белово" ЕООД за 2017 година

Изтегли

Решение № 515-27.04.2018

Отчет на Програмата за 2017 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово

Изтегли

Решение № 514-27.04.2018

Отчет на плана за финансово оздравяване към 31.03.2018 г

Изтегли

Решение № 513-27.04.2018

Изменение Програмата за 2018 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово

Изтегли

Решение № 512-27.04.2018

ГОДИШНИ ОТЧЕТИ НА ЧИТАЛИЩНИТЕ НАСТОЯТЕЛСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОВО ЗА ДЕЙНОСТТА ИМ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА.

Изтегли

Решение № 511-30.03.2018

План за действие по изпълнението на общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Белово за 2019 г.

Изтегли

Решение № 510-30.03.2018

Проект за ПУП за обект "Увеличаване на обема на долния изравнител на ПАВЕЦ "Чаира" с изграждане на язовир "Яденица" и реверсивен напорен тунел."

Изтегли

Решение № 509-30.03.2018

Информация за текущото изпълнение на проекти, финансирани от оперативни програми и други източници на финансиране в община Белово.

Изтегли

Решение № 508-30.03.2018

Заявление с Вх. № УТ-222/08.03.2018 г. от Андрей Илиев Кочев – собственик на ПИ № 393, като част от УПИ-I-393, Кв. 46 по плана на с. Сестримо, община Белово с искане за ЧИ на ПУП-ПРЗ по имотни граници.

Изтегли

Решение № 507-30.03.2018

1. Приемане на Уточнения план и Отчета за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средствата от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на Община Белово към 31.12.2017 г. и Разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Белово от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г., съгласно единна бюджетна класификация. 2. Приемане на Отчета за състоянието на общински дълг на Община Белово към 31.12.2017 година.

Изтегли

Решение № 506-30.03.2018

ЧИ ПУП – ПРЗ за кв. 64А гр. Белово

Изтегли

Решение № 505-30.03.2018

Информация от Директора на ТП ДГС – Белово за снабдяването с дърва за огрев на местното население и звената на бюджетна издръжка.

Изтегли

Решение № 504-30.03.2018

Отчет-анализ за работата и взаимодействието на Участък – Белово при РУ – Септември с Общинска администрация – Белово за 2017 г.

Изтегли

Решение № 503-28.02.2018

Становище за опрощаване на дължими държавни вземания по молба на Стоян Георгиев Пергелов.

Изтегли

Решение № 502-28.02.2018

Общинска програма за закрила на детето за 2018 г. и Отчет на Общинска програма за закрила на детето за 2017 г.

Изтегли

Решение № 501-28.02.2018

Изменение и допълнение на Програмата за 2018 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 500-28.02.2018

Изпълнение на Програмата за 2018 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 499-28.02.2018

Отчет на Кмета на община Белово за изпълнение на актовете на Общински съвет – Белово за второто полугодие на 2017 г.

Изтегли

Решение № 498-28.02.2018

Приемане на Отчет за 2017 г. по Плана за енергийна ефективност на община Белово, съгласно Закона за енергийната ефективност.

Изтегли

Решение № 497-28.02.2018

Приемане на Отчет по изпълнението на Национална стратегия за младежта (2010-2020) за 2017 г., План за изпълнение на Национална стратегия за младежта (2010-2020) за 2018 г. и Анализ за състоянието на младежта в община Белово.

Изтегли

Решение № 496-28.02.2018

Отмяна на разпоредбата на чл. 26а от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, приета с Решение № 678 от 26.06.2014 г. на Общински съвет – Белово, за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Белово и конкретните правомощия на кмета, приета с Решение № 105/25.09.2008 г.

Изтегли

Решение № 495-28.02.2018

Отмяна на разпоредбата на чл. 34а от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Белово, приета с Решение № 677 от 26.06.2014 г. на Общински съвет – Белово, за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Белово, приета с Решение № 182/29.01.2009 г.

Изтегли

Решение № 494-28.02.2018

Искане с Вх. № УТ – 83/24.01.2018 г. от ЕРЮГ ЕВН КЕЦ – Белово за учредяване безвъзмездно право за изграждане на КЛНН за електрозахранване на ел.табло в гр. Белово, община Белово.

Изтегли

Решение № 493-28.02.2018

Промяна на наименованието на социалната услуга, делегирана от държавата дейност "Дневен център за деца с увреждания – град Белово" в "Дневен център за деца и/или младежи с увреждания – град Белово".

Изтегли

Решение № 492-31.01.2018

Изменение на Решение № 334/27.01.2017 г. за определяне размера на трудовите възнаграждения на кметовете на кметства в община Белово.

Изтегли

Решение № 491-31.01.2018

Упражняване на контрол върху изпълнението на актовете на ОбС – Белово.

Изтегли

Решение № 490-31.01.2018

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ ПИ 15802.504.154 по КККР на Белово.

Изтегли

Решение № 489-31.01.2018

Определяне на директора на ДГ "Щурче" – гр. Белово за второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.

Изтегли

Решение № 488-31.01.2018

Определяне на директорите на училища на територията на община Белово за второстепенни разпоредители с бюджетни кредити.

Изтегли

Решение № 487-31.01.2018

Приемане на бюджета за 2018 година на община Белово.

Изтегли

Решение № 486-31.01.2018

Приемане на Програмата за 2018 година по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово през периода 2016 – 2018 година.

Изтегли

Решение № 485-31.01.2018

Отчет на Плана за финансово оздравяване към 31.12.2017 година.

Изтегли

Решение № 484-31.01.2018

Предложение от Зам.председателя на ОбС – Белово с Вх. № ОбС – 14/24.01.2018 г.

Изтегли

Решение № 483-31.01.2018

Протест от Живко Пенев – прокурор при Окръжна прокуратура – Пазарджик по писмо Изх. № 4956/2017 от 04.01.2018 г.

Изтегли

Решение № 482-31.01.2018

Приемана на Решение за Издаване на запис на заповед от община Белово в полза на ДФ "Земеделие", обезпечаващ авансово плащане по договор № РД 50-189 от 29.11.2016 г. по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., сключен между СНЦ "МИГ – Белово, Септември, Велинград", седалище и адрес на управление: гр. Белово, ул. "Орфей" № 2а, ЕИК по БУЛСТАТ 175869896, представляван от Цветан Георгиев Котев и Управляващият орган на програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., Управляващият орган на оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност“ за периода 2014-2020 г. и Управляващият орган на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси“ за периода 2014-2020 г.

Изтегли

Решения 2017 г.

Решения на Общински съвет – Белово мандат 2015-2019 г.

Решение № Относно Файлове

Решение № 481-28.12.2017

Откриване на процедура по приватизация на 80% от дружествени дялове на "В и К – Белово" ЕООД, ЕИК: 112107477.

Изтегли

Решение № 480-28.12.2017

Изменение на Решение № 452/31.10.2017 г. на Общински съвет – Белово.

Изтегли

Решение № 479-28.12.2017

Отчет за дейността за 2017 година и План за работата за 2018 година на МКБППМН – Белово.

Изтегли

Решение № 478-28.12.2017

Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Белово през 2018 година.

Изтегли

Решение № 477-28.12.2017

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета.

Изтегли

Решение № 476-28.12.2017

Приемане на план на заседанията на Общински съвет – Белово за първото полугодие на 2018 година.

Изтегли

Решение № 475-08.12.2017

Избор на представител на община Белово за участие в комисията за изработване на областна здравна карта.

Изтегли

Решение № 474-08.12.2017

Изменение на Решение № 326/27.01.2017 г. на Общински съвет – Белово.

Изтегли

Решение № 473-08.12.2017

Кандидатстване за финансиране пред Проект "Красива България", Министерство на труда и социалната политика (МТСП) за намаляване на безработицата и стимулиране на заетостта в страната.

Изтегли

Решение № 472-08.12.2017

Кандидатстване пред ПУДООС за финансиране на инфраструктурен проект: Инвестиционен проект "Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на село Мененкьово, община Белово".

Изтегли

Решение № 471-30.11.2017

Промяна на наименованието на социалната услуга, делегирана от държавата дейност "Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с деменция в село Дъбравите" в "Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция в село Дъбравите".

Изтегли

Решение № 470-30.11.2017

Продажба на сглобяема вилна постройка тип „Силвана“ № 6, м. Ливада бачия, землище гр. Белово.

Изтегли

Решение № 469-30.11.2017

Информация за текущо изпълнение на проекти, финансирани от оперативни програми и други източници на финансиране в община Белово.

Изтегли

Решение № 468-30.11.2017

Информация за опазване и популяризиране на паметници и паметни плочи в община Белово.

Изтегли

Решение № 467-30.11.2017

Отчет на Плана за финансово оздравяване към 30.09.2017 година.

Изтегли

Решение № 466-30.11.2017

Изменение на Програмата за 2017 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 465-30.11.2017

Изменение на Програмата за 2017 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 464-31.10.2017

Издаване на Запис на заповед от Община Белово в полза на ДФ "Земеделие", обезпечаващ авансово плащане по договор № 13/07/2/0/00334 от 03.10.2017 г. по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура" на мярка 7 "Основни услуги в обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. за проект "Ремонт и реконструкция, закупуване на оборудване и обзавеждане за образователна инфраструктура на ДГ "Щурче" на територията на гр. Белово, община Белово", сключен между Община Белово и ДФ "Земеделие".

Изтегли

Решение № 463-31.10.2017

Изменение Програмата за 2017 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 462-31.10.2017

Изменение Програмата за 2017 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 461-31.10.2017

Кандидатстване пред ПУДООС за финансиране на инфраструктурен проект: Инвестиционен проект "Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа – гр. Белово – I и II етап: I-етап – "Основен ремонт на водопроводната мрежа по бул. "Юндола"; II-ри етап: Главен клон I: начало: ул. "Раковица" след о.т. 10 през о.т. 19 о.т. 530, о.т. 486, о.т.30; паркинг; о.т. 486 ул."Климент Охридски" през о.т. 70, о.т. 71 – о.т. 168, ул. "Тодор Каблешков" през о.т. 146, о. т. 155 о.т. 135- о.т. 133 ул. "Орфей" през о.т. 186, о.т. 185 – край :същ. шск на бул. "Освобождение" след о.т. 249;

Изтегли

Решение № 460-31.10.2017

Искане с Вх. № УТ – 1140/22.08.2017 г. от Христо Георгиев Лазаров за ЧИ ПУП – ПРЗ на тупикова улица, УПИ – ХХ – 430 и ХХIII – 435 Кв. 36 по плана на с. Сестримо, община Белово за промяна на уличната регулация, Кв. 36 по плана на с. Сестримо, община Белово.

Изтегли

Решение № 459-31.10.2017

Изменение Програмата за 2017 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 458-31.10.2017

Определяне на базисни месечни наемни цени на общинските имоти.

Изтегли

Решение № 457-31.10.2017

Извършване на автобусния превоз на деца (5 и 6 год.) от община Белово до ДГ "Щурче" гр. Белово за учебната 2017/2018 година.

Изтегли

Решение № 456-31.10.2017

Финансиране за извършване на автобусния превоз на учениците от гр. Белово, обучаващи се в ОУ "Отец Паисий" с. Сестримо до края на учебната 2017/2018 г.

Изтегли

Решение № 455-31.10.2017

Финансиране за извършване на автобусния превоз на учениците от с. Варвара, с. Семчиново, с. Симеоновец, гр. Ветрен, и населените места от община Белово, в т.ч. и кв. Малко Белово до СУ "" Иванов – Чапай" за учебната 2017/2018 г.

Изтегли

Решение № 454-31.10.2017

Приемане актуализация на бюджет 2017 г. на Община Белово.

Изтегли

Решение № 453-31.10.2017

Информация за текущото изпълнение на бюджета, на сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 30.09.2017 година.

Изтегли

Решение № 452-31.10.2017

Сключване на договор за кредит с "Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ" ЕАД по силата, на който да се поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект "Център за почасово предоставяне на социални услуги в общността или в домашна среда – община Белово", финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", приоритетна ос "Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване", схема "Независим живот".

Изтегли

Решение № 451-31.10.2017

Отчет на Музейна сбирка "Атанас Хрисчев" гр. Белово.

Изтегли

Решение № 450-31.10.2017

Отчет за дейността на Бюджетна дейност "Домашен социален патронаж" – община Белово за 2016 година.

Изтегли

Решение № 449-31.10.2017

Изменение на Решение № 440/25.03.2010 г. на Общински съвет – Белово за определяне броя на таксиметровите автомобили на територията на община Белово.

Изтегли

Решение № 448-29.09.2017

Изменение на Решение № 421 от 28.07.2017 г. на Общински съвет – Белово.

Изтегли

Решение № 447-29.09.2017

ЧИ ПУП ПРЗ за обединяване на УПИ-I-86 "за рекултивация на сметище за битови отпадъци" и УПИ-V-87 "за рекултивация на сметище за битови отпадъци" землище с. Дъбравите ЕКАТТЕ 24414, община Белово, област Пазарджик.

Изтегли

Решение № 446-29.09.2017

Изменение в Решение № 378 от 18.04.2017 г. на Общински съвет – Белово, прието на заседание, проведено на 18.04.2017 г. с Протокол № 26 от 18.04.2017 г.

Изтегли

Решение № 445-29.09.2017

Прогноза за периода 2018 – 2020 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.

Изтегли

Решение № 444-29.09.2017

Информация за дейността сметосъбиране и сметоизвозване от "Общински имоти Белово" ЕООД.

Изтегли

Решение № 443-29.09.2017

Разпореждане с негодни за употреба дълготрайни материални активи на Община Белово.

Изтегли

Решение № 442-29.09.2017

Информация за състоянието и тенденциите в образователната система.

Изтегли

Решение № 441-29.09.2017

Oткриване на процедура за определяне на частен партньор за публично-частно партньорство.

Изтегли

Решение № 440-29.09.2017

Откриване на процедура за определяне на частен партньор за публично- частно партньорство.

Изтегли

Решение № 439-29.09.2017

Oткриване на процедура за определяне на частен партньор за публично-частно партньорство.

Изтегли

Решение № 438-29.09.2017

Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на територията на община Белово за периода 2017 – 2020 г.

Изтегли

Решение № 437-29.09.2017

Информация за състоянието на гробищните паркове на територията на община Белово.

Изтегли

Решение № 436-29.09.2017

ЧИ ПУП ПРЗ на УПИ III – "Складова база на СТ "БКС", УПИ I – "ДАТ" и УПИ II – "Цех за услуги на населението ПП "Изгрев" по имотната граница на ПИ с идентификатор № 03592.1.2239, кв. 73А по плана на гр. Белово, община Белово.

