Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ XІХ (деветнадесет) – 6 (шест) с площ 512.30 кв.м.

На основание чл. 35, ал. 1от ЗОС, чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, и в изпълнение на Решение № 107 от 28.07.2016 год. на Общински съвет –Белово и в изпълнение на заповед № 192 от 31.05.2018 год.на кмета на община Белово.

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 

За продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ
УПИ XІХ (деветнадесет) – 6 (шест) с площ 512.30 кв.м. (петстотин и дванадесет кв.м. и тридесет кв. см.), находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 18 по ПУП на курорт "Чаира", при граници и съседи: на североизток с УПИ ХХ-115,  на югоизток с УПИ XVIII-6, на югозапад и северозапад с улица с о.т. 266-273. Имотът е предмет на АЧОС № 5917 от 04.09.2015 г.
1. Начална тръжна цена – 4 029 лв. (четири хиляди двадесет и девет лв.) без ДДС.
2. Търгът да се проведе на 26.06.2018 год. от 13,30 часа в сградата на община Белово, ет.4 в заседателна зала.
3. Размерът на депозита за участие в търга е 1000 лв.(хиляда лв.) внесен в "Търговска банка Д" АД по сметка BG45DEMI92403300182442 до 16.30 часа на 25.06.2018 г.
4. Желаещите да участват в търга да подадат писмено заявление за участие до 16,30 часа на 25.06.2018 г. в деловодството на Общината.
5. Цената на тръжната документация е в размер на 50 лв.(петдесет лв.) без ДДС, която се внася в касата на Общината/ет.1/ и не подлежи на връщане. Закупуването й става от  касата на етаж 1, след издаване на фактура в ст.16, етаж 2  на Общината до 16.30 часа на 25.06.2018 г.
 

 

Община Белово

Документи:

Публичен търг с явно наддаване / 04.06.2018 г. / – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/