Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Решения 2016 г.

Решения на Общински съвет – Белово мандат 2015-2019 г.

Решение № Относно Файлове

Решение № 322-29.12.2016

Издаване на запис на заповед от Община Белово в полза на ДФ "Земеделие", обезпечаващо авансово плащане по договор № РД 50-189 от 29.11.2016 г. по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. на сключен между СНЦ "МИГ-Белово, Септември, Велинград", седалище и адрес на управление: гр. Белово, ул. "Орфей" № 2а, ЕИК по БУЛСТАТ 175869896, представляван от Цветан Георгиев Котев и Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., Управляващият орган на оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" за периода 2014-2020 г. и Управляващият орган на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" за периода 2014-2020 г.

Изтегли

Решение № 321-29.12.2016

Закриване на съществуваща банкова сметка на Еднолично дружество с ограничена отговорност "ДОМ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ-БЕЛОВО" в Банка ДСК – клон Белово.

Изтегли

Решение № 320-29.12.2016

Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за 1 км. пробег по съответната тарифа, валидни за територията на община Белово.

Изтегли

Решение № 319-29.12.2016

Кандидатстване на община Белово с проектно предложение "Развитие на социалното предприемачество за подобрен достъп до заетост на уязвими групи в община Белово" по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.006 "РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО", Приоритетна ос II "НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ", Инвестиционен приоритет 4 "Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарната икономика с цел улесняване на достъпа до заетост" на ОПРЧР 2014-2020 г.

Изтегли

Решение № 318-29.12.2016

Изменение и допълнение на Програмата за 2016 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 317-29.12.2016

Изменение и допълнение на Програмата за 2016 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 316-30.11.2016

Използване на отчисления по Закона за управление на отпадъците и реда на чл. 24 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина на изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъците.

Изтегли

Решение № 315-30.11.2016

Изменение и допълнение на Решение № 46 от 12.02.2016 г. на Общински съвет – Белово, прието с Протокол № 9 от заседание, проведено на 12.02.2016 г.

Изтегли

Решение № 314-30.11.2016

Предложение от инж. Костадин Варев – Кмет на община Белово за одобряване ЧИ ПУП – ПРЗ за Кв. 56, Кв. 74, Кв. 76, Кв. 78, Кв. 78а, Кв. 79, Кв. 109, Кв. 115, Кв. 116, Кв. 117, Кв. 118, Кв. 120, Кв. 121, Кв. 122 по плана на гр.Белово, Община Белово, Област Пазарджик.

Изтегли

Решение № 313-30.11.2016

Предоставяне на безвъзмездно управление и ползване на община Белово на минералната вода – изключителнo държавна собственост – от находище „Белово“, община Белово, област Пазарджик, включен в Приложение № 2 към чл. 14, т. 2 от Закона за водите.

Изтегли

Решение № 312-30.11.2016

Промяна на регулационен и застроителен план на град Белово.

Изтегли

Решение № 311-30.11.2016

Промяна на регулационен и застроителен план на град Белово.

Изтегли

Решение № 310-30.11.2016

Промяна на регулационен и застроителен план на град Белово.

Изтегли

Решение № 309-30.11.2016

Промяна на регулационен и застроителен план на град Белово.

Изтегли

Решение № 308-30.11.2016

Промяна на регулационен и застроителен план на град Белово.

Изтегли

Решение № 307-30.11.2016

Промяна на регулационен и застроителен план на град Белово.

Изтегли

Решение № 306-30.11.2016

Промяна на регулационен и застроителен план на град Белово.

Изтегли

Решение № 305-30.11.2016

Заповед № ПО-246 от 25.11.2016г. на ВрИД Областен Управител на област Пазарджик.

Изтегли

Решение № 304-30.11.2016

Заповед № ПО-247 от 25.11.2016г. на ВрИД Областен Управител на област Пазарджик.

Изтегли

Решение № 303-30.11.2016

Заповед № ПО-248 от 25.11.2016г. на ВрИД Областен Управител на област Пазарджик.

Изтегли

Решение № 302-30.11.2016

Заповед № ПО-249 от 25.11.2016г. на ВрИД Областен Управител на област Пазарджик.

Изтегли

Решение № 301-30.11.2016

Заповед № ПО-250 от 25.11.2016 г. на ВрИД Областен Управител на област Пазарджик.

Изтегли

Решение № 300-30.11.2016

Заповед № ПО-244 от 25.11.2016 г. на ВрИД Областен Управител на област Пазарджик.

Изтегли

Решение № 299-30.11.2016

Заповед № ПО-245 от 25.11.2016 г. на ВрИД Областен Управител на област Пазарджик.

Изтегли

Решение № 298-30.11.2016

Изменение на Решение № 277, прието на заседание на Общински съвет – Белово, проведено на 15.11.2016 г., с протокол № 19.

Изтегли

Решение № 297-30.11.2016

Изменение на Решение № 276, прието на заседание на Общински съвет – Белово, проведено на 15.11.2016 г., с протокол № 19.

Изтегли

Решение № 296-30.11.2016

Изменение на Решение № 275, прието на заседание на Общински съвет – Белово, проведено на 15.11.2016 г., с протокол № 19.

Изтегли

Решение № 295-30.11.2016

Изменение на Решение № 272, прието на заседание на Общински съвет – Белово, проведено на 15.11.2016 г., с протокол № 19.

Изтегли

Решение № 294-30.11.2016

Изменение на Решение № 271, прието на заседание на Общински съвет – Белово, проведено на 15.11.2016 г., с протокол № 19.