Изтегли

Решение № 435-29.09.2017

Приемане на допълнения в РПУО Регион Пазарджик 2016 – 2020 г.

Изтегли

Решение № 434-29.09.2017

Отчет на Плана за финансово оздравяване към 30.06.2017 година.

Изтегли

Решение № 433-29.09.2017

Одобряване на ПУП–ПП (парцеларен план) на трасе на подземен водопровод в землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, във връзка с проект "Зониране и реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на кв. Малко Белово, гр. Белово".

Изтегли

Решение № 432-28.07.2017

Отдаване под наем на движими вещи, представляващи специални автомобили.

Изтегли

Решение № 431-28.07.2017

Изменение Програмата за 2017 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 430-28.07.2017

Изменение Програмата за 2017 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 429-28.07.2017

Изменение Програмата за 2017 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 428-28.07.2017

Изменение Програмата за 2017 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 427-28.07.2017

Изменение Програмата за 2017 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 426-28.07.2017

Изменение Програмата за 2017 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 425-28.07.2017

Изменение Програмата за 2017 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 424-28.07.2017

Изменение Програмата за 2017 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 423-28.07.2017

Изменение Програмата за 2017 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 422-28.07.2017

Формиране на самостоятелни и слети паралелки в СУ "Александър Иванов – Чапай" – гр. Белово за учебната 2017/ 2018 година.

Изтегли

Решение № 421-28.07.2017

Формиране на самостоятелни и слети паралелки в училищата на територията на община Белово за учебната 2017/2018 г.

Изтегли

Решение № 420-28.07.2017

Включване в Списък на защитените детски градини и училища на територията на община Белово за учебната 2017/2018 година.

Изтегли

Решение № 419-28.07.2017

Включване в Списък на средищни детски градини и училища на територията на община Белово за учебната 2017/ 2018 година.

Изтегли

Решение № 418-28.07.2017

ЧИ на ПУП – ПР за обединението общински УПИ I – " за озеленяване " и УПИ II – " за паркинг " в новообразуван УПИ I – " за спорт и отдих " , кв. 21 по плана на село Голямо Белово.

Изтегли

Решение № 417-28.07.2017

Изменение на Решение № 96 / 30.06.2016 година.

Изтегли

Решение № 416-28.07.2017

Информация за текущото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 30 юни 2017 година.

Изтегли

Решение № 415-28.07.2017

Предоставяне за безвъзмездно управление на имот 000018 в землището на с. Аканджиево.

Изтегли

Решение № 414-28.07.2017

Отчет на кмета на общината за изпълнението на актовете на Общински съвет за I- вото полугодие на 2017 г.

Изтегли

Решение № 413-28.07.2017

Информация за състоянието на детските площадки и места за отдих в община Белово.

Изтегли

Решение № 412-21.07.2017

Предоставяне на безвъзмездно право на поставяне на терминално устройство АТМ – банкомат на Търговска банка "Д" АД на фасадата на "Народно читалище Св. Св. Кирил и Методий – 1927 г".

Изтегли

Решение № 411-21.07.2017

Актуализиране на Общинския план за развитие на Община Белово за периода 2014- 2020 г.

Изтегли

Решение № 410-21.07.2017

Поемане на задължения от "БЕЛОВО 2014" ЕАД

Изтегли

Решение № 409-21.07.2017

Изменение и допълнение на Решение № 46 от 12.02.2016г.на Общински съвет Белово, прието с Протокол № 9 от заседание, проведено на 12.02.2016г. и на Решение № 97 от 30.06.2016г.на Общински съвет Белово, прието с Протокол № 13 от заседание, проведено на 30.06.2016г.

Изтегли

Решение № 408-21.07.2017

Издаване на запис на заповед във връзка с подготовка на придружаващи документи във връзка с искане за авансово плащане по договор № BG05FMOP001-3.002-0013-C04, проект "Осигуряване на топъл обяд в Община Белово, Домашен социален патронаж – гр. Белово“, Операция "Осигуряване на топъл обяд 2016 – 2019“ BG05FMOP001-3.002.

Изтегли

Решение № 407-30.06.2017

Отпускане на временен безлихвен заем на "БЕЛОВО 2014" ЕАД и начин на възстановяването му.

Изтегли

Решение № 406-30.06.2017

Изменение и допълнение на Решение № 322 от 29.12.2016 г., прието на заседание на Общински съвет – Белово, проведено на 29.12.2016 г. за издаване на запис на заповед от Община Белово в полза на ДФ "Земеделие", обезпечаващо авансово плащане по договор № РД 50-189 от 29.11.2016 г. по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. сключен между СНЦ "МИГ-Белово, Септември, Велинград", седалище и адрес на управление: гр. Белово, ул. "Орфей" № 2а, ЕИК по БУЛСТАТ 175869896, представляван от Цветан Георгиев Котев и Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., Управляващият орган на оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" за периода 2014-2020 г. и Управляващият орган на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" за периода 2014-2020 г.

Изтегли

Решение № 405-30.06.2017

Отчет за 2016 година на Общинска стратегия за превенция на престъпността и реинтеграция на младите правонарушители /2014-2020/

Изтегли

Решение № 404-30.06.2017

Инвестиционно предложение за публично- частно партньорство

Изтегли

Решение № 403-30.06.2017

Изменение на Решение № 381/28.04.2017 г. на Общински съвет – Белово във връзка с кандидатстване на община Белово пред фонд "Социална закрила"

Изтегли

Решение № 402-30.06.2017

Приемане на План на заседанията на Общински съвет – Белово за второто шестмесечие на 2017 година

Изтегли

Решение № 401-30.06.2017

Изменение на Решение № 96/30.06.2016 г. на Общински съвет – Белово

Изтегли

Решение № 400-30.06.2017

Сключване на договор за предоставяне безвъзмездно ползване на недвижим имот – публична общинска собственост на Сдружение с обществено полезна дейност "ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ МАРИЦА-БЕЛОВО", с ЕИК 177095446, с адрес: гр. Белово, ул. "Георги Бенковски" – Спортна зала, регистриран с решение № 166 от 01.09.2016 година по фирмено дело № 42/2016 г., осъществяващо дейност в обществена полза с рег. № 006/10.03.2017 г. от регистъра на Министерство на правосъдието

Изтегли

Решение № 399-30.06.2017

Искане с Вх. № УТ-744/05.06.2017 г. от Елена Иванова Вучева и Цветан Иванов Тонов – собственици на сгради в УПИ-IX-667, кв. 45, гр. Белово, община Белово за ЧИ ПУП ПРЗ за разделяне на общински УПИ-IX-667, кв. 45, гр. Белово на два самостоятелни УПИ.

Изтегли

Решение № 398-30.06.2017

Отчет на плана за финансово оздравяване на община Белово към 31.03.2017 г.

Изтегли

Решение № 397-30.06.2017

Отчет за дейността на Общински съвет гр. Белово за периода 05.11.2015 г. – 31.12.2016 г.

Изтегли

Решение № 395-29.05.2017

Изменение Програмата за 2017 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово

Изтегли

Решение № 394-29.05.2017

Промяна на предназначението на част от урегулиран поземлен имот и сградата в него на закритото училище "Св. Климент Охридски – 1928" с. Момина клисура във филиал на ОДЗ "Щурче" гр. Белово.

Изтегли

Решение № 393-29.05.2017

Протест от Живко Пенев – прокурор при Окръжна прокуратура – Пазарджик по писмо изх.№ 1667/2017 от 20.04.2017 година.

Изтегли

Решение № 392-29.05.2017

ЧИ на ПУП-ПРЗ за кв. 97 /УПИ XI-395, УПИ-X-396, УПИ-IX-397, УПИ-XII-529, XIII-общ., XIV-377, XV-377, XVI-361,362/, кв. 93 /УПИ-XVII-351, УПИ-XVIII-350, УПИ-XXIV-озеленяване, УПИ-XIX-348, XXV-озеленяване/, кв.125 /УПИ-I-125-за озеленяване, УПИ-I-37, УПИ-II-36/, кв. 87 /УПИ-XIX-35,36, УПИ-XXI-32, УПИ-XXII-29, УПИ-XXIII-28, XXIV-27, УПИ-XXV-25, УПИ-XXVI-24, XXVII-22, XXVIII-450/, кв. 80 /УПИ-XIV-15, УПИ-XV-15, УПИ-XX-16, УПИ-XVIII-16, XXVII-1550, УПИ-XXV-озеленяване, УПИ-VIII-12, УПИ-XVI-15/ кв. 94 /УПИ-XVII-516, УПИ-I-общ., УПИ-II-169, УПИ-III-169, IV-170, УПИ-VII-192, УПИ-VI-1525, УПИ-VIII-192, УПИ-IX-507, УПИ-X-506, УПИ-XI-215, УПИ-XII-215/ кв. 194 /УПИ-XXXVI-озеленяване, УПИ-X-236, УПИ-XI-236, УПИ-XII-236, XIII-237, УПИ-XIV-238, УПИ-XV-239, УПИ-XVI-240, УПИ-XVII-353, УПИ-XVIII-353, УПИ-XXI-359, УПИ-XXII-363, УПИ-XXIII-364, УПИ-XXIV-365, УПИ-XXV-366/ кв. Малко Белово по плана на град Белово, община Белово.

Изтегли

Решение № 391-29.05.2017

Промяна в поименния списък за придобиване на дълготрайни активи, строителство и ремонт във връзка с трансформиране на целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране разходите за неотложни текущи ремонти на общински пътища и улична мрежа.

Изтегли

Решение № 390-29.05.2017

План за действие по изпълнението на общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Белово за 2018 година.

Изтегли

Решение № 389-29.05.2017

Предложение от Кмета на община Белово за ЧИ на ПУП-ПРЗ за обединението общински УПИ-VII-684, УПИ-VIII-684, УПИ-IX-684, УПИ-X-684 и промяна на регулационната линия с УПИ ХХIV "за детски комбинат" по имотната граница на ПИ с № 684 "за детска градина" кв.3 по плана на село Сестримо, община Белово.

Изтегли

Решение № 388-29.05.2017

Изменение Програмата за 2017 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 387-29.05.2017

Промяна в характера на собствеността и предназначението на общински имоти.

Изтегли

Решение № 386-22.05.2017

Допълнение на Решение № 367 от 31.03.2017 г.на Общински съвет – Белово, прието с Протокол № 24 от заседание, проведено на 31.03.2017 г.

Изтегли

Решение № 385-28.04.2017

Сключване на договор за сметосъбиране и сметопочистване с "Общински имоти Белово" ЕООД, с ЕИК 202370153

Изтегли

Решение № 384-28.04.2017

Приемане на общински културен календар за 2017 година

Изтегли

Решение № 383-28.04.2017

Приемане на отчет на общинската програма за закрила на детето за 2016 година и приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2017 година

Изтегли

Решение № 382-28.04.2017

Инвестиционно предложение за публично- частно партньорство

Изтегли

Решение № 381-28.04.2017

Даване на съгласие за кандидатстване на община Белово пред фонд "Социална закрила" с проект за довършване на Център за настаняване от семеен тип за лица с физически увреждания в с. Дъбравите.

Изтегли

Решение № 380-28.04.2017

Отмяна на Решение № 329 по протокол № 22 от 27.01.2017 година на Общински съвет Белово относно ЧИ ПУП- ПРЗ на УПИ VI "за озеленяване, търговия, услуги и пазар" и УПИ II- "за пешеходна зона върху покрито речно корито" по имотната граница на ПИ 502.972 / река Яденица/, кв.61А, гр. Белово

Изтегли

Решение № 379-18.04.2017

Подготовка на придружаващи документи във връзка с искане за авансово плащане по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. с регистрационен номер BG05M9OP001-2.005-0117-C01/18.04.2017 год. по процедура BG05M9OP001-2.005.

Изтегли

Решение № 378-18.04.2017

Заявление с предложение вх. № УТ – 475/13.04.2017 г. от "ЛА ФАТТОРИЯ“ ЕООД за ЧИ ПУП-ПРЗ за обединението на УПИ- I-"производствени и складови дейности“ /общински ПИ с идентификатор № 03592.503.1692/ и УПИ-III -"производствени и складови дейности“ /общински ПИ с идентификатор № 03592.503.1691/ в новообразуван УПИ- I-1691, 1692 "производствени и складови дейности“ Кв.121, Кв."Малко Белово“ по плана на гр. Белово, Община Белово.

Изтегли

Решение № 377-18.04.2017

Заявление с предложение вх. № УТ-476/13.04.2017г. от "ГАЛИНЕРО“ ЕООД за ЧИ ПУП-ПРЗ за обединението на УПИ- I-"производствени и складови дейности“ /общински ПИ с идентификатор № 03592.503.1684/, УПИ-II-"производствени и складови дейности“ /общински ПИ с идентификатор № 03592.503.1685/, УПИ-III-"производствени и складови дейности“ /общински ПИ с идентификатор № 03592.503.544/ и УПИ-VI -"производствени и складови дейности“ /общински ПИ с идентификатор № 03592.503.545/ в новообразуван УПИ- I-1684, 1685, 544, 545 "производствени и складови дейности" Кв. 74, Кв. "Малко Белово“ по плана на гр. Белово, Община Белово.

Изтегли

Решение № 376-18.04.2017

Заявление с предложение вх. № УТ – 474/13.04.2017 г. от "ЛУКА ИНДУСТРИ“ ЕООД за ЧИ ПУП-ПРЗ за обединението на УПИ- I- "производствени и складови дейности" /общински ПИ с идентификатор № 03592.503.1679/ и УПИ-II – "производствени и складови дейности“ /общински ПИ с идентификатор № 03592.503.1680/ в новообразуван УПИ-I-1679, 1680 "производствени и складови дейности“ Кв. 76, Кв. "Малко Белово" по плана на гр. Белово, Община Белово.

Изтегли

Решение № 375-07.04.2017

Завление с Вх. № АО-2341/01.11.2016 г. от Димитър Петров Йончев и Георги Петров Йончев, собственици са на УПИ VII-130 "за спирка на обществен транспорт и КОО", кв. 4 по плана на курорт "Чаира", община Белово молят да отпадне публичния характер на имота и да се смени предназначението в "жилищни нужди".

Изтегли

Решение № 374-07.04.2017

Завление с Вх. № АО-2457/16.11.2016 г. от Димитър Петров Йончев и Георги Петров Йончев, собственици са на УПИ V-130 "за КОО", кв. 4 по плана на курорт "Чаира", община Белово молят да отпадне публичния характер на имота и да се смени предназначението в "жилищни нужди".

