Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ ХIV, находящ се в кв. 40 по ПУП на с. Аканджиево с площ на имота 1 150 кв.м.

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, Решение № 864 от 26.06.2015 г. на Общински съвет – Белово и в изпълнение Заповед № 151 от 03.06.2019 г. на кмета на община Белово.

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

За продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ:

Недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ХIV, находящ се в кв. 40 по ПУП на с. Аканджиево с площ на имота 1 150 кв.м. – незастроен, при граници и съседи: на север с улица с о.т. 123-124, на изток с УПИ ХV и УПИ ХVІ, на юг с улица с о.т. 127-126 и на запад с УПИ ХІІІ.

Имотът е актуван с АЧОС № 440 от 16.03.2009 г.

1. Начална тръжна цена – 4 442 лв.(четири хиляди четиристотин четиридесет и два лв.) без ДДС.

2. Търгът да се проведе на 26.06.2019 г. от 10.30 часа в сградата на община Белово, ет. 4.

3. Размерът на депозита за участие в търга е 500 лв.(петстотин лв.) внесен в "Търговска банка Д" АД по сметка BG45DEMI 92403300182442 до 16,30 часа на 25.06.2019 г.

4. Желаещите да участват в търга да подадат писмено заявление за участие до 16.30 часа на 25.06.2019 г. в деловодството на Общината.

5. Цената на тръжната документация е в размер на 50 лв.(петдесет лв.), без ДДС, която се внася в касата на Общината/ет.1/ и не подлежи на връщане. Закупуването й става от касата на Общината/ет.1/ до 16.30 часа на 25.06.2019г.

Община Белово

Документи:

Публичен търг с явно наддаване / 05.06.2019 г. / – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/