Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ : УПИ IV (четири) – 7 (седем) с площ 731.40 кв.м.

На основание чл. 35, ал. 1от ЗОС, чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, и в изпълнение на Решение № 149 от 28.07.2016 год. на Общински съвет –Белово и в изпълнение на заповед № 357 от 07.09.2016 год.на кмета на община Белово.

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

За продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ :

УПИ IV (четири)– 7 (седем)с площ 731.40 кв.м.(седемстотин тридесет и един кв.м. и четиридесет кв.см.),находящ се вс. Сестримо, общ.Белово, обл. Пазарджик, кв. 15б  по ПУП на курорт "Чаира",при граници и съседи:на изток с УПИ ІІІ-7 на община Белово; на юг с  УПИ V-7 на община Белово; и на северозапад с улица с о.т. 337-339. Имотът е предмет на АЧОС 6067 от 13.04.2016 г.

1. Начална тръжна цена –   5 752 лв. (пет хиляди седемстотин петдесет и два лв.)   без ДДС.

2. Търгът да се проведе на 04.10.2016 год. от 11,00 часа в сградата на община Белово, ет.4 в заседателна зала.

3. Размерът на депозита за участие в търга е 5 000 лв..(пет хиляди лв.) внесен в Банка ДСК Белово по сметка BG79STSA93003305728210, BICкод на банкатаSTSA BGSFили в касата на Общината до 16.30часа на 03.10.2016 г.

4. Желаещите да участват в търга да подадат писмено заявление за участие до 16,30 часа на 03.10.2016 г. в деловодството на Общината.

5. Цената на тръжната документация е в размер на 50 лв.(петдесет лв.), без ДДС, която се внася в касата на Общината/ет.1/ и не подлежи на връщане. Закупуването й става от  касата на етаж 1, след издаване на фактура в ст.16, етаж 2  на Общината до 16.30 часа на 03.10.2016 г.

Община Белово

 

Документи:

Публичен търг с явно наддаване / 08.09.2016 г. / – Изтегли