Изтегли

Решение № 373-07.04.2017

Възражение с Вх. № УТ-1024/24.08.2016 г. от Владимир Владимиров Илиев, относно предвиждането в действащия план за отчуждаване на УПИ I-33, 35 "за озеленяване и атракции" и УПИ III-33, 35 "за изолационна зеленина", кв. 8а по плана на курорт "Чаира", община Белово.

Изтегли

Решение № 372-07.04.2017

Поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг.

Изтегли

Решение № 371-07.04.2017

Изменение и допълнение на решение № 97 от 30.06.2016 г. на Общински съвет – Белово.

Изтегли

Решение № 370-31.03.2017

Встъпване в дълг на "Общински имоти Белово" ЕООД с ЕИК 202370153 в договор за финансов лизинг вместо "В и К – Белово" ЕООД с ЕИК 112107477.

Изтегли

Решение № 369-31.03.2017

Постъпили молби и възражения през 2016 г., относно предвиждания в действащия план на курорт "Чаира", община Белово.

Изтегли

Решение № 368-31.03.2017

Закриване на банкова сметка на "Дом за медико-социални грижи" и разпределение на наличните средства.

Изтегли

Решение № 367-31.03.2017

Рефинансиране на задълженията на "В и К – Белово" ЕООД с ЕИК 112107477 по договор за заем със "СИ ФИНАНСИ ГРУП" ЕООД.

Изтегли

Решение № 366-31.03.2017

Разкриване на интегрирана социална услуга "Център за социална рехабилитация и интеграция за лица в неравностойно положение и техните семейства в община Белово" по проект BG05M9OP001-2.005 "Активно включване“ по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014-2020“.

Изтегли

Решение № 365-31.03.2017

Приемане актуализация на бюджет 2017 г. на Община Белово.

Изтегли

Решение № 364-31.03.2017

Кандидатстване по процедура № BG16M1OP002-2.002 "Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци" по приоритетна ос 2 на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз по ОПОС 2014-2020 г.

Изтегли

Решение № 363-31.03.2017

Приемане на отчет по Плана за енергийна ефективност за 2016 г., съгласно Закона за енергийната ефективност.

Изтегли

Решение № 362-31.03.2017

Определяне на имоти, частна общинска собственост, подлежащи на задължително застраховане.

Изтегли

Решение № 361-31.03.2017

Промяна в характера на собствеността на имот, общинска собственост.

Изтегли

Решение № 360-31.03.2017

Промяна в характера на собствеността на имот, общинска собственост.

Изтегли

Решение № 359-31.03.2017

Отчет на Програмата за 2016 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 358-31.03.2017

Изменение Програмата за 2017 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 357-31.03.2017

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ III-10, находящ се в кв. 9 по ПУП на с. Габровица.

Изтегли

Решение № 356-31.03.2017

1. Приемане на Уточнения план и Отчета за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средствата от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на Община Белово към 31.12.2016 г. и Разчета за финансиране на капиталовите разходи на община Белово от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г., съгласно Единната бюджетна класификация. 2. Приемане на Отчета за състоянието на общинския дълг на Община Белово към 31.12.2016 г.

Изтегли

Решение № 355-31.03.2017

Предложение от инж. Костадин Варев – Кмет на община Белово за одобряване на ПУП – ПРЗ на ПИ № 000093 в землище на с. Сестримо, като територия за рекреационни дейности "вилна зона" с ЕКАТТЕ 66319 Община Белово, Област Пазарджик.

Изтегли

Решение № 354-31.03.2017

Заявление Вх. № УТ – 190/22.02.2017 г. от "Марков – 88" ООД с. Габровица ЕИК 203734243 за изготвяне ПУП – ПРЗ на ПИ № 0222070 /стопански двор/ в землището на с. Габровица с ЕКАТТЕ 14163 Община Белово.

Изтегли

Решение № 353-31.03.2017

Продажба на имот, частна общинска собственост в кв. Малко Белово, община Белово

Изтегли

Решение № 352-31.03.2017

Избиране на нов заместник-председател на Общински съвет гр. Белово

Изтегли

Решение № 351-24.02.2017

Приемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Белово 2017 – 2021 година.

Изтегли

Решение № 350-24.02.2017

Заплащане на Община Белово на отчисления за обезвреждане на отпадъци на общинско депо за неопасни отпадъци от "Завод за хартия Белово" АД.

Изтегли

Решение № 349-24.02.2017

Закупуване на лек автомобил за нуждите на Общинска администрация – Белово.

Изтегли

Решение № 348-24.02.2017

Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от община Белово.

Изтегли

Решение № 347-24.02.2017

Финансиране за извършване на автобусния превоз на учениците от с. Варвара, с. Семчиново, с. Симеоновец, гр. Ветрен и населените места от община Белово, в т.ч. и кв. Малко Белово до СУ "Александър Иванов – Чапай" до края на учебната 2017 година.

Изтегли

Решение № 346-24.02.2017

Извършване на автобусния превоз на деца (5-6 години) от община Белово до ДГ "Щурче" гр. Белово от 01.01.2017 г. до края на учебната 2017 г.

Изтегли

Решение № 345-24.02.2017

Финансиране за извършване на автобусния превоз на учениците от гр. Белово, обучаващи се в ОУ "Отец Паисий" с. Сестримо от 01.01.2017 г. до края на учебната 2017 г.

Изтегли

Решение № 344-24.02.2017

Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал.1 от ЗОЗЗ, във връзка с чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ, във връзка с чл. 61 от Закона за горите за учредяване на сервитут през ГФ за подмяна на трасета на водопровод вътрешна водопроводна мрежа на кв. Малко Белово

Изтегли

Решение № 343-24.02.2017

Стопанисване по целесъобразност старата паважна настилка, находяща се в имот № 000045, с площ 12,444 дка, с начин на трайно ползване "местен път", вид собственост "общинска публична", в землището на с. Габровица, община Белово, актуван с АПОС № 6117 от 17.05.2016 г.

Изтегли

Решение № 342-24.02.2017

Заявление с предложение Вх. № УТ-92/30.01.2017 г. от Методи Спасов Методиев за ЧИ ПУП – ПРЗ за част от общински имот ПИ с идентификатор № 03592.503.546 /проектен ПИ с идентификатор № 03592.503.548/ УПИ-I-546 "производствени и складови дейности" и частен ПИ с идентификатор № 03592.503.547 кв. 116, кв. 116а и кв. 74, кв. "Малко Белово" по плана на гр. Белово, община Белово.

Изтегли

Решение № 341-24.02.2017

Отмяна на разпоредбите на чл. 64, ал. 3, чл. 65, ал. 2 и чл. 66, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за изхвърлянето, събирането /включително разделното/ транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни, биоразградими, опасни и масово разпространени отпадъци на територията на община Белово.

Изтегли

Решение № 340-24.02.2017

Произнасяне на Общински съвет – Белово в изпълнение на Решение от 05.05.2016 г. по гр.д. № 2180/2016 г. на Районен съд – Пазарджик.

Изтегли

Приложение към решение № 339-24.02.2017

Приложение към решение № 339-24.02.2017

Изтегли

Решение № 339-24.02.2017

Предоставяне на мери и пасища, общинска собственост на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни на основание чл. 37 и следващите от ЗСПЗЗ.

Изтегли

Решение № 338-24.02.2017

Кандидатстване на община Белово с проектно предложение "Развитие на социалното предприемачество за подобрен достъп до заетост на уязвими групи в община Белово" по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОP001-2.007 "РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО", Приоритетна ос IІ "НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ", Инвестиционен приоритет 4."Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарната икономика с цел улесняване на достъпа до заетост" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 – 2020 г.

Изтегли

Решение № 337-24.02.2017

Предсрочно прекратяване на пълномощията на заместник-председателя на Общински съвет гр. Белово – СТОЙКО СТОЙЧЕВ СТЕФАНОВ.

Изтегли

Решение № 336-24.02.2017

Определяне на поименен състав на Постоянната комисия по "Законност, обществен ред и сигурност, жалби и сигнали и петиции".

Изтегли

Решение № 335-27.01.2017

ЧИ ПУП – ПР на Кв. 38 и Кв. 37 по плана на с. Голямо Белово, като през ПИ 802.504.407 /общинска собственост/ и ПИ 802.504.484 /общинска частна собственост/ се проектира нова тупикова улица.

Изтегли

Решение № 334-27.01.2017

Изменение на Решение № 20/27.11.2015 г. за определяне размера на трудовите възнаграждения на кметовете на кметства в Oбщина Белово.

Изтегли

Решение № 333-27.01.2017

Изменение на Решение № 30/03.12.2015 г. за одобряване на обща численост на бюджетните дейности в Oбщина Белово.

Изтегли

Решение № 332-27.01.2017

Искане с Вх. № УТ-24/11.01.2017 г. от Чавдар Петров Василев – собственик на УПИ – I – 1310, Кв. 1, гр. Белово, община Белово с подписка за съгласие от 6 /шест/ собственици на съседни УПИ за ЧИ ПУП – ПР, като в югоизточната част на УПИ XXVII – "озеленяване" се промени статута в тупикова улица.

Изтегли

Решение № 331-27.01.2017

Отчет за изпълнението на Национална стратегия за младежта /2010-2020/ за 2016 г., План за изпълнение на Национална стратегия за младежта /2010-2020/ за 2017 г. и Анализ за състоянието на младежта в община Белово.

Изтегли

Решение № 330-27.01.2017

Изменение на Решение № 29/03.12.2015 г. на Общински съвет – Белово за одобряване на общата численост и структура на Общинската администрация в община Белово и кметствата.

Изтегли

Решение № 329-27.01.2017

ЧИ ПУП – ПРЗ на УПИ-VI "за озеленяване, търговия, услуги и пазар" и УПИ-II "за пешеходна зона върху покрито речно корито" по имотната граница на ПИ 502.9702 /река Яденица/, Кв. 61А, гр. Белово.

Изтегли

Програма 2017 г.

Програма за 2017 г. по изпълнение на стратегията за управлението и разпореждането с общинска собственост на община Белово през периода 2016 г. – 2019 г.

Изтегли

Приложение – 4

Имоти, върху които може да се изпълнява процедура по учредяване на възмездно право на строеж

Изтегли

Приложение – 3

Описание на обектите от първостепенно значение за развитието на община Белово през 2017 г.

Изтегли

Приложение – 2

Описание на имотите, които Община Белово предлага за продажба през 2017 г.

Изтегли

Приложение – 1

Описание на имотите, които Община Белово отдава под наем, разполагане на рекламно информационни елементи и предоставяне на терени за поставяне на преместваеми съоръжения през 2017 г.

Изтегли

Решение № 328-27.01.2017

Приемане на Програмата за 2017 година по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово през периода 2016 – 2019 година.

Изтегли

Решение № 327-27.01.2017

Определяне на директора ДГ "Щурче" – гр. Белово за второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.

Изтегли

Решение № 326-27.01.2017

Определяне на директорите на училища на територията на община Белово за второстепенни разпоредители с бюджетни кредити.

Изтегли

Решение № 325-27.01.2017

Отчет за дейността на МКБППМН – Белово за 2016 г. и приемане на план за работата на МКБППМН – Белово за 2017 г.

Изтегли

Решение № 324-27.01.2017

Приемане на план за финансово оздравяване на Община Белово.

Изтегли

Решение № 323-27.01.2017

Приемане на бюджета за 2017 година на Община Белово.

Изтегли

Решения 2016 г.

Решения на Общински съвет – Белово мандат 2015-2019 г.

Решение № Относно Файлове

Решение № 322-29.12.2016

Издаване на запис на заповед от Община Белово в полза на ДФ "Земеделие", обезпечаващо авансово плащане по договор № РД 50-189 от 29.11.2016 г. по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. на сключен между СНЦ "МИГ-Белово, Септември, Велинград", седалище и адрес на управление: гр. Белово, ул. "Орфей" № 2а, ЕИК по БУЛСТАТ 175869896, представляван от Цветан Георгиев Котев и Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., Управляващият орган на оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" за периода 2014-2020 г. и Управляващият орган на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" за периода 2014-2020 г.

Изтегли

Решение № 321-29.12.2016

Закриване на съществуваща банкова сметка на Еднолично дружество с ограничена отговорност "ДОМ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ-БЕЛОВО" в Банка ДСК – клон Белово.

Изтегли

Решение № 320-29.12.2016

Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за 1 км. пробег по съответната тарифа, валидни за територията на община Белово.

Изтегли

Решение № 319-29.12.2016

Кандидатстване на община Белово с проектно предложение "Развитие на социалното предприемачество за подобрен достъп до заетост на уязвими групи в община Белово" по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.006 "РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО", Приоритетна ос II "НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ", Инвестиционен приоритет 4 "Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарната икономика с цел улесняване на достъпа до заетост" на ОПРЧР 2014-2020 г.

Изтегли

Решение № 318-29.12.2016

Изменение и допълнение на Програмата за 2016 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 317-29.12.2016

Изменение и допълнение на Програмата за 2016 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 316-30.11.2016

Използване на отчисления по Закона за управление на отпадъците и реда на чл. 24 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина на изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъците.

Изтегли

Решение № 315-30.11.2016

Изменение и допълнение на Решение № 46 от 12.02.2016 г. на Общински съвет – Белово, прието с Протокол № 9 от заседание, проведено на 12.02.2016 г.

Изтегли

Решение № 314-30.11.2016

Предложение от инж. Костадин Варев – Кмет на община Белово за одобряване ЧИ ПУП – ПРЗ за Кв. 56, Кв. 74, Кв. 76, Кв. 78, Кв. 78а, Кв. 79, Кв. 109, Кв. 115, Кв. 116, Кв. 117, Кв. 118, Кв. 120, Кв. 121, Кв. 122 по плана на гр.Белово, Община Белово, Област Пазарджик.

Изтегли

Решение № 313-30.11.2016

Предоставяне на безвъзмездно управление и ползване на община Белово на минералната вода – изключителнo държавна собственост – от находище „Белово“, община Белово, област Пазарджик, включен в Приложение № 2 към чл. 14, т. 2 от Закона за водите.

Изтегли

Решение № 312-30.11.2016

Промяна на регулационен и застроителен план на град Белово.

Изтегли

Решение № 311-30.11.2016

Промяна на регулационен и застроителен план на град Белово.

Изтегли

Решение № 310-30.11.2016

Промяна на регулационен и застроителен план на град Белово.

Изтегли

Решение № 309-30.11.2016

Промяна на регулационен и застроителен план на град Белово.

Изтегли

Решение № 308-30.11.2016

Промяна на регулационен и застроителен план на град Белово.

Изтегли

Решение № 307-30.11.2016

Промяна на регулационен и застроителен план на град Белово.

