Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Решения 2014 г.

Решение № Относно Файлове
Решение № 766-29.12.2014 г.

Изработване на техническо задание, проучвателни и проектни дейности за предварителен и окончателен ПУП за обект „Зона за атракции, рекреация и отдих” Белово в местността „Топлата вода” и обект „Зона за рекреация и отдих – Ливада Бачия” в местностите „Ливада Бачия”, „Валявиците” и „Куртово”.

Изтегли
Решение № 765-29.12.2014 г.

Изработване на техническо задание, проучвателни и проектни дейности за предварителен и окончателен ПУП за обект „ПСОВ и колектори за агломерация Белово” и обект „Гробищен парк” Белово.

Изтегли
Решение № 764-29.12.2014 г.

Изработване на техническо задание, проучвателни и проектни дейности за предварителен и окончателен ПУП за обекти „Индустриални зони” Белово.

Изтегли
Решение № 763-29.12.2014 г.

Продажба на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Белово, съгласно Приложение № 1.

Изтегли
Решение № 762-29.12.2014 г.

Изработване на техническо задание към ПУП-ПРЗ с изменение на действащите ИПРЗ от 1971 г. и ПУП-ПУР от 2008 г. на курорт Чаира, в землище с. Сестримо, община Белово.

Изтегли
Решение № 761-29.12.2014 г.

Искане с Вх. № УТ-869/30.10.2014 г. от ЕВН България, Електроразпределение КЕЦ Белово за допускане изработването на ПУП-ПП /парцеларен план/ за трасе на електропровод преминаващ през път IV клас – ПИ с № 000091 /публична общинска собственост/ в землище на с. Габровица, община Белово, област Пазарджик

Изтегли
Решение № 760-29.12.2014 г.

Искане с Вх. № УТ-2012/18.12.2014 г. от Стефан Ангелов Ангелов, жител на с. Сестримо, община Белово.

Изтегли
Решение № 759-29.12.2014 г.

Учредяване на възмездно право на строеж в полза на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД – Пловдив.

Изтегли
Решение № 758-29.12.2014 г.

Създаване на временна комисия и откриване на процедура по избор на съдебни заседатели с мандат 2015 – 2020 г.

Изтегли
Решение № 757-29.12.2014 г.

Актуализация на бюджета на община Белово за 2014 година.

Изтегли
Решение № 756-29.12.2014 г.

Отчет за дейността на МКБППМН – Белово за 2014 г.

Изтегли
Решение № 755-29.12.2014 г.

Отчет за дейността на пенсионерски клуб с. Дъбравите за 2014 г.

Изтегли
Решение № 754-29.12.2014 г.

Отчет за дейността на пенсионерски клуб „Еделвайс” с. Голямо Белово за 2014 г

Изтегли
Решение № 753-29.12.2014 г.

Отчет за дейността на пенсионерски клуб с. Габровица за 2014 г.

Изтегли
Решение № 752-29.12.2014 г.

Искане от Председателя на НЧ „Благой Захариев-1932” гр. Белово, кв. Малко Белово с Вх. № ОбС-266/11.12.2014 г., относно отпускане на безлихвен заем.

Изтегли
Решение № 751-28.11.2014 г.

Приемане на Протестна декларация от Общински съвет – Белово срещу инвестиционно предложение „Добив на мрамори, годни за производство на трошени фракции за пътно строителство, асфалтови смеси и бетон” от находище „Чешмата” в землищата на с. Дъбравите и с. Мененкьово, община Белово, област Пазарджик.

Изтегли
Решение № 750-28.11.2014 г.

Условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществен превоз на пътници с автобуси на територията на община Белово и за провеждане на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници с автобуси.

Изтегли
Решение № 749-28.11.2014 г.

Искане от Председателя на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Белово с Вх. № ОбС-259/28.11.2014 г., относно отпускане на безлихвен заем.

Изтегли
Решение № 748-28.11.2014 г.

Отчет за дейността на кметство с. Сестримо за периода м. септември 2013 г. – м. Септември 2014 г.

Изтегли
Решение № 747-28.11.2014 г.

Заявление от Йордан Александров Йорданов с Вх. № ОбС-253/27.11.2014 г. за отпускане на еднократна финансова помощ.

Изтегли
Решение № 746-28.11.2014 г.

Отчет за дейността на пенсионерски клуб гр. Белово, кв. Малко Белово за 2014 г.

Изтегли
Решение № 745-28.11.2014 г.

