Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Заповед за отмяна на търгове

З А П О В Е Д

265

Гр. Белово, 12.05.2021 г.

Във връзка с процедури по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти, общинска собственост, като взех в предвид настъпването на обстоятелства, които са в нарушение на тръжната процедура, на основание чл. 64 от АПК, чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 66 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета

НАРЕЖДАМ:

ОТМЕНЯМ ОБЯВЕНИЯ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, както следва:

1.      На 19.05.2021 г. от 9.00 часа с явно наддаване за продажба на подробно описания недвижим имот – общинска собственост, обявен със Заповед № 238 от 26.04.2021 г. на кмета на община Белово.

2.      На 19.05.2021 г. от 9.30 часа с явно наддаване за продажба на подробно описания недвижим имот – общинска собственост, обявен със Заповед № 239 от 26.04.2021 г.  на кмета на община Белово.

3.      На 19.05.2021 г. от 10.00 часа с явно наддаване за продажба на подробно описания недвижим имот – общинска собственост, обявен със Заповед № 240 от 26.04.2021 г.  на кмета на община Белово.

4.      На 19.05.2021 г. от 10.30 часа с явно наддаване за продажба на подробно описания недвижим имот – общинска собственост, обявен със Заповед № 241 от 26.04.2021 г.  на кмета на община Белово.

5.      На 19.05.2021 г. от 11.00 часа с явно наддаване за продажба на подробно описания недвижим имот – общинска собственост, обявен със Заповед № 242 от 26.04.2021 г.  на кмета на община Белово.

6.      На 19.05.2021 г. от 11.30 часа с явно наддаване за продажба на подробно описания недвижим имот – общинска собственост, обявен със Заповед № 243 от 26.04.2021 г. на кмета на община Белово.

7.      На 19.05.2021 г. от 12.00 часа с явно наддаване за продажба на подробно описания недвижим имот – общинска собственост, обявен със Заповед № 244 от 26.04.2021 г.  на кмета на община Белово.

8.      На 19.05.2021 г. от 13.00 часа с явно наддаване за продажба на подробно описания недвижим имот – общинска собственост, обявен със Заповед № 245 от 26.04.2021 г.  на кмета на община Белово.

 

            Настоящата заповед може да се обжалва по реда на АПК.

ИНЖ. КОСТАДИН ВАРЕВ (П)

КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

 

Документи:

Заповед – Изтегли