Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Защита на личните данни

Считано от 25 май 2018 година е в сила Регламент /ЕС/ 2016/ 679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/ 46/ ЕО / Общ регламент относно защитата на данните/, който урежда правата и задълженията по защита на личните данни на физическите лица от всички страни- членки на Европейския съюз.

Община Белово като администратор на лични данни съгласно чл. 4, ал.7 от Регламента осъществява административната си дейност по събиране, обработване и съхраняване на лични данни при спазване на задължителните стандарти за качество и законосъобразност на извършваните административни услуги в съответствие с Регламент /ЕС/ 2016/679 и Закона за защита на личните данни, като гарантира на своите потребители на услуги, че предоставените лични данни от физически лица ще бъдат обработвани и съхранявани единствено и само за целта на извършване на конкретната административна услуга при стриктно спазване изискванията на Регламент /ЕС/ 2016/ 679 на Европейския парламент.

Община Белово администрира предоставените лични данни в условията на законосъобразност, конфиденциалност и политика на опазване неприкосновеността на личния живот на гражданите:

  • За упражняване на официалните правомощия на Община Белово като публичен орган на местно самоуправление;
  • При сключване на договор или при предстоящо сключване на договор, по който субектът на данните е страна, като обработването е необходимо за изпълнение на задължения по договора;
  • При законово задължение на Община Белово, регламентирано със законов или подзаконов акт;
  • В случай на необходимост да бъдат защитени жизнено важни интереси на субект на данните или друго физическо лице;
  • При изпълнение на задача от обществен интерес.

Обработването на лични данни в Община Белово е подсигурено с необходимата физическа, персонална, документална и информационна защита. Тези данни са необходими, за да бъде обработена и изпълнена съответната услуга съобразно нормативната база на Република България и на Европейския съюз.

 

Документи:

Декларация за поверителност и защита на личните данни в Община Белово – Изтегли

Политика за поверителност и защита на личните данни в Община Белово – Изтегли