Отчет за дейността на пенсионерски клуб „Пей сърце” с. Аканджиево за 2014 г.

Изтегли
Решение № 744-28.11.2014 г.

Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Белово през 2015 г.

Изтегли
Решение № 743-28.11.2014 г.

Информация за опазване и популяризиране на паметници и паметни плочи на територията на община Белово.

Изтегли
Решение № 742-31.10.2014 г.

Искане с Вх. № УТ – 952/24.10.2014 г. от ЕВН КЕЦ Белово за учредяване безвъзмездно право на прокарване на КЛНН с. Дъбравите, община Белово.

Изтегли
Решение № 741/31.10.2014 г.

Изменение Програмата за 2014 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли
Решение № 740/31.10.2014 г.

Отчет за дейността на пенсионерски клуб „Здравец” с. Мененкьово.

Изтегли
Решение № 739/31.10.2014 г.

Заявление от Председателя на НЧ „Тодор Каблешков-1874” с. Голямо Белово с Вх. № ОбС-242/24.10.2014 г., относно отпускане на безлихвен заем

Изтегли
Решение № 738/31.10.2014 г.

ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕДЖАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ.

Изтегли
Решение № 737/31.10.2014 г.

ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕТО, СЪБИРАНЕТО (ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗДЕЛНОТО), ТРАНСПОРТИРАНЕТО, ПРЕТОВАРВАНЕТО, ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕТО И ОБЕЗВРЕЖДАНЕТО НА БИТОВИ, СТРОИТЕЛНИ БИОРАЗГРАДИМИ, ОПАСНИ И МАСОВО РАЗПРОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОВО.

Изтегли
Решение № 736/31.10.2014 г.

Информация за дейността на пенсионерски клуб „Бодрост” с. Момина клисура.

Изтегли
Решение № 735/31.10.2014 г.

Отчет за дейността Кметство с. Габровица за 2014 година.

Изтегли
Решение № 734/31.10.2014 г.

Отчет за дейността Кметство с. Дъбравите за периода м. октомври 2013 г. – м. октомври 2014 година

Изтегли
Решение № 733/31.10.2014 г.

Отчетите за дейността на футболните клубове и изразходваните средства на територията на Община Белово през 2014 година.

Изтегли
Решение № 732/31.10.2014 г.

Отчет за дейността на Бюджетна дейност „Домашен социален патронаж” – Белово за 2014 година.

Изтегли
Решение № 731/31.10.2014 г.

План за зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна улична мрежа през експлоатационен сезон 2014 – 2015 г.

Изтегли
Решение № 730/17.10.2014 г.

Отмяна на Решение № 709 от 12.09.2014.г. на Общински съвет – Белово, прието на заседание, проведено на 12.09.2014 г.

Изтегли
Решение № 729/17.10.2014 г.

Продажба на имоти, частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Мененкьово.

Изтегли
Решение № 728/17.10.2014 г.

Продажба на имоти, частна общинска собственост, находящи се в землищата на с. Аканджиево и с. Мененкьово.

Изтегли
Решение № 727/17.10.2014 г.

Изменение в Решение № 710 от 12.09.2014 г. на Общински съвет – Белово, прието на заседание, проведено на 12.09.2014 г.

Изтегли
Решение № 726/17.10.2014 г.

Приемане на Общински план за развитие 2014 – 2020 година.

Изтегли
Решение № 725/30.09.2014 г.

Заявление с Вх. № ОбС-216/24.09.2014 г. от Костадинка Стойнова Танева за отпускане на финансова помощ.

Изтегли
Решение № 724/30.09.2014 г.

Заявление с Вх. № ОбС-194/29.08.2014 г. от Катя Иванова Паунова за отпускане на финансова помощ.

Изтегли
Решение № 723/30.09.2014 г.

Приемане на решение за продажба на притежаваните от Община Белово акции от „БЕЛОВО 2014” ЕАД.

Изтегли
Решение № 722/30.09.2014 г.

Изменение на Програма за 2014 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост на община Белово през периода 2012-2015 година.

Изтегли
Решение № 721/30.09.2014 г.

Отпускане на безлихвен заем на МИГ – Белово, Септември, Велинград в размер на 20 000 лв.

Изтегли
Решение № 720/30.09.2014 г.

Изменение на Решение № 578/31.01.2014 г. на Общински съвет – Белово.

Изтегли
Решение № 719/30.09.2014 г.

Отчет за управление на кметство Голямо Белово за периода м. септември 2013 г. – м. септември 2014 г.

