Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обявление

Консултантска услуга за изготвяне на анализи и прединвестиционни проучвания, идейно проектиране на инсталация за компостиране и съпътстваща инфраструктура, изготвяне на документи относно овос, правна и консултантска помощ на Община Белово при подготовка на необходимата изискуема документация за кандидатстване по обявената от оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." процедура № BG16M1OP002-2.002 "Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци" – ID: 778281

Документи:

Обявление / 22.03.2017 г. / – Изтегли

Решение / 22.03.2017 г. / – Изтегли

Линк към АОП

Обявление за възложена поръчка / 13.10.2017 г. / – Изтегли