Изтегли

Решение № 306-30.11.2016

Промяна на регулационен и застроителен план на град Белово.

Изтегли

Решение № 305-30.11.2016

Заповед № ПО-246 от 25.11.2016г. на ВрИД Областен Управител на област Пазарджик.

Изтегли

Решение № 304-30.11.2016

Заповед № ПО-247 от 25.11.2016г. на ВрИД Областен Управител на област Пазарджик.

Изтегли

Решение № 303-30.11.2016

Заповед № ПО-248 от 25.11.2016г. на ВрИД Областен Управител на област Пазарджик.

Изтегли

Решение № 302-30.11.2016

Заповед № ПО-249 от 25.11.2016г. на ВрИД Областен Управител на област Пазарджик.

Изтегли

Решение № 301-30.11.2016

Заповед № ПО-250 от 25.11.2016 г. на ВрИД Областен Управител на област Пазарджик.

Изтегли

Решение № 300-30.11.2016

Заповед № ПО-244 от 25.11.2016 г. на ВрИД Областен Управител на област Пазарджик.

Изтегли

Решение № 299-30.11.2016

Заповед № ПО-245 от 25.11.2016 г. на ВрИД Областен Управител на област Пазарджик.

Изтегли

Решение № 298-30.11.2016

Изменение на Решение № 277, прието на заседание на Общински съвет – Белово, проведено на 15.11.2016 г., с протокол № 19.

Изтегли

Решение № 297-30.11.2016

Изменение на Решение № 276, прието на заседание на Общински съвет – Белово, проведено на 15.11.2016 г., с протокол № 19.

Изтегли

Решение № 296-30.11.2016

Изменение на Решение № 275, прието на заседание на Общински съвет – Белово, проведено на 15.11.2016 г., с протокол № 19.

Изтегли

Решение № 295-30.11.2016

Изменение на Решение № 272, прието на заседание на Общински съвет – Белово, проведено на 15.11.2016 г., с протокол № 19.

Изтегли

Решение № 294-30.11.2016

Изменение на Решение № 271, прието на заседание на Общински съвет – Белово, проведено на 15.11.2016 г., с протокол № 19.

Изтегли

Решение № 293-30.11.2016

Изменение на Решение № 270, прието на заседание на Общински съвет – Белово, проведено на 15.11.2016 г., с протокол № 19.

Изтегли

Решение № 292-30.11.2016

Изменение на Решение № 273, прието на заседание на Общински съвет – Белово, проведено на 15.11.2016 г., с протокол № 19.

Изтегли

Решение № 291-30.11.2016

Изменение на Решение № 274, прието на заседание на Общински съвет – Белово, проведено на 15.11.2016 г., с протокол № 19.

Изтегли

Решение № 290-30.11.2016

Изменение на Решение № 266, прието на заседание на Общински съвет – Белово, проведено на 15.11.2016 г., с протокол № 19.

Изтегли

Решение № 289-30.11.2016

Изменение на Решение № 268, прието на заседание на Общински съвет – Белово, проведено на 15.11.2016 г., с протокол № 19.

Изтегли

Решение № 288-30.11.2016

Изменение на Решение № 269, прието на заседание на Общински съвет – Белово, проведено на 15.11.2016 г., с протокол № 19.

Изтегли

Решение № 287-30.11.2016

Изменение на Решение № 267, прието на заседание на Общински съвет – Белово, проведено на 15.11.2016 г., с протокол № 19.

Изтегли

Решение № 286-30.11.2016

Изменение на Решение № 265, прието на заседание на Общински съвет – Белово, проведено на 15.11.2016 г., с протокол № 19.

Изтегли

Решение № 285-30.11.2016

Изменение на Решение № 263, прието на заседание на Общински съвет – Белово, проведено на 15.11.2016 г., с протокол № 19.

Изтегли

Решение № 284-30.11.2016

Изменение на Решение № 262, прието на заседание на Общински съвет – Белово, проведено на 15.11.2016 г., с протокол № 19.

Изтегли

Решение № 283-30.11.2016

Изменение на Решение № 264, прието на заседание на Общински съвет – Белово, проведено на 15.11.2016 г., с протокол № 19.

Изтегли

Решение № 282-30.11.2016

Изменение на Решение № 261, прието на заседание на Общински съвет – Белово, проведено на 15.11.2016 г., с протокол № 19.

Изтегли

Решение № 281-30.11.2016

Инвестиционно предложение за публично-частно партньорство.

Изтегли

Решение № 280-30.11.2016

Промяна на регулационен и застроителен план на град Белово.

Изтегли

Решение № 279-30.11.2016

Заявление с Вх. № УТ – 1428/14.11.2016 г. от Сашка Василева Кръстева от с. Сестримо.

Изтегли

Решение № 278-15.11.2016

Предложение от инж. Костадин Варев- Кмет на Община Белово за одобряване ЧИ ПУП – ПРЗ за Кв.75, Кв.116а, Кв.74, Кв.76, Кв.78, Кв.122, Кв.117 по плана на гр.Белово, Община Белово, Област Пазарджик.

Изтегли

Решение № 277-15.11.2016

Промяна на регулационен и застроителен план на град Белово.

Изтегли

Решение № 276-15.11.2016

Промяна на регулационен и застроителен план на град Белово.

Изтегли

Решение № 275-15.11.2016

Промяна на регулационен и застроителен план на град Белово.

Изтегли

Решение № 274-15.11.2016

Промяна на регулационен и застроителен план на град Белово.

Изтегли

Решение № 273-15.11.2016

Промяна на регулационен и застроителен план на град Белово.

Изтегли

Решение № 272-15.11.2016

Промяна на регулационен и застроителен план на град Белово.

Изтегли

Решение № 271-15.11.2016

Промяна на регулационен и застроителен план на град Белово.

Изтегли

Решение № 270-15.11.2016

Промяна на регулационен и застроителен план на град Белово.

Изтегли

Решение № 269-15.11.2016

Промяна на регулационен и застроителен план на град Белово.

Изтегли

Решение № 268-15.11.2016

Промяна на регулационен и застроителен план на град Белово.

Изтегли

Решение № 267-15.11.2016

Промяна на регулационен и застроителен план на град Белово.

Изтегли

Решение № 266-15.11.2016

Промяна на регулационен и застроителен план на град Белово.

Изтегли

Решение № 265-15.11.2016

Промяна на регулационен и застроителен план на град Белово.

Изтегли

Решение № 264-15.11.2016

Промяна на регулационен и застроителен план на град Белово.

Изтегли

Решение № 263-15.11.2016

Промяна на регулационен и застроителен план на град Белово.

Изтегли

Решение № 262-15.11.2016

Промяна на регулационен и застроителен план на град Белово.

Изтегли

Решение № 261-15.11.2016

Промяна на регулационен и застроителен план на град Белово.

Изтегли

Решение № 260-15.11.2016

Изменение и допълнение на Програмата за 2016 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 259-15.11.2016

Безвъзмездно предоставяне на право на управление върху част от недвижим имот публична общинска собственост, находящ се в ПИ с идентификатор 03592.502.1207.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Белово, с административен адрес гр. Белово, ул. "Освобождение" № 115 и право на строеж в ПИ с идентификатор 03592.502.1207 по КККР на град Белово в полза на Министерство на здравеопазването, за нуждите и дейността на ЦСМП гр. Пазарджик, филиал на СМП град Белово.

Изтегли

Решение № 258-28.10.2016

Приемане на допълнение на Общински план за развитие 2014 – 2020 година.

Изтегли

Решение № 257-28.10.2016

Приемане на Наредба за публично-частното партньорство.

Изтегли

Решение № 256-28.10.2016

Отчет по изпълнение на решенията на Общински съвет – Белово за първото шестмесечие на 2016 г.

Изтегли

Решение № 255-28.10.2016

Определяне представител на Община Белово в МБАЛ Пазарджик.

Изтегли

Решение № 254-28.10.2016

Заявление с Вх. № УТ-1288/17.10.2016 г. от Иван Димитров Адов – Кмет на село Мененкьово, община Белово, за допускане изработването на ПУП-ПРЗ с оглед доказване на необходимата прилежаща площ към построената в имота сграда – параклис и беседка и съгласие за делба на имот в землището на село Мененкьово, община Белово, област Пазарджик.

Изтегли

Решение № 253-28.10.2016

Подаване на проектно предложение с наименование „"Разкриване на център за социална рехабилитация и интеграция на лица в неравностойно положение и техните семейства в община Белово" по процедура за безвъзмездно финансиране BG05M9OP001-2.005 "Активно включване" по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014-2020".

Изтегли

Решение № 252-28.10.2016

Изменение на Решение № 164 от 28.07.2016 г. на Общински съвет – Белово.

Изтегли

Решение № 251-28.10.2016

Изменение на Решение № 172 от 21.09.2016 г. на Общински съвет – Белово.

Изтегли

Решение № 250-28.10.2016

Изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Белово и определяне размера на данъка върху таксиметров превоз на пътници на територията на община Белово.

Изтегли

Решение № 249-28.10.2016

Приемане на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Детски комплекс – Белово.

Изтегли

Решение № 248-26.09.2016

Даване на съгласие на "Академия за образователни иновации" с ЕИК 175381491 като ЮЛНЦ за съответствие на проект с приоритетите на общинския план за развитие на Община Белово.

Изтегли

Решение № 247-26.09.2016

Изменение и допълнение на Програмата за 2016 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 246-26.09.2016

Изменение и допълнение на Програмата за 2016 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 245-26.09.2016

Изменение и допълнение на Програмата за 2016 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 244-26.09.2016

Изменение и допълнение на Програмата за 2016 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 243-26.09.2016

Изменение и допълнение на Програмата за 2016 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 242-26.09.2016

Изменение и допълнение на Програмата за 2016 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 241-26.09.2016

Изменение и допълнение на Програмата за 2016 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 240-26.09.2016

Изменение и допълнение на Програмата за 2016 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 239-26.09.2016

Изменение и допълнение на Програмата за 2016 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 238-26.09.2016

Изменение и допълнение на Програмата за 2016 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 237-26.09.2016

Изменение и допълнение на Програмата за 2016 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 236-26.09.2016

Изменение и допълнение на Програмата за 2016 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 235-26.09.2016

Изменение и допълнение на Програмата за 2016 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 234-26.09.2016

Изменение и допълнение на Програмата за 2016 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 233-26.09.2016

Изменение и допълнение на Програмата за 2016 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 232-26.09.2016

Изменение и допълнение на Програмата за 2016 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 231-26.09.2016

Изменение и допълнение на Програмата за 2016 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 230-26.09.2016

Изменение и допълнение на Програмата за 2016 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 229-26.09.2016

Изменение и допълнение на Програмата за 2016 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 228-26.09.2016

Изменение и допълнение на Програмата за 2016 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 227-26.09.2016

Изменение и допълнение на Програмата за 2016 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 226-26.09.2016

Изменение и допълнение на Програмата за 2016 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 225-26.09.2016

Изменение и допълнение на Програмата за 2016 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 224-26.09.2016

Изменение и допълнение на Програмата за 2016 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 223-26.09.2016

Изменение и допълнение на Програмата за 2016 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 222-26.09.2016

Изменение и допълнение на Програмата за 2016 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 221-26.09.2016

Изменение и допълнение на Програмата за 2016 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 220-26.09.2016

Изменение и допълнение на Програмата за 2016 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 219-26.09.2016

Изменение и допълнение на Програмата за 2016 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 218-26.09.2016

Изменение и допълнение на Програмата за 2016 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 217-26.09.2016

Изменение и допълнение на Програмата за 2016 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 216-26.09.2016

Изменение и допълнение на Програмата за 2016 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 215-26.09.2016

Изменение и допълнение на Програмата за 2016 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 214-26.09.2016

Промяна в характера на собствеността на общински имот.

Изтегли

Решение № 213-26.09.2016

Промяна в характера на собствеността на общински имот.

Изтегли

Решение № 212-26.09.2016

Промяна в характера на собствеността на общински имот.

Изтегли

Решение № 211-26.09.2016

Промяна в характера на собствеността на общински имот.

Изтегли

Решение № 210-26.09.2016

Промяна в характера на собствеността на общински имот.

Изтегли

Решение № 209-26.09.2016

Промяна в характера на собствеността на общински имот.

Изтегли

Решение № 208-26.09.2016

Промяна в характера на собствеността на общински имот.

Изтегли

Решение № 207-26.09.2016

Промяна в характера на собствеността на общински имот.

Изтегли

Решение № 206-26.09.2016

Промяна в характера на собствеността на общински имот.

Изтегли

Решение № 205-26.09.2016

Промяна в характера на собствеността на общински имот.

Изтегли

Решение № 204-26.09.2016

Промяна в характера на собствеността на общински имот.

Изтегли

Решение № 203-26.09.2016

Промяна в характера на собствеността на общински имот.

Изтегли

Решение № 202-26.09.2016

Промяна на регулационен застроителен план на град Белово.

Изтегли

Решение № 201-26.09.2016

Промяна на регулационен застроителен план на град Белово.

Изтегли

Решение № 200-26.09.2016

Промяна на регулационен застроителен план на град Белово.

Изтегли

Решение № 199-26.09.2016

Промяна на регулационен застроителен план на град Белово.

Изтегли

Решение № 198-26.09.2016

Промяна на регулационен застроителен план на град Белово.

Изтегли

Решение № 197-26.09.2016

Промяна на регулационен застроителен план на град Белово.

Изтегли

Решение № 196-26.09.2016

Промяна на регулационен застроителен план на град Белово.

Изтегли

Решение № 195-26.09.2016

Промяна на регулационен застроителен план на град Белово.

Изтегли

Решение № 194-26.09.2016

Изменение и допълнение на решение № 97 от 30.06.2016 г. на Общински съвет – Белово, прието с Протокол № 13 от заседание, проведено на 30.06.2016 г.

Изтегли

Решение № 193-26.09.2016

Кандидатстване на НЧ "Св.Св. Кирил и Методий – 1910 г." село Мененкьово с проект "Възстановяване след пожар и основен ремонт на читалищната сграда на НЧ "Св.Св. Кирил и Методий – 1910 г.", по мярка 7. "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от ПРСР 2014-2020 г., подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктури".

Изтегли

Решение № 192-26.09.2016

Учредяване на безвъзмездно право на ползване в полза на НЧ "Благой Захариев – 1932 г." град Белово, квартал Малко Белово, ул. "Йордан Говедаров“ № 32.

Изтегли

Решение № 191-26.09.2016

Учредяване на безвъзмездно право на ползване в полза на НЧ "Христо Ботев – 1931 г." село Габровица.

