Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Заповед № 68

На основание чл. 35, ал. 1от ЗОС, чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на Кмета, във връзка с Решение № 710 от 12.09.2014г. на Общински съвет Белово и Заповед № 44/ 27.02.2015 година, на основание Доклад от членове на комисията по провеждане на търга от 20.03.2015 година, във връзка с чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35 и чл.99, т.2 от АПК и чл.67 и чл.68 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на Кмета,

ИЗМЕНЯМ:

своя Заповед № 44/ 27.02.2015 година, с която е насрочен на 20.03.2015 година публичен търг на имоти, частна общинска собственост, подробно описани в Приложения №№ 1, 2, 3 и 4, които са неразделна част от заповедта и цитираното Решение № 710/ 12.09.2014 година на Общински съвет Белово, в точки 2, 3 и 4, както следва:

ЗАПОВЯДВАМ:

Да се извърши продажба чрез публичен търг на имоти, частна общинска собственост, подробно описани по Приложения №№ 1, 2, 3 и 4, неразделна част от настоящата заповед и цитираното решение № 710/ 12.09.2014 година на Общински съвет Белово, като:
Т.2. Търгът да се проведе на 27.03.2015 г. от 14.00 часа в сградата на община Белово, ет. 3.                                               
Т.3. Размерът на депозита за участие в търга е 822 076 / осемстотин двадесет и две хиляди и седемдесет и шест/ лева, внесен в Банка ДСК Белово по сметка BG79STSA93003305728210, BIC код на банката STSA BGSF до 17.00 часа на 26.03.2015 г.
Т.4. Желаещите да участват в търга да подадат писмено заявление за участие до 17 часа на 26.03.2015 г. в деловодството на Общината.
Т.5. Цената на тръжната документация е в размер на 1 000 лв.( хиляда лева), без ДДС, която се внася в касата на Общината /ет.1/ и не подлежи на връщане. Закупуването й става от  Общината до 17.00 часа на 26.03.2015 г.
Условията за оглед на обектите – в рамките на работното време на община Белово до 26.03.2015 г. с представител на Общината.
Остават непроменени утвърдената тръжна документация съгласно чл. 65, ал. 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета и останалите обстоятелства, посочени в Заповед № 44/ 27.02.2015 година.
Настоящата заповед може да се обжалва по реда на АПК.

гр. Белово, 20.03.2015 г.

ИНЖ. КОСТАДИН ВАРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

https://www.livechatalternative.com/