Изтегли

Решение № 293-30.11.2016

Изменение на Решение № 270, прието на заседание на Общински съвет – Белово, проведено на 15.11.2016 г., с протокол № 19.

Изтегли

Решение № 292-30.11.2016

Изменение на Решение № 273, прието на заседание на Общински съвет – Белово, проведено на 15.11.2016 г., с протокол № 19.

Изтегли

Решение № 291-30.11.2016

Изменение на Решение № 274, прието на заседание на Общински съвет – Белово, проведено на 15.11.2016 г., с протокол № 19.

Изтегли

Решение № 290-30.11.2016

Изменение на Решение № 266, прието на заседание на Общински съвет – Белово, проведено на 15.11.2016 г., с протокол № 19.

Изтегли

Решение № 289-30.11.2016

Изменение на Решение № 268, прието на заседание на Общински съвет – Белово, проведено на 15.11.2016 г., с протокол № 19.

Изтегли

Решение № 288-30.11.2016

Изменение на Решение № 269, прието на заседание на Общински съвет – Белово, проведено на 15.11.2016 г., с протокол № 19.

Изтегли

Решение № 287-30.11.2016

Изменение на Решение № 267, прието на заседание на Общински съвет – Белово, проведено на 15.11.2016 г., с протокол № 19.

Изтегли

Решение № 286-30.11.2016

Изменение на Решение № 265, прието на заседание на Общински съвет – Белово, проведено на 15.11.2016 г., с протокол № 19.

Изтегли

Решение № 285-30.11.2016

Изменение на Решение № 263, прието на заседание на Общински съвет – Белово, проведено на 15.11.2016 г., с протокол № 19.

Изтегли

Решение № 284-30.11.2016

Изменение на Решение № 262, прието на заседание на Общински съвет – Белово, проведено на 15.11.2016 г., с протокол № 19.

Изтегли

Решение № 283-30.11.2016

Изменение на Решение № 264, прието на заседание на Общински съвет – Белово, проведено на 15.11.2016 г., с протокол № 19.

Изтегли

Решение № 282-30.11.2016

Изменение на Решение № 261, прието на заседание на Общински съвет – Белово, проведено на 15.11.2016 г., с протокол № 19.

Изтегли

Решение № 281-30.11.2016

Инвестиционно предложение за публично-частно партньорство.

Изтегли

Решение № 280-30.11.2016

Промяна на регулационен и застроителен план на град Белово.

Изтегли

Решение № 279-30.11.2016

Заявление с Вх. № УТ – 1428/14.11.2016 г. от Сашка Василева Кръстева от с. Сестримо.

Изтегли

Решение № 278-15.11.2016

Предложение от инж. Костадин Варев- Кмет на Община Белово за одобряване ЧИ ПУП – ПРЗ за Кв.75, Кв.116а, Кв.74, Кв.76, Кв.78, Кв.122, Кв.117 по плана на гр.Белово, Община Белово, Област Пазарджик.

Изтегли

Решение № 277-15.11.2016

Промяна на регулационен и застроителен план на град Белово.

Изтегли

Решение № 276-15.11.2016

Промяна на регулационен и застроителен план на град Белово.

Изтегли

Решение № 275-15.11.2016

Промяна на регулационен и застроителен план на град Белово.

Изтегли

Решение № 274-15.11.2016

Промяна на регулационен и застроителен план на град Белово.

Изтегли

Решение № 273-15.11.2016

Промяна на регулационен и застроителен план на град Белово.

Изтегли

Решение № 272-15.11.2016

Промяна на регулационен и застроителен план на град Белово.

Изтегли

Решение № 271-15.11.2016

Промяна на регулационен и застроителен план на град Белово.

Изтегли

Решение № 270-15.11.2016

Промяна на регулационен и застроителен план на град Белово.

Изтегли

Решение № 269-15.11.2016

Промяна на регулационен и застроителен план на град Белово.

Изтегли

Решение № 268-15.11.2016

Промяна на регулационен и застроителен план на град Белово.

Изтегли

Решение № 267-15.11.2016

Промяна на регулационен и застроителен план на град Белово.

Изтегли

Решение № 266-15.11.2016

Промяна на регулационен и застроителен план на град Белово.

Изтегли

Решение № 265-15.11.2016

Промяна на регулационен и застроителен план на град Белово.

Изтегли

Решение № 264-15.11.2016

Промяна на регулационен и застроителен план на град Белово.

Изтегли

Решение № 263-15.11.2016

Промяна на регулационен и застроителен план на град Белово.

Изтегли

Решение № 262-15.11.2016

Промяна на регулационен и застроителен план на град Белово.

Изтегли

Решение № 261-15.11.2016

Промяна на регулационен и застроителен план на град Белово.

Изтегли

Решение № 260-15.11.2016

Изменение и допълнение на Програмата за 2016 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 259-15.11.2016

Безвъзмездно предоставяне на право на управление върху част от недвижим имот публична общинска собственост, находящ се в ПИ с идентификатор 03592.502.1207.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Белово, с административен адрес гр. Белово, ул. "Освобождение" № 115 и право на строеж в ПИ с идентификатор 03592.502.1207 по КККР на град Белово в полза на Министерство на здравеопазването, за нуждите и дейността на ЦСМП гр. Пазарджик, филиал на СМП град Белово.

Изтегли

Решение № 258-28.10.2016

Приемане на допълнение на Общински план за развитие 2014 – 2020 година.

Изтегли

Решение № 257-28.10.2016

Приемане на Наредба за публично-частното партньорство.

Изтегли

Решение № 256-28.10.2016

Отчет по изпълнение на решенията на Общински съвет – Белово за първото шестмесечие на 2016 г.