Изтегли
Решение № 718/30.09.2014 г.

Отчет за готовността на учебните заведения за учебната 2014/2015 година.

Изтегли
Решение № 717/30.09.2014 г.

Изменение на Решение №702/12.09.2014 г., касаещо формиране на самостоятелни и слети паралелки в училищата на територията на Общината за учебната 2014/2015 година.

Изтегли
Решение № 716/30.09.2014 г.

Информация за медицинското обслужване на училищата, детските градини и селищата на община Белово.

Изтегли
Решение № 715/30.09.2014 г.

Закупуване на лек автомобил за нуждите на Общинска администрация – Белово.

Изтегли
Решение № 714/30.09.2014 г.

Отчет за управление на кметство Момина клисура за периода м. септември 2013 г. – м. септември 2014 г.

Изтегли
Решение № 713/30.09.2014 г.

Отчет за дейността на Клуб на пенсионера село Сестримо за периода м. януари 2014 – м. септември 2014 година.

Изтегли
Решение № 712/30.09.2014 г.

Отчет за дейността на Клуб на пенсионера „Огнени сърца” гр. Белово за периода м. януари 2014 – м. септември 2014 година.

Изтегли
Решение № 711/30.09.2014 г.

Информация от „БКС 1 – Белово” ЕООД, относно сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци.

Изтегли
Решение № 710/12.09.2014 г.

Продажба на имоти, частна общинска собственост, находящи се в землищата на с. Момина клисура, с. Мененкьово, с. Сестримо, с. Габровица, гр. Белово и с. Аканджиево

Изтегли
Решение № 709/12.09.2014 г.

Отмяна на Заповед № 609/ 07.12.2012 година на Кмета на Община Белово.

Изтегли
Решение № 708/12.09.2014 г.

Разкриване на Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с физически увреждания в село Дъбравите като общинска дейност от 01.11.2014 г.

Изтегли
Решение № 707/12.09.2014 г.

Кандидатстване по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” по Стратегия за местно развитие на МИГ – Белово, Септември, Велинград, Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., ос „ЛИДЕР” с проект „Закупуване на съоръжения и оборудване за излагане на открито в център за туристически атракции”.

Изтегли
Решение № 706/12.09.2014 г.

Промяна характера на имоти от публична общинска собственост в имоти частна общинска собственост.

Изтегли
Решение № 705/12.09.2014 г.

Финансиране за извършване на автобусния превоз на деца от кв. Малко Белово и с. Габровица до ОДЗ „Щурче”- гр.Белово.

Изтегли
Решение № 704/12.09.2014 г.

Финансиране на автобусния превоз на учениците от с. Габровица до ОУ „Отец Паисий”, с. Сестримо

Изтегли
Решение № 703/12.09.2014 г.

Финансиране за извършване на автобусния превоз на учениците от с. Варвара, с. Семчиново, с. Симеоновец, с. Ветрен, с. Мененкьово, с. Аканджиево, с. Сестримо и кв. Малко Белово до СОУ „Ал.Иванов – Чапай”, гр. Белово.

Изтегли
Решение № 702/12.09.2014 г.

ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 692/31.07.2014 Г., КАСАЕЩО ФОРМИРАНЕ НА САМОСТОЯТЕЛНИ И СЛЕТИ ПАРАЛЕЛКИ В УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА.

Изтегли
Решение № 701/31.07.2014г.

Молба с Вх. № ОбС-180/28.07.2014 г. от Вера Николова Пашова и Заявление с Вх. № ОбС-181/28.07.2014 г. от Костадинка Стойнова Танева за отпускане на финансови помощи.

Изтегли
Решение № 700/31.07.2014г.

Продажба на имоти, частна общинска собственост, находящи се в землищата на с. Момина клисура, с. Сестримо, с. Габровица и с. Дъбравите.

Изтегли
Решение № 699/31.07.2014г.

Промяна на НТП на общински имоти и подаване на декларации за предстоящата стопанска година 2014/2015, съгласно чл.69 и чл. 78а от ППЗСПЗЗ.

Изтегли
Решение № 698/31.07.2014г.

Изработване на ПУП-ПРЗ с изменение на действащите ИПРЗ от 1971 г. и ПУП-ПУР от 2008 г. на курорт Чаира, в землище с. Сестримо, община Белово.

Изтегли
Решение № 697/31.07.2014г.

Изменение Програмата за 2014 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли
Решение № 696/31.07.2014г.

