Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.503МИГ Белово, Септември, Велинград Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград

https://www.livechatalternative.com/