Изтегли

Решение № 190-26.09.2016

Учредяване на безвъзмездно право на ползване в полза на НЧ "Александър Пипонков – Чапай – 1938 г." село Дъбравите.

Изтегли

Решение № 189-26.09.2016

Учредяване на безвъзмездно право на ползване в полза на НЧ "Просвета-1928 г." село Момина клисура.

Изтегли

Решение № 188-26.09.2016

Учредяване на безвъзмездно право на ползване в полза на НЧ "Искра-1881 г." село Сестримо.

Изтегли

Решение № 187-26.09.2016

Финансиране за извършване на автобусния превоз на учениците от с. Варвара, с. Семчиново, с. Симеоновец, гр. Ветрен и населените места от община Белово, в т.ч. и кв. Малко Белово до СУ "Александър Иванов – Чапай" до края на бюджетната 2016 г.

Изтегли

Решение № 186-26.09.2016

Извършване на автобусния превоз на деца (5-6 години) от община Белово до ДГ "Щурче" гр. Белово до края на бюджетната 2016 г.

Изтегли

Решение № 185-26.09.2016

Финансиране за извършване на автобусния превоз на учениците гр. Белово, обучаващи се в ОУ "Отец Паисий" с. Сестримо до края на бюджетната 2016 г.

Изтегли

Решение № 184-21.09.2016

Ново обсъждане на Решение № 169 от 16.08.2016 г., прието с Протокол № 15 на ОбС – Белово.

Изтегли

Решение № 183-21.09.2016

Определяне предмета на дейност на ЦПЛР – ДК БЕЛОВО.

Изтегли

Решение № 182-21.09.2016

Докладна записка от Председателя на НЧ "Св. Св. Кирил и Методий – 1910 г." село Мененкьово с Вх. № ОбС – 382/14.09.2016 г., относно кандидатстване за финансиране с проект "Ремонт и обновяване на НЧ "Св. Св. Кирил и Методий – 1910 г." село Мененкьово, община Белово, област Пазарджик по мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони", Подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020.

Изтегли

Решение № 181-21.09.2016

Докладна записка от Председателя на НЧ "Просвета – 1928 г." село Момина клисура с Вх. № ОбС – 381/14.09.2016 г., относно кандидатстване за финансиране с проект "Ремонт и обновяване на НЧ "Просвета – 1928 г." село Момина клисура, община Белово, област Пазарджик по мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони", Подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Изтегли

Решение № 180-21.09.2016

Докладна записка от Председателя на НЧ "Христо Ботев – 1931 г." село Габровица с Вх. № ОбС – 380/13.09.2016 г., относно кандидатстване за финансиране с проект "Ремонт и обновяване на НЧ "Христо Ботев – 1931 г." село Габровица, община Белово, област Пазарджик по мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони", Подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Изтегли

Решение № 179-21.09.2016

Докладна записка от Председателя на НЧ "Ал. Пипонков – 1938 г." село Дъбравите с Вх. № ОбС – 379/13.09.2016 г., относно кандидатстване за финансиране с проект "Ремонт и обновяване на НЧ "Ал. Пипонков – 1938 г." село Дъбравите, община Белово, област Пазарджик по мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони", Подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Изтегли

Решение № 178-21.09.2016

Докладна записка от Председателя на НЧ "Благой Захариев – 1932 г." гр. Белово с Вх. № ОбС – 378/13.09.2016 г., относно кандидатстване за финансиране с проект "Ремонт и обновяване на НЧ "Благой Захариев-1932 г.", гр. Белово, кв. Малко Белово, община Белово, област Пазарджик по мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони", Подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Изтегли

Решение № 177-21.09.2016

Докладна записка от Председателя на НЧ "Искра – 1881 г." село Сестримо с Вх. № ОбС – 377/12.09.2016 г., относно кандидатстване за финансиране с проект "Ремонт и обновяване на НЧ "Искра-1881г.", село Сестримо, община Белово, област Пазарджик по мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони", Подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Изтегли

Решение № 176-21.09.2016

Изменение на Програмата за 2016 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 175-21.09.2016

Информация за текущото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства за първото полугодие на 2016 г.

Изтегли

Решение № 174-21.09.2016

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на "Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Белово" /Приета с Решение № 535, протокол № 52/2013 год./

Изтегли

Решение № 173-21.09.2016

Приемане на Наредба за записване, отписване и преместване в общинските детски градини на територията на община Белово.

Изтегли

Решение № 172-21.09.2016

Формиране на самостоятелни и слети паралелки в училищата на територията на община Белово за учебната 2016/2017 г.

Изтегли

Решение № 171-21.09.2016

Искане с Вх. № УТ-795/07.07.2016 г. от Телекабел гр. Пазарджик за допускане изработването на ПУП-ПП /парцеларен план/ за трасе за оптична кабелна линия преминаваща през землищата на гр. Белово, с. Момина клисура и с. Сестримо, община Белово, област Пазарджик.

Изтегли

Решение № 170-16.08.2016

Подкрепяне на Декларация за прекратяване на концесионната процедура за добив на волфрамосъдържащи руди от находище "Грънчарица – Център", поради противоречие със законодателството за управлението на водите и за опазването на околната среда, приета от ОбС – Велинград.

Изтегли

Решение № 169-16.08.2016

Преобразуване на Музейна сбирка " Атанас Хрисчев " гр. Белово и създаване на Исторически музей, гр. Белово.

Изтегли

Решение № 168-16.08.2016

Участие на Община Белово и кандидатстване за финансиране при спазване на условията и редът за прилагане на подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. ( ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), съгласно Наредба № 12 от 25.06.2016 г.

Изтегли

Решение № 167-16.08.2016

Участие на Община Белово и кандидатстване за финансиране при спазване на условията и редът за прилагане на подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. ( ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), съгласно Наредба № 12 от 25.06.2016 г.

Изтегли

Решение № 166-16.08.2016

Участие на Община Белово и кандидатстване за финансиране при спазване на условията и редът за прилагане на подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. ( ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), съгласно Наредба № 12 от 25.06.2016 г.

Изтегли

Решение № 165-16.08.2016

Искане с вх. № УТ- 740 / 22.06.2016 г. от ЕВН КЕЦ Белово за учредяване безвъзмездно право на прокарване на КЛНН по тротоара пред УПИ V- 1011 до УПИ IX- озеленяване, кв. 63, гр. Белово, община Белово.

Изтегли

Решение № 164-28.07.2016

Формиране на самостоятелни и слети паралелки в СОУ "Александър Иванов – Чапай" гр. Белово за учебната 2016/2017 година.

Изтегли

Решение № 163-28.07.2016

Кандидатстване за финансиране пред Проект "Красива България", Министерство на труда и социалната политика (МТСП) за намаляване на безработицата и стимулиране на заетостта в страната.

Изтегли

Решение № 162-28.07.2016

Определяне на представител в ОСНРБ.

Изтегли

Решение № 161-28.07.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ II-6, находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 10a по ПУП на курорт "Чаира".

Изтегли

Решение № 160-28.07.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ XI-16 "За уелнес и спа комплекс", находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 11 по ПУП на курорт "Чаира".

Изтегли

Решение № 159-28.07.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ XIII-16 "За КОО", находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 11 по ПУП на курорт "Чаира".

Изтегли

Решение № 158-28.07.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ I-19, находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 12 по ПУП на курорт "Чаира".

Изтегли

Решение № 157-28.07.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ XIII-19 "За КОО", находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 12 по ПУП на курорт "Чаира".

Изтегли

Решение № 156-28.07.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ III-19, находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 14 по ПУП на курорт "Чаира".

Изтегли

Решение № 155-28.07.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ VII-19, находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 14 по ПУП на курорт "Чаира".

Изтегли

Решение № 154-28.07.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ XII-19, находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 14 по ПУП на курорт "Чаира".

Изтегли

Решение № 153-28.07.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ II-14, находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 10 по ПУП на курорт "Чаира".

Изтегли

Решение № 152-28.07.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ II-8, находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 15a по ПУП на курорт "Чаира".

Изтегли

Решение № 151-28.07.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ VII-8, находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 15a по ПУП на курорт "Чаира".

Изтегли

Решение № 150-28.07.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ II-7 "За детски оздравителен център", находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 15б по ПУП на курорт "Чаира".

Изтегли

Решение № 149-28.07.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ IV-7, находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 15б по ПУП на курорт "Чаира".

Изтегли

Решение № 148-28.07.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ V-7, находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 15б по ПУП на курорт "Чаира".

Изтегли

Решение № 147-28.07.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ X-7 "За КОО", находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 15б по ПУП на курорт "Чаира".

Изтегли

Решение № 146-28.07.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ XII-112 "За посетителски център", находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 15б по ПУП на курорт "Чаира".

Изтегли

Решение № 145-28.07.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ XIV-10, находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 15б по ПУП на курорт "Чаира".

Изтегли

Решение № 144-28.07.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ II-16, находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 16 по ПУП на курорт "Чаира".

Изтегли

Решение № 143-28.07.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ V-6, находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 17 по ПУП на курорт "Чаира".

Изтегли

Решение № 142-28.07.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ VI-6, находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 17 по ПУП на курорт "Чаира".

Изтегли

Решение № 141-28.07.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ VIII-6, находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 17 по ПУП на курорт "Чаира".

Изтегли

Решение № 140-28.07.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ X-14, находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 10 по ПУП на курорт "Чаира".

Изтегли

Решение № 139-28.07.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ IX-14, находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 10 по ПУП на курорт "Чаира".

Изтегли

Решение № 138-28.07.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ VIII-14, находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 10 по ПУП на курорт "Чаира".

Изтегли

Решение № 137-28.07.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ VII-14, находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 10 по ПУП на курорт "Чаира".

Изтегли

Решение № 136-28.07.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ VI-14, находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 10 по ПУП на курорт "Чаира".

Изтегли

Решение № 135-28.07.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ V-14, находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 10 по ПУП на курорт "Чаира".

Изтегли

Решение № 134-28.07.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ IV-14, находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 10 по ПУП на курорт "Чаира".

Изтегли

Решение № 133-28.07.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ III-14, находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 10 по ПУП на курорт "Чаира".

Изтегли

Решение № 132-28.07.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ XIV-34, находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 9 по ПУП на курорт "Чаира".

Изтегли

Решение № 131-28.07.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ XIII-34, находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 9 по ПУП на курорт "Чаира".

Изтегли

Решение № 130-28.07.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ XII-34, находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 9 по ПУП на курорт "Чаира".

Изтегли

Решение № 129-28.07.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ IX-34 "За КОО", находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 9 по ПУП на курорт "Чаира".

Изтегли

Решение № 128-28.07.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ VIII-34, находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 9 по ПУП на курорт "Чаира".

Изтегли

Решение № 127-28.07.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ VI-34, находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 9 по ПУП на курорт "Чаира".

Изтегли

Решение № 126-28.07.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ V-16.34, находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 9 по ПУП на курорт "Чаира".

Изтегли

Решение № 125-28.07.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ XVII-38, находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 6 по ПУП на курорт "Чаира".

Изтегли

Решение № 124-28.07.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ III-33, находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 8Б по ПУП на курорт "Чаира".

Изтегли

Решение № 123-28.07.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ I-33, находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 8Б по ПУП на курорт "Чаира".

Изтегли

Решение № 122-28.07.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ IV-33, находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 8Б по ПУП на курорт "Чаира".

Изтегли

Решение № 121-28.07.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ I-33, находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 8Б по ПУП на курорт "Чаира".

Изтегли

Решение № 120-28.07.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ ХXV-3, находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 20 по ПУП на курорт "Чаира".

Изтегли

Решение № 119-28.07.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ ХXІ-3, находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 20 по ПУП на курорт "Чаира".

Изтегли

Решение № 118-28.07.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ ХІІІ-24, находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 2 по ПУП на курорт "Чаира".

Изтегли

Решение № 117-28.07.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ ХІІІ-3, находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 20 по ПУП на курорт "Чаира".

Изтегли

Решение № 116-28.07.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ ІХ-33, находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 8A по ПУП на курорт "Чаира".

Изтегли

Решение № 115-28.07.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ I-6 "За КОО и ТП", находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 18 по ПУП на курорт "Чаира".

Изтегли

Решение № 114-28.07.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ X-6, находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 18 по ПУП на курорт "Чаира".

Изтегли

Решение № 113-28.07.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ XII-6, находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 18 по ПУП на курорт "Чаира".

Изтегли

Решение № 112-28.07.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ XIII-6, находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 18 по ПУП на курорт "Чаира".

Изтегли

Решение № 111-28.07.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ XV-6, находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 18 по ПУП на курорт "Чаира".

Изтегли

Решение № 110-28.07.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ XVI-6, находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 18 по ПУП на курорт "Чаира".

Изтегли

Решение № 109-28.07.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ XVII-6, находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 18 по ПУП на курорт "Чаира".

Изтегли

Решение № 108-28.07.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ XVIII-6, находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 18 по ПУП на курорт "Чаира".

Изтегли

Решение № 107-28.07.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ XIX-6, находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 18 по ПУП на курорт "Чаира".

Изтегли

Решение № 106-28.07.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ VI-6, находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 18 по ПУП на курорт "Чаира".

Изтегли

Решение № 105-28.07.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ XXIX-3, находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 20 по ПУП на курорт "Чаира".

Изтегли

Решение № 104-28.07.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ III-3, находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 20 по ПУП на курорт "Чаира".

Изтегли

Решение № 103-28.07.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ IX-3, находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 20 по ПУП на курорт "Чаира".

Изтегли

Решение № 102-28.07.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ X-3, находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 20 по ПУП на курорт "Чаира".

Изтегли

Решение № 101-28.07.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ XII-3, находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 20 по ПУП на курорт "Чаира".

Изтегли

Решение № 100-28.07.2016

Отчет на Програмата за 2015 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 99-28.07.2016

Приемане Отчета за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средствата от Европейския съюз на Община Белово за 2015 година и отчета на дълга на Община Белово към 31.12.2015 година.

Изтегли

Решение № 98-30.06.2016

Поемане на дългосрочен общински дълг в полза на местната общност с цел за финансиране на плащанията на инвестиционни обекти, реализирани на територията на община Белово, направено по реда на Закона за общинския дълг и във връзка с предложение от Кмета на община Белово относно поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг.

Изтегли

Решение № 97-30.06.2016

Изменение и допълнение на решение № 46 от 12.02.2016 г. на Общински съвет – Белово, прието с Протокол № 9 от заседание, проведено на 12.02.2016 г.

