Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, за недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 03592.503.552

На основание чл. 35, ал.1от ЗОС,чл. 65, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, Решение № 459 от 31.10.2017 год.  на Общински съвет-гр. Белово и в изпълнение на Заповед № 426 от 29.11.2017 г. на кмета на община Белово.

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

1. За продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, за недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 03592.503.552 по КККР на гр. Белово, п.к. 4470, кв. М. Белово, с площ 789 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, НТП – незастроен имот за жилищни нужди, при граници и съседи на имота: 03592.503.9567, 03592.503.553, 03592.503.547, 03592.503.551.  Имотът е предмет на АЧОС № 6241 от 13.09.2017 г.

1. Начална тръжна цена –  5 200 лв.(пет хиляди и двеста лв.) без ДДС.

2. Търгът да се проведе на 21.12.2017 г. от 10.30 часа в сградата на община Белово, ет.4.                                                 .

3. Размерът на депозита за участие в търга е в размер на 600лв.(шестстотин лв.) внесен  в "Търговска банка Д" АД по сметка BG45DEMI 92403300182442 до 16.30 часа на 20.12.2017 г.

4. Желаещите да участват в търга да подадат писмено заявление за участие до 16,30 часа на 20.12.2017 г. в деловодството на Общината.

5. Цената на тръжната документация е в размер на 60лв.(шестдесет лв.) без ДДС, която се внася в касата на Общината/ет.1/ и не подлежи на връщане. Закупуването й става от  касата на етаж 1, след издаване на фактура в ст.16, етаж 2  на Общината до 16.30 часа на 20.12.2017 г.

 

Община Белово

Документи:

Публичен търг с явно наддаване / 29.11.2017 г. / – Изтегли