Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Заповед на кмета на община Белово за определяне на формула за разпределение на средствата по ЕРС за 2020 г.

З А П О В Е Д

№ 76
гр. Белово, 28.02.2020 год.

На основание чл. 44, ал. 2, от ЗМСМА и чл. 282 от Закона за предучилищното и училищното образование

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:

І. Формула за разпределяне на средствата, получени по единни разходни стандарти за 2020 г., между общообразователните училища – делегирани второстепенни разпоредители с бюджет към функция "Образование" в община Белово.

ІІ. Формули за разпределяне на средствата, получени по единни разходни стандарти за 2020 год., между ДГ, с.Сестримо (не прилагащи система на делегиран бюджет) и ДГ „Щурче”, гр.Белово(прилагаща система на делегиран бюджет) във функция "Образование" на община Белово.

ІІІ. Правила за промени в разпределението на средствата в общообразователните училища и целодневните детски градини при изменение на броя на децата и учениците или на стойностите по някой от другите компоненти на формулата, въз основа на които се разпределят средствата за 2020 г., съгласно Приложението.

ІV. Начин на разпределяне на добавките и средствата над определените по единни разходни стандарти.

Препис от Заповедта да се връчи на заинтересованите лица по функция "Образование" в община Белово.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Ненка Тодорова – зам. кмет и гл. счетоводител в община Белово

ИНЖ. КОСТАДИН ВАРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Документи:

Заповед № 76 / 09.03.2020г. /  – Изтегли