Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ : УПИ VІІ (седем) – 19 (деветнадесет) с площ 508.70 кв.м.

На основание чл. 35, ал. 1от ЗОС, чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, и в изпълнение на Решение № 155 от 28.07.2016 год. на Общински съвет –Белово и в изпълнение на заповед № 351 от 07.09.2016 год.на кмета на община Белово.

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

За продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ :

УПИ VІІ(седем) – 19(деветнадесет)  с площ 508.70 кв.м. (петстотин и осем кв.м. и седемдесет кв.см.),находящ се в  с. Сестримо, общ.Белово, обл. Пазарджик, кв. 14  по ПУП на курорт "Чаира",при граници и съседи:на югоизток с УПИ І-19"За озеленяване" на община Белово; на югозапад с улица с о.т. 208-209; на северозапад с УПИ VІ-107 на Георги Д. Манавски. Имотът е предмет на АЧОС 6053 от 13.04.2016 г.

1. Начална тръжна цена –   4 000 лв. (четири хиляди лв.)  без ДДС.

2. Търгът да се проведе на 03.10.2016 год. от 15,30 часа в сградата на община Белово, ет.4 в заседателна зала.

3. Размерът на депозита за участие в търга е 3 500 лв.(три хиляди и петстотин лв.) внесен в Банка ДСК Белово по сметка BG79STSA93003305728210, BICкод на банкатаSTSA BGSFили в касата на Общината до 16.30часа на 30.09.2016 г.

4. Желаещите да участват в търга да подадат писмено заявление за участие до 16,30 часа на 30.09.2016 г. в деловодството на Общината.

5. Цената на тръжната документация е в размер на 50 лв.(петдесет лв.), без ДДС, която се внася в касата на Общината/ет.1/ и не подлежи на връщане. Закупуването й става от  касата на етаж 1, след издаване на фактура в ст.16, етаж 2  на Общината до 16.30 часа на 30.09.2016 г.

Община Белово

 

Документи:

Публичен търг с явно наддаване / 08.09.2016 г. / – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/