Изтегли

Решение № 255-28.10.2016

Определяне представител на Община Белово в МБАЛ Пазарджик.

Изтегли

Решение № 254-28.10.2016

Заявление с Вх. № УТ-1288/17.10.2016 г. от Иван Димитров Адов – Кмет на село Мененкьово, община Белово, за допускане изработването на ПУП-ПРЗ с оглед доказване на необходимата прилежаща площ към построената в имота сграда – параклис и беседка и съгласие за делба на имот в землището на село Мененкьово, община Белово, област Пазарджик.

Изтегли

Решение № 253-28.10.2016

Подаване на проектно предложение с наименование „"Разкриване на център за социална рехабилитация и интеграция на лица в неравностойно положение и техните семейства в община Белово" по процедура за безвъзмездно финансиране BG05M9OP001-2.005 "Активно включване" по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014-2020".

Изтегли

Решение № 252-28.10.2016

Изменение на Решение № 164 от 28.07.2016 г. на Общински съвет – Белово.

Изтегли

Решение № 251-28.10.2016

Изменение на Решение № 172 от 21.09.2016 г. на Общински съвет – Белово.

Изтегли

Решение № 250-28.10.2016

Изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Белово и определяне размера на данъка върху таксиметров превоз на пътници на територията на община Белово.

Изтегли

Решение № 249-28.10.2016

Приемане на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Детски комплекс – Белово.

Изтегли

Решение № 248-26.09.2016

Даване на съгласие на "Академия за образователни иновации" с ЕИК 175381491 като ЮЛНЦ за съответствие на проект с приоритетите на общинския план за развитие на Община Белово.

Изтегли

Решение № 247-26.09.2016

Изменение и допълнение на Програмата за 2016 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 246-26.09.2016

Изменение и допълнение на Програмата за 2016 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 245-26.09.2016

Изменение и допълнение на Програмата за 2016 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 244-26.09.2016

Изменение и допълнение на Програмата за 2016 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 243-26.09.2016

Изменение и допълнение на Програмата за 2016 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 242-26.09.2016

Изменение и допълнение на Програмата за 2016 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 241-26.09.2016

Изменение и допълнение на Програмата за 2016 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 240-26.09.2016

Изменение и допълнение на Програмата за 2016 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 239-26.09.2016

Изменение и допълнение на Програмата за 2016 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 238-26.09.2016

Изменение и допълнение на Програмата за 2016 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 237-26.09.2016

Изменение и допълнение на Програмата за 2016 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 236-26.09.2016

Изменение и допълнение на Програмата за 2016 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 235-26.09.2016

Изменение и допълнение на Програмата за 2016 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 234-26.09.2016

Изменение и допълнение на Програмата за 2016 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 233-26.09.2016

Изменение и допълнение на Програмата за 2016 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 232-26.09.2016

Изменение и допълнение на Програмата за 2016 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 231-26.09.2016

Изменение и допълнение на Програмата за 2016 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 230-26.09.2016

Изменение и допълнение на Програмата за 2016 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 229-26.09.2016

Изменение и допълнение на Програмата за 2016 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 228-26.09.2016

Изменение и допълнение на Програмата за 2016 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 227-26.09.2016

Изменение и допълнение на Програмата за 2016 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 226-26.09.2016

Изменение и допълнение на Програмата за 2016 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 225-26.09.2016

Изменение и допълнение на Програмата за 2016 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 224-26.09.2016

Изменение и допълнение на Програмата за 2016 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 223-26.09.2016

Изменение и допълнение на Програмата за 2016 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 222-26.09.2016

Изменение и допълнение на Програмата за 2016 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 221-26.09.2016

Изменение и допълнение на Програмата за 2016 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 220-26.09.2016

Изменение и допълнение на Програмата за 2016 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 219-26.09.2016

Изменение и допълнение на Програмата за 2016 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 218-26.09.2016

Изменение и допълнение на Програмата за 2016 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 217-26.09.2016

Изменение и допълнение на Програмата за 2016 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 216-26.09.2016

Изменение и допълнение на Програмата за 2016 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 215-26.09.2016

Изменение и допълнение на Програмата за 2016 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 214-26.09.2016

Промяна в характера на собствеността на общински имот.

Изтегли

Решение № 213-26.09.2016

Промяна в характера на собствеността на общински имот.

Изтегли

Решение № 212-26.09.2016

Промяна в характера на собствеността на общински имот.

Изтегли

Решение № 211-26.09.2016

Промяна в характера на собствеността на общински имот.

Изтегли

Решение № 210-26.09.2016

Промяна в характера на собствеността на общински имот.

Изтегли

Решение № 209-26.09.2016

Промяна в характера на собствеността на общински имот.

Изтегли

Решение № 208-26.09.2016

Промяна в характера на собствеността на общински имот.

Изтегли

Решение № 207-26.09.2016

Промяна в характера на собствеността на общински имот.

Изтегли

Решение № 206-26.09.2016

Промяна в характера на собствеността на общински имот.

Изтегли

Решение № 205-26.09.2016

Промяна в характера на собствеността на общински имот.

Изтегли

Решение № 204-26.09.2016

Промяна в характера на собствеността на общински имот.

Изтегли

Решение № 203-26.09.2016

Промяна в характера на собствеността на общински имот.

Изтегли

Решение № 202-26.09.2016

Промяна на регулационен застроителен план на град Белово.

Изтегли

Решение № 201-26.09.2016

Промяна на регулационен застроителен план на град Белово.

Изтегли

Решение № 200-26.09.2016

Промяна на регулационен застроителен план на град Белово.

Изтегли

Решение № 199-26.09.2016

Промяна на регулационен застроителен план на град Белово.