Изтегли

Решение № 96-30.06.2016

Създаване на комисия по чл. 170 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража към Общински съвет – гр. Белово.

Изтегли

Решение № 95-30.06.2016

Инвестиционно предложение за публично-частно партньорство

Изтегли

Решение № 94-30.06.2016

Финансиране на "В и К – Белово" ЕООД с ЕИК: 112107477

Изтегли

Решение № 93-30.06.2016

Продажба на лек автомобил ВАЗ 21214, рег. № PA 0938 AT, цвят бял.

Изтегли

Решение № 92-30.06.2016

Необходимостта от рекултивация на ПИ № 000087 с площ 10,7 дка с начин на трайно ползване "Др. селскостопанска територия", местност "Вучата могила", землище село Дъбравите.

Изтегли

Решение № 91-30.06.2016

Инвестиционни планове на Община Белово за изграждане на инсталация за предварително третиране на отпадъците /сепарираща инсталация/ и на инсталация за компостиране на битови отпадъци за обслужване на територията на община Белово, област Пазарджик.

Изтегли

Решение № 90-30.06.2016

Заявление с Вх. № УТ – 714/14.06.2016 г. от Георги Методиев Лазаров – съсобственик на УПИ-V-104 по плана на к. "Чаира", община Белово за ЧИ на ПУП-ПРЗ, така че да се промени регулационната граница между УПИ-V-104 и УПИ-IV-23, кв. 1 по плана на к. "Чаира", община Белово.

Изтегли

Решение № 89-30.06.2016

Откриване на процедура за финансово оздравяване на община Белово.

Изтегли

Решение № 88-30.06.2016

План за действие по изпълнението на общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Белово 2017 г.

Изтегли

Решение № 87-30.06.2016

Искане с Вх. № УТ – 649/01.06.2016 г. от ЕТ "Агенция нов свят – Благородна Николова" и от Благородна Николова Дошева – Здравкова от с. Голямо Белово, община Белово за ЧИ ПУП-ПРЗ на УПИ-I "За читалище" и УПИ XXIV "За магазин", кв. 20, като се промени страничната регулационна линия, така че сграда с идентификатор 15802.504.244.4 находяща се в УПИ-I "За читалище" кв. 20 след промяната да попада в УПИ XXIV "За магазин", кв. 20 с. Голямо Белово, община Белово.

Изтегли

Решение № 86-30.06.2016

Изменение Програмата за 2016 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 85-30.06.2016

Изменение на Програмата за 2016 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 84-30.06.2016

Заявление с Вх. № AO-475/08.03.2016 г. от Васил Иванов Атанасов за закупуване на около 100 м2 от ПИ с идентификатор № 03592.502.9614 / УПИ-IX-"Озеленяване", кв. 63 по плана на гр. Белово и възможността за частично изменение на ПУП-ПРЗ, така че част от УПИ-IX-"Озеленяване" / ПИ с идентификатор № 03592.502.9614/ да се обособи в самостоятелно УПИ-X- "Търговия и услуги", кв. 63 по плана на гр. Белово.

Изтегли

Решение № 83-31.05.2016

ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА „ БЕЛОВО 2014 „ ЕАД ЗА 2015 г.

Изтегли

Решение № 82-31.05.2016

ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА „ ОБЩИНСКИ ИМОТИ БЕЛОВО „ ЕООД ЗА 2015 г.

Изтегли

Решение № 81-31.05.2016

ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА „ БКС 1- БЕЛОВО „ ЕООД ЗА 2015 г.

Изтегли

Решение № 80-31.05.2016

ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА „ В и К – БЕЛОВО „ ЕООД ЗА 2015 г.

Изтегли

Решение № 79-31.05.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ Х-34, кв. 9 по ПУП на курорт Чаира

Изтегли

Решение № 78-31.05.2016

ГОДИШНИТЕ ОТЧЕТИ НА ЧИТАЛИЩНИТЕ НАСТОЯТЕЛСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОВО ЗА ДЕЙНОСТТА ИМ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА.

Изтегли

Решение № 77-31.05.2016

ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Изтегли

Решение № 76-31.05.2016

Отчет за 2015 г. на Общинска програма за закрила на детето и Общинска програма за закрила на детето за 2016 г.

Изтегли

Решение № 75-31.05.2016

Изменение на Приложение № 1 от Програмата за 2016 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово и отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, съгл. АПОС № 28/25.03.1998 г.

Изтегли

Решение № 74-31.05.2016

 

Изтегли

Решение № 73-31.05.2016

Предложение от кмета на община Белово с входящ номер ОбС- 200 / 16.05.2016 г. относно Заявление входящ номер УТ- 429/ 08.04.2016 г. от НЕК, Предприятие „ ЯЗОВИРИ И КАСКАДИ „ за допускане изработването на ПУП – ПРЗ за ПИ с № 047074, местност „ Генчов валог „ по КВС на с. Габровеца, ЕКАТТЕ 14163, община Белово, област Пазарджик

Изтегли

Решение № 72-31.05.2016

Предложение от кмета на община Белово с входящ номер ОбС-199 / 16.05.2016 г. относно Заявление с входящ номер УТ-533 / 04.05.2016 г. от Спас Георгиев Благоев – договор от 12.08.1971 г. за отстъпено право на строеж в УПИ V- 455, кв. 79, кв. Малко Белово, по плана на гр. Белово.

Изтегли

Решение № 71-31.05.2016

Общински културен календар за 2016 г.

Изтегли

Решение № 70-31.05.2016

Заявление вх. № УТ-468/18.04.2016 г. от Лилия Пламенова Сулева за изготвяне комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ ,така че регулационният план да се промени по имотна граница на поземлен имот с идентификатор 03592.503.435 Кв.115 гр.Белово Община Белово и инвестиционен проект за жилищно застрояване.

Изтегли

Решение № 69-25.03.2016

Връщане за ново обсъждане на Решение № 56 / 26.02.2016 г. на Общински съвет- Белово, взето на заседание на Общински съвет- Белово, проведено на 26.02.2016 г., с протокол № 10 / 26.02.-2016 г.

Изтегли

Решение № 68-25.03.2016

Връщане за ново обсъждане на Решение № 54 / 26.02.2016 г. на Общински съвет- Белово, взето на заседание на Общински съвет- Белово, проведено на 26.02.2016 г., с протокол № 10/ 26.02.-2016 г.

Изтегли

Решение № 67-25.03.2016

Връщане за ново обсъждане на Решение № 55 / 26.02.2016 г. на Общински съвет- Белово, взето на заседание на Общински съвет- Белово, проведено на 26.02.2016 г., с протокол № 10/ 26.02.-2016 г.

Изтегли

Решение № 66-25.03.2016

Определяне на базисни месечни наемни цени на общинските имоти за 2016 г.

Изтегли

Решение № 65-25.03.2016

Приемане на План за енергийна ефективност за 2016- 2017 г.

Изтегли

Решение № 64-25.03.2016

Изменение на решение № 927 от 18.09.2015 г., взето на заседание на общински съвет- Белово на 18.09.2015 г., с протокол № 86 и във връзка с постъпило писмо с вх. № АО-229/ 15.03.2016 г. От Областен управител на област Пазарджик, за включване на Център за Спешна Медицинска Помощ, филиал Белово в инвестиционен проект по Оперативна программа „ Региони в растеж „ 2014- 2020 г. с определен конкретен бенефициент Министерство на здравеопазването.

Изтегли

Решение № 63-25.03.2016

Учредяване на безвъзмездно право на строеж в полза на НЧ „ Св. Св. Кирил и Методий „ село Мененкьово.

Изтегли

Решение № 62-25.03.2016

Учредяване на безвъзмездно право на строеж в полза на НЧ „ Просвета – 1958 „ село Аканджиево.

Изтегли

Решение № 61-25.03.2016

Учредяване на безвъзмездно право на строеж в полза на НЧ „ Просвета – 1928 „ село Момина клисура.

Изтегли

Решение № 60-26.02.2016

Изменение на Програмата за 2016 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово

Изтегли

Решение № 59-26.02.2016

Изменение на Програмата за 2016 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово

Изтегли

Решение № 58-26.02.2016

Предложение от Областен управител на област с административен център – гр. Пазарджик за включване на община Белово в Асоциацията по водоснабдяване и канализация.

Изтегли

Решение № 57-26.02.2016

Изготвяне на ПУП –ПРЗ за поземлен имот с № 000093, находящ се в землището на с.Сестримо.

Изтегли

Решение № 56-26.02.2016

Възобновяване на производството по издаване на Решение № 710 от 12.09.2014 г., прието с Протокол № 66 от 12.09.2014 г.

Изтегли

Решение № 55-26.02.2016

Оттегляне на оспорен по съдебен ред административен акт – Решение № 706/12.09.2014 г.

Изтегли

Решение № 54-26.02.2016

възобновяване на производството по издаване на Решение № 699 от 31.07.2014 г. на общински съвет на община Белово, прието с протокол № 65 от 31.07.2014 г.

Изтегли

Решение № 53-26.02.2016

Стратегия за развитие на социалните услуги в община Белово /2016-2020/ и План за действие по изпълнение на стратегията за 2016 г.

Изтегли

Решение № 52-26.02.2016

Създаване на обществен съвет за осъществяване на обществен контрол при осъществяване на дейности в областта на социалните услуги.

Изтегли

Решение № 51-26.02.2016

Определяне на директорите на училища на територията на община Белово за второстепенни разпоредители с бюджетни кредити.

Изтегли

Решение № 50-26.02.2016

Определяне на директора на ОДЗ „Щурче” гр. Белово за второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.

Изтегли

Решение № 49-12.02.2016

Промяна характера на собствеността на имот – общинска собственост във връзка с чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за устройство на територията.

Изтегли

Решение № 48-12.02.2016

Приемане на дарение от „Завод за хартия Белово” АД в полза на Община Белово.

Изтегли

Решение № 47-12.02.2016

Заплащане на Община Белово на отчисления за обезвреждане на отпадъци на общинско депо за неопасни отпадъци от „Завод за хартия Белово” АД.

Изтегли

Решение № 46-12.02.2016

Поемане на дългосрочен общински дълг в полза на местната общност с цел за финансиране на плащанията на инвестиционни обекти, реализирани на територията на община Белово.

Изтегли

Решение № 45-12.02.2016

Приемане на бюджета за 2016 година на Община Белово.

Изтегли

Решение № 44-28.01.2016

Предоставяне на мери и пасища, общинска собственост, на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни на основание чл.37о, ал. 1 и ал. 4 и в изпълнение на изискванията на чл. 37и от ЗСПЗЗ.

Изтегли

Решение № 43-28.01.2016

Приемане на Програмата за 2016 година по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово пред периода 2016 – 2019 година.

Изтегли

Решение № 42-28.01.2016

Приемане на Стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово пред периода 2016 – 2019 година.

Изтегли

Решение № 41-28.01.2016

Отчет за изпълнението на Националната стратегия за младежта /2010-2020/ за 2015 г., План за изпълнение на Националната стратегия за младежта /2010-2020/ за 2016 г. и Анализ за състоянието на младежта в община Белово.

Изтегли

Решение № 40-28.01.2016

Програма за управление на община Белово за мандат 2015 – 2019 година.

Изтегли

Решение № 39-11.01.2016

Връщане за ново обсъждане като незаконосъобразно Решение № 28/03.12.2015 г., прието на заседание на Общински съвет – Белово с Протокол № 4 от 03.12.2015 г.

Изтегли

 

Решения 2015 г.

Решения на Общински съвет – Белово мандат 2015-2019 г.

Решение № Относно Файлове

Решение № 38-29.12.20155

Годишна програма за развитие на читалищната дейност за 2016 година

Изтегли

Решение № 37-29.12.20155

Разкриване на социална услуга Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с деменция – с. Дъбравите като делегирана от държавата дейност.

Изтегли

Решение № 36-14.12.2015

Предоставяне на временен безлихвен заем за финално плащане по Договор 2014BG05FMOP001-03.01-59-C01 „Обществена трапезария в община Белово“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

Изтегли

Решение № 35-14.12.2015

Предоставяне на временен безлихвен заем за междинно плащане по Договор 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови възможности за грижа” по ОП „РЧР”.

Изтегли

Решение № 34-14.12.2015

Предоставяне на временен безлихвен заем за финално плащане по Договор № М 13-22-3/04.08.2014 г. по проект „Подобряване на професионалната компетентност на служителите от община Белово”.

Изтегли

Решение № 33-03.12.2015

Определяне на представител на Общински съвет – Белово в Областен съвет за развитие на Област Пазарджик.

Изтегли

Решение № 32-03.12.2015

Определяне възнаграждението на общинските съветници в Общински съвет на община Белово.

Изтегли

Решение № 31-03.12.2015

Определяне на делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

Изтегли

Решение № 30-03.12.2015

Одобряване на общата численост на бюджетните дейности в Oбщина Белово.

Изтегли

Решение № 29-03.12.2015

Одобряване на общата численост и структура на Общинската администрация в Общината и кметствата.

Изтегли

Решение № 28-03.12.2015

Възобновяване на производството по издаване на Решение № 939 от 29.09.2015 г. на Общински съвет на община Белово и неговата отмяна.

Изтегли

Решение № 27-27.11.2015

Избор на Председател на временна комисия във връзка с молба от Любомир Александров Варев с Вх. № ОбС – 18/23.11.2015 г.

Изтегли

Решение № 26-27.11.2015

Създаване на временна комисия във връзка с молба от Любомир Александров Варев с Вх. № ОбС – 18/23.11.2015 г.

Изтегли

Решение № 25-27.11.2015

Определяне възнаграждението на председателя на Общински съвет на община Белово.

Изтегли

Решение № 24-24.11.2015

Одобряване на споразумение за общинско сътрудничество между СОУ „Александър Иванов – Чапай” гр. Белово като бенефициент и Община Белово като партньор по проект „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства за успешен старт в живота” към Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 на МОН.

Изтегли

Решение № 23-27.11.2015

Даване на съгласие за кандидатстване на община Белово с проект по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020 г. (ОП НОИР), Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване”, Инвестиционен приоритет: № 9ii Социално – икономическа интеграция на маргинализирани общности, като ромите. Специфична цел 1 към ИП9ii: Повишаване броя на успешно интегрираните чрез образователната система деца и ученици от маргинализираните общности, включително роми”, Процедура „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение”. Проектът ще се реализира от Община Белово в партньорство с Фондация „Научноизследователска организация за интеграция и сътрудничество” – гр. Самоков, ОДЗ „Щурче” гр. Белово, ОУ „Отец Паисий” с. Мененкьово и СОУ „Александър Иванов – Чапай” гр. Белово.

