Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Документи за участие

Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за обектите на Община Белово ID: 00112-2017-0005

Документи:

Документация за участие / 19.07.2017г. / – Изтегли

Образец Декларация за подизпълнител / 19.07.2017г. / – Изтегли

Образец на EEDOP / 19.07.2017г. / – Изтегли

Образец  Декларация Обр. № 7 / 19.07.2017г. / – Изтегли

Образец Декларация за валидност на офертата / 19.07.2017г. / – Изтегли

Образец Декларация за съгласие с клаузите на проекто-договор / 19.07.2017г. / – Изтегли

Образец Декларация по чл. 101, ал. 11 от ЗОП / 19.07.2017г. / – Изтегли

Образец Декларация по чл. 102, ал.1 от ЗОП / 19.07.2017г. / – Изтегли

Образец на оферта / 19.07.2017г. / – Изтегли

Образец на техническо предложение / 19.07.2017г. / – Изтегли

Образец на ценова оферта / 19.07.2017г. / – Изтегли

Проект на договор / 19.07.2017г. / – Изтегли

Техническа спецификация / 19.07.2017г. / – Изтегли

Приложение № 1 / 19.07.2017г. / – Изтегли