Изтегли

Решение № 198-26.09.2016

Промяна на регулационен застроителен план на град Белово.

Изтегли

Решение № 197-26.09.2016

Промяна на регулационен застроителен план на град Белово.

Изтегли

Решение № 196-26.09.2016

Промяна на регулационен застроителен план на град Белово.

Изтегли

Решение № 195-26.09.2016

Промяна на регулационен застроителен план на град Белово.

Изтегли

Решение № 194-26.09.2016

Изменение и допълнение на решение № 97 от 30.06.2016 г. на Общински съвет – Белово, прието с Протокол № 13 от заседание, проведено на 30.06.2016 г.

Изтегли

Решение № 193-26.09.2016

Кандидатстване на НЧ "Св.Св. Кирил и Методий – 1910 г." село Мененкьово с проект "Възстановяване след пожар и основен ремонт на читалищната сграда на НЧ "Св.Св. Кирил и Методий – 1910 г.", по мярка 7. "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от ПРСР 2014-2020 г., подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктури".

Изтегли

Решение № 192-26.09.2016

Учредяване на безвъзмездно право на ползване в полза на НЧ "Благой Захариев – 1932 г." град Белово, квартал Малко Белово, ул. "Йордан Говедаров“ № 32.

Изтегли

Решение № 191-26.09.2016

Учредяване на безвъзмездно право на ползване в полза на НЧ "Христо Ботев – 1931 г." село Габровица.

Изтегли

Решение № 190-26.09.2016

Учредяване на безвъзмездно право на ползване в полза на НЧ "Александър Пипонков – Чапай – 1938 г." село Дъбравите.

Изтегли

Решение № 189-26.09.2016

Учредяване на безвъзмездно право на ползване в полза на НЧ "Просвета-1928 г." село Момина клисура.

Изтегли

Решение № 188-26.09.2016

Учредяване на безвъзмездно право на ползване в полза на НЧ "Искра-1881 г." село Сестримо.

Изтегли

Решение № 187-26.09.2016

Финансиране за извършване на автобусния превоз на учениците от с. Варвара, с. Семчиново, с. Симеоновец, гр. Ветрен и населените места от община Белово, в т.ч. и кв. Малко Белово до СУ "Александър Иванов – Чапай" до края на бюджетната 2016 г.

Изтегли

Решение № 186-26.09.2016

Извършване на автобусния превоз на деца (5-6 години) от община Белово до ДГ "Щурче" гр. Белово до края на бюджетната 2016 г.

Изтегли

Решение № 185-26.09.2016

Финансиране за извършване на автобусния превоз на учениците гр. Белово, обучаващи се в ОУ "Отец Паисий" с. Сестримо до края на бюджетната 2016 г.

Изтегли

Решение № 184-21.09.2016

Ново обсъждане на Решение № 169 от 16.08.2016 г., прието с Протокол № 15 на ОбС – Белово.

Изтегли

Решение № 183-21.09.2016

Определяне предмета на дейност на ЦПЛР – ДК БЕЛОВО.

Изтегли

Решение № 182-21.09.2016

Докладна записка от Председателя на НЧ "Св. Св. Кирил и Методий – 1910 г." село Мененкьово с Вх. № ОбС – 382/14.09.2016 г., относно кандидатстване за финансиране с проект "Ремонт и обновяване на НЧ "Св. Св. Кирил и Методий – 1910 г." село Мененкьово, община Белово, област Пазарджик по мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони", Подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020.

Изтегли

Решение № 181-21.09.2016

Докладна записка от Председателя на НЧ "Просвета – 1928 г." село Момина клисура с Вх. № ОбС – 381/14.09.2016 г., относно кандидатстване за финансиране с проект "Ремонт и обновяване на НЧ "Просвета – 1928 г." село Момина клисура, община Белово, област Пазарджик по мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони", Подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Изтегли

Решение № 180-21.09.2016

Докладна записка от Председателя на НЧ "Христо Ботев – 1931 г." село Габровица с Вх. № ОбС – 380/13.09.2016 г., относно кандидатстване за финансиране с проект "Ремонт и обновяване на НЧ "Христо Ботев – 1931 г." село Габровица, община Белово, област Пазарджик по мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони", Подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Изтегли

Решение № 179-21.09.2016

Докладна записка от Председателя на НЧ "Ал. Пипонков – 1938 г." село Дъбравите с Вх. № ОбС – 379/13.09.2016 г., относно кандидатстване за финансиране с проект "Ремонт и обновяване на НЧ "Ал. Пипонков – 1938 г." село Дъбравите, община Белово, област Пазарджик по мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони", Подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Изтегли

Решение № 178-21.09.2016

Докладна записка от Председателя на НЧ "Благой Захариев – 1932 г." гр. Белово с Вх. № ОбС – 378/13.09.2016 г., относно кандидатстване за финансиране с проект "Ремонт и обновяване на НЧ "Благой Захариев-1932 г.", гр. Белово, кв. Малко Белово, община Белово, област Пазарджик по мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони", Подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Изтегли

Решение № 177-21.09.2016

Докладна записка от Председателя на НЧ "Искра – 1881 г." село Сестримо с Вх. № ОбС – 377/12.09.2016 г., относно кандидатстване за финансиране с проект "Ремонт и обновяване на НЧ "Искра-1881г.", село Сестримо, община Белово, област Пазарджик по мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони", Подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Изтегли

Решение № 176-21.09.2016

Изменение на Програмата за 2016 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 175-21.09.2016

Информация за текущото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства за първото полугодие на 2016 г.

