Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ Х-14, кв.10а по ПУП на курорт Чаира, с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик с площ 784 кв.м.

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.65, ал.1 и ал.2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета в изпълнение на Решение № 5 от 29.11.2019 год. на Общински съвет –Белово и в изпълнение на заповед № 27 от 21.01.2020 год.на кмета на община Белово

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

За продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ

УПИ Х-14, кв.10а по ПУП на курорт Чаира, с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик с площ 784 кв.м. в едно с построената в него масивна сграда със застроена площ 35,8 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, при граници и съседи на имота: на североизток с улица тупик, на югоизток с УПИ ХII-14, на югозапад с УПИ XI-14 и на северозапад с улица с о.т.168-170.

1.Начална тръжна цена – 4 948.90 лв.(четири хиляди деветстотин четиридесет и осем лв. и 90 ст.) без ДДС.

2.Търгът да се проведе на 17.02.2020 год. от 11,30 часа в сградата на община Белово, ет.4 в заседателна зала.

3.Размерът на депозита за участие в търга е 200 лв. (двеста лева), внесен в "Търговска банка Д" АД по сметка BG45DEMI 92403300182442 до 16.30 часа на 14.02.2020 г.

4. Желаещите да участват в търга да подадат писмено заявление за участие до 16,30 часа на 14.02.2020 г. в деловодството на Общината.

5. Цената на тръжната документация е в размер на 50 лв.(петдесет лв.), без ДДС, която се внася в касата на Общината/ет.1/ и не подлежи на връщане. Закупуването й става от касата на етаж 1, след издаване на фактура в ст.16, етаж 2 на Общината до 16.30 часа на 14.02.2020 г.

Община Белово

Документи:

Публичен търг с явно наддаване / 21.01.2020 г. / – Изтегли