Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ : УПИ VІІІ (осем) – 14 (четиринадесет) с площ 395.60 кв.м.

На основание чл. 35, ал. 1от ЗОС, чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, и в изпълнение на Решение № 138 от 28.07.2016 год. на Общински съвет –Белово и в изпълнение на заповед № 342 от 07.09.2016 год.на кмета на община Белово

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

За продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ :

УПИ VІІІ (осем)– 14 (четиринадесет) с площ 395.60 кв.м.(триста деветдесет и пет кв.м. и шестдесет кв. см.), находящ се вс. Сестримо, общ.Белово, обл. Пазарджик, кв. 10по ПУП на курорт "Чаира",при граници и съседи:на север с УПИ  VІІ-14  на община Белово; на североизток УПИ ХІ-14 "За озеленяване" на община Белово; на юг УПИ ІХ-14 на община Белово; на югозапад с улица с ос.т.164-166. Имотът е предмет на АЧОС 6018 от 13.04.2016 г.

1. Начална тръжна цена –   3 111 лв. (три хиляди сто и единадесет лв.) без ДДС.

2. Търгът да се проведе на 03.10.2016 год. от 09,30 часа в сградата на община Белово, ет.4 в заседателна зала.

 3. Размерът на депозита за участие в търга е 3 000 лв.(три хиляди лв.) внесен в Банка ДСК Белово по сметка BG79STSA93003305728210, BICкод на банкатаSTSA BGSFили в касата на Общината до 16.30часа на 30.09.2016 г.

4. Желаещите да участват в търга да подадат писмено заявление за участие до 16,30 часа на 30.09.2016 г. в деловодството на Общината.

5. Цената на тръжната документация е в размер на 50 лв.(петдесет лв.), без ДДС, която се внася в касата на Общината/ет.1/ и не подлежи на връщане. Закупуването й става от  касата на етаж 1, след издаване на фактура в ст.16, етаж 2  на Общината до 16.30 часа на 30.09.2016 г.

Община Белово

 

Документи:

Публичен търг с явно наддаване / 08.09.2016 г. / – Изтегли