Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Покана – МИГ Белово, Септември, Велинград с подкрепата на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020г.

ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG16RFOP002-1.007 МИГ Белово, Септември, Велинград „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“, финансирана от ОПИК 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

Цел на процедурата за безвъзмездна финансова помощ:
Подкрепа за въвеждането на иновации в предприятията от територията на МИГ, свързани с тематичните области на ИСИС на територията на МИГ Белово, Септември, Велинград.

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“, Инвестиционен приоритет 1.1 „Технологично развитие и иновации” на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020.

Допустими кандидати:
Допустими са само кандидати, които са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите и имат седалище на територията на МИГ. Кандидатите трябва да имат минимум три приключени финансови години. Допустими са кандидати, осъществяващи дейност във всички отрасли/ сектори, с изключение на изрично забранените в Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 от 17 юни 2014 година, Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:
Ще се подпомагат само дейности попадащи в специфичните тематични области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация /ИСИС/: ИКТ и информатика; мехатроника и чисти технологии; индустрия за здравословен живот и биотехнологии; нови технологии в креативните и рекреативните индустрии.

Проектите трябва да внедряват иновация, която е собствена разработка или на база интелектуални права, придобити от трети лица и могат да включват следните дейности:
1. Придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване в производството на иновативния продукт (стока или услуга) или процес;
2. Придобиване на права на интелектуална собственост върху иновациите, които ще бъдат подкрепяни по процедурата;
3. Придобиване/разработване на специализиран софтуер, необходим за внедряването на иновативния продукт (стока или услуга) или процес.
4. Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите – Консултиране, подпомагане и обучение в областта на трансфера на знания; в областта на придобиването, защитата и експлоатацията на нематериални активи; в областта на използването на стандарти и на правилата, които ги уреждат.

Финансови параметри:
Общ бюджет на процедурата е: 400 000 лв. Бюджетът по втория краен срок за кандидатстване е в размер на останалия финансов ресурс след първия краен срок за кандидатстване.

Минимален и максимален размер на проекта:
Минимален размер на допустимите разходи за проект – 50 000 лева
Максимален размер на допустимите разходи за проект – 391 166 лева

Интензитет на подпомагане
Интензитет на финансовата помощ в СВОМР на МИГ Белово, Септември, Велинград – до 90 % от общата стойност на допустимите разходи.

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: www.migbsv.com и https://eumis2020.government.bg

Първият краен срок за подаване на проектните предложения е 31.07.2018г. 17.00 часа.

Вторият краен срок за подаване на проектните предложения е 31.10.2018г. 17.00 часа. (в случай че са налични остатъчни средства от първия краен срок за подаване на проектни предложения).

Третият краен срок за подаване на проектните предложения е 29.03.2019г. 17.00 часа. (в случай че са налични остатъчни средства от първия и втория краен срок за подаване на проектни предложения).

Мярката се изпълнява в съответствие с правилата за минимална помощ по смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis, публикуван в Официален вестник на ЕС L 352 от 24.12.2013 г.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg

Документи:

Обява / Покана – 14.06.2018г. – Изтегли