Изтегли

Решение № 22-27.11.2015

Изменение на Решение № 907/18.09.2015 г., касаещо финансиране за извършване на автобусния превоз на учениците от с. Габровица и кв. Малко Белово до ОДЗ „Щурче” гр. Белово.

Изтегли

Решение № 21-27.11.2015

Изменение на Решение № 909/18.09.2015 г., касаещо финансиране за извършване на автобусния превоз на учениците от с. Варвара, с. Семчиново, с. Симеоновец, гр. Ветрен, с. Мененкьово, с. Аканджиево, с. Сестримо и кв. Малко Белово до СОУ „Александър Иванов – Чапай“.

Изтегли

Решение № 20-27.11.2015

Определяне размера на трудовите възнаграждения на кметовете на кметства в Община Белово.

Изтегли

Решение № 19-27.11.2015

Определяне размера на трудовото възнаграждение на кмета на Община Белово.

Изтегли

Решение № 18-27.11.2015

Приемане Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет на Община Белово.

Изтегли

Решение № 17-12.11.2015

Избор на председател на постоянна комисия по „Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси”.

Изтегли

Решение № 16-12.11.2015

Избор на председател на постоянна комисия по „Образование, култура, здравеопазване и социални дейности”.

Изтегли

Решение № 15-12.11.2015

Избор на председател на постоянна комисия по „Законност, обществен ред и сигурност, жалби и сигнали и петиции”.

Изтегли

Решение № 14-12.11.2015

Избор на председател на постоянна комисия по „Опазване на околната среда, земеделие, горско и водно стопанство”.

Изтегли

Решение № 13-12.11.2015

Избор на председател на постоянна комисия по „Устройство на територията, строителство и общинска собственост”.

Изтегли

Решение № 12-12.11.2015

Избор на председател на постоянна комисия по „Бюджет, финанси и икономическо развитие”.

Изтегли

Решение № 11-12.11.2015

Избор на постоянна комисия по „Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси”.

Изтегли

Решение № 10-12.11.2015

Избор на постоянна комисия по „Образование, култура, здравеопазване и социални дейности”.

Изтегли

Решение № 9-12.11.2015

Избор на постоянна комисия по „Законност, обществен ред и сигурност, жалби и сигнали и петиции”.

Изтегли

Решение № 8-12.11.2015

Избор на постоянна комисия по „Опазване на околната среда, земеделие, горско и водно стопанство”.

Изтегли

Решение № 7-12.11.2015

Избор на постоянна комисия по „Устройство на територията, строителство и общинска собственост”.

Изтегли

Решение № 6-12.11.2015

Избор на постоянна комисия по „Бюджет, финанси и икономическо развитие”.

Изтегли

Решение № 5-12.11.2015

Регистрация на групи общински съветници.

Изтегли

Решение № 4-12.11.2015

Избор на заместник – председател на Общински съвет – Белово.

Изтегли

Решение № 3-12.11.2015

Приемане на правилник за организацията и дейността на общински съвет на община Белово.

Изтегли

Решение № 2-05.11.2015

Избор на временна комисия за изготвяне на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Белово, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация.

Изтегли

Решение № 1-05.11.2015

Избор на Председател на Общински съвет – Белово за мандат 2015-2019 г.

Изтегли

Решение № Относно Файлове

Решение № 939-29.09.2015

Изменение Програмата за 2015 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 938-29.09.2015

Избор на временно изпълняващи длъжността кметове по кметства в населените места в Община Белово за срок до полагане на клетва от новоизбраните кметове.

Изтегли

Решение № 937-29.09.2015

Номиниране на представители за участие в комисия за изработване на областна здравна карта.

Изтегли

Решение № 936-29.09.2015

Отчет за дейността сметосъбиране и сметоизвозване на „БКС 1 – Белово” ЕООД.

Изтегли

Решение № 935-29.09.2015

Информация за медицинското обслужване на училищата, детските градини, социални заведения и селищата на община Белово.

Изтегли

Решение № 934-29.09.2015

План за зимното поддържане и снегопочистване на общинска пътна улична мрежа през експлоатационен сезон 2015 – 2016 година.

Изтегли

Решение № 933-29.09.2015

ОТЧЕТ НА ПРОГРАМАТА НА КМЕТА НА ОБЩИНА БЕЛОВО ЗА МАНДАТ 2011 – 2015 Г.

Изтегли

Решение № 932-18.09.2015

Изменение Програмата за 2015 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 931-18.09.2015

Изменение Програмата за 2015 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 930-18.09.2015

Изменение Програмата за 2015 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 929-18.09.2015

Изменение Програмата за 2015 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 928-18.09.2015

Определяне на пазарни цени на правото на собственост на недвижими имоти.

Изтегли

Решение № 927-18.09.2015

Вх. № АО-1338/10.08.2015 г. от Областен управител на Област Пазарджик във връзка с изграждане на Център за Спешна Медицинска Помощ филиал Белово.

Изтегли

Решение № 926-18.09.2015

Годишен финансов отчет на „БЕЛОВО 2014” EАД за 2014 година.

Изтегли

Решение № 925-18.09.2015

Годишен финансов отчет на „В и К – Белово ” ЕООД за 2014 година.

Изтегли

Решение № 924-18.09.2015

Искане с Вх. № УТ – 643/15.07.2015 г. от „РОДОПИ” АД с ЕИК 822105467.

Изтегли

Решение № 923-18.09.2015

Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на община Белово.

Изтегли

Решение № 922-18.09.2015

Избор на временно изпълняващи длъжността кметове по кметства в населените места от община Белово за срок до полагане на клетва от новоизбраните кметове.

Изтегли

Решение № 921-18.09.2015

Изменение и допълнение на Решение № 840 от 29.05.2015 г. на Общински съвет – Белово.

Изтегли

Решение № 920-18.09.2015

Изменение Програмата за 2015 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 919-18.09.2015

Годишен финансов отчет на „БКС 1 – Белово” ЕООД за 2014 година.

Изтегли

Решение № 918-18.09.2015

Годишен финансов отчет на „Общински имоти Белово” ЕООД за 2014 година.

Изтегли

Решение № 917-18.09.2015

Изменение Програмата за 2015 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 916-18.09.2015

Изменение Програмата за 2015 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 915-18.09.2015

Изменение Програмата за 2015 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 914-18.09.2015

Изменение Програмата за 2015 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 913-18.09.2015

Изменение Програмата за 2015 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 912-18.09.2015

Изменение и допълнение на Решение № 851 от 26.06.2015 г. на Общински съвет – Белово.

Изтегли

Решение № 911-18.09.2015

Изменение и допълнение в Решение № 822 от 26.06.2015 г. на Общински съвет – Белово.

Изтегли

Решение № 910-18.09.2015

Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 904 от 30.07.2015 г. на Общински съвет – Белово.

Изтегли

Решение № 909-18.09.2015

Финансиране за извършване на автобусния превоз на учениците от с. Варвара, с. Семчиново, с. Симеоновец, с. Ветрен, с. Мененкьово, с. Аканджиево, с. Сестримо и кв. Малко Белово до СОУ „Александър Иванов – Чапай“.

Изтегли

Решение № 908-18.09.2015

Финансиране за извършване на автобусния превоз на ученици от с. Габровица и гр. Белово обучаващи се в ОУ „Отец Паисий“, с. Сестримо.

Изтегли

Решение № 907-18.09.2015

Финансиране за извършване на автобусния превоз на ученици от с. Габровица и кв. Малко Белово до ОДЗ „Щурче”.

Изтегли

Решение № 906-18.09.2015

Изменение на Решение № 893/30.07.2015 г., касаещо формиране на самостоятелни и слети паралелки в училищата на територията на община Белово за учебната 2015/2016 година.

Изтегли

Решение № 905-30.07.2015

Създаване на временна комисия и избор на нейните членове от Общински съвет Белово за проверка на поетите атгажименти и изпълнени условия по проведени процедури за продажба и приватизация чрез конкурс и търг на общински имоти през мандати 2008-2011 и 2011-2015 година

Изтегли

Решение № 904-30.07.2015

Изменение Програмата за 2015 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово

Изтегли

Решение № 903-30.07.2015

Изменение Програмата за 2015 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово

Изтегли

Решение № 902-30.07.2015

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ ПИ 03592.503.1933 по КККР на Белово

Изтегли

Решение № 901-30.07.2015

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ ПИ 03592.502.2104 по КККР на Белово

Изтегли

Решение № 900-30.07.2015

Изменение Програмата за 2015 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово

Изтегли

Решение № 899-30.07.2015

Увеличаване числеността в общинска администрация Белово във функция ДД по ЕБК.

Изтегли

Решение № 898-30.07.2015

ФОРМИРАНЕ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ПАРАЛЕЛКИ В СОУ Й“АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ – ЧАПАЙ“ –ГР.БЕЛОВО

Изтегли

Решение № 897-30.07.2015

Преустройство на читалищна сграда /публична общинска собственост/ в читалищен културен център, находяща се в УПИ I-“ Училище“ в кв.36 по плана на с.Момина Клисура, Община Белово

Изтегли

Решение № 896-30.07.2015

Приемане актуализация на бюджет 2015 г. на Община Белово.

Изтегли

Решение № 895-30.07.2015

Информация за текущото изпълнение на бюджета, на сметките за средствата от Европейския съюз и на сметките за чужди средства за първото полугодие на 2015г. и отчет по изпълнение на капиталовите разходи към 30.06.2015година

Изтегли

Решение № 894-30.07.2015

Правилник за устройството и дейността на „Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора” с.Дъбравите

Изтегли

Решение № 893-30.07.2015

ФОРМИРАНЕ НА САМОСТОЯТЕЛНИ И СЛЕТИ ПАРАЛЕЛКИ В УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА.

Изтегли

Решение № 892-30.07.2015

Отчет по изпълнение на решенията на Общински съвет – Белово за първото полугодие на 2015 година.

Изтегли

Решение № 891-16.07.2015

Искане с Вх. № УТ-491/05.06.2015 г. от ЕВН КЕЦ Белово за учредяване на безвъзмездно право на прокарване на КЛНН за електрозахранване на ел. табло.

Изтегли

Решение № 890-16.07.2015

Одобряване на проект за ЧИ на ПУП – ПР за кв. 64А, кв. 60Г и кв. 61А по плана на гр. Белово.

Изтегли

Решение № 889-10.07.2015

Приемане на ЧИ ПУП – ПРЗ на квартали 1, 2, 5, 8А, 8Б, 8В, 8Г, 18 и 20 с изменение на ИПРЗ от 1971 г. и ПУП – ПУР от 2008 г. на курорт „Чаира” в землището на с. Сестримо, община Белово.

Изтегли

Решение № 888-10.07.2015

Продажба на имот, частна общинска собственост, находящ се в гр. Белово.

Изтегли

Решение № 887-10.07.2015

Продажба на имот, частна общинска собственост, находящ се в гр. Белово.

Изтегли

Решение № 886-10.07.2015

Продажба на имот, частна общинска собственост, находящ се в гр. Белово.

Изтегли

Решение № 885-10.07.2015

Изменение Програмата за 2015 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 884-10.07.2015

Заповед № ПО-125/25.06.2015 г. на Областен управител на Област Пазарджик.

Изтегли

Решение № 883-26.06.2015

Изменение Програмата за 2015 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 882-26.06.2015

Продажба на имот, частна общинска собственост, находящ се в гр. Белово.

Изтегли

Решение № 881-26.06.2015

Изменение Програмата за 2015 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 880-26.06.2015

Изменение Програмата за 2015 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 879-26.06.2015

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ ПИ с идент. 15802.504.154.

Изтегли

Решение № 878-26.06.2015

Изменение Програмата за 2015 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 877-26.06.2015

Изменение Програмата за 2015 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 876-26.06.2015

Изменение Програмата за 2015 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 875-26.06.2015

Продажба на имот, частна общинска собственост, находящ се в с. Сестримо.

Изтегли

Решение № 874-26.06.2015

Изменение Програмата за 2015 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 873-26.06.2015

Изменение Програмата за 2015 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 872-26.06.2015

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ ПИ с идент. 03592.503.1871.

Изтегли

Решение № 871-26.06.2015

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ ПИ с идент. 03592.503.357.

Изтегли

Решение № 870-26.06.2015

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ ПИ 03592.503.1867 ведно с построената в него сграда.

Изтегли

Решение № 869-26.06.2015

Продажба на имот, частна общинска собственост, находящ се в с. Аканджиево.

Изтегли

Решение № 868-26.06.2015

Изменение Програмата за 2015 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 867-26.06.2015

Изменение Програмата за 2015 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 866-26.06.2015

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ ХVІ, кв. 40 по ПУП на с. Аканджиево.

Изтегли

Решение № 865-26.06.2015

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ ХV, кв. 40 по ПУП на с. Аканджиево.

Изтегли

Решение № 864-26.06.2015

Продажба на имот, частна общинска собственост, находящ се в с. Аканджиево.

Изтегли

Решение № 863-26.06.2015

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ ХІІІ, кв. 40 по ПУП на с. Аканджиево.

Изтегли

Решение № 862-26.06.2015

Продажба на имот, частна общинска собственост, находящ се в с. Аканджиево.

Изтегли

Решение № 861-26.06.2015

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ ХІ, кв. 40 по ПУП на с. Аканджиево.

Изтегли

Решение № 860-26.06.2015

Продажба на имот, частна общинска собственост, находящ се в с. Аканджиево

Изтегли

Решение № 859-26.06.2015

Изменение Програмата за 2015 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 858-26.06.2015

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ XV-За жилищно строителство, кв. 15 по ПУП на с. Дъбравите.

Изтегли

Решение № 857-26.06.2015

Продажба на имот, частна общинска собственост, находящ се в с. Мененкьово.

Изтегли

Решение № 856-26.06.2015

Изменение Програмата за 2015 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 855-26.06.2015

Продажба на имот, частна общинска собственост, находящ се в с. Габровица.

Изтегли

Решение № 854-26.06.2015

Одобряване на проектоспоразумение с „РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН” ЕАД с ЕИК 131458468, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Люлин, бул. „Д-р Петър Дертлиев” № 129.

Изтегли

Решение № 853-26.06.2015

Кандидатстване на община Белово по ОП ”РЧР”, Приоритетна ос 2: „НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ”, Инвестиционен приоритет № 3: „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес, Специфична цел 1 към ИП3: „Подобряване на достъпа на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване и здравеопазване”, Проект „Център за почасово предоставяне на социални услуги в общността или в домашна среда – община Белово”.

Изтегли

Решение № 852-26.06.2015

Одобряване на Правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнение на политики.

