Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Документи за участи

Избор на изпълнител за извършване на допълнително СМР за целите на проект "Ремонт, реконструкция на оборудване и/или обзавеждане на образователна инфраструктура на територията на община Белово – ДГ "Щурче" във връзка с изпълнение на Договор №13/07/2/0/00334 по програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.(ПРСР 2014-2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

Документи:

КС за непредвидени разходи / 25.06.2019г. / – Изтегли