Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ VI (шест) – 6 (шест) с площ 517.50 кв.м.

На основание чл. 35, ал. 1от ЗОС, чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, и в изпълнение на Решение № 106 от 28.07.2016 год. на Общински съвет –Белово и в изпълнение на заповед № 323 от 01.09.2016 год.на кмета на община Белово.

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

За продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ

УПИ VI (шест) – 6(шест) с площ 517.50 кв.м.(петстотин и седемнадесет кв.м. и 50 кв. см.),находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 18 по ПУП на курорт "Чаира", при граници и съседи: на североизток с улица с о.т. 296-299, на югоизток с УПИ VIІ-6 на община Белово, на югозапад с УПИ ХІІІ-6 на община Белово и на северозапад с УПИ V-6 на община Белово. Имотът е предмет на АЧОС № 5923 от 04.09.2015 г.

1. Начална тръжна цена – 4 069 лв.(четири хиляди шестдесет и девет лв.)без ДДС.

2. Търгът да се проведе на 28.09.2016 год. от 14,00 часа в сградата на община Белово, ет.4 в заседателна зала.

            3. Размерът на депозита за участие в търга е 4000 лв.(четири хиляди лв.) внесен в Банка ДСК Белово по сметка BG79STSA93003305728210, BICкод на банкатаSTSA BGSFили в касата на Общината до 16.30часа на 27.09.2016 г.

            4. Желаещите да участват в търга да подадат писмено заявление за участие до 16,30 часа на 27.09.2016 г. в деловодството на Общината.

5. Цената на тръжната документация е в размер на 50 лв.(петдесет лв.), без ДДС, която се внася в касата на Общината/ет.1/ и не подлежи на връщане. Закупуването й става от  касата на етаж 1, след издаване на фактура в ст.16, етаж 2  на Общината до 16.30 часа на 27.09.2016 г.

Община Белово

Документи:

Публичен търг с явно наддаване / 02.09.2016 г. / – Изтегли