Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Договори и анекси ID: 778281

Консултантска услуга за изготвяне на анализи и прединвестиционни проучвания, идейно проектиране на инсталация за компостиране и съпътстваща инфраструктура, изготвяне на документи относно овос, правна и консултантска помощ на Община Белово при подготовка на необходимата изискуема документация за кандидатстване по обявената от оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." процедура № BG16M1OP002-2.002 "Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци" – ID: 778281

Документи:

Договор АРД-24 /18.04.2017 г./ – Изтегли

Писмо Изх.№ 129 /28.05.2019 г./  – Изтегли

Писмо Изх.№ 158 /04.06.2019 г./  – Изтегли

Писмо – ДЗЗД "Ретона – Би Ес Белово 2017" – Изх.№ 202 /03.07.2019 г./  – Изтегли