Промяна в характера на собствеността на общински имот.

Изтегли
Решение № 695/31.07.2014г.

Изменение на Решение № 578/31.01.2014 г. на Общински съвет-Белово.

Изтегли
Решение № 694/31.07.2014г.

Искане от Началника на Общинска служба „Земеделие” гр. Белово, с Вх. № ОбС – 168/14.07.2014г., относно становища съгласно & 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ

Изтегли
Решение № 693/31.07.2014г.

Определяне на второстепенен разпоредител с бюджетни кредити директора на Основно училище „Отец Паисий” – с. Мененкьово.

Изтегли
Решение № 692/31.07.2014г.

Формиране на самостоятелни и слети паралелки в училищата на територията на Общината за учебната 2014/2015 година.

Изтегли
Решение № 691/31.07.2014г.

Заявление от Председателя на НЧ „Просвета-1928” с. Момина клисура с Вх. № ОбС-167/30.06.2014 г., относно отпускане на безлихвен заем.

Изтегли
Решение № 690/31.07.2014г.

Заявление от Председателя на НЧ „Просвета-1928” с. Момина клисура с Вх. № ОбС-167/30.06.2014 г., относно отпускане на безлихвен заем.

Изтегли
Решение № 689/31.07.2014г.

Финансов отчет на „БКС 1 – Белово” ЕООД за първото полугодие на 2014 г.

Изтегли
Решение № 688/31.07.2014г.

Финансов отчет за дейността на „Общински имоти Белово” ЕООД за първото полугодие на 2014 г.

Изтегли
Решение № 687/31.07.2014г.

Отчет за финансовото състояние на общинска фирма „В и К – Белово” ЕООД за първото полугодие на 2014 г.

Изтегли
Решение № 686/31.07.2014г.

Отчет на Програмата за управление на кметство село Мененкьово.

Изтегли
Решение № 685/31.07.2014г.

Информация за състоянието на детските площадки и местата за отдих в община Белово – перспективи.

Изтегли
Решение № 684/31.07.2014г.

Отчет по изпълнение на решенията на Общински съвет – Белово за първото полугодие на 2014 година.

Изтегли
Решение № 683/31.07.2014г.

Информация за текущото изпълнение на бюджета за първото полугодие на 2014 г.

Изтегли
Решение № 682/26.06.2014г.

Приемане на годишен финансов отчет за 2013 година на общинско дружество „Медицински център I – Белово” ЕООД.

Изтегли
Решение № 681/26.06.2014г.

Приемане на План за заседанията на Общински съвет – Белово за ІІ-рото полугодие на 2014 година.

Изтегли
Решение № 680/26.06.2014г.

Продажба на имоти, частна общинска собственост, находящи се в землище с. Момина клисура.

Изтегли
Решение № 679/26.06.2014г.

Продажба на имот, частна общинска собственост, находящ се в землище с. Аканджиево.

Изтегли
Решение № 678/26.06.2014г.

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в Община Белово и конкретните правомощия на кмета.

Изтегли
Решение № 677/26.06.2014г.

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Белово.

Изтегли
Решение № 676/26.06.2014г.

Създаване на еднолично дружество с ограничена отговорност с общинско имущество „ДРУЖЕСТВО ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ – БЕЛОВО”.

Изтегли
Решение № 675/26.06.2014г.

Продажба на дружествени дялове от общинските търговски дружества на „БЕЛОВО 2014” ЕАД.

Изтегли
Решение № 674/26.06.2014г.

Изменение в Решение № 608 от 28.02.2014 г. на Общински съвет – Белово, прието на заседание, проведено на 28.02.2014 г.

Изтегли
Решение № 673/26.06.2014г.

Промяна на НТП на общински имоти и подаване на декларации за предстоящата стопанска година 2014/2015, съгласно чл. 69 и чл. 78 от ЗСПЗЗ.

Изтегли
Решение № 672/26.06.2014г.

Приемане на Отчет на Общинска стратегия за превенция на престъпността и реинтеграция на младите правонарушители 2014-2020 година.

Изтегли
Решение № 671/26.06.2014г.

Продажба на имоти, частна общинска собственост, находящи се в землище гр. Белово.

Изтегли
Решение № 670/26.06.2014г.

Приемане на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на животни – домашни любимци (кучета и котки) на територията на община Белово и действия за ограничаване популацията на безстопанствени, безнадзорни и нерегистрирани кучета и котки.

Изтегли
Решение № 669/26.06.2014г.

