Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

News

Покана за публично обсъждане на проекта за бюджет 2024 г. на Община Белово

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и  Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Белова , кметът на Община Белово инж.Стойко Стефанов кани местната общност на

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2024 година 

Уважаеми съграждани,

Предстои приемането на бюджета на Община Белово за 2024 година. Очакваме вашите мнения, препоръки и предложения за проектобюджет 2024 г. в деловодството на Община Белово или на електронен адрес kmet@belovo.bg  до 29.01.2024 година.

За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще се приложи като неразделна част от проекта на общинския бюджет при внасянето му за разглеждане от Общински съвет.

Обсъждането ще се проведе на 29 Януари  2024 г./ понеделник / от 15.00 часа в залата на Общински съвет Белово, намираща се в залата за заседания на общинския съвет в сградата на общинска администрация.

ОЧАКВАМЕ ВИ!


документи във връзка с обсъжданетоФайлове
ПоканаИзтегли
Обществено допитване за бюджет 2024г. на община Белово – БланкаИзтегли
ПЛАН НА БЮДЖЕТ 2024г. – Приложение №1Изтегли
ПЛАН НА СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ 2024г. – Приложение №2Изтегли
ПРОЕКТ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БЕЛОВО ЗА 2024г.Изтегли

Съобщение, съгласно чл. 62a, ал. 2 от Закона за водите за открита процедура за издаване на разрешително за водовземане от подводни води, чрез нови – водовземни съоръжения- 1 бр. тръбен кладенец ТК, предвиден да се изгради на територията на ПИ с идентификатор 03592.502.1656 по КККР на град Белово, община Белово, област Пазарджик, с цел на водовземане – ,, Водоснабдяване за други цели“.

Община Белово подписа договор BG -RRP-4.025 -0068  Договор BG-RRP-4.025-0068-C01/ 30.08.2023 г. за изпълнение на проект „Енергийно ефективна рехабилитация и модернизация на външно изкуствено осветление на територията на община Белово

Община Белово подписа договор BG -RRP-4.025 -0068  Договор BG-RRP-4.025-0068-C01/ 30.08.2023 г. за изпълнение на проект „Енергийно ефективна рехабилитация и модернизация на външно изкуствено осветление на територията на община Белово – гр. Белово, Община Белово, с. Голямо Белово, с. Аканджиево, с. Габровица, с. Дъбравите, с. Мененкьово, с. Сестримо, с. Момина клисура.“  сключен между Министерство на енергетиката и Община Белово, финансиран по Национален план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU по процедура BG-RRP-4.025 ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНИ СИСТЕМИ ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ – ПОКАНА 1.

Настоящото проектно предложение е насочено към внедряването на енергийно ефективно външно изкуствено улично осветление в Община Белово (всички населени места), чрез реконструкция и модернизация на съществуващите стари неефективни осветителни тела, кабели и стълбове, както и инсталиране на съвременна интелигентна система за мониторинг и контрол . Уличното осветление е един от големите консуматори на енергия в общината и оказва влияние на ръста на енергийното потребление през последните години. Дейностите по проекта са: Управление и координация на проекта Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, препоръчани с доклад от обследване за енергийна ефективност – СМР Строителен надзор Авторски надзор Доклад за оценка на резултатите от изпълнените мерки за енергийна ефективност. Дейности за информираност и публичност. Проекта е в съответствие с общинският план за развитие на община Белово, за оптимизиране на енергийните разходи на общината и въвеждане на ВЕИ, Енергийната стратегия на Република България, Областна стратегия за развитие на област Пазарджик, Стратегия „Европа 2020“ и др. стратегически документи на местно, регионално, национално и европейско ниво. Насочен е към подобряване на условията за живот и бизнес климата в общината.

Регистър на подадените декларации по ЗПКОНПИ

На декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2024г.

Вх.№/датаИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ ДеклараторМЕСТОРАБОТА/ДЛЪЖНОСТВИД НА ДЕКЛАРАЦИЯТА
ДК -1/16.11.2023 г.Лазаринка Щерева  Община Белово/ мл.спец.”Касиер МТД”Несъвместимост                                       Чл.49, ал.1, т.1 от ЗПК и чл.107а, ал.1 от КД
ДК -2/20.11.2023 г.Дияна ШумановаОбщина Белово/ спец.”АИО и деловодител”Несъвместимост                                       Чл.49, ал.1, т.1 от ЗПК и чл.107а, ал.1 от КД
ДК -3/20.11.2023 г.Димитър МарковОбщина Белово/ спец. ” УОМП и домакин ”Несъвместимост                                       Чл.49, ал.1, т.1 от ЗПК и чл.107а, ал.1 от КД
ДК -4/22.11.2023 г.Станислава ВеличковаОбщина Белово/ Кметство Голямо Белово  специалист АОННесъвместимост                                       Чл.49, ал.1, т.1 от ЗПК и чл.107а, ал.1 от КД
ДК -5/22.11.2023 г.Костадинка ПергеловаОбщина Белово/ старши експертНесъвместимост                                       Чл.49, ал.1, т.1 от ЗПК и чл.7, ал.2 от ЗДС
  ДК -6 /28.11.2023 г.Евгения Савова  Община Белово/ спец.”ЕСГРАОН”Несъвместимост        Чл.49, ал.1, т.1 от ЗПК и чл.107а, ал.1 от КД
ДК -7 /13.12.2023 г.Евгения СавоваОбщина Белово/ спец.”ЕСГРАОН”Чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част І
ДК -8 /13.12.2023 г.Евгения СавоваОбщина Белово/ спец.”ЕСГРАОН”Чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част ІІ
  ДК -9 /13.12.2023 г.Лазаринка Щерева    Община Белово/ мл.спец.”Касиер МТД”Чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част І
ДК -10 /13.12.2023 г.  Лазаринка Щерева  Община Белово/ мл.спец.”Касиер МТД”Чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част ІІ
 ДК -11 /14.12.2023 г.Дияна ШумановаОбщина Белово/ спец.”АИО и деловодител”Чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част І
ДК – 12 /14.12.2023 г.Дияна ШумановаОбщина Белово/ спец.”АИО и деловодител”Чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част ІІ
ДК 13/15.12.2023 г.Димитър Марков  Община Белово/ спец. ” УАМП и домакин ”Чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част І
ДК – 14 /20.12.2023 г.  Костадинка ПергеловаОбщина Белово/ старши експертЧл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част І
ДК -15 /20.12.2023 г.  Костадинка ПергеловаОбщина Белово/ старши експертЧл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част ІІ
ДК -16 /21.12.2023 г.  Станислава ВеличковаОбщина Белово/ Кметство Голямо Белово  специалист АОНЧл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част І
ДК -17 /21.12.2023 г.  Станислава ВеличковаОбщина Белово/ Кметство Голямо Белово  специалист АОНЧл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част ІІ
ДК -18 /21.12.2023 г.  Димитър МарковОбщина Белово/ спец. ” УАМП и домакин ”Чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част ІІ

ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ

ПРОЕКТ за приемане Стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост на община Белово за срока на мандата 2023-2027 г. на Общински съвет – Белово

Изготвен е проект на Стратегия за управление и разпореждане с общинска    собственост на община Белово за срока на мандата 2023-2027 г. на Общински съвет – Белово.

На основание чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове и чл.77 от Административно процесуалния кодекс, проектът на нормативния акт се предоставя на вниманието на заинтересованите лица, които в едномесечен срок от публикуването й могат да депозират писмено предложения, да изразят мнения и препоръки по проекта на email: kmet@belovo.bg или на адрес: п.к. 4470, град Белово, улица „Орфей” № 4А, община Белово, област Пазарджик в рамките на работното време – от

8.30 до 17.00 часа всеки присъствен ден.

Вносител: инж. Стойко Стефанов – Кмет на Община Белово

ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ

ПРОЕКТ на Програма за 2024 год. по изпълнение на Стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост на община Белово за срока на мандат 2023-2027 г. на Общински съвет – Белово

Изготвен е проект на Програма за 2024 год. по изпълнение на Стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост на община Белово за срока на мандат 2023-2027 г. на Общински съвет – Белово

На основание чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове и чл.77 от Административно процесуалния кодекс, проектът на нормативния акт се предоставя на вниманието на заинтересованите лица, които в едномесечен срок от публикуването й могат да депозират писмено предложения, да изразят мнения и препоръки по проекта на email: kmet@belovo.bg или на адрес: п.к. 4470, град Белово, улица „Орфей” № 4А, община Белово, област Пазарджик в рамките на работното време – от

8.30 до 17.00 часа всеки присъствен ден.

Вносител: инж. Стойко Стефанов – Кмет на Община Белово

Дневен ред – Предложения и материали – 2023г – 2027

ДНЕВЕН РЕД – ПРЕДЛОЖЕНИЯ И МАТЕРИАЛИ 2023-2027

ОтносноФайлове
Проект на дневен ред за извънредно заседание – 18.04.2024 г.Изтегли
Предложения и материали за извънредно заседание – 18.04.2024 г.Изтегли

Публикувано на 12.04.2024


Дневен редФайлове
Проект на дневен ред на редовно заседание на Общински съвет – Белово – 28.03.2024 г.Изтегли
Проект на дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет – Белово – 20.03.2024 г.Изтегли
Проект на дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет – Белово – 18.03.2024 г.Изтегли
Проект на дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет – Белово – 13.02.2024 г.Изтегли
Проект на дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет – Белово – 09.02.2024 г.Изтегли
Проект на дневен ред на редовно заседание на Общински съвет – Белово – 25.01.2024 г.Изтегли
Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет – Белово – 21.12.2023 г.Изтегли
Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет – Белово – 13.12.2023 г.Изтегли

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СЪБИРАНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ, ОБЕЗВРЕЖДАНЕ В ДЕПА И ДРУГИ СЪОРЪЖЕНИЯ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА 2024 В ОБЩИНА   БЕЛОВО

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

            През месец януари 2024 г. предстои приемането на План-сметка за необходимите разходи за битови отпадъци през 2024год. и определяне на размера на таксата за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на физически и юридически лица на територията на Община Белово. Това става след широко обществено обсъждане с местната общност, за да може да се вземат предвид мненията, препоръките и предложенията на гражданите, бизнеса и неправителствените организации.

Каним Ви да участвате в общественото обсъждане на План-сметката за необходимите разходи за битови отпадъци през 2024 год. и определяне на размера на таксата за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на физически и юридически лица на територията на Община Белово преди приемането им от общинския съвет.

ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 8-ми януари 2024 г. година от 13:30 часа в заседателната зала, намираща се на четвъртия етаж в сградата на община Белово на ул. „Орфей“ 4 А.

Екземпляр от  материали можете да намерите в Центъра за информация и услуги на гражданите.

Мнения, предложения и становища изпращайте на електрона поща: kmet@belovo.bg  и в деловодството на общината.

Документация:

1. Доклад;

2.Проект за решение за одобряване на  “План-сметка за приходи и разходи от такса битови отпадъци за 2024

3. Проект за решение за одобряване на годишните такси за битови отпадъци за отделните населени места за 2024 година.