Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Заповед № 156

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.68 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имущество в Община Белово и конкретните правомощия на Кмета и във връзка със Заповед № 126 от 12.04.2017 година на Кмета на Обшина Белово относно обявен за продажба чрез явен публичен търг за недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 03592.503.1688.4.1 по КККР на гр. Белово.

, одобрена със Заповед № РД-18-34/20.05.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр. Белово, 4470 кв. Малко Белово, ет.-1, разположен в сграда с идентификатор 03592.503.1688.4, брой нива на обекта: 1, с площ от 1304.70 кв.метра, при съседи: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: няма, ведно с поземлен имот с идентификатор 03592.503.1688, с площ от 15 576 кв.метра, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с номер по предходен план: 1688, квартал 77, парцел I, при съседи: 03592.503.9554; 03592.503.9551; 03592.503.1677, установих следното:

В хода на проведената процедура се установиха нарушения, коитосе отразяват върху законосъобразността на така проведеждащата се процедура. Констатирано е несъответствие между одобрената документация за участие, в това число изискуемите се документи за допускане до участие на кандидатите и обявените такива, които не отговарят на изискванията на НРПУРОИ и тръжната документация.

В одобрените тръжни условия се установи грешка на страница първа, т.6 и т.7, като е посочена дата 21.04.2017г. до 16.30 часа за закупуване на тръжна документация и подаване на писмено заявление за участие в търга, което не отговаря на посочването им като крайна дата в Заповед № 126 от 12.04.2017г., където в т.3 и т.4 датата е 04.05.2017г.

На интернет сайта на Община Белово е публикувано обявлението за насрочения на 05.05.2017г. търг, като в т.3 е посочена дата 04.04.2017г. за внасяне на определеният депозит за участие в търга, което не отговаря на посочването й в т.3 като крайна дата в самата Заповед № 126 от 12.04.2017г. Отделно от това се установи, че публикуванатаобявавъввестник “Марица” на 14.04.2017г.се различава от публикуваната обява на интернет страницата на Община Белово.

Не е налице възможност за саниране на допуснатите грешки.Установените нарушения правят невъзможно законосъобразното приключванена обявения търг.

В нормата на чл.35, ал.6 ЗОС изрично са предвидени правомощията на Кмета, като при постановяване на заповедта по чл.35, ал.6 от ЗОС Кметът на Общината осъществява контрол върху цялата тръжна процедура. В този смисъл е и разпоредбата на чл.68 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Белово, приета на основание чл.8, ал.2 ЗОС, според която при възникване на обстоятелства, които правят невъзможно законосъобразното приключване на търга, Кмета на Общината със заповед определя провеждането на нов търг.

Поради фактически изложеното и преценено в съвкупност на всички факти и обстоятелства от значение и на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.35 от АПК и чл. 68 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в Община Белово,

 

ЗАПОВЯДВАМ

 

ОТМЕНЯМ ОБЯВЕНИЯЯВЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГна 05.05.2017 година за продажба за недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 03592.503.1688.4.1 по КККР на гр. Белово, одобрена със Заповед № РД-18-34/20.05.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр. Белово, 4470 кв. Малко Белово, ет.-1, разположен в сграда с идентификатор 03592.503.1688.4, брой нива на обекта: 1, с площ от 1304.70 кв.метра, при съседи: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: няма, ведно с поземлен имот с идентификатор 03592.503.1688, с площ от 15 576 кв.метра, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с номер по предходен план: 1688, квартал 77, парцел I, при съседи: 03592.503.9554; 03592.503.9551; 03592.503.1677, обявен със Заповед № 126 от 12.04.2017г.

ЗАПОВЯДВАМ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПОВТОРЕН ЯВЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГза продажба за недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 03592.503.1688.4.1 по КККР на гр. Белово, одобрена със Заповед № РД-18-34/20.05.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр. Белово, 4470 кв. Малко Белово, ет.-1, разположен в сграда с идентификатор 03592.503.1688.4, брой нива на обекта: 1, с площ от 1304.70 кв.метра, при съседи: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: няма, ведно с поземлен имот с идентификатор 03592.503.1688, с площ от 15 576 кв.метра, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с номер по предходен план: 1688, квартал 77, парцел I, при съседи: 03592.503.9554; 03592.503.9551; 03592.503.1677,

 като за целта ще бъде обявена с последваща заповед нова дата за провеждането му,  ще бъде утвърдена нова тръжна документация, нови условия за оглед на имота и нов краен срок за приемане на заявленията за участие.

На лицата, закупили тръжни документи да бъдат върнати платените суми.

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Община Белово.

 

инж.КОСТАДИН ВАРЕВ

Община Белово

Документи:

Заповед за отмяна – № 156 / 04.05.2017 г/ – Изтегли