Изтегли

Решение № 851-26.06.2015

Искане с Вх. № УТ-727/11.05.2015 г. от Владимир Михайлов Нонев от с. Мененкьово, Община Белово.

Изтегли

Решение № 850-26.06.2015

Отчет за 2014 година на Общинска стратегия за превенция на престъпността и реинтеграция на младите правонарушители.

Изтегли

Решение № 849-26.06.2015

Отчет по програмата за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Белово за 2014 година.

Изтегли

Решение № 848-26.06.2015

Кандидатстване за финансиране по Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г.

Изтегли

Решение № 847-26.06.2015

Обявяване на автомобил за вещ, публична общинска собственост.

Изтегли

Решение № 846-26.06.2015

Приемане на План на заседанията на Общински съвет – Белово за второто шестмесечие на 2015 година.

Изтегли

Решение № 845-10.06.2015 г.

Отпускане на финансова помощ на Емил Марков Марков от с. Момина клисура, община Белово, област Пазарджик.

Изтегли

Решение № 844-10.06.2015 г.

Искане от Председателя на Съвета на директорите на „БЕЛОВО 2014” ЕАД.

Изтегли

Решение № 843-29.05.2015 г.

Приемане на експертно становище за пазарната стойност на капитала на „Белово 2014” ЕАД с ЕИК 203111417, което включва приватизационна пазарна оценка, анализ на правното състояние и неговата актуализация и информационен меморандум; приемане на решение за продажба на акции чрез публичен търг с явно наддаване и определяне на условията на търга; утвърждаване на тръжна документация и определяне на комисия за организиране и провеждане на търга.

Изтегли

Решение № 842-29.05.2015 г.

Осигуряване на собствен финансов принос за извършване на дейности по асфалтиране на уличната мрежа в село Сестримо.

Изтегли

Решение № 841-29.05.2015 г.

Анализ на състоянието на училищната мрежа и прогноза за учебната 2015/2016 година.

Изтегли

Решение № 840-29.05.2015 г.

Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи за основен ремонт на общински пътища в размер на 44 600 лв.

Изтегли

Решение № 839-29.05.2015 г.

Осигуряване на собствен финансов принос по Споразумение за финансиране между МРРБ и Община Белово за изготвяне на проект на Общ устройствен план на община Белово (ОУПО).

Изтегли

Решение № 838-29.05.2015 г.

Определяне на месечна такса за предоставяне на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора” с. Дъбравите.

Изтегли

Решение № 837-29.05.2015 г.

Заповед № ПО – 94 от 19.05.2015 г. на Областен управител на област Пазарджик.

Изтегли

Решение № 836-29.05.2015 г.

Заповед № ПО – 93 от 19.05.2015 г. на Областен управител на област Пазарджик.

Изтегли

Решение № 835-29.05.2015 г.

Заповед № ПО – 92 от 19.05.2015 г. на Областен управител на област Пазарджик.

Изтегли

Решение № 834-29.05.2015 г.

Отчет – анализ за работата и взаимодействието на Участък-Белово при РУП-Септември с Общинска администрация гр. Белово за 2014 г.

Изтегли

Решение № 833-29.05.2015 г.

Информация за дейността на Дирекция „Социално подпомагане” – Септември на територията на община Белово.

Изтегли

Решение № 832-29.05.2015 г.

Информация за дейността на Дирекция „Бюро по труда” – Септември на територията на община Белово.

Изтегли

Решение № 831-30.04.2015 г.

Временен безлихвен заем на „В и К – Белово“ ЕООД.

Изтегли

Решение № 830-30.04.2015 г.

Продажба на имоти, частна общинска собственост, находящи се в землищата на с. Аканджиево и с. Мененкьово

Изтегли

Решение № 829-30.04.2015 г.

Продажба на имот, частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Аканджиево.

Изтегли

Решение № 828-30.04.2015 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на община Белово.

Изтегли

Решение № 827-30.04.2015 г.

Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги на територията на община Белово.

Изтегли

Решение № 826-30.04.2015 г.

Изменение Програмата за 2015 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 825-30.04.2015 г.

Изменение Програмата за 2015 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 824-30.04.2015 г.

Временен безлихвен заем на „Общински имоти – Белово“ ЕООД

Изтегли

Решение № 823-30.04.2015 г.

Частично Изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ-I – за озеленяване Кв.5, по плана на с. Аканджиево, Община Белово.

Изтегли

Решение № 822-30.04.2015 г.

ГОДИШНИ ДОКЛАДИ НА ЧИТАЛИЩНИТЕ НАСТОЯТЕЛСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОВО ЗА ДЕЙНОСТТА ИМ ПРЕЗ 2014 ГОДИНА.

Изтегли

Решение № 821-30.04.2015 г.

Информация за състоянието на детските площадки и места за отдих в Oбщината – перспективи.

Изтегли

Решение № 820-30.04.2015 г.

Приемане на Отчет за 2014 г. на Общинската програма за закрила на детето и Общинска програма за закрила на детето за 2015 г.

Изтегли

Решение № 819-31.03.2015 г.

Определяне срока на валидност на разрешението на таксиметров превоз на пътници и определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за 1 км. пробег по съответната тарифа валидни за територията на община Белово.

Изтегли

Решение № 818-27.03.2015 г.

Безвъзмездно прехвърляне на недвижим имот в собственост на Община Белово.

Изтегли

Решение № 817-27.03.2015 г.

Участие на Община Белово при наддаването при извършване на публична продан на недвижим имот – съсобствен на Община Белово.

Изтегли

Решение № 816-27.03.2015 г.

Определяне на базисни месечни наемни цени на общинските имоти за 2015 г.

Изтегли

Решение № 815-27.03.2015 г.

Приемане на дарение от „Завод за хартия Белово” АД в полза на Община Белово..

Изтегли

Решение № 814-27.03.2015 г.

Определяне размера на средното годишно рентно плащане за землищата от община Белово за стопанската 2013/2014 година.

Изтегли

Решение № 813-27.03.2015 г.

Определяне на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити директора на ОДЗ „Щурче” гр. Белово.

Изтегли

Решение № 812-27.03.2015 г.

Определяне на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити директори на училищата на територията на Общината.

Изтегли

Решение № 811-27.03.2015 г.

Информация за готовността на Община Белово за кандидатстване с проекти в програмен период 2014 г. – 2020 г.

Изтегли

Решение № 810-27.03.2015 г.

Приемане на Целева програма за енергийна ефективност за 2015 година.

Изтегли

Решение № 809-27.03.2015 г.

Отчет за изпълнение на Общински план (2014-2017) за изпълнение на Стратегия за интегриране на ромите в област Пазарджик (2012-2020)

Изтегли

Решение № 808-27.03.2015 г.

Отчет за 2014 г. по изпълнение на Стратегия за развитие на социалните услуги в община Белово – 2010-2015 г. и План за действие за 2016 г. по изпълнение на Стратегията.

Изтегли

Решение № 807-11.03.2015 г.

Отмяна на Решение № 781 от 30.01.2015 г. на Общински съвет – Белово, прието на заседание, проведено на 30.01.2015 г.

Изтегли

Решение № 806-11.03.2015 г.

Отдаване под наем на земеделски земи с начин на трайно ползване – пасища и мери от общински поземлен фонд на Община Белово.

Изтегли

Решение № 805-27.02.2015 г.

Отпускане на безлихвен заем на МИГ – Белово, Септември, Велинград в размер на 20 000 лв.

Изтегли

Решение № 804-27.02.2015 г.

Отдаване под наем на имот публична общинска собственост

Изтегли

Решение № 803-27.02.2015 г.

Приемане на план за застрояване и регулация на курорт „Чаира” в землището на село Сестримо

Изтегли

Решение № 802-27.02.2015 г.

Изменение на КККР град Белово, с оглед изпълнение на съдебно решение от 15.11.1996 г., касаещо поземлени имоти с идентификатори: 03592.503.1682, 03592.503.1683, 03592.503.1686, 03592.503.1687, 03592.503.9575, 03592.503.9566, за които няма приложена регулация.

Изтегли

Решение № 801-27.02.2015 г.

Приемане на Наредба за пожарна и аварийна безопасност на територията на община белово.

Изтегли

Решение № 800-27.02.2015 г.

Участие на община Белово във Фонд „Общинска солидарност“– целева дейност към НСОРБ

Изтегли

Решение № 799-27.02.2015 г.

Годишен отчет на кмета на Община Белово по изпълнението на Програмата за управление на община Белово, мандат 2011 – 2015 година.

Изтегли

 

 

Решение № 798-17.02.2015 г.

Издаване на Запис на заповед със срок на валидност, съответстващ на удължения срок на договора от Община Белово в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ финансиране на разходи за авансово плащане по договор № 36/3/3210095 от 04.07.2013 г., по мярка 4.1. „Прилагане на стратегии за местно развитие” и Наредба № 23 от 18.12.2009 г. за условията и реда за предоставяне на БФП по мярка „Прилагане на стратегии за местно развитие” и по мярка „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местни инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие” от ПРСР „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” за Проект „Подобряване на енергийната ефективност на общинската сграда на Читалище „Св. Св. Кирил и Методий”, чрез основен ремонт на отоплителната инсталация” и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

Изтегли
Решение № 797-17.02.2015 г. Временен безлихвен заем на „Общински имоти – Белово” ЕООД Изтегли
Решение № 796-17.02.2015 г. Промяна на вида на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с психични увреждани в село Дъбравите в Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с физически увреждания. Изтегли
Решение № 795-06.02.2015 г. Приемане на бюджета за 2015 година на община Белово. Изтегли
Решение № 794-06.02.2015 г. Приемане на Програмата за 2015 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово през периода 2012 – 2015 година. Изтегли
Решение № 793-06.02.2015 г. Приемане на отчета за касовото изпълнение на бюджета, отчет на средствата от ЕС и отчета на дълга на Община Белово към 31.12.2014 година. Изтегли
Решение № 792-06.02.2015 г. Отчет на Програмата за 2014 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово. Изтегли
Решение № 791-06.02.2015 г. Обявяване на училищни автобуси за вещ, публична общинска собственост. Изтегли
Решение № 790-06.02.2015 г. Изразяване на подкрепа за включването на Община Белово в инициативата на Агенция за регионално развитие на Рила за създаване на геопарк на територията на Рила. Изтегли
Решение № 789-06.02.2015 г. Заявяване на интерес от Община Белово за включване като пълноправен член на Агенция за регионално развитие на Рила, сдружение регистрирано по ЗЮЛНЦ в обществена полза. Изтегли
Решение № 788-30.01.2015 г. Отмяна на Решение № 292 от 30.11.2012 г. на Общински съвет – Белово, прието на заседание, проведено на 30.11.2012 година. Изтегли
Решение № 787-30.01.2015 г. Предложение от Общински съвет – Белово за съдебни заседатели с мандат 2015 – 2020 година. Изтегли
Решение № 786-30.01.2015 г. Допускане изработването на ПУП-ПП /парцеларен план/ за трасета на електропровод и водопровод във връзка с ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя ПИ с № 000443 /публична държавна собственост/ в землище на с. Мененкьово, община Белово за МВЕЦ „Белово” на дюкера на напоителен канал „Аканджиево – Белово” преминаващ през р. Марица след гр. Белово по пътя за с. Мененкьово, община Белово, област Пазарджик. Изтегли
Решение № 785-30.01.2015 г. Отдаване под наем на земи, публична общинска собственост в землищата на община Белово. Изтегли
Решение № 784-30.01.2015 г. Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Белово. Изтегли
Решение № 783-30.01.2015 г. Заплащане на Община Белово обезщетение за ползване на общинското депо в село Дъбравите за 2015 година от „Завод за хартия – Белово” ЕАД. Изтегли
Решение № 782-30.01.2015 г. Техническо задание към ПУП–ПРЗ с изменение на действащите ИПРЗ от 1971 г. и ПУП–ПУР от 2008 г. на курорт Чаира, в землище Сестримо, община Белово. Изтегли
Решение № 781-30.01.2015 г. Промяна в баланса по начин на трайно ползване на имоти и територии с „НТП – по реда на параграф 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ” в територия по баланс на землището „НТП – в съществуващи стари реални граници”. Изтегли
Решение № 780-30.01.2015 г. Стопанисване и управление на общинско имущество на територията на община Белово. Изтегли
Решение № 779-30.01.2015 г. Изменение на Решение № 559 от 29.11.2013 г. на Общински съвет – Белово, прието на заседание, проведено на 29.11.2013 година. Изтегли
Решение № 778-30.01.2015 г. Отчет за 2014 година по изпълнение на Националната стратегия за младежта /2012-2020/ и План за действие за 2015 година по изпълнение на Националната стратегия за младежта /2012-2020/. Изтегли
Решение № 777-30.01.2015 г. Частично освобождаване от заплащане на месечни такси в общински детски заведения и правото им да получават дърва за огрев по реда на чл. 140, ал. 7, т. 1 от Закона за водите на доброволците, включени в доброволните формирования на Общината. Изтегли
Решение № 776-30.01.2015 г. Намаляване на скоростта на пътните превозни средства на входовете на населените места на 40 км / час. Изтегли
Решение № 775-30.01.2015 г. Обявяване на училищен автобус за вещ, публична общинска собственост. Изтегли
Решение № 774-30.01.2015 г. Удължаване на срока за възстановяване на отпуснатия безлихвен заем по Решение № 691/31.07.2014 г. на НЧ „Просвета – 1928” с. Момина клисура. Изтегли
Решение № 773-30.01.2015 г. Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 760/29.12.2014 г. на Общински съвет – Белово. Изтегли
Решение № 772-30.01.2015 г. Частично изменение на ПУП-ПРЗ за обособяване част от УПИ-I – „Културен дом” /публична общинска собственост/ Кв. 23 с. Дъбравите в самостоятелно УПИ-XVII – „За търговия и услуги” /общинска собственост/. Изтегли
Решение № 771-30.01.2015 г. Осигуряване на собствен финансов принос по Проект „Подай ръка” към Фонд „Социална закрила”. Изтегли
Решение № 770-30.01.2015 г. План за действие на Община Белово /2014-2017/ за изпълнение на Стратегия за интегриране на ромите в Област Пазарджик /2012-2020/. Изтегли
Решение № 769-30.01.2015 г. Общински културен календар за 2015г. Изтегли
Решение № 768-30.01.2015 г. Отчет по изпълнение на решенията на Общински съвет – Белово за второто шестмесечие на 2014 година. Изтегли
Решение № 767-30.01.2015 г. Приемане на План на заседанията на Общински съвет – Белово за първото шестмесечие на 2015 година. Изтегли