Изтегли

Решение № 174-21.09.2016

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на "Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Белово" /Приета с Решение № 535, протокол № 52/2013 год./

Изтегли

Решение № 173-21.09.2016

Приемане на Наредба за записване, отписване и преместване в общинските детски градини на територията на община Белово.

Изтегли

Решение № 172-21.09.2016

Формиране на самостоятелни и слети паралелки в училищата на територията на община Белово за учебната 2016/2017 г.

Изтегли

Решение № 171-21.09.2016

Искане с Вх. № УТ-795/07.07.2016 г. от Телекабел гр. Пазарджик за допускане изработването на ПУП-ПП /парцеларен план/ за трасе за оптична кабелна линия преминаваща през землищата на гр. Белово, с. Момина клисура и с. Сестримо, община Белово, област Пазарджик.

Изтегли

Решение № 170-16.08.2016

Подкрепяне на Декларация за прекратяване на концесионната процедура за добив на волфрамосъдържащи руди от находище "Грънчарица – Център", поради противоречие със законодателството за управлението на водите и за опазването на околната среда, приета от ОбС – Велинград.

Изтегли

Решение № 169-16.08.2016

Преобразуване на Музейна сбирка " Атанас Хрисчев " гр. Белово и създаване на Исторически музей, гр. Белово.

Изтегли

Решение № 168-16.08.2016

Участие на Община Белово и кандидатстване за финансиране при спазване на условията и редът за прилагане на подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. ( ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), съгласно Наредба № 12 от 25.06.2016 г.

Изтегли

Решение № 167-16.08.2016

Участие на Община Белово и кандидатстване за финансиране при спазване на условията и редът за прилагане на подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. ( ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), съгласно Наредба № 12 от 25.06.2016 г.

Изтегли

Решение № 166-16.08.2016

Участие на Община Белово и кандидатстване за финансиране при спазване на условията и редът за прилагане на подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. ( ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), съгласно Наредба № 12 от 25.06.2016 г.

Изтегли

Решение № 165-16.08.2016

Искане с вх. № УТ- 740 / 22.06.2016 г. от ЕВН КЕЦ Белово за учредяване безвъзмездно право на прокарване на КЛНН по тротоара пред УПИ V- 1011 до УПИ IX- озеленяване, кв. 63, гр. Белово, община Белово.

Изтегли

Решение № 164-28.07.2016

Формиране на самостоятелни и слети паралелки в СОУ "Александър Иванов – Чапай" гр. Белово за учебната 2016/2017 година.

Изтегли

Решение № 163-28.07.2016

Кандидатстване за финансиране пред Проект "Красива България", Министерство на труда и социалната политика (МТСП) за намаляване на безработицата и стимулиране на заетостта в страната.

Изтегли

Решение № 162-28.07.2016

Определяне на представител в ОСНРБ.

Изтегли

Решение № 161-28.07.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ II-6, находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 10a по ПУП на курорт "Чаира".

Изтегли

Решение № 160-28.07.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ XI-16 "За уелнес и спа комплекс", находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 11 по ПУП на курорт "Чаира".

Изтегли

Решение № 159-28.07.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ XIII-16 "За КОО", находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 11 по ПУП на курорт "Чаира".

Изтегли

Решение № 158-28.07.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ I-19, находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 12 по ПУП на курорт "Чаира".

Изтегли

Решение № 157-28.07.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ XIII-19 "За КОО", находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 12 по ПУП на курорт "Чаира".

Изтегли

Решение № 156-28.07.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ III-19, находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 14 по ПУП на курорт "Чаира".

Изтегли

Решение № 155-28.07.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ VII-19, находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 14 по ПУП на курорт "Чаира".

Изтегли

Решение № 154-28.07.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ XII-19, находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 14 по ПУП на курорт "Чаира".

Изтегли

Решение № 153-28.07.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ II-14, находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 10 по ПУП на курорт "Чаира".

Изтегли

Решение № 152-28.07.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ II-8, находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 15a по ПУП на курорт "Чаира".

Изтегли

Решение № 151-28.07.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ VII-8, находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 15a по ПУП на курорт "Чаира".

Изтегли

Решение № 150-28.07.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ II-7 "За детски оздравителен център", находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 15б по ПУП на курорт "Чаира".

Изтегли

Решение № 149-28.07.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ IV-7, находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 15б по ПУП на курорт "Чаира".

Изтегли

Решение № 148-28.07.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ V-7, находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 15б по ПУП на курорт "Чаира".

Изтегли

Решение № 147-28.07.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ X-7 "За КОО", находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 15б по ПУП на курорт "Чаира".

Изтегли

Решение № 146-28.07.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ XII-112 "За посетителски център", находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 15б по ПУП на курорт "Чаира".

Изтегли

Решение № 145-28.07.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ XIV-10, находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 15б по ПУП на курорт "Чаира".

Изтегли

Решение № 144-28.07.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ II-16, находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 16 по ПУП на курорт "Чаира".

Изтегли

Решение № 143-28.07.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ V-6, находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 17 по ПУП на курорт "Чаира".

Изтегли

Решение № 142-28.07.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ VI-6, находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 17 по ПУП на курорт "Чаира".

Изтегли

Решение № 141-28.07.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ VIII-6, находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 17 по ПУП на курорт "Чаира".

Изтегли

Решение № 140-28.07.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ X-14, находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 10 по ПУП на курорт "Чаира".

Изтегли

Решение № 139-28.07.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ IX-14, находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 10 по ПУП на курорт "Чаира".

Изтегли

Решение № 138-28.07.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ VIII-14, находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 10 по ПУП на курорт "Чаира".