Информация за дейността на музейна сбирка „Атанас Хрисчев” – гр. Белово за периода януари – юни 2014 година.

Изтегли
Решение № 668/26.06.2014г.

Промяна стойността на хранодена на деца посещаващи яслена група в ОДЗ „Щурче” – гр. Белово.

Изтегли
Решение № 667/26.06.2014г.

Отчет по изпълнение на плана за 2013 г. по Стратегията за развитие на социалните услуги на територията на община Белово..

Изтегли
Решение № 666/26.06.2014г.

Отдаване под наем на движими вещи, представляващи специални автомобили.

Изтегли
Решение № 665/11.06.2014г.

Утвърждаване на ново щатно разписание на  „В и К-Белово” ЕООД.

Изтегли
Решение № 664/11.06.2014г.

Изменение в Решение № 633 от 28.03.2014 г.на Общински съвет Белово, прието на заседание, проведено на 28.03.2014 г.

Изтегли

Решение № 663/04.06.2014г.

Искане с Вх. № АО – 60/20.01.2014 г. от Катя Атанасова Христова за закупуване на придаваема част към УПИ V–1215, кв. 10 по ПУП на Белово.

Изтегли
Решение № 662/04.06.2014г.

Освобождаване на действащ Управител на еднолично търговско дружество с ограничена отговорност „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР І – Белово” ЕООД, прекратяване на дейността му и започване на производство по неговата ликвидация.

Изтегли
Решение № 661/04.06.2014г.

Промяна на НТП на общински имоти и подаване на декларации за предстоящата стопанска година 2014/2015, съгласно чл. 69 и чл. 78 от ЗСПЗЗ.

Изтегли
Решение № 660/04.06.2014г.

Условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществен превоз на пътници с автобуси на територията на община Белово и за предприемане на спешна мярка, чрез пряко възлагане на автобусни превози по линии от общинската транспортна схема.

Изтегли
Решение № 659/04.06.2014г.

Осигуряване на собствен финансов принос по Проект „Шанс за по-добър живот” към Фонд „Социална закрила”.

Изтегли
Решение № 658/04.06.2014г.

Издаване на Запис на заповед от община Белово в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ разходи за авансово плащане по договор № 36/3/3130566 от 16.05.2014 година, за отпускане на финансова помощ по мярка 4.1. „Прилагане на стратегии за местно развитие” от ПРСР за Проект „Център за временни изложения с туристическа цел по пешеходна алея от о.т.160 до о.т.189 по плана на град Белово”.

Изтегли
Решение № 657/04.06.2014г.

Информация за дейността на Дирекция „Социално подпомагане” – Септември на територията на община Белово.

Изтегли
Решение № 656/04.06.2014г.

Анализ на състоянието на училищната мрежа и прогноза за учебната 2014/2015 година.

Изтегли
Решение № 655/04.06.2014г.

Изменение Програмата за 2014 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли
Решение № 654/04.06.2014г.

Информация за дейността на Дирекция „Бюро по труда” – Септември на територията на община Белово.

 

Изтегли

Решение № 653/30.04.2014г.

Изменение в Решение № 559 от 29.11.2013 г. на Общински съвет – Белово, прието на заседание проведено на 29.11.2013 г.

Изтегли
Решение № 652/24.04.2014г.

Определяне на размера на средно годишно рентно плащане на землищата на Белово за стопанска година 2010 г. – 2011 г.

Изтегли
Решение № 651/24.04.2014г.

Определяне на концесионер в процедура за предоставяне на концесия за „Управление в обществен интерес и на риск на Концесионера на дейностите по предоставяне на ВиК услугата на територията на Община Белово”.

Изтегли
Решение № 650/24.04.2014г.

Продажба на имоти, частна общинска собственост, представляващи земеделска земя, находяща се в землище с. Дъбравите.

Изтегли
Решение № 649/24.04.2014г. Продажба на имоти, частна общинска собственост, представляващи земеделска земя, находяща се в землище с. Дъбравите. Изтегли
Решение № 648/24.04.2014г.

Отдаване под наем на имот публична общинска собственост.

Изтегли
Решение № 647/24.04.2014г. Определяне индивидуален размер на възнаграждението на Управителя на „Общински имоти” ЕООД. Изтегли
Решение № 646/24.04.2014г.

Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2014 година и отчет на Общинска програма за закрила на детето на община Белово за 2013 година.

Изтегли
Решение № 645/24.04.2014г.

Поемане на дългосрочен дълг с кредитор Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници” за финансиране на Проект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Читалище „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Белово”.

