Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ : УПИ V (пет) – 6 (шест) с площ 741.80 кв.м.

На основание чл. 35, ал. 1от ЗОС, чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, и в изпълнение на Решение № 143 от 28.07.2016 год. на Общински съвет –Белово и в изпълнение на заповед № 363 от 07.09.2016 год.на кмета на община Белово.

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

За продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ :

УПИ V (пет)– 6 (шест)с площ741.80 кв.м.(седемстотин четиридесет и един кв.м.и 80 кв.см.)находящ се в с. Сестримо, общ.Белово, обл. Пазарджик, кв. 17 по ПУП на курорт "Чаира",при граници и съседи:на североизток с  улица с ос.т.269-268; на  югоизток с  УПИ VІ-6 на община Белово; на югозапад с УПИ Х-6 и УПИ ІІ-6 и двете на община Белово и на северозапад с УПИ ІV-6 на община Белово. Имотът е предмет на АЧОС 6083 от 13.04.2016 г.

1. Начална тръжна цена – 5 833 лв. (пет хиляди осемстотин тридесет и три лв.)  без ДДС          

2. Търгът да се проведе на 04.10.2016 год. от 15,30 часа в сградата на община Белово, ет.4 в заседателна зала.

3. Размерът на депозита за участие в търга е 5 000 лв. (пет хиляди лв.) внесен в Банка ДСК Белово по сметка BG79STSA93003305728210, BICкод на банкатаSTSA BGSFили в касата на Общината до 16.30часа на 03.10.2016 г.

4. Желаещите да участват в търга да подадат писмено заявление за участие до 16,30 часа на 03.10.2016 г. в деловодството на Общината.

5. Цената на тръжната документация е в размер на 50 лв.(петдесет лв.), без ДДС, която се внася в касата на Общината/ет.1/ и не подлежи на връщане. Закупуването й става от  касата на етаж 1, след издаване на фактура в ст.16, етаж 2  на Общината до 16.30 часа на 03.10.2016 г.

Община Белово

 

Документи:

Публичен търг с явно наддаване / 08.09.2016 г. / – Изтегли