Изтегли

Решение № 137-28.07.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ VII-14, находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 10 по ПУП на курорт "Чаира".

Изтегли

Решение № 136-28.07.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ VI-14, находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 10 по ПУП на курорт "Чаира".

Изтегли

Решение № 135-28.07.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ V-14, находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 10 по ПУП на курорт "Чаира".

Изтегли

Решение № 134-28.07.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ IV-14, находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 10 по ПУП на курорт "Чаира".

Изтегли

Решение № 133-28.07.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ III-14, находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 10 по ПУП на курорт "Чаира".

Изтегли

Решение № 132-28.07.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ XIV-34, находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 9 по ПУП на курорт "Чаира".

Изтегли

Решение № 131-28.07.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ XIII-34, находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 9 по ПУП на курорт "Чаира".

Изтегли

Решение № 130-28.07.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ XII-34, находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 9 по ПУП на курорт "Чаира".

Изтегли

Решение № 129-28.07.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ IX-34 "За КОО", находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 9 по ПУП на курорт "Чаира".

Изтегли

Решение № 128-28.07.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ VIII-34, находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 9 по ПУП на курорт "Чаира".

Изтегли

Решение № 127-28.07.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ VI-34, находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 9 по ПУП на курорт "Чаира".

Изтегли

Решение № 126-28.07.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ V-16.34, находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 9 по ПУП на курорт "Чаира".

Изтегли

Решение № 125-28.07.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ XVII-38, находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 6 по ПУП на курорт "Чаира".

Изтегли

Решение № 124-28.07.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ III-33, находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 8Б по ПУП на курорт "Чаира".

Изтегли

Решение № 123-28.07.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ I-33, находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 8Б по ПУП на курорт "Чаира".

Изтегли

Решение № 122-28.07.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ IV-33, находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 8Б по ПУП на курорт "Чаира".

Изтегли

Решение № 121-28.07.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ I-33, находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 8Б по ПУП на курорт "Чаира".

Изтегли

Решение № 120-28.07.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ ХXV-3, находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 20 по ПУП на курорт "Чаира".

Изтегли

Решение № 119-28.07.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ ХXІ-3, находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 20 по ПУП на курорт "Чаира".

Изтегли

Решение № 118-28.07.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ ХІІІ-24, находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 2 по ПУП на курорт "Чаира".

Изтегли

Решение № 117-28.07.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ ХІІІ-3, находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 20 по ПУП на курорт "Чаира".

Изтегли

Решение № 116-28.07.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ ІХ-33, находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 8A по ПУП на курорт "Чаира".

Изтегли

Решение № 115-28.07.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ I-6 "За КОО и ТП", находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 18 по ПУП на курорт "Чаира".

Изтегли

Решение № 114-28.07.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ X-6, находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 18 по ПУП на курорт "Чаира".

Изтегли

Решение № 113-28.07.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ XII-6, находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 18 по ПУП на курорт "Чаира".

Изтегли

Решение № 112-28.07.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ XIII-6, находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 18 по ПУП на курорт "Чаира".

Изтегли

Решение № 111-28.07.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ XV-6, находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 18 по ПУП на курорт "Чаира".

Изтегли

Решение № 110-28.07.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ XVI-6, находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 18 по ПУП на курорт "Чаира".

Изтегли

Решение № 109-28.07.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ XVII-6, находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 18 по ПУП на курорт "Чаира".

Изтегли

Решение № 108-28.07.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ XVIII-6, находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 18 по ПУП на курорт "Чаира".

Изтегли

Решение № 107-28.07.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ XIX-6, находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 18 по ПУП на курорт "Чаира".

Изтегли

Решение № 106-28.07.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ VI-6, находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 18 по ПУП на курорт "Чаира".

Изтегли

Решение № 105-28.07.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ XXIX-3, находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 20 по ПУП на курорт "Чаира".

Изтегли

Решение № 104-28.07.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ III-3, находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 20 по ПУП на курорт "Чаира".

Изтегли

Решение № 103-28.07.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ IX-3, находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 20 по ПУП на курорт "Чаира".

Изтегли

Решение № 102-28.07.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ X-3, находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 20 по ПУП на курорт "Чаира".

Изтегли

Решение № 101-28.07.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ XII-3, находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 20 по ПУП на курорт "Чаира".

Изтегли

Решение № 100-28.07.2016

Отчет на Програмата за 2015 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 99-28.07.2016

Приемане Отчета за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средствата от Европейския съюз на Община Белово за 2015 година и отчета на дълга на Община Белово към 31.12.2015 година.

Изтегли

Решение № 98-30.06.2016

Поемане на дългосрочен общински дълг в полза на местната общност с цел за финансиране на плащанията на инвестиционни обекти, реализирани на територията на община Белово, направено по реда на Закона за общинския дълг и във връзка с предложение от Кмета на община Белово относно поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг.

Изтегли

Решение № 97-30.06.2016

Изменение и допълнение на решение № 46 от 12.02.2016 г. на Общински съвет – Белово, прието с Протокол № 9 от заседание, проведено на 12.02.2016 г.

Изтегли

Решение № 96-30.06.2016

Създаване на комисия по чл. 170 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража към Общински съвет – гр. Белово.

Изтегли

Решение № 95-30.06.2016

Инвестиционно предложение за публично-частно партньорство

Изтегли

Решение № 94-30.06.2016

Финансиране на "В и К – Белово" ЕООД с ЕИК: 112107477

Изтегли

Решение № 93-30.06.2016

Продажба на лек автомобил ВАЗ 21214, рег. № PA 0938 AT, цвят бял.