Изтегли
Решение № 644/24.04.2014г.

Регионална програма за управление на отпадъците на регион Пазарджик.

Изтегли
Решение № 643/24.04.2014г. Отчет за финансовото състояние на общинска фирма „В и К – Белово” ЕООД, гр. Белово за 2013 година. Изтегли
Решение № 642/24.04.2014г.

Финансов отчет на „БКС 1 – Белово” ЕООД за 2013 година.

Изтегли
Решение № 641/24.04.2014г.

Продажба на имоти, частна общинска собственост, представляващи земеделска земя, находяща се в землище гр. Белово.

Изтегли
Решение № 640/24.04.2014г.

Изменение Програмата за 2014 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли
Решение № 639/24.04.2014г. Изменение Програмата за 2014 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово. Изтегли
Решение № 638/24.04.2014г. Изменение Програмата за 2014 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово. Изтегли
Решение № 637/24.04.2014г. Доклади на читалищните настоятелства на територията на община Белово за дейността им през 2013 година Изтегли
Решение № 636/11.04.2014г. Изменение в Решение № 597/28.02.2014г. на Общински съвет Белово, прието на заседание, проведено на 28.02.2014 година. Изтегли
Решение № 635/11.04.2014г. Приемане на дарение от ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура“. Изтегли
Решение № 634/28.03.2014г. Становище от Началника на Общинска служба по земеделие гр. Белово с Вх. № 68/17.03.2014г., относно предоставяне на имоти, „общински по чл. 19 от ЗСПЗЗ“ за възстановяване на собствениците /наследниците/ във възстановими и стари съществуващи реални граници. Изтегли
Решение № 633/28.03.2014г. Създаване на еднолично акционерно дружество с общинско имущество „Белово“ ЕАД. Изтегли
Решение № 632/28.03.2014г. Промяна на числеността на персонала на Бюджетна дейност „Домашен социален патронаж“. Изтегли
Решение № 631/28.03.2014г. Заявление с Вх. № УТ – 220/24.03.2014г. от наследниците на Иванка Георгиева Генева за одобряване на ПУП – ПП парцеларен план за трасета на електропровод и водопровод през ПИ с № 000136 /отводнителен канал/ ПИ с № 012242 /пасища и мери, VII категория/ ПИ с № 000067 /полски път, VII категория/, за захранване на ПИ с № 012068 м. „Тръне поле“ по КВС в землище на с. Мененкьово ЕКАТТЕ 47812, Община Белово, Област Пазарджик. Изтегли
Решение № 630/28.03.2014г. Изменение на Решение № 420/28.06.2013г., относно удължаване срока на Запис на Заповед от Община Белово в полза на Министерството на регионалното развитие, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие“, обезпечаваща авансово плащане по проект „Укрепване на коритото и брега на река Марица в землището на град Белово, участък при фирма „Импрегнация 2000“ № BG161PO001-1.1.06-0046 по договор БФП № BG161PO001/1.4-06/2010/043. Изтегли
Решение № 629/28.03.2014г. Изменение на Решение № 421/28.06.2013г., относно удължаване срока на Запис на заповед от Община Белово в полза на Министерството на регионалното развитие, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие“, обезпечаваща авансово плащане по проект „Модернизация на общинската образователна инфраструктура, чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност в община Белово – СОУ „Александър Иванов – Чапай“ № BG161PO001-1.1.09-0046 по договор БФП BG161PO001/1.1-09/2010/031 сключен между Община Белово и Министерство на регионалното развитие, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие“. Изтегли
Решение № 628/28.03.2014г. Изменение на Решение № 465/16.08.2013г., относно поемане на дълг, направен по реда на Закона за общинския дълг. Изтегли
Решение № 627/28.03.2014г. Изменение на Решение № 592/31.01.2014г., относно поемане на дълг, направен по реда на Закона за общинския дълг. Изтегли
Решение № 626/28.03.2014г. Изменение на Решение № 591/31.01.2014г., относно поемане на дълг, направен по реда на Закона за общинския дълг. Изтегли
Решение № 625/28.03.2014г. Изменение в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Белово, област Пазарджик, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация. Изтегли
Решение № 624/28.03.2014г. Промяна на предназначението на урегулиран поземлен имот и сградата в него на закритото училище „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Габровица в Образователен и социален център за извършване и на хуманитарни дейности. Изтегли
