Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Програми

Краткосрочна програма на община Белово за енергийна ефективност и насърчаване използването на веи и биогорива

Краткосрочна програма на община Белово за енергийна ефективност и насърчаване използването на веи и биогорива за периода 2021 – 2023 г.

Read More

Проект на „Общ устройствен план (ОУП) на община Белово“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Белово

Проект на: "Общ устройствен план (ОУП) на община Белово"

Д О К Л А Д

за съвместимостта и оценка на степента на въздействие на Общ Устройствен План (ОУП) на община Белово върху защитени зони ЗЗ BG0000578 "Река Марица", ЗЗ BG0001386 "Яденица", ЗЗ BG0000304 "Голак", ЗЗ BG0000636 "Ниска Рила", ЗЗ BG0002129 "Рила-буфер" и ЗЗ BG0000495 "Рила".

Read More

Решение № 635 – Програма за годишен отчет по чл.12 от ЗЕЕ и информация за изпълнението на програма за ОПНИЕВИБГ за 2018г. съгласно ЗВЕИ

Решение № 635 – Програма за годишен отчет по чл.12 от ЗЕЕ и информация за изпълнението на програма за ОПНИЕВИБГ за 2018г. съгласно ЗВЕИ

Read More