Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ : УПИ XIV (четиринадесет) – 10 (десет) с площ 586.30 кв.м.

На основание чл. 35, ал. 1от ЗОС, чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, и в изпълнение на Решение № 145 от 28.07.2016 год. на Общински съвет –Белово и в изпълнение на заповед № 361 от 07.09.2016 год.на кмета на община Белово.

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

За продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ :

УПИ XIV(четиринадесет)– 10(десет)сплощ 586.30 кв.м.(петстотин осемдесет и шест кв.м. и тридесет кв.см.), находящ се вс. Сестримо, общ.Белово, обл. Пазарджик, кв. 15б  по ПУП на курорт "Чаира",при граници и съседи:на североизток и югоизток с улица с о.т. 385-339; на югозапад с УПИ ХІІ-10 "За курортен парк-детскиеко-атракцион" на община Белово;на запад УПИ XV-111 на Дружо Михайлов Стойков. Имотът е предмет на АЧОС 6074 от 13.04.2016 г.

1. Начална тръжна цена – 4 611 лв. (четири хиляди шестстотин и единадесет лв.)   без ДДС   

2. Търгът да се проведе на 04.10.2016 год. от 14,30 часа в сградата на община Белово, ет.4 в заседателна зала.

3. Размерът на депозита за участие в търга е 4 000 лв. (четири хиляди лв.) внесен в Банка ДСК Белово по сметка BG79STSA93003305728210, BICкод на банкатаSTSA BGSFили в касата на Общината до 16.30часа на 03.10.2016 г.

4. Желаещите да участват в търга да подадат писмено заявление за участие до 16,30 часа на 03.10.2016 г. в деловодството на Общината.

5. Цената на тръжната документация е в размер на 50 лв.(петдесет лв.), без ДДС, която се внася в касата на Общината/ет.1/ и не подлежи на връщане. Закупуването й става от  касата на етаж 1, след издаване на фактура в ст.16, етаж 2  на Общината до 16.30 часа на 03.10.2016 г.

Община Белово

 

Документи:

Публичен търг с явно наддаване / 08.09.2016 г. / – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/