Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 03592.1.2239 с площ 10 005 кв.м.

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, Решение №  825 от 30.04.2015 г. на Общински съвет гр. Белово и в изпълнение Заповед №  379 от 12.10.2015 г. на кмета на община Белово

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 

За продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 03592.1.2239 с площ 10 005 кв.м. с НТП –за друг вид застрояване по КККР на Белово, ведно с построената в него сграда с идентификатор 03592.1.2239.1, брой етажи – един със застроена площ 138 кв.м. и предназначение на сградата – за селскостопанска сграда, при граници и съседи: 03592.1.390, 03592.1.391, 03592.1.2245, 03592.1.2243 и 03592.1.2238. Имотът е актуван с АЧОС № 5709 от 16.02.2014 г.
    1. Начална тръжна цена –119 700 лв.(сто и деветнадесет хиляди и седемстотин лв.) без ДДС.
    2. Търгът да се проведе на 04.11.2015 г. от 14.30 часа в сградата на община Белово, ет. 4.                                                
    3. Размерът на депозита за участие в търга е 12 000 лв.(дванадесет хиляда лв.) внесен в Банка ДСК Белово по сметка BG79STSA93003305728210 BIC код на банката STSA BGSF или в касата на Общината до 16.30 часа на 03.11.2015 г.
    4. Желаещите да участват в търга да подадат писмено заявление за участие до 16.30 часа на 03.11.2015 г. в деловодството на Общината.
    5. Цената на тръжната документация е в размер на 50 лв.(петдесет лв.), без ДДС, която се внася в касата на Общината/ет.1/ и не подлежи на връщане. Закупуването й става от касата на Общината/ет.1/ до 16.30 часа на 03.11.2015 г.

 

ОБЩИНА БЕЛОВО

Документи:

Публичен търг – Изтегли