Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обява за публичен конкурс за предоставяне на терен, общинска собственост за поставяне на преместваемо съоръжение за търговия и услуги на закрито, находящ се между ЖП ареал и мост на р. Марица, кв. 6А по ПУП на гр. Белово

          На основание чл.7, ал.1, т.1 от Наредба за ред и условия за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на Община Белово, приета с Решение № 199/ 15.05.2005 год.  в изпълнение на Заповед № 17 от 11.01.2016 г. на кмета на община Белово.

 

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН КОНКУРС

 

         1. За предоставяне на терен, общинска собственост за поставяне на преместваемо съоръжение за търговия и услуги на закрито, находящ семежду ЖП ареал и мост на р. Марица, кв. 6А по ПУП на гр. Белово, представляващ терен, съгласно схема 302 от 01.12.2015 г. Площта на терена е 18 кв.м.

         1.1. Предназначение на терена: за търговия и услуги на закрито.

         1.2. Срок за ползване: 3 години.

         1.3. Начална месечна такса –  1.50 лв. /един лев и 50 ст. /  за 1 кв.м. без ДДС.

         2. До участие в конкурса се допускат физически лица, физически/ЕТ/ и юридически лица. Кандидатите да представят в деловодството на Община Белово писменно предложение – при запазване предназначението на терена със следните критерии за оценка:

               2.1. Предложена цена: за 1.50 лв. – 40 т., за всеки следващи 0,50 лв. по 5т.

               2.2. Извършване на инвестиции: за 1000.00 лв.- 25 точки, а за всеки следващи 100,00 лв. – по 5 т.

               2.3. Създаване на работни места: за едно работно място-10 точки, а за всяко допълнително работно място – по 5 т.

               2.4. Опазване и възстановяване на околната среда: 10 точки

               2.5. Естетически вид на преместваемото съоръжение: 15 точки

        3. Конкурсът да се проведе на 03.02.2016 год. от 15.00 ч., в заседателна зала на Община Белово, от комисия в състав :

4. Оферти се приемат в деловодството на общината, ет.1, Информационен център, в  срок до 16.30 ч. на  02.02.2016 год.

Документ:

Публичен конкурс – Изтегли

         5.Утвърждавам конкурсна документация и определям цена на един комплект в размер на 30,00 лв. /тридесет лв./ без ДДС. Същата се закупува от касата на отдел ”СБМДТ”, ет.1, след издаване на фактура  до 16.30 ч. на 02.02.2016 год. 

 

 

ОБЩИНА БЕЛОВО