Изтегли

Решение № 92-30.06.2016

Необходимостта от рекултивация на ПИ № 000087 с площ 10,7 дка с начин на трайно ползване "Др. селскостопанска територия", местност "Вучата могила", землище село Дъбравите.

Изтегли

Решение № 91-30.06.2016

Инвестиционни планове на Община Белово за изграждане на инсталация за предварително третиране на отпадъците /сепарираща инсталация/ и на инсталация за компостиране на битови отпадъци за обслужване на територията на община Белово, област Пазарджик.

Изтегли

Решение № 90-30.06.2016

Заявление с Вх. № УТ – 714/14.06.2016 г. от Георги Методиев Лазаров – съсобственик на УПИ-V-104 по плана на к. "Чаира", община Белово за ЧИ на ПУП-ПРЗ, така че да се промени регулационната граница между УПИ-V-104 и УПИ-IV-23, кв. 1 по плана на к. "Чаира", община Белово.

Изтегли

Решение № 89-30.06.2016

Откриване на процедура за финансово оздравяване на община Белово.

Изтегли

Решение № 88-30.06.2016

План за действие по изпълнението на общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Белово 2017 г.

Изтегли

Решение № 87-30.06.2016

Искане с Вх. № УТ – 649/01.06.2016 г. от ЕТ "Агенция нов свят – Благородна Николова" и от Благородна Николова Дошева – Здравкова от с. Голямо Белово, община Белово за ЧИ ПУП-ПРЗ на УПИ-I "За читалище" и УПИ XXIV "За магазин", кв. 20, като се промени страничната регулационна линия, така че сграда с идентификатор 15802.504.244.4 находяща се в УПИ-I "За читалище" кв. 20 след промяната да попада в УПИ XXIV "За магазин", кв. 20 с. Голямо Белово, община Белово.

Изтегли

Решение № 86-30.06.2016

Изменение Програмата за 2016 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 85-30.06.2016

Изменение на Програмата за 2016 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 84-30.06.2016

Заявление с Вх. № AO-475/08.03.2016 г. от Васил Иванов Атанасов за закупуване на около 100 м2 от ПИ с идентификатор № 03592.502.9614 / УПИ-IX-"Озеленяване", кв. 63 по плана на гр. Белово и възможността за частично изменение на ПУП-ПРЗ, така че част от УПИ-IX-"Озеленяване" / ПИ с идентификатор № 03592.502.9614/ да се обособи в самостоятелно УПИ-X- "Търговия и услуги", кв. 63 по плана на гр. Белово.

Изтегли

Решение № 83-31.05.2016

ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА „ БЕЛОВО 2014 „ ЕАД ЗА 2015 г.

Изтегли

Решение № 82-31.05.2016

ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА „ ОБЩИНСКИ ИМОТИ БЕЛОВО „ ЕООД ЗА 2015 г.

Изтегли

Решение № 81-31.05.2016

ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА „ БКС 1- БЕЛОВО „ ЕООД ЗА 2015 г.

Изтегли

Решение № 80-31.05.2016

ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА „ В и К – БЕЛОВО „ ЕООД ЗА 2015 г.

Изтегли

Решение № 79-31.05.2016

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ Х-34, кв. 9 по ПУП на курорт Чаира

Изтегли

Решение № 78-31.05.2016

ГОДИШНИТЕ ОТЧЕТИ НА ЧИТАЛИЩНИТЕ НАСТОЯТЕЛСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОВО ЗА ДЕЙНОСТТА ИМ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА.

Изтегли

Решение № 77-31.05.2016

ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Изтегли

Решение № 76-31.05.2016

Отчет за 2015 г. на Общинска програма за закрила на детето и Общинска програма за закрила на детето за 2016 г.

Изтегли

Решение № 75-31.05.2016

Изменение на Приложение № 1 от Програмата за 2016 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово и отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, съгл. АПОС № 28/25.03.1998 г.

Изтегли

Решение № 74-31.05.2016

 

Изтегли

Решение № 73-31.05.2016

Предложение от кмета на община Белово с входящ номер ОбС- 200 / 16.05.2016 г. относно Заявление входящ номер УТ- 429/ 08.04.2016 г. от НЕК, Предприятие „ ЯЗОВИРИ И КАСКАДИ „ за допускане изработването на ПУП – ПРЗ за ПИ с № 047074, местност „ Генчов валог „ по КВС на с. Габровеца, ЕКАТТЕ 14163, община Белово, област Пазарджик

Изтегли

Решение № 72-31.05.2016

Предложение от кмета на община Белово с входящ номер ОбС-199 / 16.05.2016 г. относно Заявление с входящ номер УТ-533 / 04.05.2016 г. от Спас Георгиев Благоев – договор от 12.08.1971 г. за отстъпено право на строеж в УПИ V- 455, кв. 79, кв. Малко Белово, по плана на гр. Белово.

Изтегли

Решение № 71-31.05.2016

Общински културен календар за 2016 г.

Изтегли

Решение № 70-31.05.2016

Заявление вх. № УТ-468/18.04.2016 г. от Лилия Пламенова Сулева за изготвяне комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ ,така че регулационният план да се промени по имотна граница на поземлен имот с идентификатор 03592.503.435 Кв.115 гр.Белово Община Белово и инвестиционен проект за жилищно застрояване.

Изтегли

Решение № 69-25.03.2016

Връщане за ново обсъждане на Решение № 56 / 26.02.2016 г. на Общински съвет- Белово, взето на заседание на Общински съвет- Белово, проведено на 26.02.2016 г., с протокол № 10 / 26.02.-2016 г.

