Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Заповед №145

ЗАПОВЕД

№145
гр. Белово

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с Решение от 02.04.2020г. на Народното събрание на Република България за удължаване на срока на обявеното извънредно положение и Заповед № РД-01-195/10.04.2020г. на Министъра на здравеопазването

ОТМЕНЯМ:

НАСРОЧЕНИТЕ ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ ЗА ПРОДАЖБА И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА 15.04.2020г. КАКТО СЛЕДВА:

– публичен търг, обявен със Заповед №110 от 19.03.2020г. за продажба на Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 15802.504.244.1.1 по КККР на с. Голямо Белово;
– публичен търг, обявен със Заповед №111 от 19.03.2020г. за продажба на Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 15802.504.244.1.2 по КККР на с. Голямо Белово;
– публичен търг, обявен със Заповед №112 от 19.03.2020г. за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, съгл. АПОС № 59/04.07.2000г. представляваща помещение с площ 12.6кв.м., ведно с правото за общо ползване на коридор и WC, находяща се в УПИ XXI, Кв.20 по ПУП на с.Голямо Белово;
– публичен търг, обявен със Заповед №113 от 19.03.2020г. за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, съгл. АПОС № 11 от 29.09.1997г., представляваща помещение с площ 12кв.м./бивши гримьорни/, ведно с правото за общо ползване на коридор и WC, находяща се в сграда разположена в УПИ I – Културен дом, кв.23 по ПУП на с.Дъбравите.

На кандидатите, закупили тръжна документация да бъдат възстановени всички разходи по закупуването на тръжна документация и внесен депозит.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички заинтересовани лица, чрез публикуването й на официалния сайт на Община Белово.

ИНЖ. КОСТАДИН ВАРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Документи:

Заповед №145 / 14.04.2020г. / – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/