Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ I (едно) – 33 (тридесет и три) с площ 420.40 кв.м.

Наоснование чл. 35, ал. 1от ЗОС, чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, и в изпълнение на Решение № 121 от 28.07.2016 год. на Общински съвет –Белово и в изпълнение на заповед № 325 от 01.09.2016 год.на кмета на община Белово.

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

За продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ

УПИ I (едно)– 33 (тридесет и три) с площ 420.40кв.м.(четиристотин и двадесет кв.м. и четиридесет кв.см.), находящ се вс. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 8Бпо ПУП на курорт "Чаира",при граници и съседи:на североизток с  улица с о.т. 138-137, на югоизток– УПИ ІІ-33 на община Белово и УПИ ІІІ-33 на община Белово, на югозапад и северозапад – пешеходна алея. Имотът е предмет на АЧОС № 5954 от 19.10.2015 г.

1. Начална тръжна цена –  3 779 лв. (три хиляди седемстотин седемдесет и девет лв.) без ДДС.

2. Търгът да се проведе на 28.09.2016 год. от 15,00 часа в сградата на община Белово, ет.4 в заседателна зала.

            3. Размерът на депозита за участие в търга е 3 000 лв.(три хиляди лв.) внесен в Банка ДСК Белово по сметка BG79STSA93003305728210, BICкод на банкатаSTSA BGSFили в касата на Общината до 16.30часа на 27.09.2016 г.

            4. Желаещите да участват в търга да подадат писмено заявление за участие до 16,30 часа на 27.09.2016 г. в деловодството на Общината.

5. Цената на тръжната документация е в размер на 50 лв.(петдесет лв.), без ДДС, която се внася в касата на Общината/ет.1/ и не подлежи на връщане. Закупуването й става от  касата на етаж 1, след издаване на фактура в ст.16, етаж 2  на Общината до 16.30 часа на 27.09.2016 г.

Община Белово

Документи:

Публичен търг с явно наддаване / 02.09.2016 г. / – Изтегли