Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ част от масивна сграда с площ 25.80 кв.м

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, Решение №  885 от 10.07.2015 г. на Общински съвет гр. Белово и в изпълнение Заповед №  364 от 05.10.2015 г. на кмета на община Белово

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

За продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ част от масивна сграда с площ 25.80 кв.м, находяща се в УПИ ХІХ – „За хотел, ресторант”, кв. 36 по ПУП на с. Сестримо, при граници и съседи: на север с ресторант на ПК „Крива река”, на изток с двор, на юг с Тото-пункт” и на запад с улица. Имотът е актуван с АЧОС № 529 от 28.04.2011 г.

Документи:

Публичен търг – Изтегли