Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на част от имот, публична общинска собственост, съгл. АПОС № 107 от 25.01.2002 г., представляваща помещение с площ 20 кв.м.

На основание чл.14, ал.7 във връзка с ал. 2 от ЗОС, чл.18, ал.1 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Беловои в изпълнение Заповед №  367 от 08.10.2015 г. на кмета на община Белово

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

За отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на част от имот, публична общинска собственост, съгл. АПОС № 107 от 25.01.2002 г., представляваща помещение с площ 20 кв.м. с предназначение кабинет за извънболнична медицинска помощ заедно с правото за общо ползване на санитерен възел, чакалня и др., находящ се в УПИ І – За Кметство, фурна и поща, кв. 30 по ПУП на с. Габровица.

2. Начална месечна наемна цена  –  1.37 лв./кв.м (един лв. и 37 ст.) без ДДС.

4. Търгът да се проведе от 13.30 ч. на 30.10.2015 г. в сградата на Община Белово, гр.Белово, ул.”Орфей”, № 4а, ет.4 в заседателната зала на ОбС.

5. Размерът на депозита за участие в търга е 100 лв.(сто лв.), внесен в Банка ДСК Белово по сметка BG79STSA93003305728210, BICкод на банкатаSTSA BGSFили в касата на Общината до 16.30 часа на 29.10.2015 г.

6. Кандидатите /физически и юридически лица регистрирани по Търговския закон/ за участие в търга подават писменно заявление по образец в деловодството на общината, ет.1, Информационен център, в  срок до 16.30 ч. на  29.10.2015 год.

 7. Цената на един комплект тръжната документация е 50 лв.(петдесет лв.) без ДДС. Същата се закупува от касата на отдел ”СБМДТ”, ет.1, след издаване на фактура в стаята на същият отдел на ет.2, в срок до 16.30 ч. на 29.10.2015г.

Документи:

Публичен търг – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/