Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Община Белово сключи договор за безвъзмездна финансова помощ с Държавен фонд „Земеделие“ за обновяване на СУ“Чапай“ град Белово

Община Белово сключи договор за безвъзмездна финансова помощ с Държавен фонд "Земеделие" за обновяване на СУ "Чапай", град Белово

Проектът ще получи финансиране по подмярка 7.002-"Училище" по процедурата чрез подбор на ПП по подмярка „Инвестиции в създаването и подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Одобрената финансова помощ, съгласно Административен Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ – 612 042,59 лева без ДДС.

Целта е да се обнови част от сградата на СУ "Чапай" за което е изготвен работен проект, като се предвижда цялостен ремонт на покрива,ремонт на тоалетни, дейности по вертикална планировка на двора, ремонт на физк.салон и спорно оборудване за външното игрище и физк. салон.

С обновяването и ремонта се цели да се осигури подходяща образователна среда за учениците в СУ,,Чапай,, град Белово.Срока за изпълнение на договора е до 36 месеца.

Целите на проекта изцяло съвпадат с Общинският план за развитие.

Кмет на община Белово
Инж. К. Варев

Документи:

Договор / 30.03.2020г. / – Изтегли