Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Проект: „Модернизация на железопътен участък Костенец – Септември“, част от проект“Модернизация на жп линия София – Пловдив: жп участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“

Настоящият проект е част от общата реконструкция на гара Белово, включително промяна на коловозното развитие и реконструкция на съществуващото приемно здание. Проектът предвижда преместване на техническите помещения от сградата на МРЦ в приемното здание.

Предвидените проектни решения са в съответствие със следните нормативни документи:

-Закон за устройство на територията;

-Наредба №4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;

-Наредба № Iз–1971/ 29.10.2009г. – за строително–технически правила  и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

-Регламент (ЕО) № 1371/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23.10.2007 г. относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт;

-Регламент (ЕО) № 1300/2014 на Комисията от 18.11.2014 г. относно техническите спецификации за оперативна съвместимост, свързани с достъпността на железопътната система на Съюза на лица с увреждания и лица с намалена подвижност;

-Наредба №4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания;

-Наредба №55 от 29.01.2004 г. за проектиране и строителство на железопътни линии, железопътни гари, железопътни прелези и други елементи от железопътната инфраструктура;

-Наредба №58 за правилата за техническа експлоатация, движението на влаковете и сигнализацията в железопътния транспорт;

Приемното здание предмет на настояваща реконструкция е в обхвата на Гаровия комплекс на ЖП гара Белово. Съществуващата сграда се запазва като външни фасади, и се предвижда изцяло ново вътрешно разпределение. Предвижда се изграждането на изцяло нов СТБ скелет в съответствие с изискванията еврокод. До сградата, от запад, на мястото на съществуващата административна сграда с магазия се предвижда обособяването на нов паркинг за осигуряване на автомобилен достъп до пероните, включително и на хора с увреждания. Северно от приемното здание се предвижда промяна на коловозното развитие и ново решение на пероните.

За спазване на европейските директиви за правата и задълженията на пътниците, ползващи железопътен транспорт, с проекта се цели осигуряване на достъпна среда и условия за ползване на транспортните услуги от трудноподвижни хора, както и затруднено, неравностойно положение.

До сградата е предвиден достъп на автомобили от съществуващата селищна улична мрежа на гр. Белово и паркинг източно от приемното здание, в непосредствена близост до него. При дадения като задание пътникопоток са осигурени необходимите паркоместа за 240 пътника на час. 

Достъпът от приемното здание до пероните става без прагове и стълби.

В чакалнята е осигурено гише за хора с нисък ръст и ЛНП. Гишето за продажба на билети е снабдено с устройство за включване на слухов апарат в положение „Т“.

Обособява се „топла“ чакалня с директна връзка към перона и гишето за продажба на билети.

Предвидени са пиктограми и указателни информационни табели осигуряващи маркирането на основните посоки, входове, стълби рампи и елементи за обслужването на пътниците.

Документи:

Проект – Изтегли