Решение № 623/28.03.2014 г Промяна на предназначението на урегулиран поземлен имот и сградата в него на закритото училище „Св. Климент Охридски – 1928“ с. Момина клисура в Образователен и социален център за извършване и на хуманитарни дейности. Изтегли
Решение № 622/28.03.2014г. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху обект – публична общинска собственост: „Подземно съоръжение за напояване“ – с. Мененкьово. Изтегли
Решение № 621/28.03.2014г. Доклад по изпълнението на План за действие на община Белово за изпълнение на Стратегия за интегриране на ромите в област Пазарджик 2013 – 2020 година. Изтегли
Решение № 620/28.03.2014г. Определяне на базисни месечни наемни цени на общинските имоти за 2014г. във връзка с обявения от НСИ годишен инфлационен индекс за 2013 година. Изтегли
Решение № 619/28.03.2014г. План за действие по изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Белово за 2015г. Изтегли
Решение № 618/28.03.2014г. Информация от ТП „ДГС“ – Белово за снабдяването с дърва за огрев на местното население и звената на бюджетна издръжка. Изтегли
Решение № 617/28.03.2014г. Справка за резултатите от борбата с престъпността и наркоманията през 2013г. на територията на община Белово, обслужвана от служителите на Участък „Полиция“ гр. Белово. Изтегли
Решение № 616/21.03.2014г. Приемане на Концепция и схеми за пространствено развитие на община Белово. Изтегли
Решение № 615/21.03.2014г. Кандидатстване по процедура за подпомагане на малките населени места за изпълнение на благоустройствени дейности, техническа инфраструктура и проекти със социална насоченост по КОМПОНЕНТ 1: КАНДИДАТСТВАНЕ С ГОТОВИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ, ДИРЕКЦИЯ „БЛАГОУСТРОЙСТВО“. Изтегли
Решение № 614/21.03.2014г. Кандидатстване по процедура за подпомагане на малките населени места за изпълнение на благоустройствени дейности, техническа инфраструктура и проекти със социална насоченост по КОМПОНЕНТ 1: КАНДИДАТСТВАНЕ С ГОТОВИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ, ДИРЕКЦИЯ „БЛАГОУСТРОЙСТВО“. Изтегли
Решение № 613/21.03.2014г. Кандидатстване по процедура за подпомагане на малките населени места за изпълнение на благоустройствени дейности, техническа инфраструктура и проекти със социална насоченост по КОМПОНЕНТ 1: КАНДИДАТСТВАНЕ С ГОТОВИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ, ДИРЕКЦИЯ „БЛАГОУСТРОЙСТВО“. Изтегли
Решение № 612/21.03.2014г. Кандидатстване по процедура за подпомагане на малките населени места за изпълнение на благоустройствени дейности, техническа инфраструктура и проекти със социална насоченост по КОМПОНЕНТ 1: КАНДИДАТСТВАНЕ С ГОТОВИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ, ДИРЕКЦИЯ „БЛАГОУСТРОЙСТВО“. Изтегли
Решение № 611/21.03.2014г. Приемане на отчет по Програмата за енергийна ефективност за 2013 година и приемане на Програма за енергийна ефективност за 2014 година, съгласно Закона за енергийната ефективност. Изтегли
Решение № 610/21.03.2014г. Искане с Вх. № УТ – 122/13.02.2014г. от ЕВН КЕЦ Белово и изменение на Решение № 596/28.02.2014г. на Общински съвет – Белово. Изтегли
Решение №609/28.02.2014г. Заплащане на Община Белово обезщетение за ползване на общинското депо в с. Дъбравите за 2014 година от „Завод за хартия – Белово“ АД. Изтегли
Решение №608/28.02.2014г. Даване на съгласие за разполагане на сепарираща инсталация на съществуващото общинско депо. Изтегли
Решение №607/28.02.2014г. Определяне на размера на средното годишно рентно плащане на землищата на община Белово за стопанската 2012 – 2013г. Изтегли
Решение №606/28.02.2014г. Отдаване под наем на земеделски земи с начин на трайно ползване – пасища и мери от общинския поземлен фонд на община Белово. Изтегли
Решение №605/28.02.2014г. Одобряване на общата численост и структура на Общинска администрация – Белово. Изтегли
Решение №604/28.02.2014г. Отчет за 2013г. по изпълнение на Програмата за управление на отпадъците на община Белово за 2012 – 2016г. Изтегли
Решение №603/28.02.2014г. Отчет по изпълнение на решенията на Общински съвет – Белово за второто полугодие на 2013г. Изтегли
