Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Заповед № 271

ЗАПОВЕД
№ 271/03.08.2020г.

Във връзка с процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, общинска собственост, открит със Заповед № 255 от 21.07.2020г. на кмета на община Белово, като взех в предвид настъпването на обстоятелства, които са в нарушение на тръжната процедура, на основание чл.64 от АПК, чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.66 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета

НАРЕЖДАМ:

ОТМЕНЯМ ОБЯВЕНИЯ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ на 13.08.2020г. с явно наддаване за отдаване под наем на подробно описания недвижим имот – общинска собственост, обявен със Заповед № 255 от 21.07.2020г. на кмета на община Белово.

Настоящата заповед може да се обжалва по реда на АПК.

ИНЖ.КОСТАДИН ВАРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Документи:

Заповед № 271 / 03.08.2020г. / – Изтегли