Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обява

ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ НА ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА ПОЛЗВАТ СОЦИАЛНА УСЛУГА „Личен асистент” „ Социален асистент” „Домашен помощник”

От 01.02.2013 г. в община Белово стартира прием на Заявления на желаещите да ползват социалната услуга „Личен асистент” „ Социален асистент” „Домашен помощник” по проект „Подобряване качеството на живот на лица в неравностойно положение в община Белово” по договор BG051PO001-5.1.04-0016-C0001, Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.01.04 „ПОМОЩ В ДОМА”.

Необходими документи:
• документ за самоличност (копие); за дете – удостоверение за раждане (копие)
• документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (копие)
• експертно решение на ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК (копие)
• документ, определящ конкретното лице за настойник или попечител на кандидата за услугата (копие)
• декларация, че към момента на кандидатстването не ползвам социална услуга „личен асистент”, „социален асистент” или „домашен помощник” по други национални програми или по програми, финансирани от други източници или по друг ред (в случай, че ползва към момента на подаването –  лицето вписва данни за срока на услугата, по която е потребител)
• пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата  – когато не се подава лично

З А Я В Л Е Н И Е
за ползване на социалната  услуга
„Личен  асистент/ Социален асистент/ Домашен помощник”

Свали тук