Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Заповед № 240

ЗАПОВЕД
№ 240/13.07.2020г.

Във връзка с процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, открит със Заповед № 211 от 18.06.2020г. на кмета на Община Белово, като взех в предвид настъпването на обстоятелствата, които налагат промяна в обявените със Заповед № 211 от 18.06.2020г. тръжни условия и в изпълнение на Решение № 611 от 30.11.2018 год. на Общински съвет – Белово, на основание чл. 64 от АПК, чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.66 и чл.68 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета

НАРЕЖДАМ:

ОТМЕНЯМ ОБЯВЕНИЯ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ на 14.07.2020г. с явно наддаване за продажба на подробно описания недвижим имот – Общинска собственост, обявен със Заповед № 211 от 18.06.2020г. на кмета на Община Белово.

Настоящата заповед може да се обжалва по реда на АПК.

ИНЖ.КОСТАДИН ВАРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Документи:

Заповед № 240/13.07.2020г. – Изтегли