Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Образование

ОТЧЕТ

по член 71 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за
компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически
превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени
категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни
автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други
райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите за периода 01.01.2022г. до 31.12.2022 г.

ИЗТЕГЛИ

Заповед на кмета на община Белово за определяне на формула за разпределение на средствата по ЕРС за 2020 г.

З А П О В Е Д

№ 76
гр. Белово, 28.02.2020 год.

На основание чл. 44, ал. 2, от ЗМСМА и чл. 282 от Закона за предучилищното и училищното образование

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:

Read More

Актуализиран списък на лицензираните доставчици на социални услуги за подкрепа на деца и семейства, инофмация за същността на всеки вид социална услуга

Актуализиран списък на лицензираните доставчици на социални услуги за подкрепа на деца и семейства, информация за същността на всеки вид социална услуга.

Read More

Писмо от Агенция за социално подпомагане, относно взаимодействието на доставчиците на социални услуги от консултативен тип и училището при случаи на инциденти с деца

Писмо от Агенция за социално подпомагане, относно взаимодействието на доставчиците на социални услуги от консултативен тип и училището при случаи на инциденти с деца.

Документи:

Писмо от Агенция за социално подпомагане / 30.05.2017 / – Изтегли