Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 03592.502.1656, с площ 40 123 кв.м.

На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл. 65, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета и в изпълнение на Решения № 611 от 30.11.2018 год. на Общински съвет – гр. Белово и Заповед № 303 от 08.09.2020 год. на кмета на община Белово

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

Да се извърши продажба чрез явен публичен търг за недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 03592.502.1656, с площ 40 123 кв.м., с начин на трайно ползване – друг вид производствен складов обект, при граници и съседи: 03592.502.9670, 03592.503.1657, 03592.502.9675, 03592.502.946 по КККР на гр. Белово. Имотът е предмет на АЧОС № 6191 от 05.04.2017 г.

1. Начална тръжна цена – 235 300 лв. (двеста тридесет и пет хиляди и триста лв.) без ДДС.

2. Търгът да се проведе на 02.10.2020 г. от 11,00 часа в сградата на община Белово, ет.4.

.

3. Размерът на депозита за участие в търга е 235 300 лв. (двеста тридесет и пет хиляди и триста лв.), внесен в "Търговска банка Д" АД по сметка BG45DEMI 92403300182442 до 16.30 часа на 01.10.2020 г.

4. Желаещите да участват в търга да подадат писмено заявление за участие до 16,30 часа на 01.10.2020 г. в деловодството на Общината.

5. Цената на тръжната документация е в размер на 100 лв.(сто лв.), без ДДС, която се внася в касата на Общината/ет.1/ и не подлежи на връщане. Закупуването й става от касата на етаж 1, след издаване на фактура в ст.16, етаж 2 на Общината до 16.30 часа на 01.10.2020 г.

Община Белово

Документи:

Публичен търг с явно наддаване / 08.09.2020 г. / – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/