Решение №602/28.02.2014г. Приемане на Наредба за упражняване на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества. Изтегли
Решение №601/28.02.2014г. Приемане на Наредба за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на община Белово. Изтегли
Решение №600/28.02.2014г. Приемане на Наредба за устройство и работа на органите за приватизация и следприватизационен контрол. Изтегли
Решение №599/28.02.2014г. Приемане на Наредба за условията и реда за финансовото подпомагане на спортни клубове в община Белово. Изтегли
Решение №598/28.02.2014г. Изменение на Стратегията за развитието на социалните услуги в община Белово за периода 2011-2015г., приета с Решение № 670/28.04.2011г. и Плана по изпълнение на стратегията за 2014г., приет с Решение № 364/29.03.2013г. на ОбС – Белово. Изтегли
Решение №597/28.02.2014г. Промяна в характера на собствеността на общински имот, учредяване право на строеж и съгласие за получаване на дарение в полза на Общината на изграден и въведен в експлоатация обект. Изтегли
Решение №596/28.02.2014г. Искане с Вх. № УТ-122/13.02.2014г. от ЕВН КЕЦ Белово за учредяване безвъзмездно право на прокарване на КЛНН с. Дъбравите, oбщина Белово. Изтегли
Решение №595/28.02.2014г. Отчет за 2013г. по изпълнение на Националната стратегия за младежта /2012-2020/ и План за действие за 2014г. по изпълнение на Националната стратегия за младежта /2012-2020/. Изтегли
Решение №594/28.02.2014г. Приемане на годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове, отчет на капиталовите разходи и отчет на общинския дълг на Община Белово към 31.12.2013г. Изтегли
Решение №593/28.02.2014г. Отчет на Програмата за 2013г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово. Изтегли
Решение №592/31.01.2014г. Поемане на дълг, направен по реда на Закона за общинския дълг. Изтегли
Решение №591/31.01.2014г. Поемане на дълг, направен по реда на Закона за общинския дълг. Изтегли
Решение №590/31.01.2014г. Кандидатстване пред ПУДООС за финансиране на инфраструктурен проект за Обект: „Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа – град Белово“ и Обект: „Основен ремонт на водопроводната мрежа по булевард „Юндола“, град Белово, община Белово“ и съгласие на община Белово за кандидатстване за безвъзмездна помощ от ПУДООС за финансиране на проектите. Изтегли
Решение №589/31.01.2014г. Определяне размера на основното месечно трудово възнаграждение на кмета на община Белово. Изтегли
Решение №588/31.01.2014г. Одобряване проект на ПУП-ПП парцеларен план за трасета на електропровод през западния тротоар на общински път IV категория ПИ с № 000436 и за трасета на елктропровод и водопровод по полски път ПИ с № 018066, за захранване на ПИ с № 018007 м. „Дзукаша“ по КВС в землище на с. Мененкьово ЕКАТТЕ 47812 Община Белово Област Пазарджик. Изтегли
Решение №587/31.01.2014г. Допускане изработването на ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски дейности /кравеферма/ ПИ с № 012262 м. „Тръне поле“ по КВС в землище на с. Мененкьово ЕКАТТЕ 47812 община Белово област Пазарджик. Изтегли
Решение №586/31.01.2014г. План на заседанията на Общински съвет – Белово за I-вото полугодие на 2014 година. Изтегли
Решение №585/31.01.2014г. Определяне размера на месечното възнаграждение на общинските съветници. Изтегли
Решение №584/31.01.2014г. Изменение на Решение № 409/31.05.2013г. на Общински съвет – Белово. Изтегли
Решение №583/31.01.2014г. Културен календар на община Белово за 2014 година. Изтегли
Решение №582/31.01.2014г. Определяне размера на основното месечно трудово възнаграждение на кметовете на кметства в община Белово. Изтегли
Решение №581/31.01.2014г. Изменение на Решение № 556/29.11.2013г. на Общински съвет – Белово. Изтегли
Решение №580/31.01.2014г. Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Белово през 2014г. Изтегли
Решение №579/31.01.2014г. Приемане на Програмата за 2014 година по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово през периода 2012 – 2015 година. Изтегли
Решение №578/31.01.2014г. Приемане на бюджета за 2014 година на Община Белово. Изтегли
Решение №577/31.01.2014г. Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Белово и Общината“ Д–р Константин Димитров Тренчев. Изтегли

 

https://www.livechatalternative.com/