Изтегли

Решение № 68-25.03.2016

Връщане за ново обсъждане на Решение № 54 / 26.02.2016 г. на Общински съвет- Белово, взето на заседание на Общински съвет- Белово, проведено на 26.02.2016 г., с протокол № 10/ 26.02.-2016 г.

Изтегли

Решение № 67-25.03.2016

Връщане за ново обсъждане на Решение № 55 / 26.02.2016 г. на Общински съвет- Белово, взето на заседание на Общински съвет- Белово, проведено на 26.02.2016 г., с протокол № 10/ 26.02.-2016 г.

Изтегли

Решение № 66-25.03.2016

Определяне на базисни месечни наемни цени на общинските имоти за 2016 г.

Изтегли

Решение № 65-25.03.2016

Приемане на План за енергийна ефективност за 2016- 2017 г.

Изтегли

Решение № 64-25.03.2016

Изменение на решение № 927 от 18.09.2015 г., взето на заседание на общински съвет- Белово на 18.09.2015 г., с протокол № 86 и във връзка с постъпило писмо с вх. № АО-229/ 15.03.2016 г. От Областен управител на област Пазарджик, за включване на Център за Спешна Медицинска Помощ, филиал Белово в инвестиционен проект по Оперативна программа „ Региони в растеж „ 2014- 2020 г. с определен конкретен бенефициент Министерство на здравеопазването.

Изтегли

Решение № 63-25.03.2016

Учредяване на безвъзмездно право на строеж в полза на НЧ „ Св. Св. Кирил и Методий „ село Мененкьово.

Изтегли

Решение № 62-25.03.2016

Учредяване на безвъзмездно право на строеж в полза на НЧ „ Просвета – 1958 „ село Аканджиево.

Изтегли

Решение № 61-25.03.2016

Учредяване на безвъзмездно право на строеж в полза на НЧ „ Просвета – 1928 „ село Момина клисура.

Изтегли

Решение № 60-26.02.2016

Изменение на Програмата за 2016 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово

Изтегли

Решение № 59-26.02.2016

Изменение на Програмата за 2016 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово

Изтегли

Решение № 58-26.02.2016

Предложение от Областен управител на област с административен център – гр. Пазарджик за включване на община Белово в Асоциацията по водоснабдяване и канализация.

Изтегли

Решение № 57-26.02.2016

Изготвяне на ПУП –ПРЗ за поземлен имот с № 000093, находящ се в землището на с.Сестримо.

Изтегли

Решение № 56-26.02.2016

Възобновяване на производството по издаване на Решение № 710 от 12.09.2014 г., прието с Протокол № 66 от 12.09.2014 г.

Изтегли

Решение № 55-26.02.2016

Оттегляне на оспорен по съдебен ред административен акт – Решение № 706/12.09.2014 г.

Изтегли

Решение № 54-26.02.2016

възобновяване на производството по издаване на Решение № 699 от 31.07.2014 г. на общински съвет на община Белово, прието с протокол № 65 от 31.07.2014 г.

Изтегли

Решение № 53-26.02.2016

Стратегия за развитие на социалните услуги в община Белово /2016-2020/ и План за действие по изпълнение на стратегията за 2016 г.

Изтегли

Решение № 52-26.02.2016

Създаване на обществен съвет за осъществяване на обществен контрол при осъществяване на дейности в областта на социалните услуги.

Изтегли

Решение № 51-26.02.2016

Определяне на директорите на училища на територията на община Белово за второстепенни разпоредители с бюджетни кредити.

Изтегли

Решение № 50-26.02.2016

Определяне на директора на ОДЗ „Щурче” гр. Белово за второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.

Изтегли

Решение № 49-12.02.2016

Промяна характера на собствеността на имот – общинска собственост във връзка с чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за устройство на територията.

Изтегли

Решение № 48-12.02.2016

Приемане на дарение от „Завод за хартия Белово” АД в полза на Община Белово.

Изтегли

Решение № 47-12.02.2016

Заплащане на Община Белово на отчисления за обезвреждане на отпадъци на общинско депо за неопасни отпадъци от „Завод за хартия Белово” АД.

Изтегли

Решение № 46-12.02.2016

Поемане на дългосрочен общински дълг в полза на местната общност с цел за финансиране на плащанията на инвестиционни обекти, реализирани на територията на община Белово.

Изтегли

Решение № 45-12.02.2016

Приемане на бюджета за 2016 година на Община Белово.

Изтегли

Решение № 44-28.01.2016

Предоставяне на мери и пасища, общинска собственост, на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни на основание чл.37о, ал. 1 и ал. 4 и в изпълнение на изискванията на чл. 37и от ЗСПЗЗ.

Изтегли

Решение № 43-28.01.2016

Приемане на Програмата за 2016 година по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово пред периода 2016 – 2019 година.

Изтегли

Решение № 42-28.01.2016

Приемане на Стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово пред периода 2016 – 2019 година.

Изтегли

Решение № 41-28.01.2016

Отчет за изпълнението на Националната стратегия за младежта /2010-2020/ за 2015 г., План за изпълнение на Националната стратегия за младежта /2010-2020/ за 2016 г. и Анализ за състоянието на младежта в община Белово.

Изтегли

Решение № 40-28.01.2016

Програма за управление на община Белово за мандат 2015 – 2019 година.

Изтегли

Решение № 39-11.01.2016

Връщане за ново обсъждане като незаконосъобразно Решение № 28/03.12.2015 г., прието на заседание на Общински съвет – Белово с Протокол № 4 от 03.12.2015 г.

Изтегли