Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Явен публичен търг за недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с площ 5 228 кв.м.

О  Б  Я  В  А

1. Да се извърши продажба чрез явен публичен търг за недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 03592.503.1861 по КККР на гр. Белово с площ 5 228 кв.м., Трайно предназначение на територията: урбанизирана, Начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, при граници и съседи: 03592.503.1860, 03592.503.9561, 03592.503.1862, 03592.503.1863, 03592.503.1698, 03592.503.9560. Имотът е предмет на АЧОС № 6180 от 05.04.2017 г.

2. Начална тръжна цена –  31 311 лв.(тридесет и една  хиляди  триста и единадесет лв.) без ДДС.

3. Търгът да се проведе на 30.03.2021 г. от 10.30 часа в сградата на община Белово, ет.4.                                              

4. Размерът на депозита за участие в търга е в размер на 31 311 лв.(тридесет и една  хиляди  триста и единадесет лв.) без ДДС, внесен  в "Търговска банка Д" АД по сметка BG45DEMI 92403300182442  до 16,30 часа на 29.03.2021 г.

5. Желаещите да участват в търга да подадат писмено заявление за участие до 16,30 часа на 29.03.2021 г. в деловодството на Общината.

6. Цената на тръжната документация е в размер на 100лв.(сто лв.) без ДДС, която се внася в касата на Общината/ет.1/ и не подлежи на връщане. Закупуването й става от  касата на етаж 1, след издаване на фактура в ст.16, етаж 2  на Общината до 16.30 часа на 29.03.2021 г.

    

                                                                                                ОБЩИНА БЕЛОВО

Документи:

Публичен търг с явно наддаване / 09.03.2021 г. / – Изтегли