Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ сграда с идентификатор 03592.502.1666.5

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, Решение №  886 от 10.07.2015 г. на Общински съвет гр. Белово и в изпълнение Заповед №  362 от 05.10.2015 г. на кмета на община Белово

 

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

За продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ сграда с идентификатор 03592.502.1666.5 с площ 18 кв.м. с НТП –сграда за търговия, брой етажи – един, находяща се в ПИ с идентификатор 03592.502.1666 по КККР на Белово. Административен адрес: гр. Белово, ул. „Юндола” № 6. Имотът е актуван с АЧОС № 3724 от 21.11.2012 г.

Документи:

Публичен търг с идентификатор 03592.502.1666.5 – Изтегли