Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ IV (четири) – 14 (четиринадесет) с площ 357.30 кв.м.

На основание чл. 35, ал. 1от ЗОС, чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, и в изпълнение на Решение № 134 от 28.07.2016 год. на Общински съвет –Белово и в изпълнение на заповед № 338 от 01.09.2016 год.на кмета на община Белово.

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

За продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ

УПИ IV(четири)– 14 (четиринадесет) с площ 357.30 кв.м.(триста петдесет и седем кв.м. и тридесет кв.см.),находящ се вс. Сестримо, общ.Белово, обл. Пазарджик, кв. 10по ПУП на курорт "Чаира",при граници и съседи:на североизток с УПИ ІІІ-14  на община Белово; на югоизток с УПИ ХІ-14 "За озеленяване" на община Белово;  на югозапад с УПИ V-14 на община Белово и на северозапад с улица с ос.т.160-162. Имотът е предмет на АЧОС № 6014 от 13.04.2016 г.

1. Начална тръжна цена –   2 810 лв.(две хиляди осемстотин и десет лв.)  без ДДС.

2. Търгът да се проведе на 29.10.2016 год. от 15,30 часа в сградата на община Белово, ет.4 в заседателна зала.

            3. Размерът на депозита за участие в търга е 2 000 лв.(две хиляди лв.) внесен в Банка ДСК Белово по сметка BG79STSA93003305728210, BICкод на банкатаSTSA BGSFили в касата на Общината до 16.30часа на 28.09.2016 г.

            4. Желаещите да участват в търга да подадат писмено заявление за участие до 16,30 часа на 28.09.2016 г. в деловодството на Общината.

5. Цената на тръжната документация е в размер на 50  лв.(петдесет лв.), без ДДС, която се внася в касата на Общината/ет.1/ и не подлежи на връщане. Закупуването й става от  касата на етаж 1, след издаване на фактура в ст.16, етаж 2  на Общината до 16.30 часа на 28.09.2016 г.

Община Белово

Документи:

Публичен търг с явно наддаване / 02.09.2016 г. / – Изтегли