Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Избор на изпълнител за извършване на допълнително СМР за целите на проект „Ремонт, реконструкция на оборудване и/или обзавеждане на образователна инфраструктура на територията на Oбщина Белово ДГ „Щурче“ във връзка с изпълнение на Договор №13/07/2/0/00334

Избор на изпълнител за извършване на допълнително СМР за целите на проект "Ремонт, реконструкция на оборудване и/или обзавеждане на образователна инфраструктура на територията на община Белово – ДГ "Щурче" във връзка с изпълнение на Договор №13/07/2/0/00334 по програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Обявления

25.06.2019 г.

Разяснения по документацията