Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ХІІІ (тринадесет) – 24 (двадесет и четири) с площ 1761.90 кв.м.

На основание чл. 35, ал. 1от ЗОС, чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, и в изпълнение на Решение № 118 от 28.07.2016 год. на Общински съвет –Белово и в изпълнение на заповед № 318 от 01.09.2016 год.на кмета на община Белово.

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

За продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ

УПИ ХІІІ(тринадесет)– 24 (двадесет и четири) с площ 1761.90кв.м.(хиляда седемстотин шестдесет и един кв. м. и деветдесет кв.см.), находящ се вс. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 2 по ПУП на курорт "Чаира",при граници и съседи:на североизток– край на регулацията, на югоизток– УПИ ХІІІ-24 "за озеленяване" на община Белово и улица с ос.т.5-4 , на югозапад– УПИ ХІV-101 на Георги Христов Лазаров и на северозапад– УПИ ІІ-23на община Белово. Имотът е предмет на АЧОС № 5884 от 20.08.2015 г.

1. Начална обща тръжна цена –  15 841 лв. (петнадесет хиляди осемстотин четиридесет и един лв.) без ДДС.

2. Търгът да се проведе на 28.09.2016 год. от 10,00 часа в сградата на община Белово, ет.4 в заседателна зала.

3. Размерът на депозита за участие в търга е 15 000 лв.(петнадесет хиляди лв.) внесен в Банка ДСК Белово по сметка BG79STSA93003305728210, BICкод на банкатаSTSA BGSFили в касата на Общината до 16.30часа на 27.09.2016 г.

4. Желаещите да участват в търга да подадат писмено заявление за участие до 16,30 часа на 27.09.2016 г. в деловодството на Общината.

5. Цената на тръжната документация е в размер на 50лв.(петдесет лв.), без ДДС, която се внася в касата на Общината/ет.1/ и не подлежи на връщане. Закупуването й става от  касата на етаж 1, след издаване на фактура в ст.16, етаж 2  на Общината до 16.30 часа на 27.09.2016 г.

Община Белово

Документи:

Публичен търг с явно наддаване / 02.09.2016 г. / – Изтегли