Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Програми

ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА БЕЛОВО“

Проект „Грижа в дома в община Белово“

Община Белово

ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА БЕЛОВО“

Община Белово изпълнява проект BG05SFPR002-2.001-0084-С01 „Грижа в дома в община Белово“, финансиран по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027.

С реализирането на този проект община Белово ще осигури продължаване и надграждане на създадения по сходни проекти модел за предоставяне на патронажен тип услуги в домашна среда за възрастни в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания с цел подобряване на техния социално здравен статус.

Основна цел на проекта е да се предостави услугата „Грижа в дома“ на територията на община Белово като почасова мобилна интегрирана здравно социална услуга за период от 12 месеца на 59  потребители от целевата група, нуждаещи се от подкрепа в домашна среда – лица с увреждания и възрастни хора.

Услугата „Грижа в дома“ ще включва следните дейности:

– предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания, като услугите ще се предоставян от нает персонал: санитари, рехабилитатор, медицинска сестра и психолог;

– превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания;

– доставка на храна и продукти от първа необходимост, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите) като допълваща дейност;

Същинското  предоставяне на услугата, е  възложено на Отдел“ Европейски фондове и политики, ЕСГРОАН и архив“ в община Белово  и стартира на 04.02.2023 година. Докумементи за включване в програмата могат да се попълват в сградата на общинска администрация – Белово, ет.2, стая 106, както и разяснения относно условията за включване в проекта и целите на проекта, както и на телефон 03581/2770, вътр.105.

Общата стойност на проекта е  324 186,71 лв. в това число: 275558,70 лв. европейско финансиране и 48628,01 лв. национално съфинансиране.

09.03.2023

Краткосрочна програма на община Белово за енергийна ефективност и насърчаване използването на веи и биогорива

Краткосрочна програма на община Белово за енергийна ефективност и насърчаване използването на веи и биогорива за периода 2021 – 2023 г.

Read More

Проект на „Общ устройствен план (ОУП) на община Белово“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Белово

Проект на: "Общ устройствен план (ОУП) на община Белово"

Д О К Л А Д

за съвместимостта и оценка на степента на въздействие на Общ Устройствен План (ОУП) на община Белово върху защитени зони ЗЗ BG0000578 "Река Марица", ЗЗ BG0001386 "Яденица", ЗЗ BG0000304 "Голак", ЗЗ BG0000636 "Ниска Рила", ЗЗ BG0002129 "Рила-буфер" и ЗЗ BG0000495 "Рила".

Read More

https://www.livechatalternative.com/